Anadolu Selçuklu Dönemi’nin Önemli Şair ve Yazarı

13. yüzyıl Anadolu Selçuklu döneminde yaşayan Ahmed Fakîh, döneminin önemli şair ve yazarlarından biridir. Hayatı hakkında kesin bilgiler bulunmasa da, eserlerinden ve dönemin tarihsel kaynaklarından yola çıkarak edebi kişiliği ve hayatı üzerine değerlendirmeler yapılabilir.

Ahmed Fakîh, Anadolu Selçuklu döneminde yaşayan Türk şair ve yazarların gelişimine katkı sağlamıştır. Eserleri, dönemin sosyal, kültürel ve dini değerlerini yansıtan bir portre sunarak, tarihsel ve edebi açıdan büyük öneme sahiptir. Fakîh’in yapıtlarında kullanılan dil ve anlatım, dönemin Türk edebiyatının özelliklerini gözler önüne serer. Özellikle Çarh-nâme, ahlaki ve dini temaların işlendiği önemli bir edebi eser olarak kabul edilir.

Ahmed Fakîh Üzerine Yapılan Araştırmalar

Ahmed Fakîh, Anadolu Selçuklu döneminde yaşamış önemli bir Türk şair ve yazardır. 13. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı düşünülmektedir. Fakîh, Türk edebiyatının gelişiminde önemli bir rol oynamıştır ve eserleri bu dönemin değerli örneklerindendir. Aşağıda belirtilen kaynaklara dayalı olarak Ahmed Fakîh’in edebi kişiliği ve eserleri hakkında bilgi verilmektedir:

“Çarh-nâme”: Mecdut Mansuroğlu tarafından yayımlanan bu eser, Ahmed Fakîh’in en bilinen eseridir. Mesnevî tarzında yazılmış olan Çarh-nâme, didaktik ve öğretici nitelikleriyle dikkat çeker. Şiirsel bir anlatımla, insanların dünyevi ve uhrevi mutluluğa ulaşmaları için gösterilmesi gereken yolları anlatır.

“Kitâb-ı Evsâf-ı Mesâdicîdü’ş-Şerife”: Hasibe Mazıoğlu tarafından incelenen bu eser, Ahmed Fakîh’in camilerin ve mescitlerin güzelliklerini ve özelliklerini anlattığı bir yapıttır. Bu eserde, İslam mimarisine ve inşa edilen yapıların estetik ve manevi değerlerine dikkat çekilir.

Semih Tezcan’ın çalışması: Tezcan, Anadolu Türk yazınının başlangıç dönemi ve Çarh-nâme’nin tarihlendirilmesi üzerine önemli bir makale yazmıştır. Bu makalede, Ahmed Fakîh ve Çarh-nâme’nin dönemi, önemi ve etkisi üzerine detaylı bilgiler sunulmaktadır.

“Ahmed Fakîh” DİA makalesi: Osman Fikri Sertkaya tarafından yazılan bu makale, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan Ahmed Fakîh’in hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bir bakış sunar. Sertkaya, Fakîh’in dönemindeki edebi ortam ve değerleri de ele alarak, şairin eserlerinin önemini ve etkisini değerlendirir.

Ahmed Fakîh’in Hayatı

Ahmed Fakîh’in hayatı hakkında fazla bilgi bulunmamakla birlikte, 13. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı düşünülmektedir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kültürel ve edebi gelişiminin yoğun olduğu bu dönemde, Fakîh’in de bu atmosferden etkilendiği ve eserlerini bu bağlamda kaleme aldığı söylenebilir. Ayrıca, yaşadığı dönemde İslam dünyasında önemli bir merkez olan Konya’da bulunduğu ve burada eserlerini yazdığı tahmin edilmektedir.

Ahmed Fakîh’in Edebi Kişiliği

Ahmed Fakîh, döneminin önemli edebi değerlerini benimseyerek, ahlaki ve dini temaları işleyen eserler kaleme almıştır. Fakîh’in edebi kişiliği, didaktik ve öğretici nitelikler taşıyan şiirlerinde ve manzumelerinde ortaya çıkar. Şiirlerinde genellikle açık ve anlaşılır bir dil kullanırken, Arapça ve Farsça kelimelere de yer verir. Anadolu Türk edebiyatının gelişimine katkıda bulunan Fakîh, eserlerinde dönemin sosyal, kültürel ve dini değerlerini yansıtan bir portre sunar.

Anadolu Selçuklu döneminde yaşayan Türk şair ve yazarların gelişimine katkı sağlamıştır. Aynı zamanda, dönemin sosyal, kültürel ve dini değerlerini yansıtan bir portre sunarak, tarihsel ve edebi açıdan büyük öneme sahiptir.

Ahmed Fakîh, 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu döneminde yaşamış önemli bir Türk şair ve yazardır. Eserleri, dönemin sosyal, kültürel ve dini değerlerini yansıtan bir portre sunar ve tarihsel ve edebi açıdan büyük öneme sahiptir. Ahmed Fakîh’in edebi kişiliği ve eserleri hakkında bilgi verilmektedir:

Ahmed Fakîh’in Eserleri

“Çarh-nâme”: Ahmed Fakîh’in en bilinen eseri olan Çarh-nâme, mesnevî tarzında yazılmıştır ve didaktik öğretici nitelikleriyle dikkat çeker. Şiirsel bir anlatımla insanların dünyevi ve uhrevi mutluluğa ulaşmaları için gösterilmesi gereken yolları anlatır. Eserde, ahlaki değerler ve insan ilişkileri üzerinde durulurken, dini temalar da işlenir.

“Kitâb-ı Evsâf-ı Mesâdicîdü’ş-Şerife”: Bu eser, Ahmed Fakîh’in camilerin ve mescitlerin güzelliklerini ve özelliklerini anlattığı bir yapıttır. İslam mimarisine ve inşa edilen yapıların estetik ve manevi değerlerine dikkat çeken Fakîh, dini yapıların önemini ve insanlar üzerindeki etkisini vurgular.

Ahmed Fakîh’in Edebi Kişiliği ve Hayatı Özet

 • yüzyıl Anadolu Selçuklu döneminde yaşamış önemli bir Türk şair ve yazarıdır.
 • Hayatı hakkında kesin bilgiler bulunmamakla birlikte, 13. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı düşünülmektedir.
 • Anadolu Selçuklu Devleti’nin kültürel ve edebi gelişiminin yoğun olduğu dönemde eserlerini kaleme almıştır.
 • İslam dünyasında önemli bir merkez olan Konya’da yaşadığı ve burada eserlerini yazdığı tahmin edilmektedir.
 • Eserlerinde didaktik ve öğretici nitelikler taşıyan şiirler kaleme alır.
 • Şiirlerinde açık ve anlaşılır bir dil kullanırken, Arapça ve Farsça kelimelere de yer verir.
 • Eserlerinde dönemin sosyal, kültürel ve dini değerlerini yansıtan bir portre sunar.
 • En bilinen eseri “Çarh-nâme”dir, mesnevî tarzında yazılmış olup dünyevi ve uhrevi mutluluğa ulaşma yollarını anlatır.
 • “Kitâb-ı Evsâf-ı Mesâdicîdü’ş-Şerife” adlı eserinde camilerin ve mescitlerin güzellikleri ve özelliklerini, İslam mimarisi ve estetik değerlerini ele alır.
 • Anadolu Türk edebiyatının gelişimine önemli katkılarda bulunan Fakîh, dönemin ahlaki ve dini temalarını işleyen eserler kaleme almıştır.

“Çarh-nâme” (Ahmet Fakih)

Ahmet Fakih’in “Çarh-nâme” adlı eseri, 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu dönemi Türk edebiyatının önemli yapıtlarındandır. Mesnevî tarzında yazılan bu eserde, didaktik ve öğretici nitelikler ön plana çıkar. İçerik olarak dünyevi ve uhrevi mutluluğa ulaşma yollarını anlatırken, ahlaki değerler, insan ilişkileri ve dini temaları işlemektedir.

Çarh-nâme’de, insanların dünya ve ahiret hayatında mutlu ve başarılı olabilmeleri için uyumaları gereken kurallar ve prensipler anlatılır. Bu bağlamda, insanların sahip olması gereken değerler, doğru ve yanlış davranışlar, dürüstlük, adalet, cömertlik, merhamet gibi ahlaki erdemler işlenir. Aynı zamanda, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiği üzerinde durulur.

Dini temalar da Çarh-nâme’nin içeriğinde önemli bir yer tutar. İslam dininin öğretileri ve inançlar doğrultusunda insanların nasıl bir yaşam sürdürmeleri gerektiği, yapılan ibadetlerin önemi ve dini sorumluluklar ele alınır. Bu sayede, insanların dünyevi hayatlarında iyi ve ahlaklı bir yaşam sürdürürken, ahirette de kurtuluşa erişebilmeleri için gereken yol ve yöntemler anlatılır.

Çarh-nâme, dönemin sosyal, kültürel ve dini değerlerini yansıtan bir portre sunarak, tarihsel ve edebi açıdan büyük öneme sahiptir. Ahmet Fakih’in bu eseri, ahlaki ve dini temaların işlendiği önemli bir edebi eser olarak kabul edilir.

“Çarh-nâme” insanların dünya ve ahiret hayatında mutlu ve başarılı olabilmeleri için uyumaları gereken kurallar, değerler ve prensipleri ele alır. Ahlaki erdemler, insan ilişkileri, dürüstlük, adalet, cömertlik ve merhamet gibi değerler üzerinde durulur. İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiği ve toplumsal düzenin sağlanması için gerekli olan davranışlar işlenir.

Dini temalar da eserde önemli bir yer tutar. İslam dininin öğretileri ve inançlar doğrultusunda insanların nasıl bir yaşam sürdürmeleri gerektiği, yapılan ibadetlerin önemi ve dini sorumluluklar ele alınır. Böylece, insanların dünyevi hayatta iyi ve ahlaklı bir yaşam sürdürürken, ahirette de kurtuluşa erişebilmeleri için gereken yol ve yöntemler anlatılır.

“Çarh-nâme”, dönemin sosyal, kültürel ve dini değerlerini yansıtan bir portre sunarak, tarihsel ve edebi açıdan büyük öneme sahiptir. Eserde, ahlaki ve dini temaların işlendiği önemli bir edebi eser olarak kabul edilir.

“Çarh-nâme” İçerik Bakımından Hangi Eserlere Benzer?

“Çarh-nâme” içerik bakımından didaktik ve öğretici niteliklere sahip olan, ahlaki değerleri ve dini temaları işleyen diğer klasik Türk edebiyatı eserlerine benzer. İşte bu bağlamda “Çarh-nâme”ye benzer bazı eserler:

 1. “Divan-ı Hikmet” (Ahmet Yesevi): yüzyıl Karahanlı dönemi Türk edebiyatının önemli eserlerindendir. Ahlaki değerler, dünya ve ahiret hayatı, insanın yaşamında karşılaştığı güçlükler ve insanın kendini geliştirmesi gibi konuları işler.
 2. “Kutadgu Bilig” (Yusuf Has Hacip): Karahanlı döneminde yazılmış olan bu eser, ahlaki değerler, yöneticilere nasihatler ve toplum düzeni gibi konuları ele alır.
 3. “Atabetü’l-Hakayık” (Edip Ahmet Yükneki): yüzyıl Anadolu Türk edebiyatında yazılmış olan bu mesnevî, ahlaki değerler, dini temalar ve insanın iç dünyasındaki çatışmaları işleyen bir yapıttır.
 4. “Mantıku’t-Tayr” (Ferîdüddîn-i Attâr): Fars edebiyatında yazılmış olan bu mesnevî, ahlaki değerler ve insanın manevi dünyası üzerinde dururken, dünyevi ve uhrevi arayışları anlatır.
 5. “Mesnevî” (Mevlana Celaleddin Rumi): yüzyılın önemli tasavvufi ve didaktik eserlerinden olan Mesnevî, ahlaki değerler, insanın iç dünyası, dünya ve ahiret hayatı ve manevi arayışlar gibi konuları işler.

Bu eserler, “Çarh-nâme” gibi dünya ve ahiret hayatı, ahlaki değerler, insan ilişkileri ve dini temalar üzerinde durarak, didaktik ve öğretici nitelikleriyle ön plana çıkar. Bu eserler, dönemlerinin sosyal, kültürel ve dini değerlerini yansıtan birer edebi yapıt olarak kabul edilir.

“Çarh-nâme” Eserinde Tasavvuf

Ahmed Fakîh’in “Çarh-nâme” adlı eseri, 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu dönemi edebiyatının önemli mesnevîlerinden biridir. Eserde, dünyevi ve uhrevi mutluluğa ulaşma yollarını anlatırken, ahlaki değerler ve dini temalar işlenir. Tasavvuf, İslam düşüncesinde önemli bir yer tutar ve bu dönemde Anadolu’da tasavvufi düşünce ve edebiyatın gelişimi hız kazanmıştır.

“Çarh-nâme” eserinde, tasavvufun etkileri dolaylı olarak görülür. Bu etki, insanın iç dünyasını, manevi değerleri ve ahlaki erdemleri ele alarak kendini gösterir. Eserde, insanların dünya ve ahiret hayatında mutlu ve başarılı olabilmeleri için gerekli olan değerler ve prensipler anlatılır. Bu değerler ve prensipler, tasavvufi düşünce ve öğretilerle paralellik gösterir.

Ahmed Fakîh, “Çarh-nâme”de tasavvufun merkezî konularından olan insanın manevi arayışlarına ve gelişimine dikkat çeker. Dünyevi ve uhrevi mutluluğa ulaşmanın yollarını ele alırken, insanın ahlaki ve dini sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurgular.

Özetle, “Çarh-nâme” eserinde tasavvuf, dolaylı olarak ele alınır. Eserde, tasavvufun önemli değerleri ve öğretileri, insanın manevi arayışları ve ahlaki erdemlerle birlikte işlenir. Bu sayede, eser, dönemin sosyal, kültürel ve dini değerlerini yansıtan bir portre sunar.