Ali Şir Nevai, 1441 yılında Timur İmparatorluğu’nun başkenti olan Herat şehrinde doğdu ve 1501 yılında aynı şehirde vefat etti. Afganistan’da doğan ve Osmanlı İmparatorluğu, İran ve Orta Asya’da büyük etkisi olan bir şair, yazar, dil bilimci ve devlet adamıydı. Çağdaşı ve arkadaşı Türk şair ve düşünür Fuzûlî, onun hakkında “Şâirler Padişâhı” ifadesini kullanmıştır.

Nevâî, ailesi sayesinde yüksek sosyal ve kültürel çevrelerde büyüdü. Öğrenimine başladıktan sonra, özellikle Farsça ve Türkçe üzerine yoğunlaştı. Öğretmeni ve aynı zamanda hocası olan şair ve düşünür Mîrâlîşêr Nevâî’den önemli bir etkilenme yaşadı. Nevâî’nin yazılarında Türk dilinin ve edebiyatının önemini vurgulaması ve Farsça ile olan rekabetine değinmesi, bu dönemde şekillenen düşüncelerinin bir yansımasıdır.

Devlet hizmetine 1465’te başlayan Ali Şîr Nevâî, Timur İmparatorluğu’nun hükümetinde yükselerek, vezir ve devlet bakanı olarak önemli görevlerde bulundu. 1472 yılında ise Hüseyin Baykara’nın tahta çıkmasıyla, onun en yakın dostu ve danışmanı oldu. Bu dönemde, Herat’ın kültür ve sanat merkezi olarak gelişmesine büyük katkı sağladı. Şehirde camiler, medreseler, kütüphaneler ve hamamlar inşa ettirdi ve önemli sanatçı ve düşünürleri destekledi.

Ali Şîr Nevâî’nin en önemli eseri, Türkçe yazdığı “Divan-ı Hamsa” adlı beş mesnevi kitabıdır. Bu kitaplar, Türk edebiyatında büyük bir yankı uyandırmış ve Türkçenin edebi bir dil olarak kabul görmesine katkıda bulunmuştur.

Farsça ve Türkçe yazdığı birçok gazel ve kaside ile ünlüdür. Ali Şîr Nevâî, Türkçenin güzellikleri ve zenginliği hakkında yazdığı “Muhakematü’l-Lügateyn” adlı eserle de tanınır. Bu eserde, Türkçenin Farsçaya göre daha üstün olduğunu savunmuş ve Türkçenin edebiyatta kullanılmasını teşvik etmiştir.

Ali Şîr Nevâî’nin diğer önemli eserleri arasında “Mecalis ün-Nefaîs” ve “Leylâ vü Mecnûn” adlı eserleri bulunmaktadır. Ayrıca, “Mi’racü’l-Kelâm” adlı kelâm ilmi üzerine yazdığı eser, İslam düşünce tarihinde büyük bir öneme sahiptir.

Nevâî’nin Türk edebiyatına etkisi büyük ve kalıcı olmuştur. Türk dilinin ve edebiyatının gelişimine önemli katkılarda bulunmuş, özellikle Türkçenin güzelliklerini ve zenginliklerini ortaya koyarak, Türkçenin edebi bir dil olarak kabul görmesini sağlamıştır. Onun etkisi, Türk edebiyatının altın çağı olarak kabul edilen 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’ndaki şairler ve yazarlar üzerinde de hissedilmiştir.

Ali Şîr Nevâî, halkın ve edebiyatçıların sevgisini kazanan büyük bir şair ve düşünürdür. Eserleri, Türk edebiyatının klasiklerinden sayılır ve günümüzde hâlâ büyük ilgiyle okunmaktadır.

Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Afganistan gibi Orta Asya ülkelerinde, Ali Şîr Nevâî’nin eserleri ve düşünceleri büyük saygıyla anılır ve etkisi hâlâ güçlü bir şekilde hissedilir.

Ali Şîr Nevâî, eserlerinde hem tasavvufi düşünceleri hem de aşk, dostluk ve insanlık gibi evrensel temaları işlemiştir. Bu sayede, eserleri yalnızca Türk edebiyatı ve kültürü için değil, aynı zamanda dünya edebiyatı için de önemli bir değere sahiptir. Nevâî, İslam dünyasının büyük şair ve düşünürlerinden biri olarak kabul edilir ve eserleri, dünya edebiyatının zengin bir mirası olarak görülür.

Özellikle Divan-ı Hamsa adlı eseri, Türkçenin edebi bir dil olarak kabul görmesinde büyük etkisi olan, Türk edebiyatının en önemli eserlerinden biridir. Bu eser, Orta Asya Türk edebiyatının temel eserleri arasında sayılır ve Türkçenin güzelliklerini ve zenginliklerini gösteren örnek bir başyapıttır.

Kısacası, Ali Şîr Nevâî’nin Türk edebiyatına etkisi çok büyük ve kalıcıdır. Onun eserleri ve düşünceleri, Türk dilinin ve edebiyatının gelişiminde önemli bir rol oynamış ve Türkçenin edebi bir dil olarak kabul görmesine katkıda bulunmuştur. Bugün, Ali Şîr Nevâî’nin eserleri ve düşünceleri, Türk edebiyatının ve dünya edebiyatının değerli bir mirası olarak kabul edilmekte ve yeni nesiller tarafından da büyük ilgi ve saygıyla okunmaktadır.

Ali Şir Nevai Eserleri ve İçerikleri

 1. Ali Şîr Nevâî, Türk edebiyatının önemli bir şairi ve yazarı olarak pek çok esere imza atmıştır. İşte Ali Şîr Nevâî’nin önemli eserleri ve içerikleri:
 2. Divan-ı Hamsa (Beşer Divan): Şairin en ünlü eseri olan Divan-ı Hamsa, beş ayrı divandan oluşur. Bu divanlar şunlardır:
 3. Hayratü’l-Ebrar: İçinde dini ve tasavvufi konuları işleyen gazel ve kaside türündeki şiirler bulunur.
 4. Ferhad u Şirin: Aşk hikâyesini anlatan, Ferhat ve Şirin’in hüzünlü öyküsünü konu alan mesnevi tarzında bir eserdir.
 5. Leyla u Mecnun: Leyla ile Mecnun’un trajik aşk öyküsünü anlatan, mesnevi tarzında yazılmış bir eserdir.
 6. Seb’ai Sayyara: Yedi gezegenin etrafında dönen hikâyeleri içeren mesnevi tarzında bir eserdir.
 7. İskendername: İskender’in hayatını ve fethettiği ülkeleri anlatan, tarihî ve destansı ögeler içeren mesnevi tarzında bir eserdir.
 8. Muhakemetü’l-Lügateyn (İki Dilin Yargılanması): Türkçenin ve Farsçanın üstünlüklerini karşılaştıran bir dil incelemesi ve edebî eserdir. Eserde Nevâî, Türkçenin zenginliği ve Farsçaya göre daha uygun bir edebiyat dili olduğunu savunur.
 9. Mecalisün Nefaîs (Şairler Meclisi): 58 şairin hayatını ve şiirlerini inceleyen bir biyografi ve edebiyat tarihî çalışmasıdır.
 10. Lübate’t-Tavârih: Bu eser, Ali Şîr Nevâî’nin tarih konusundaki bilgi ve becerisini gösteren önemli bir çalışmadır. Lübate’t-Tavârih, İslam tarihi ve özellikle Timur İmparatorluğu dönemi hakkında bilgi veren bir tarih kitabıdır. Ayrıca, şairin kendine özgü yorumları ve değerlendirmeleri de bu eserde yer almaktadır.
 11. Tezkire-i Ali Şîr: Nevâî’nin kendi hayatını ve şiirlerini anlattığı bir otobiyografi niteliğinde olan bu eser, şairin edebiyat dünyasına ve kendi şahsiyetine dair önemli bilgiler sunar.
 12. Risale-i Mi’mâriyye: Ali Şîr Nevâî’nin mimarlık ve sanat alanındaki bilgisini yansıtan bu eser, dönemin mimari anlayışı ve yapılarını inceleyen bir risaledir.
 13. Tuhfe-i Şâhidân: Bu eserde, şairin İslam dünyasındaki önemli şahsiyetlerle olan ilişkilerini ve görüşlerini anlatan mektuplar bulunmaktadır.
 14. Devlet-Nâme: Devlet yönetimi ve adalet konularında düşüncelerini paylaştığı bu eserde, Ali Şîr Nevâî, ideal bir devlet yönetimi anlayışını ve adaletin önemini vurgular.
 15. Mîzânü’l-evzân, Ali Şîr Nevâî tarafından kaleme alınan ve aruz vezni hakkında detaylı bilgiler sunan üç bölümlük bir risaledir. Eser, 898/1492’den sonra yazılmıştır. Mîzânü’l-evzân’da, şair özellikle zihaf, bahirler ve taktî’ gibi teknik konuları ele alarak, aruz vezni hakkında kapsamlı bilgiler sunar.

Ali Şîr Nevâî’nin eserleri, hem içerik hem de üslup açısından Türk edebiyatında büyük bir yankı uyandırmış ve onu Türk ve İslam dünyasının önde gelen edebiyatçılarından biri haline getirmiştir. Bu eserler, dönemin sosyal, kültürel ve siyasi yaşamına dair önemli bilgiler sunarken, aynı zamanda şairin dil ve edebiyat anlayışını da gözler önüne serer.

Ali Şîr Nevâî’nin Türkçe Anlayışı

Ali Şîr Nevâî, 15. yüzyılın önde gelen Türk şair, yazar ve düşünürlerinden biridir. O dönemde Türkçe, özellikle Çağatay Türkçesi, edebiyat ve bilim dili olarak önemli bir konuma sahipti. Ali Şîr Nevâî, Türkçenin güzelliklerine ve zenginliklerine büyük bir değer atfeder ve Türkçeyi Farsçaya tercih ettiğini belirtir.

Nevâî’nin Türkçe anlayışı, onun eserlerinde ve görüşlerinde açıkça ortaya çıkar. O, Türkçeyi edebî ve bilimsel bir dil olarak kullanarak, bu dili yüceltmeye çalışır. Ayrıca, Türkçenin özelliklerini ve güzelliklerini vurgulayan çalışmalar yaparak, dilin zenginliğini ve ifade gücünü ortaya koyar.

Ali Şîr Nevâî’nin Türkçe anlayışı, döneminde ve sonrasında Türk edebiyatı ve kültürü üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Türkçenin değerini ve önemini vurgulayan düşünceleri, Türk dili ve edebiyatının gelişimine katkı sağlar. Ayrıca, Türkçenin zenginliğini ve güzelliklerini ön plana çıkararak, Türkçenin edebî ve bilimsel bir dil olarak kullanılmasını teşvik eder.

Nevâî, eserlerinde Türkçenin nazım ve nesir güzelliklerini sergileyerek, dilin edebî zenginliklerini gözler önüne serer. Bu sayede, Türkçenin önemi ve değeri daha iyi anlaşılır ve Türk edebiyatının gelişimi için önemli bir temel oluşturur. Ali Şîr Nevâî’nin Türkçe anlayışı, döneminin ve sonrasının Türk edebiyatına büyük bir katkı sağlamıştır.

Muhakemetü’l-Lügateyn ile Divan-ı Lügati’t Türk Sözlüklerinin Karşılaştırması

Ali Şîr Nevâî’nin Muhakemetü’l-Lügateyn ve Kaşgarlı Mahmud’un Divan-ı Lügati’t Türk adlı eserleri, her ne kadar farklı amaçlarla yazılmış olsalar da, Türk dilinin ve edebiyatının tarihsel süreç içerisinde önemli yerlere sahip olan iki değerli çalışmadır. Bu iki eser arasındaki temel farklılıklar ve benzerlikler şu şekildedir:

Amaç ve İçerik:

 • Muhakemetü’l-Lügateyn, Ali Şîr Nevâî tarafından Türkçenin ve Farsçanın kıyaslamalı bir değerlendirmesini yapmak amacıyla yazılmıştır. Bu eserde, Türkçenin Farsçaya göre daha üstün olduğu iddia edilir ve dilin zenginliği, ifade gücü ve edebî değeri konularında örnekler sunulur.
 • Divan-ı Lügati’t Türk ise, Kaşgarlı Mahmud tarafından Türk dilinin sözlüğü olarak hazırlanmıştır. Eser, Türkçe kelimelerin anlamlarını, kökenlerini ve kullanım şekillerini açıklamak amacıyla yazılmış olup, aynı zamanda dönemin Türk kültürü ve edebiyatına dair değerli bilgiler içermektedir.

Dönem ve Etki:

 • Muhakemetü’l-Lügateyn, 15. yüzyılda yazılmış olup, özellikle Timur ve Osmanlı dönemlerinde Türkçenin edebiyat ve bilim dili olarak önemini vurgulamıştır. Eser, Türkçenin yüceltilmesine ve Türk edebiyatının gelişimine katkı sağlamıştır.
 • Divan-ı Lügati’t Türk ise, 11. yüzyılda yazılmış olup, Karahanlı dönemi Türkçesini ve Türk kültürünü anlatan bir eserdir. Eser, Türk dilinin tarihsel süreç içerisindeki değişim ve gelişimine ışık tutar ve Türk edebiyatının kökenleri hakkında önemli bilgiler sunar.

Dil ve Edebiyat:

 • Muhakemetü’l-Lügateyn, öncelikle Türkçenin ve Farsçanın edebî ve dilbilimsel özelliklerini karşılaştırarak, Türkçenin zenginliğini ve üstünlüğünü ortaya koymaya çalışır. Eserde Ali Şîr Nevâî, Türkçenin ifade gücü ve şiirsel zenginliğine dikkat çeker.
 • Divan-ı Lügati’t Türk’te ise, Kaşgarlı Mahmud dönemin Türkçesinin varlığını söz ve dil yapısını detaylı bir şekilde inceleyerek, Türk dilinin kökenleri ve çeşitli Türk boyları arasındaki dil farklılıkları hakkında bilgi verir. Ayrıca, eserde yer alan atasözleri, deyimler, şiirler ve öyküler, dönemin Türk edebiyatına dair değerli örnekler sunar.

Etki ve Miras:

 • Muhakemetü’l-Lügateyn, Türkçenin değerini ve önemini vurgulayan bir eser olarak, Türk dilinin ve edebiyatının yüceltilmesine ve geliştirilmesine önemli katkılar sağlamıştır. Eser, özellikle Timur ve Osmanlı dönemlerinde Türk dilinin ve edebiyatının gelişimine etki etmiştir.
 • Divan-ı Lügati’t Türk ise, Türk dilinin tarihsel süreç içerisindeki değişim ve gelişimine ışık tutan bir eser olarak, Türk dili ve edebiyatının kökenleri hakkında önemli bilgiler sunar. Bu eser, Türk dilinin ve edebiyatının tarihine dair değerli bir kaynak olarak kabul edilir ve günümüzde de bu alandaki çalışmalara büyük katkı sağlamaktadır.

Ali Şîr Nevâî’nin Edebi Kişiliği

 • Ali Şîr Nevâî, Türk edebiyatında öncü ve yenilikçi bir yazar olarak kabul edilir. Eserlerinde Türkçeyi kullanarak, Türk dilinin ve edebiyatının önemini ve değerini vurgulamıştır.
 • Hem lirik ve didaktik şiirler yazan, hem de nesir alanında eserler veren çok yönlü bir sanatçıdır. Ayrıca, tarih, dilbilim ve tasavvuf gibi alanlarda da önemli çalışmalar yapmıştır.
 • Ali Şîr Nevâî, eserlerinde Hakaniye üslubunu kullanmıştır. Bu üslup, dilin zenginliğini ve güzelliklerini kullanarak, edebiyatın yüksek seviyede ifade edilmesini amaçlar.
 • Türkçe yazan bir şair olarak, millî bir edebiyat anlayışına sahiptir. Eserlerinde Türk dilinin ve kültürünün değerlerini işlemiştir.
 • Ali Şîr Nevâî’nin şiirlerinde aşk ve tasavvuf temaları önemli bir yer tutar. Şiirlerinde hem dünyevî, hem de uhrevî aşkı işleyerek, insanın Allah’a olan özlem ve sevgisini anlatır.
 • Eserlerinde doğa ve insan temalarını da sıkça işler. İnsanın iç dünyasını ve doğadaki güzellikleri betimleyerek, evrensel değerlerin önemini vurgular.
 • Ali Şîr Nevâî’nin eserlerinde zaman zaman sosyal eleştiriye de yer verir. Toplumsal sorunları ve adaletsizlikleri dile getirerek, insanların daha iyi bir dünya için çaba göstermeleri gerektiğini hatırlatır.
 • Eserlerinde etkili bir biçem ve dil kullanır. Sözcük seçimi ve söz sanatlarıyla zenginleştirdiği eserleri, Türk edebiyatının önemli birer örneği olarak kabul edilir.

Ali Şîr Nevâî ile İlgili Yapılan Araştırmalar

Araştırmaların büyük çoğunluğu, Ali Şîr Nevâî’nin hayatı ve dönemi üzerine odaklanmaktadır. Bu çalışmalar, onun devlet adamı ve hükümet görevlisi olarak yaşamını ve etkisini incelemekte ve dönemin sosyal, siyasi ve kültürel bağlamına yer vermektedir.

Ali Şîr Nevâî’nin eserleri ve edebi kişiliği, araştırmaların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu çalışmalar, onun şiir ve nesir alanında gösterdiği ustalığı, dili ve üslubu, temaları ve motifleri, türler ve biçimler ile yapıtlarındaki yenilikleri ve geleneksel öğeleri değerlendirmektedir.

Araştırmacılar, Ali Şîr Nevâî’nin Türk dili ve edebiyatına katkılarını ve etkilerini incelemektedir. Bu bağlamda, onun Türkçe ve Türk edebiyatı üzerine düşünceleri, Muhakemetü’l-Lügateyn adlı eseri ve Türk dilinin savunucusu olarak rolü ele alınmaktadır.

Ali Şîr Nevâî’nin çağdaşları ve etkileşim içinde olduğu diğer şair ve düşünürlerle ilişkileri üzerine yapılan araştırmalar, onun dönemindeki edebi ve düşünsel ortamın anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, onunla aynı dönemde yaşayan ve etkileşime girdiği şairler ve yazarlarla karşılaştırmalar yapılmakta ve eserlerindeki benzerlikler ve farklılıklar incelenmektedir.

Araştırmaların bir kısmı da Ali Şîr Nevâî’nin düşünce dünyası ve felsefi görüşleri üzerine odaklanmaktadır. Bu çalışmalar, onun İslam düşüncesine ve tasavvufa olan yaklaşımını, ahlaki değerler ve dünya görüşüyle ilgili düşüncelerini ve bu konuların eserlerindeki yansımalarını incelemektedir.

Ali Şîr Nevâî üzerine yapılan araştırmaların bir bölümü, onun eserlerinin çeşitli dillerde yapılan çevirileri ve bu çevirilerin edebi değeri üzerine çalışmalar içermektedir. Bu bağlamda, eserlerinin farklı kültürler ve dönemlerde nasıl algılandığı ve kabul gördüğü üzerine değerlendirmeler yapılmaktadır.

Ali Şîr Nevâî ile ilgili yapılan araştırmalar, onun hayatı, eserleri, edebi kişiliği, dili ve üslubu, Türk dili ve edebiyatına katkıları, çağdaşları ve etkileşimleri, düşünce dünyası ve felsefi görüşleri ve eserlerinin çevirileri gibi pek çok farklı konuyu kapsamaktadır. Bu çalışmalar, Ali Şîr Nevâî’nin edebiyat ve düşünce tarihi açısından önemli bir şahsiyet olduğunu ortaya koymaktadır.