Âşıkpaşazâde’nin Hayatı

Âşıkpaşazâde, asıl adı Derviş Ahmed olup mahlası Âşıkî’dir. Büyük dedesi Âşık Paşa’ya nisbetle bu adı almıştır. 1400 yılı civarında Amasya sancağının Mecitözü kazasına bağlı Elvan Çelebi köyünde doğmuştur. Küçük yaşta tekke çevresinde yetişmiş, çok gezip ünlü şahsiyetlerle tanışmıştır. Geyve’de Yahşi Fakih’in evinde kalmış, II. Murad ve Düzmece Mustafa arasındaki mücadeleye şahit olmuştur.

Konya’da Sadreddin Konevî Zâviyesi’nde misafir olarak kalmış ve Şeyh Abdüllatîf el-Kudsî’den el almıştır. 1437’de hacca gitmiş, dönüşte Mısır’a uğramıştır. Üsküp’te Paşa Yiğitoğlu İshak Bey’in himayesinde kalmış, II. Murad’ın seferlerine katılmış ve onun iltifatını kazanmıştır. Fâtih Sultan Mehmed’in şehzadeleri Mustafa ve Bayezid’in sünnetleri dolayısıyla düzenlenen şenliklere katılmış, Fâtih’ten ihsanlar almıştır.

1469-70’te kızı Râbia’yı müridi Şeyh Seyyid Velâyet’le evlendirmiştir. 1484’te tarihini tamamladığında 85 yaşlarında idi ve büyük ihtimalle bu tarihten sonra ölmüştür. Mezarının İstanbul’da Haydar mahallesinde büyük dedesi Âşık Paşa adına inşa ettirdiği cami hazîresinde olduğu düşünülmektedir.

Âşıkpaşazâde, en bilinen eseri olan Tevârîh-i Âl-i Osmân ile tanınmaktadır. Bu eser, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Fâtih devri sonlarına kadar olan dönemi ele almaktadır. Yıldırım Bayezid devrine kadar olan kısmını başka kaynaklardan alıp, II. Murad ve Fâtih dönemlerini kendi gözlemlerine dayanarak yazmıştır. Eser, Osmanlı padişahlarını “mücahid gazi” olarak gören ve ahî kuruluşları hakkında bilgi veren önemli bir kaynaktır. Eserde yer alan nazım parçalarının ise edebî değeri bulunmamaktadır.

Aşıkpaşazade Tevârîh-i Âl-i Osmân Eserinde Neler Anlatılmaktadır?

Âşıkpaşazâde’nin Tevârîh-i Âl-i Osmân eseri, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Fâtih Sultan Mehmed devri sonlarına kadar olan dönemi anlatmaktadır. Eserde ele alınan konular bablar (bölümler) ve soru-cevap şeklinde işlenmiştir. Eserin özellikle şu konuları içerdiği görülmektedir:

 • Osmanlı padişahlarının hayatı ve hükümetleri: Yıldırım Bayezid devrine kadar olan kısmı başka kaynaklardan alarak yazan Âşıkpaşazâde, II. Murad ve Fâtih dönemlerini ise kendi gözlemlerine dayanarak kaleme almıştır.
 • Osmanlı Devleti’nin savaşları, fetihleri ve siyasi mücadeleleri: Özellikle II. Murad’la Düzmece Mustafa arasındaki mücadeleye ve II. Murad’ın seferlerine şahit olan Âşıkpaşazâde, bu tür olayları eserinde detaylı bir şekilde anlatmaktadır.
 • Osmanlı padişahlarının “mücahid gazi” olarak görülmesi: Eserde, Osmanlı padişahlarının İslam’ın yayılması ve savunulması adına verdikleri mücadeleler ön plana çıkarılmaktadır.
 • Anadolu’daki İslamî Türk kültürünün yerleşmesinde rol oynayan ahî kuruluşları ve “abdalân-ı Rûm”, “gāziyân-ı Rûm” ve “bâciyân-ı Rûm” gibi topluluklar hakkında bilgiler: Eserde, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ve Anadolu’da İslamî Türk kültürünün yerleşmesinde önemli rolleri olan bu kuruluşlar ve topluluklar anlatılmaktadır.
 • Devrinin yazı dilini aksettiren sade üslûp: Eser, konuşma diline yakın ve devrinin yazı dilini yansıtan sade bir üslupla yazılmıştır. Bu da eserin orta tabaka ve özellikle askerî zümreler arasında okunmak üzere halk destanı tarzında yazıldığını göstermektedir.

Eserde yer alan nazım parçaları, bir kısmı Ahmedî’nin İskendernâme’sinden alınmış olup edebî değeri bulunmamaktadır. Tevârîh-i Âl-i Osmân, Osmanlı tarihi üzerine yazılan önemli ve erken dönem eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Âşıkpaşazâde’nin Tasavvufi Öğütleri

Âşıkpaşazâde’nin tasavvufi öğütlerine dair doğrudan bilgi bulunmamakla birlikte, onun yaşamı ve düşünce yapısı tasavvufi öğeler içermektedir. Kendisi küçük yaşlardan itibaren tekke çevresinde yetişmiş ve Konya’da Sadreddin Konevî Zâviyesi’nde misafir olarak kalmıştır. Ayrıca Şeyh Abdüllatîf el-Kudsî’den el alarak tasavvufi eğitimini tamamlamıştır. Bu bilgiler, Âşıkpaşazâde’nin tasavvufi düşünceye ve yaşama önem verdiğini göstermektedir.

Tevârîh-i Âl-i Osmân eserinde tasavvufi öğütler doğrudan verilmese de, eserde Osmanlı padişahlarını “mücahid gazi” olarak görmesi ve Anadolu’daki İslamî Türk kültürünün yerleşmesinde önemli rolleri olan ahî kuruluşları ve topluluklar hakkında bilgi vermesi, Âşıkpaşazâde’nin tasavvufi düşüncelerini yansıtmaktadır. Bu bağlamda, eserde İslam’ın yayılması ve savunulması adına verilen mücadelelerin önemi vurgulanmıştır.

Âşıkpaşazâde’nin tasavvufi öğütleriyle ilgili daha fazla bilgi için, onun yaşamı ve düşüncelerini ele alan kaynaklara başvurmak gerekebilir. Bununla birlikte, tasavvufi öğütlerin genel olarak insanın iç dünyasını arındırma, ahlaki erdemlere önem verme, dünya işlerine bağlanmamak ve Allah’a yönelme gibi konuları ele aldığı düşünülürse, Âşıkpaşazâde’nin yaşamında ve düşüncelerinde bu değerlere önem verdiği söylenebilir.

Tevârîh-i Âl-i Osmân Eserinin Osmanlı Tarihine Katkısı

Tevârîh-i Âl-i Osmân, Âşıkpaşazâde tarafından yazılmış olan ve Osmanlı tarihinin erken dönemlerini kapsayan önemli bir eserdir. Tevârîh-i Âl-i Osmân, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan Fâtih Sultan Mehmed devri sonlarına kadar olan dönemi anlatan önemli bir kaynaktır. Bu dönemlere ilişkin bilgiler sunarak, tarihçilere ve araştırmacılara değerli bilgiler sağlamaktadır.

Âşıkpaşazâde, II. Murad ve Fâtih Sultan Mehmed dönemlerinde yaşamış ve bu dönemlerdeki bazı olaylara şahit olmuştur. Bu sayede, kendi gözlemlerine dayanarak yazdığı bilgiler tarihçilere ve araştırmacılara doğrudan ve güvenilir bilgi kaynağı sunmaktadır.

Eserde, Osmanlı padişahlarının hayatları, hükümetleri, savaşları ve siyasi mücadeleleri hakkında detaylı bilgiler verilmektedir. Bu da Osmanlı tarihinin anlaşılması ve analiz edilmesi açısından büyük öneme sahiptir.

Tevârîh-i Âl-i Osmân, Anadolu’da İslamî Türk kültürünün yerleşmesinde önemli rolleri olan ahî kuruluşları ve “abdalân-ı Rûm”, “gāziyân-ı Rûm” ve “bâciyân-ı Rûm” gibi topluluklar hakkında bilgi vermektedir. Bu da Osmanlı tarihinde ve Anadolu’daki sosyo-kültürel yapı hakkında değerli bilgiler sunmaktadır.

Tevârîh-i Âl-i Osmân, Osmanlı tarih yazıcılığına önemli bir katkı sağlamış ve sonraki tarihçiler için kaynak olmuştur. Özellikle Kâtip Çelebi’nin Cihannümâ’sı gibi eserler bu tarihe dayanarak yazılmıştır.

Âşıkpaşazâde’nin Edebi Kişiliği

 • Âşıkpaşazâde, eserlerinde sade ve yalın bir Türkçe kullanır. Bu sayede, okuyucuların eserlerini anlaması ve takip etmesi kolaylaşır. Ayrıca, konuşma diline ait canlı deyimler, cümle kuruluşları ve söz dizimleri kullanarak dönemin dilini ve kültürünü günümüze taşımıştır.
 • Âşıkpaşazâde, Tevârîh-i Âl-i Osmân adlı eserinde, Osmanlı tarihinin erken dönemini destansı ve efsanevi bir anlatımla sunar. Bu yaklaşım, okuyucuların ilgisini çeker ve tarihi olayları daha akılda kalıcı kılar. Aynı zamanda, bu anlatım tarzıyla, dönemin manevî ve millî değerlerini yansıtır.
 • Sadece olayları anlatmakla yetinmez; aynı zamanda olayları yorumlar ve değerlendirebilir. Bu özellik, eserlerinin tarihsel ve kültürel önemini artırır.
 • Tarih yazımında tasavvufi unsurları kullanarak, dönemin manevî ve dini değerlerine dikkat çeker. Bu sayede, Osmanlı tarihinin sosyo-kültürel yönünü de gözler önüne serer.
 • Tarih yazımında tasavvufi unsurları kullanarak, dönemin manevî ve dini değerlerine dikkat çeker. Bu sayede, Osmanlı tarihinin sosyo-kültürel yönünü de gözler önüne serer.
 • Âşıkpaşazâde, eserlerinde geleneğe bağlı kalarak, mensur ve manzum parçaları bir arada kullanır. Bu, eserlerine edebî bir değer katar ve okuyucuların ilgisini çekmeyi başarır.
 • Âşıkpaşazâde’nin edebi kişiliği, sade ve yalın bir dil kullanımı, olayları destansı ve efsanevi bir anlatımla sunma, olayları yorumlama ve değerlendirme yeteneği, tarih ve tasavvufun birleştirilmesi ve mensur ve manzum parçaların bir arada kullanılması gibi özelliklerle dikkat çekmektedir.