Bâkî, 1526’da İstanbul’da doğan ve 1600 yılında İstanbul’da ölen önemli bir Osmanlı Divan şairidir. Asıl adı Mahmut Abdülbaki olan şair, yaşarken “Sultanü’ş Şu’arâ” (şairler sultanı) unvanını almıştır. Medrese eğitimi aldıktan sonra birçok ünlü edebiyatçı ile tanışmış ve zaman içinde ünlü bir şair haline gelmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman‘a sunduğu kasideyle saray çevrelerine giren Bâkî, Halep’te kadılık görevi yaptıktan sonra İstanbul’a dönmüştür. Şeyhülislam Ebussuud Efendi ile tanıştı ve Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümü üzerine yazdığı “Kanuni Mersiyesi” ile üzüntüsünü ifade etti.

2. Selim döneminde Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’nın himayesine girdi ve saray toplantılarına katıldı. 3’üncü Murad döneminde de yerini koruyarak Süleymaniye Müderrisi oldu. Bir süreliğine düşmanlarının oyunu ile gözden düşen Bâkî, Medine ve Mekke kadılıkları yaptıktan sonra İstanbul’a döndü ve 1584’te İstanbul Kadısı oldu. 1591’de Rumeli Kazaskerliği görevine getirilse de, Şeyhülislam olmak istemesine rağmen bu görevi elde edemeden yaşamını yitirdi.

Zevke ve eğlenceye düşkün, neşeli, hoş sohbet ve hırslı bir kişiliği olan Bâkî, hicviyeleri ile ünlüdür. Özel yaşamındaki özgürlüğe düşkün olmasına rağmen kadılık görevlerinde adaletli bir tutum sergiledi. Başarılı kasideler yazmasına rağmen, gazel şairi olarak tanındı ve dünyanın geçiciliğinden yakınan, aşk ve şarabın tadını çıkarmaya çağıran gazelleriyle ünlendi.

Şiirlerinde dünyevi aşka önem veren Bâkî, mersiye, methiye ve fahriyelerinde içten ve abartısız bir anlatım kullandı. Geleneklere bağlı kalsa da, şiir diline yeni bir düzen ve akıcılık getirdi. Çağdaşı şairlere göre daha sade ve anlaşılır bir dil kullandı, ancak duygu ve anlam derinliği açısından Fuzûlî ve Nefi kadar başarılı bulunmaz. Eserleri, 16. yüzyıl Osmanlı toplumunun beğenisine uygun, sanatsal incelikler ve hayal güzellikleri ile doludur. Bâkî, duru ve temiz bir İstanbul lehçesinin yanı sıra şiirlerinde halk deyimleri ve söyleyişleri de kullanarak geniş bir dil yelpazesine sahipti.

Divanı, Kanuni Sultan Süleyman döneminde hazırlandı; ancak bu divan, Bâkî’nin bütün şiirlerini kapsamamaktadır. Divanında 27 kaside, 2 terkib-i bend, 1 terci-i bend, 7 tahmis, 619 gazel, 24 kıta, bir tarih ve 38 müfred bulunmaktadır. Bâkî’nin ayrıca çevirileri ve dini konular üzerine yazdığı eserler de bulunmaktadır.

Bâkî’nin edebiyat anlayışı ve şiirlerinde kullandığı dil, dönemi için yenilikçi bir yaklaşım sergilemektedir. Özellikle nazım tekniğini geliştirerek, döneminin önde gelen şairlerinin sıkça düştüğü nazım kusurlarından kurtulmayı başaran Bâkî, bu sayede Osmanlı Divan Edebiyatı’nda önemli bir yere sahip olmuştur.

Bâkî’nin eserleri ve şiirleri, 16. yüzyıl Osmanlı toplumunun sosyal ve kültürel yapısını yansıtırken, aynı zamanda döneminin sanatsal ve edebi değerlerini de gözler önüne sermektedir. Şiirlerinde gözlemlenen dünyevi aşk teması, döneminin edebi anlayışına uygun bir seçimdir ve bu sayede Bâkî, hem kendi döneminin hem de sonraki dönemlerin saygın şairleri arasında yer almıştır.

Osmanlı döneminde Divan Edebiyatı’nın önemli şairlerinden biri olarak kabul edilir ve eserleri, döneminin kültürel ve sanatsal değerlerini yansıtmaktadır. Yaşamı boyunca birçok başarı elde eden Bâkî, şiirlerinde kullandığı sade ve anlaşılır dil ile dikkat çekmektedir. Bu sayede, Bâkî’nin eserleri günümüzde de değerini korumaya devam etmektedir.

Baki’nin Eserleri

 1. Divan: Şairin en önemli eseri olan divanında kaside, gazel, kıta, müfred gibi çeşitli nazım şekillerinde yazılmış şiirler bulunmaktadır. Divan, Kanuni Sultan Süleyman döneminde hazırlanmış ve daha sonraki dönemlerde yeni şiirler eklenerek farklı tertiplerle yayımlanmıştır.
 2. Fezâilü’l-cihâd: Muhyiddin Ahmed b. İbrâhim’in Meşâriʿu’l-eşvâḳ ilâ meṣâriʿi’l-ʿuşşâḳ adlı Arapça eserinin tercümesidir. Bu eser, cihadın faziletlerinden hareketle Müslümanları cihada teşvik etmeyi amaçlar.
 3. Meâlimü’l-yakîn fî sîreti seyyidi’l-mürselîn: Şehâbeddin Ahmed b. Hatîb el-Kastallânî’nin el-Mevâhibü’l-ledünniyye bi’l-minaḥi’l-Muḥammediyye adlı siyer kitabının tercümesidir. Bu eserde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in hayatı anlatılmaktadır.
 4. Fezâil-i Mekke: yüzyıl Arap müellifi Kutbüddin Muhammed b. Ahmed el-Mekkî’nin el-İʿlâm fî aḥvâli beledi’llâhi’l-ḥarâm adlı eserinin tercümesidir. Eserde, Mekke’nin tarihi ve Osmanlı sultanlarının oradaki hayratları anlatılmaktadır.
 5. Hadîs-i Erbain Tercümesi: Bâkî’nin Eyüp müderrisi iken Ebû Eyyûb el-Ensârî tarafından rivayet edilen hadislerden kırk tanesini tercüme ettiği eserinin adıdır.
 6. Kanuni Mersiyesi: Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümü üzerine Terkib-i Bend şeklinde yazılmış bir ağıttır.

Bâkî Divanı’nın Önemli Özellikleri

 • Türk edebiyatı tarihinde önemli bir yeri olan Bâkî’nin tüm şiirlerini içeren eserdir.
 • Divan, Kanuni Sultan Süleyman’ın isteği üzerine şairin sağlığında ilk kez tertip edilmiştir.
 • Eser, kaside, gazel, kıta, müfred gibi çeşitli nazım şekillerinde yazılmış şiirlerden oluşmaktadır.
 • Bâkî’nin divanı, zamanla yazdığı yeni şiirlerle genişlemiş ve değişik tarihlerde divanın yeni ve farklı tertipleri ortaya konulmuştur.
 • Divan, Osmanlı şairleri arasında en çok nüshası bulunan ve en çok okunan eserlerden biridir; 100’den fazla nüsha bulunmaktadır.
 • İlk basımı 1859’da taş baskı olarak yapılmıştır. Daha sonra R. Dvořák ve Sadeddin Nüzhet Ergun tarafından Latin harfleriyle basılmıştır.
 • Divan, Hammer tarafından 1825’te kısmen Almanca’ya tercüme edilmiştir.
 • Bâkî Divanı’ndan yapılan seçmeler de farklı yazarlar tarafından yayımlanmıştır. Örnek olarak Şemseddin Sâmi, M. Fuad Köprülü, Nevzat Yesirgil, Faruk K. Timurtaş ve Sabahattin Küçük’ün seçme çalışmaları sayılabilir.
 • Bâkî’nin Divanı, klasik Osmanlı edebiyatında önemli bir yere sahip olan ve günümüze kadar büyük ilgi gören bir eserdir.

Bâkî’nin Fezâilü’l-cihâd Eserinin Özellikleri

 • Fezâilü’l-cihâd, Bâkî tarafından Muhyiddin Ahmed b. İbrâhim’in Arapça eseri Meşâriʿu’l-eşvâḳ ilâ meṣâriʿi’l-ʿuşşâḳ’ın tercümesidir.
 • Eser, cihadın faziletlerinden hareketle Müslümanları cihada teşvik etmeyi amaçlar.
 • Bâkî, eseri Sokullu Mehmed Paşa’nın emriyle 1567 yılında Türkçeye çevirmiştir.
 • Fezâilü’l-cihâd’ın kendine ait bir el yazması nüshası, Millet Kütüphanesi’nde kayıtlıdır ve müze kısmında bulunmaktadır.
 • Eser, tarihsel ve dini öneme sahip olan cihad konusuna odaklanarak, Osmanlı dönemi Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir.

Bâkî’nin Meâlimü’l-yakîn fî sîreti seyyidi’l-mürselîn eserinin özellikleri

 1. Meâlimü’l-yakîn fî sîreti seyyidi’l-mürselîn, Bâkî tarafından Şehâbeddin Ahmed b. Hatîb el-Kastallânî’nin el-Mevâhibü’l-ledünniyye bi’l-minaḥi’l-Muḥammediyye adlı Arapça siyer kitabının tercümesidir.
 2. Eser, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatını ve İslam tarihi hakkında bilgi vermektedir.
 3. Bâkî, eseri Sokullu Mehmed Paşa’nın emriyle tercüme etmiştir.
 4. Bâkî, tercüme sırasında Şâfiî mezhebine bağlı olan müellifin fıkhî izahlarını Hanefî mezhebinin görüşlerine çevirmiş ve çeşitli ilâve ve çıkarmalarla kitap üzerinde telif denecek derecede değişiklikler yapmıştır.
 5. Eserin bir nüshası Şair Nev‘î tarafından istinsah edilmiş ve 1579 tarihini taşımaktadır. Bu tarih, tercümenin bu tarihten önce yapıldığını göstermektedir.
 6. Meâlimü’l-yakîn fî sîreti seyyidi’l-mürselîn eseri, İstanbul’da üç kez basılmıştır (1261, 1313-1316, 1322-1326).
 7. Eser, Peygamber Muhammed’in (s.a.v.) hayatı ve İslam tarihi hakkında önemli bilgiler sunarak Osmanlı dönemi Türk edebiyatında değerli bir yere sahiptir.

Bâkî’nin Fezâil-i Mekke Eserinin Özellikleri

 • Fezâil-i Mekke, Bâkî tarafından Kutbüddin Muhammed b. Ahmed el-Mekkî’nin el-İʿlâm fî aḥvâli beledi’llâhi’l-ḥarâm adlı Arapça eserinin tercümesidir.
 • Eser, Mekke’nin tarihini, önemli olaylarını ve Mekke’nin faziletlerini anlatmaktadır.
 • Sokullu Mehmed Paşa’nın emriyle Mekke kadılığı esnasında tercüme edilmiştir.
 • Bâkî, eseri 1579 yılında tamamlamış ve Medine kadılığından azli üzerine İstanbul’a dönerek III. Murad’a takdim etmiştir.
 • Aynı zamanda Osmanlı sultanlarının Mekke’deki hayratlarından (hayır işlerinden) bahseder ve bu sayede dönemin Osmanlı yönetiminin Mekke’ye verdiği önemi gösterir.
 • Eserin çeşitli kütüphanelerde yazma nüshaları bulunmaktadır. Bunlardan en mükemmeli Köprülü Kütüphanesi’nde olan nüshadır.
 • Bâkî’nin Fezâil-i Mekke eseri, Osmanlı dönemi Türk edebiyatında değerli bir yere sahiptir ve Mekke tarihi hakkında önemli bilgiler sunar.

Bâkî’nin “Kanuni Mersiyesi”nin Özellikleri

 • Kanuni Mersiyesi, Bâkî’nin en ünlü ve önemli şiirlerinden biridir.
 • Şiir, Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümü üzerine yazılmıştır.
 • Mersiye türünde yazılan bu eser, Kanuni Sultan Süleyman’a duyulan saygı ve özlemi ifade eder. Mersiye, ölüm temasını işleyen şiirlerdir.
 • Bâkî, Kanuni’nin başarılarını, adaletini ve hükümet anlayışını öven ifadeler kullanarak padişahın büyüklüğünü ve önemini vurgular.
 • Şiirde aynı zamanda Bâkî’nin üslubunun ve söz sanatlarının güçlü kullanımı dikkat çeker.
 • Bâkî, Kanuni Mersiyesinde özellikle gazel ve kaside türlerindeki yetkinliğini gösterir.
 • Şiirde aynı zamanda dönemin toplumsal ve siyasi atmosferine dair ipuçları bulunmaktadır.
 • Kanuni Mersiyesi, Bâkî’nin divanının en değerli parçalarından biri olarak kabul edilir ve Osmanlı edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Bu eser Terkib-i Bend şeklinde yazılmıştır.

Baki’nin Şeyhülislam Olma Hayali

Bâkî, 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli şairlerinden biriydi. Başarılı bir şair ve devlet görevlisi olarak, onun en büyük hayallerinden biri Şeyhülislam, yani İslam âleminin en yüksek dini lideri olmaktı. Şeyhülislam, Osmanlı İmparatorluğu’nda dini ve yargısal işlerden sorumlu olan önemli bir mevkiydi. Bâkî’nin bu hayali, başarılı bir şair ve devlet görevlisi olarak döneminin en saygın makamlarından birine ulaşma arzusunu yansıtmaktadır.

Ancak, Bâkî’nin bu hayali gerçekleşmedi. Şair, İstanbul’da çeşitli görevlerde bulundu ve sonunda Mekke ve Medine kadısı olarak atandı. Bu görevler, dini ve yargısal alanlarda önemli roller olsa da, Bâkî’nin Şeyhülislam olma hayaline ulaşmasına yetmedi. Bu durum, Bâkî’nin hayatı ve kariyeri hakkında düşünülürken dikkate alınması gereken önemli bir husustur.

Baki Mesnevi Yazdı mı?

Bâkî’nin eserleri arasında mesnevi tarzında yazdığı bilinen herhangi bir eser yoktur. Bâkî, divan şiirinde önemli bir şair olup gazel, kaside ve rubai gibi şiir türlerinde eserler vermiştir. Özellikle gazel ve kaside türlerinde başarılı olan Bâkî, bu alanlarda büyük beğeni toplamıştır. Bununla birlikte, mevcut bilgilere göre, Bâkî’nin mesnevi tarzında yazdığı bilinen bir eser bulunmamaktadır.

Baki’nin Şiirlerinde Osmanlı Kültürü

 • Bâkî’nin şiirlerinde İslam inancının ve değerlerinin önemli bir yeri vardır. Şiirlerinde Hz. Muhammed, Allah ve İslam düşüncesi ile ilgili temaslara sıkça rastlanır.
 • Bâkî, Kanuni Sultan Süleyman’ın şairi olarak, padişah ve saray hayatını yansıtan şiirler yazmıştır. Kaside türünde kaleme aldığı eserlerde, padişahların övgüsüne ve saray yaşamına dair pek çok detay bulunur.
 • Bâkî’nin şiirlerinde Osmanlı’nın askeri başarıları ve kahramanlık temaları sıkça işlenir. Bu sayede dönemin savaşlar ve zaferlerle ilgili tarihî atmosferini yansıtmaktadır.
 • Bâkî’nin şiirlerinde, Osmanlı toplum hayatına dair öğeler de bulunmaktadır. Şiirlerinde aşk, dostluk, özlem, meşk ve sevgi gibi duygulara yer verirken, günlük yaşam ve insan ilişkileri üzerine de değinir.
 • Osmanlı kültüründe doğa ve mevsimlerle ilgili temalar önemli bir yer tutar. Bâkî’nin şiirlerinde de doğa güzellikleri ve mevsimlerin değişimi gibi konulara sıklıkla rastlanır.
 • Bâkî, Osmanlı kültürü ve Divan edebiyatı geleneği içinde yetişmiştir. Şiirlerinde klasik Divan edebiyatı nazım şekillerini kullanarak, bu geleneğin devamını sağlamıştır.
 • Bâkî’nin şiirlerinde Osmanlı kültürünün estetik ve sanatsal değerlerine de rastlanır. Şiirlerinde dilin ve üslubun güzellikleri üzerinde önemle durur, sanatçı duyarlılığıyla eserlerini zenginleştirir.

Baki’nin Şiirlerinde İslam İnancı ve Değerleri

 • Allah’a övgü ve teslimiyet:

“Subhân sana kulluk eder serv-i âzâdım ben

Cümle âlemde rahm-i rahîmân olmuş bâdım ben.”

(Bu beyitte, Bâkî Allah’a övgüde bulunarak, kulluğunu ve teslimiyetini ifade eder. “Serv-i âzâdım” ifadesiyle de, yaratılışının ve varoluşunun Allah tarafından gerçekleştiğini belirtir.)

 • Muhammed’e övgü:

“Kâmil-i kemâlât idi ey Muhammed aslın

Zîrâ âlemde evvel ü âhir sensin ü bâşın.”

(Bâkî bu beyitte, Hz. Muhammed’i övmekte ve O’nun evrenin başlangıcı ve sonu olduğunu ifade etmektedir. Bu şekilde, İslam inancında Hz. Muhammed’in önemine ve değerine vurgu yapar.)

 • Ahiret ve hesap günü:

“Ne varsa dünyâda gelür geçer âhir devrân

Kim hüsn ü hüsn-i adl ile kul-ı cânân olurân.”

(Bâkî bu beyitte, dünya hayatının geçici olduğunu ve ahiret hayatının önemine dikkat çeker. Hüsn ü hüsn-i adl ile kul-ı cânân olmak ifadesiyle, iyi ve adaletli bir yaşam sürerek Allah’ın rızasını kazanmaya işaret eder.)

 • İslam ahlakı ve değerler:

“İzzet-i dîn ü devletle anıldı hep zemînde

Bâkî’nün eserinde câmi’ ahlâk-ı hamîde.”

(Bu beyitte, Bâkî İslam’ın izzet ve devletle anıldığını belirtir. Ayrıca, eserlerinde İslam ahlakının ve değerlerinin yer aldığını vurgular.)

Bu örnekler, Bâkî’nin şiirlerinde İslam inancı ve değerlerinin yer aldığını gösterse de sanatçı tasavvuftan çok beşeri aşk ile ilgilenmiştir. Bu sayede, Bâkî döneminin sosyal ve kültürel atmosferine dair önemli ipuçları sunmaktadır.

Bakinin Şiirlerinde Padişah ve Saray Hayatı

Bâkî’nin şiirlerinde Osmanlı padişahları ve saray hayatına dair unsurlar önemli bir yer tutar. Şair, padişahlara övgüler düzen ve saraydaki güzellikler, etkinlikler ve görgü kurallarından bahseder. İşte Bâkî’nin şiirlerinde padişah ve saray hayatı ile ilgili bazı örnekler:

Padişah övgüsü:

“Gölgende dünya sultanı mülküne mağfiret

Gel sultanım şu şerefli makama otur ey şeh.”

(Bu beyitte Bâkî, padişaha övgüler sunarak, onun dünya sultanı olduğunu ve şerefli bir makama oturduğunu belirtir.)

Saray ve etkinlikler:

“Rûzgâr-ı şîve meclislerinde âvâz eyler

Bulbul-i dilşâd-i bâğ-ı saâdet şevk ü şâdâ.”

(Bâkî bu beyitte, sarayda düzenlenen meclislerde neşe ve şevkle geçen etkinliklerden bahseder. Ayrıca, sarayın güzellikleri ve mutluluk verici atmosferine dikkat çeker.)

Saray düzeni ve görgü kuralları:

“Kâ’im-i âdâb ü erkândır Bâkî mecliste

Mukîm-i safâ-i dil ü dergâh-ı şâhânest.”

(Bu beyitte, Bâkî saray düzenine ve görgü kurallarına değinir. Şair, kendisinin de bu düzen ve kurallara uygun hareket ettiğini ve padişahın dergâhında huzur bulduğunu ifade eder.)

Padişahın adaleti ve hükümeti:

“Adaletinle dünyâyâ hükmediyor sultanım

Cümle zâlimler ümmîd-i afvından mahrûm.”

(Bu beyitte Bâkî, padişahın adaletle yönettiği dünyayı betimler ve zalimlerin af dileme umudundan mahrum olduğunu vurgular.)

Bâkî’nin şiirlerinde padişah ve saray hayatının önemli bir konu olduğunu gösterir. Şairin bu konulara değinmesi, hem dönemin sosyo-kültürel atmosferine ışık tutar hem de şairin saray ve padişah çevreleriyle olan ilişkisini yansıtır.

Baki’nin Şiirlerinde Divan Edebiyatı Geleneği

Bâkî’nin şiirlerinde Divan Edebiyatı geleneği önemli bir yer tutar. Divan Edebiyatı, Klasik Osmanlı şiirinde ve özellikle lirik anlayışta etkili olan bir edebi geleneğe sahiptir. Bâkî’nin şiirlerinde bu gelenekle ilgili özellikler şunlardır:

Nazım şekilleri: Divan Edebiyatı geleneğinde, gazel ve kaside gibi nazım şekilleri yaygındır. Bâkî de şiirlerinde bu nazım şekillerini kullanarak Divan Edebiyatı geleneğine bağlı kalır.

Aruz vezni: Bâkî’nin şiirlerinde Aruz vezni kullanımı, Divan Edebiyatı geleneğinin bir özelliği olarak görülür. Bu vezin, Osmanlı şairleri tarafından tercih edilen ve şiirlere estetik bir değer katan bir öğedir.

Söz sanatları: Bâkî’nin şiirlerinde teşbih, istiare, cinas, tezad ve daha pek çok söz sanatı kullanımı, Divan Edebiyatı geleneğinin etkisini gösterir. Bu sanatlar, şiirin estetik değerini artırır ve zengin bir anlatım sunar.

Temalar: Divan Edebiyatı geleneğinde aşk, övgü, tabiat, felsefe ve sosyal hayat gibi temalar önemli bir yer tutar. Bâkî’nin şiirlerinde de bu temaları görürüz.

Lirizm ve aşk: Bâkî’nin şiirlerinde, özellikle gazel ve kaside formunda yazdığı eserlerde lirik bir anlayış hâkimdir. Aşk temaları, sevgili tasvirleri ve duygusal ifadeler bu geleneğin bir parçasıdır.

Şiir dili: Bâkî’nin şiirlerinde kullanılan dil, Divan Edebiyatı geleneğine uygun olarak sanatlı ve süslüdür. Farsça ve Arapça kelimelerin yoğun kullanımı, dönemin edebi zevkini ve kültürel etkileşimini yansıtır.

Sembolizm: Divan Edebiyatı geleneğinde sembolizm önemli bir yer tutar. Bâkî’nin şiirlerinde de güller, bülbüller, aşk meyhanesi ve sevgili gibi sembollerle karşılaşırız.

Bu özellikler, Bâkî’nin şiirlerinde Divan Edebiyatı geleneğine bağlı kalarak yazdığını gösterir. Bu gelenek, Bâkî’nin şiir anlayışını ve estetik zevkini şekillendirirken, aynı zamanda dönemin sosyal ve kültürel atmosferini de yansıtır.

Bâkî’nin Edebi Kişiliği

 • Bâkî, divan edebiyatının önde gelen temsilcilerindendir ve bu geleneği başarıyla sürdürmüştür. Şiirlerinde klasik divan edebiyatının estetik ve teknik değerlerini yansıtan bir üslup kullanmıştır.
 • Bâkî, gazel ve kaside gibi nazım şekillerinde büyük başarılar elde etmiştir. Özellikle kaside türünde padişahlara ve önemli devlet adamlarına yazdığı methiyelerle tanınır.
 • Bâkî’nin şiirlerinde kullanılan dil ve imgeler, oldukça zengin ve gösterişlidir. Bu da onun şair olarak ustalığını ve güçlü bir hayal gücüne sahip olduğunu gösterir.
 • Bâkî’nin şiirlerinde İslam inancı ve değerleri önemli bir yer tutar. Şiirlerinde dini temalar ve kavramlar sıklıkla işlenir, İslam kültürünün zenginliklerine atıfta bulunulur.
 • Bâkî’nin şiirlerinde, Osmanlı kültürü ve saray hayatının çeşitli yönleri işlenir. Padişahlar ve devlet adamları, şairin şiirlerinde sıkça övgüye değer konular olarak ele alınır.
 • Bâkî, dönemin toplumsal ve siyasi meselelerine de değinir. Toplumsal sorunlara ve çözüm önerilerine dikkat çeken şiirler yazmıştır.
 • Bâkî’nin şiirlerinde, duygu ve düşüncelerini anlatırken lirik bir anlatım tercih etmiştir. Bu sayede, okuyucu ve dinleyicilerle güçlü bir duygusal bağ kurar.
 • Bâkî’nin şiirlerinde, etkileyici ve akılda kalıcı ifadeler kullanır. Bu sayede, şiirlerinin kalıcılığı ve etkisi artar.

Sultanu’ş Şuara Baki

Sultanu’ş Şuara Bâkî, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşamış önemli bir şairdir. Asıl adı Mahmud Abdülbâkî olan şair, 1526’da İstanbul’da doğmuş ve 1600’de aynı şehirde vefat etmiştir. Bâkî, geniş bir kültür ve bilgi birikimine sahiptir ve özellikle divan edebiyatında önemli bir yere sahiptir. “Sultanu’ş Şuara” unvanı, onun döneminin en önemli şairlerinden biri olduğunu gösterir ve “şairlerin sultanı” anlamına gelir.

Bâkî’nin şiirleri, başta gazel ve kaside olmak üzere çeşitli nazım biçimlerinde kaleme alınmıştır. Ayrıca İslam kültürünü ve Osmanlı saray hayatını yansıtan şiirler yazmıştır. Bâkî’nin şiirlerinde, zengin bir dil ve imgeler kullanır, bu sayede eserleri etkileyici ve akılda kalıcıdır.

Bâkî, Kanuni Sultan Süleyman döneminde divan şairliğine başlamış ve ardından farklı dönemlerde devletin çeşitli kademelerinde görev almıştır. İstanbul ve Mekke gibi önemli şehirlerde kadılık yapmıştır. Ayrıca, şairin hayali olan şeyhülislamlık görevini gerçekleştirememiş olsa da, dönemin önemli ilim ve irfan adamları arasında yer almıştır.

Bâkî, divan edebiyatının gelişimine büyük katkılar sağlamıştır ve onun eserleri, Osmanlı edebiyatı ve kültürünün önemli parçalarındandır. Bâkî’nin Divan’ı, bu dönemin en değerli eserlerinden biri olarak kabul edilir ve şairin edebi başarılarını gözler önüne serer.

Baki’nin Şiirlerinde Etkileyici ve Akılda Kalıcı İfadeler

Bâkî’nin şiirlerinde etkileyici ve akılda kalıcı ifadeler kullanması, onun divan edebiyatındaki başarısının temel nedenlerinden biridir. Şiirlerinde zengin bir dil ve anlam dünyası kullanan Bâkî, söz sanatları ve kafiye düzenleri ile eserlerini daha güçlü ve etkileyici kılar. İşte Bâkî’nin şiirlerinden bazı etkileyici ve akılda kalıcı ifadeler:

“Çok âh çektüm âlemde âşık-ı sâdık oldum / Dili yâre değmediğim divâne-i hazret-i pâk oldum” (Bir gazelinden) Bu beyit, Bâkî’nin aşkla ve sadakatle ilgili hislerini ve duygularını anlatır. Burada şair, gerçek bir âşık olduğunu ve yârinden ayrı kalmış bir divane olduğunu ifade eder.

“Gözümde bir serâb-ı hazân oldu dünya câmı / Meğer bâde-i temennâdan sûzân olmuşam gâfil” (Bir gazelinden) Bu beyitte, Bâkî dünya hayatının geçici ve aldatıcı olduğunu anlatır. Şair, dünyanın bir serap olduğunu ve bunun farkında olmadan hayatını sürdürdüğünü ifade eder.

“Ey bâde-i muhabbet! Düşürme mestâne-i aşkı / Yârâb dost elinden câm-ı cemâl içreyim” (Bir gazelinden) Bu beyitte, Bâkî muhabbetin bâdesini (şarabını) ve aşkın sarhoşluğunu anlatır. Şair, sevgilinin güzelliklerini içeren bir kadeh içmek için dost elinden bir kadeh diler.

“Dilin söyleyemez ebrûnun ördüğü esrârı / Derd-i pür-çile-i dildârı bilmez, bilemez” (Bir gazelinden) Bu beyitte, Bâkî sevgilinin kaşlarının anlatılamaz sırlarını ve onun yarattığı derdi ve çileyi dile getirir. Şair, bu derdin ne kadar büyük olduğunu anlatamaz ve kelimelerle ifade edemez.

“Ey şems-i cihan, meyâr-ı şeb-i revân değildir / Görünmez âşıkların yüzü şem’-i aşiyân değildir” (Kanuni Sultan Süleyman’ın mersiyesinden) Bu beyitte, Bâkî Kanuni Sultan Süleyman’a ithafen yazdığı mersiyede, dünya ve âşıkların durumunu anlatır. Şair, dünyanın güneş gibi parlayan bir meşale olmadığını ve âşıkların yüzünün de aydınlatıcı bir ışık olmadığını anlatır.

Baki ile Fuzuli’nin Karşılaştırılması

Bâkî ve Fuzuli, Osmanlı Divan Edebiyatı’nın en önemli ve yetenekli şairlerindendir. İkisi de 16. yüzyılda yaşamış ve aynı dönemde eserler vermiştir. Her ikisi de güçlü bir lirik yeteneğe sahip olmakla birlikte, farklı üslup ve temalarla eserler ortaya koymuşlardır. İşte Bâkî ve Fuzuli’nin karşılaştırılması:

 • Dil ve üslup: Bâkî’nin dil ve üslubu, Fuzuli’ye göre daha ağır ve süslüdür. Bâkî, Divan Edebiyatı’nın geleneksel söz sanatlarından yararlanarak daha karmaşık ve süslü ifadeler kullanırken, Fuzuli daha sade ve yalın bir dil tercih eder.
 • Şiir türleri: Her iki şair de gazel, kaside ve rubai gibi Divan Edebiyatı’nın temel şiir türlerinde eserler vermiştir. Bâkî’nin kasideleri ve mersiyeleri özellikle ünlüdür, Fuzuli ise gazel ve rubai türünde başarılı örnekler sunar. Ayrıca Fuzuli, mesnevi türünde de önemli eserler vermiştir (ör. Leyla ve Mecnun).
 • Temalar: Bâkî ve Fuzuli’nin eserlerinde aşk, ölüm, doğa ve sosyal hayat gibi ortak temalar bulunsa da, şairlerin işlediği konular ve bakış açıları farklıdır. Bâkî, özellikle saray ve padişah hayatını anlatan şiirlerle tanınırken, Fuzuli insanın iç dünyasına ve aşkın farklı yönlerine odaklanır.
 • İslam inancı ve değerleri: Her iki şair de eserlerinde İslam inancı ve değerlerine yer verir. Bâkî, özellikle mersiyelerinde dini ve ahlaki değerlere vurgu yaparken, Fuzuli de aşk ve insanın iç dünyasını işlerken İslam düşüncesine göndermeler yapar.
 • Edebi etki ve değer: Bâkî ve Fuzuli, Divan Edebiyatı geleneğinin önemli temsilcileri olarak kabul edilir ve her iki şairin eserleri de edebi değer açısından yüksektir. Bâkî’nin şiirleri, süslü ve ağır bir üslupla yazılmasına rağmen, güçlü ve etkileyici ifadelerle dikkat çeker. Fuzuli ise duygusal yoğunluğu ve içtenliği ile tanınır ve okuyucunun duygularına hitap eden eserler ortaya koyar.