DÖRTLÜKLERLE KURULAN NAZIM BİÇİMLERİ

1. RUBAİ

Rubai, Farsça kökenli dört mısralık nazım birimi olan bir şiir türüdür. Rubai, “rubayi” veya “rubaiyat” olarak da bilinir. Özellikle gazel ve kaside gibi başka nazım şekillerinden farklı olarak, rubai, bağımsız bir tema içeren ve genellikle bir fikri veya düşünceyi ifade eden özlü bir şiir türüdür.

Rubai tarihçesi, 9. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bu dönemde İran ve Orta Asya edebiyatında önemli bir yer tutmaktaydı. Rubai, Farsça edebiyatta önemli bir yer edinmiş ve birçok ünlü şair tarafından kullanılmıştır. Özellikle Ömer Hayyam, rubai türünün en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Hayyam’ın rubailerinde ahlaki değerler, yaşamın anlamı, sevgi ve zaman gibi temalar işlenir.

Türk edebiyatına ise rubai, özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde etkili olan Fars edebiyatı sayesinde girmiştir. Türk şairleri bu dönemde Fars şiirinin etkisinde kalarak, rubai türünde eserler vermişlerdir. 13. yüzyılda yaşamış olan Mevlana Celaleddin Rumi, rubai türünde eserler veren Türk şairlerinden biridir. 15. ve 16. yüzyıllarda yaşamış olan Kadı Burhanettin ve Ali Şir Nevai gibi şairler de rubai türünde eser vermiş önemli şairlerdir.

Türk edebiyatında rubai, Divan edebiyatında daha yaygın olarak kullanılmıştır. Divan edebiyatı şairleri, rubailerinde genellikle aşk, doğa, hayat ve ölüm gibi temaları işlemişlerdir. Tanzimat ve Servet-i Fünûn dönemlerinde de rubai türüne rastlanır. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında ise rubai türünde eserler veren şairler daha azdır, ancak bu dönemde de rubai türünde örnekler bulmak mümkündür. Özellikle Yahya Kemal Beyatlı ve Arif Nihat Asya bu nazım biçimini son derece iyi kullanmışlardır.

Rubai Nazım Biçiminin Özellikleri

 • İran (Fars) edebiyatından alınmış bir nazım biçimidir.
 • Tek dörtlükten oluşan bir yapıya sahiptir.
 • Kendine özgü 24 adet aruz kalıbıyla yazılır.
 • Düşüncelerin özlü bir biçimde anlatılmasını esas alır.
 • Genellikle felsefi konular, öğüt, aşk, şarap, din ve tasavvuf temalarını ele alır.
 • Uyak düzeni “aaxa” şeklindedir.
 • Çoğunlukla mahlas kullanılmaz.
 • En büyük ustası Ömer Hayyam olarak kabul edilir.
 • Azmîzâde Haleti, sadece rubai yazan tek şair olarak bilinir.
 • Türk edebiyatında Yahya Kemal Beyatlı ve Arif Nihat Asya, rubaileriyle tanınan şairlerdir.
 • Köken olarak Orta Asya ve Fars kültürlerine dayanır.
 • Dört satırlık, bağımsız şiirler olarak yazılır.
 • İçerik açısından genellikle düşündürücü ve derin anlamlar taşır.
 • Özgün ve çarpıcı imgeler kullanmayı teşvik eder.
 • Hümanist, realist ve mistik düşünceleri bir araya getirebilir.
 • Ahenkli ve ritmik bir dil yapısıyla dikkat çeker.
 • Özgün ve belirgin bir lirizm içerir.
 • Kısa ve yoğun bir anlatım sunar, okuyucunun düşünmesini sağlar.
 • Hayatın geçiciliği, ölüm ve aşk gibi evrensel temaları işler.
 • Dil ve üslup açısından sadelik ve doğallık ön plandadır.

Rubai, İran (Fars) edebiyatından köken alan ve tek dörtlükten oluşan özgün bir nazım biçimidir. Orta Asya ve Fars kültürlerine dayanan bu nazım şekli, zaman içinde Türk edebiyatında da önemli bir yer edinmiştir. Kendine has aruz kalıpları ve “aaxa” şeklindeki uyak düzeniyle öne çıkan Rubai, düşüncelerin özlü bir biçimde anlatılmasını amaçlar.

Felsefi konular, öğüt, aşk, şarap, din ve tasavvuf gibi temalar üzerine yazılan rubailer, hem hümanist hem de realist ve mistik düşünceleri bir arada sunar. Kısa ve yoğun anlatımıyla okuyucuya düşündürücü ve derin anlamlar taşıyan rubailer, içerik ve üslup açısından sadelik ve doğallığa önem verir.

2. TUYUĞ

Tuyuğ, Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan ve özellikle Divan edebiyatında sıklıkla rastlanan bir nazım biçimidir. Halk ve Divan edebiyatı arasında bir köprü görevi gören bu nazım şekli, tarih boyunca birçok şair tarafından kullanılmıştır. Bu makalede, tuyuğ nazım biçiminin tarihçesi, neden ve niçin kullanıldığı, kimlerin kullandığı, önemi ve nasıl ortaya çıktığı konularını ele alacağız.

Tuyuğ nazım biçimi, 13. yüzyılda Anadolu’da ortaya çıkmıştır. İlk örneklerine Hoca Dehhani ve Mevlana Celaleddin Rumi’nin eserlerinde rastlanır. Bu nazım şeklinin kökenleri, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya göç sırasında yaşadığı kültürel etkileşimlere dayanır. Türk edebiyatına giren bu nazım şekli, Divan ve halk edebiyatını birleştiren bir özellik taşır. Özellikle Kadı Burhanettin ve Ali Şir Nevaî ile birlikte son derece bilindik bir nazım biçimine dönüşür.

Tuyuğ, kısa ve özlü bir nazım biçimi olarak, duygu ve düşüncelerin etkili bir şekilde ifade edilmesini sağlar. Özellikle aşk, doğa, savaş ve kahramanlık gibi konuları işleyen tuyuğlar, insanın yaşamı ve duyguları hakkında güçlü imgeler sunar. Tuyuğlar, toplumsal değerleri ve gelenekleri yansıtan şiirlerdir. Ayrıca ozanlar, tuyuğları kullanarak güzellikleri, duyguları ve ahlaki değerleri aktarmak amacıyla didaktik bir işlev de görürler.

Tuyuğ Nazım Biçiminin Özellikleri

 • Divan şiirine Türk şairlerin kattığı özgün bir nazım biçimidir.
 • Tek dörtlükten oluşur ve uyak düzeni maniye benzer. (aaxa)
 • Halk şiirindeki maninin, Divan şiirine yansımış bir biçimi olarak kabul edilir.
 • Konu sınırlaması yoktur; rubai ile benzer konulara sahiptir (aşk, aşk acısı, şarap vb.).
 • Mahlas kullanılmaz.
 • Aruz ölçüsü sadece “fâilâtün / fâilâtün / fâilün” kalıbıyla yazılır.
 • Rubai nazım biçiminden vezin ve cinas yönüyle ayrılır.
 • Türk edebiyatında en çok tuyuğ yazmış şair Kadı Burhanettin’dir.
 • Ali Şir Nevaî de önem şairlerden biridir.
 • Genellikle lirik ve duygusal bir anlatım içerir.
 • Tuyuğlar, özellikle Anadolu Beyliği
 • Tuyuğlar, şairlerin kendi iç dünyalarını ve duygularını ifade etmelerine olanak tanır.
 • Halk ve Divan edebiyatı arasında bir köprü görevi görür.
 • Tuyuğlar, özellikle aşk ve özlem gibi evrensel temalarla geniş bir kitleye hitap edebilir.
 • Türk edebiyatındaki diğer nazım biçimlerine göre daha az bilinen ve kullanılan bir nazım biçimidir.
 • Tuyuğ nazım biçimi, Anadolu Türkçesi ve Osmanlı Türkçesi dönemlerinde kullanılmıştır.
 • Tuyuğlarda ahenk ve uyum önemli bir yer tutar, özellikle sözlü edebiyatta etkili olabilmesi için.
 • Tuyuğlar, şairlerin özgün ve yaratıcı anlatımlar geliştirmelerine imkân sağlar.