Evliya Çelebi’nin Hayatı

Evliya Çelebi, 17. yüzyıl Osmanlı gezgini ve yazarıdır. Hayatı ve seyahatleri hakkındaki bilgiler, on ciltlik büyük eseri olan Seyahatnâme’ye dayanmaktadır. Gerçek adı bilinmemekle birlikte, “Evliya Çelebi” lakabının, hocası İmam Evliya Mehmed Efendi’ye atfen alındığı düşünülmektedir. Kırk yılı aşkın süre boyunca Osmanlı İmparatorluğu ve diğer ülkeleri dolaşarak, Türk kültür tarihinde benzersiz bir seyahatnâme yazmıştır.

Eserde yer alan bilgilere göre, Evliya Çelebi, 25 Mart 1611’de İstanbul’un Unkapanı semtinde doğdu. Babası, sarayın kuyumcubaşısı Derviş Mehmed Zıllî Efendi’dir. Evliya Çelebi’nin anlatımına göre, doğduğunda evlerinde yetmiş kadar ulemâ ve meşâyih bulunuyordu. Babası, Kıbrıs’ın fethine katıldı ve Magosa’nın anahtarlarını sunarak tanınmış hale geldi. I. Ahmed döneminde Kâbe’nin oluklarını imal etti ve Sultanahmet Camii’nin kapı ve pencere süslemelerinde çalıştı.

Evliya Çelebi’nin ailesi Germiyanoğulları’na bağlıydı ve Hoca Ahmed Yesevî soyundan geldiğini belirtir. Dedeleri arasında Yavuz Er adında bir bayraktar vardı ve Yavuz Er, Evliya Çelebi’nin doğduğu evi 100 vakıf dükkânıyla inşa ettirdi. Ailesinin Kütahya’dan İstanbul’a göç ettiği ve aileye ait Bursa, Manisa ve Sandıklı’da mülkler olduğu anlaşılmaktadır. Evliya Çelebi’nin annesi Abaza kökenli olup I. Ahmed zamanında saraya getirilmiş ve babasıyla evlendirilmiştir. Evliya Çelebi’nin bir erkek kardeşi olan Mahmud ve İlyas Paşa ile evlenen bir kız kardeşi olan İnal vardır.

Evliya Çelebi, iyi bir eğitim aldı ve Şeyhülislâm Hâmid Efendi Medresesi’nde yedi yıl ders aldı. Hocası Evliya Mehmed Efendi’den hıfzı öğrendi ve babasından hattatlık öğrendi. Daha sonra saraya girerek Enderun’da eğitimine devam etti. Güzel sesi nedeniyle müzik eğitimi de aldı ve bu konuda Derviş Ömer Efendi’den faydalandı. IV. Murad’ın huzuruna çıkmaya başladı ve padişahı nükte ve hoş sözlerle eğlendirdi. Saray ortamı, Evliya Çelebi’nin edebi yeteneklerini, bilgisini ve görgüsünü geliştirmede önemli rol oynamıştır.

Evliya Çelebi, öğrenme arzusunu hayatı boyunca sürdürdü ve dört yıl süreyle Enderun’da kaldıktan sonra, 40 akçe maaşla sipahi zümresine katıldı. İlk seyahat heyecanını, babasının sohbetlerinden ve onun arkadaşlarının seyahat maceralarından almıştır. Geniş bir hayal dünyası ve bilgi birikimine sahip olması, seyahat etme isteğini karşı konulmaz hale getirmiştir.

Seyahatlerinin sebebini, 19 Ağustos 1630 tarihinde gördüğü bir rüyaya bağlamaktadır. Bu rüyada, İstanbul’daki Ahî Çelebi Camii’nde Hz. Peygamber’i ve kalabalık bir cemaati görür. Resûl-i Ekrem’in elini öperken, “Şefaat yâ Resûlellah” demek yerine “Seyahat yâ Resûlellah” der. Hz. Peygamber, ona şefaat, seyahat ve ziyaretin müjdesini verir ve cemaatte bulunan ashabın duasını alır. Sa‘d b. Ebû Vakkâs, gördüklerini yazması temennisinde bulunur. Rüyasını tabir ettirdiği Kasımpaşa Mevlevîhânesi şeyhi Abdullah Dede’nin tavsiyesi üzerine, önce doğduğu ve yaşadığı şehri gezmeye ve gördüklerini yazmaya karar verir.

Bu şekilde başlayan seyahatler, Evliya Çelebi’nin yaşamının büyük bir bölümünü kapsar ve on ciltlik dev eseri Seyahatnâme’yi kaleme almasına yol açar.

İstanbul dışındaki ilk seyahatini 1640 yılında Bursa’ya gerçekleştiren Evliya Çelebi, babasından izinsiz gittiği bu seyahatten döndüğünde, babası artık seyahat etme izni verdiği gibi bir seyahatnâme kaleme almasını da tavsiye etmiştir. Muhtemelen İstanbul’u dolaşırken Kütahya, Manisa ve İzmit gibi şehirlere de kısa seyahatler yapmıştır. İlk uzak seyahati, Ketenci Ömer Paşa’nın Trabzon valisi olarak atanmasıyla başlamıştır. Trabzon’a deniz yoluyla giderek oradan Anapa’ya gitmiş ve Azak Kalesi’nin geri alınması için yapılan sefere katılmıştır.

Kırım’a gidip Bahadır Han’a misafir olan Evliya Çelebi, Bahçesaray’da kışı geçirmiş ve baharda Azak’ın fethine katılmıştır. İstanbul’a dönerken bindiği gemi şiddetli fırtına nedeniyle batma tehlikesi yaşamıştır. Bu korku dolayısıyla dört yıl kadar seyahate ara vermiştir. 1645’te tekrar yola çıkarak Girit seferine katılmış ve Hanya Kalesi’nin fethine şahit olduktan sonra İstanbul’a dönmüştür.

Ertesi yıl, Defterdarzâde Mehmed Paşa’nın Erzurum beylerbeyiliğine atanması üzerine müezzin ve musâhip sıfatıyla onun maiyetine katılmış ve Anadolu şehirlerini ziyaret etmiştir. Beylerbeyinin Şuşik seferine katılarak Azerbaycan ve Gürcistan’ı dolaşmış, Bakü, Tiflis, Revan, Gümüşhane ve Tortum taraflarını gezmiştir. Gürcistan seferlerinde bulunmuş ve Defterdarzâde Mehmed Paşa’nın mektuplarını getirip götürmekle görevlendirilmiştir. Bu süre zarfında Celâlî reisleri Kara Haydaroğlu Mehmed ve Katırcıoğlu Mehmed ile tanışmıştır. Varvar Ali Paşa isyanına şahit olmuş ve onun İpşir Mustafa Paşa tarafından mağlûp edilerek öldürülüşüne de eserinde yer vermiştir.

Evliya Çelebi’nin seyahatleri, 1648’de beylerbeyi olarak atanmış Murtaza Paşa ile birlikte Şam’a gitmesiyle devam etti. Buradan Suriye ve Filistin’in birçok şehrine görevli olarak seyahat etme imkânı buldu. Murtaza Paşa’nın Şam’dan Sivas’a nakli üzerine onunla Sivas’a gidip çeşitli vesilelerle Orta ve Doğu Anadolu şehirlerini dolaştıktan sonra İstanbul’a döndü.

1650’de, Melek Ahmed Paşa’nın sadrazam olması, Evliya Çelebi’nin hayatının en önemli dönüm noktalarından birini oluşturdu. Sadrazamın en yakın adamlarından biri oldu ve bu vesileyle gördüğü olayların iç yüzünü açıkça yazmaktan çekinmedi. Devlet adamlarının durumunu ve tavırlarını, isyanlar ve haksız uygulamalardaki rollerini eserine kaydetti. Melek Ahmed Paşa’nın Özü beylerbeyiliğine atanması Evliya Çelebi’nin yeniden seyahatine vesile oldu. Paşa ile birlikte Özü’ye gitti, bu arada Rusçuk, Silistre ve Babadağı’nı gördü; buralardaki köy ve kasabaların tahririnde bulundu.

1663 yılında Evliya Çelebi, Fâzıl Ahmed Paşa’nın Avusturya seferine katıldı. Bu seferin bütün safhalarında bulundu. Uyvar Kalesi’nin fethinden sonra kendi rivayetine göre Bohemya’dan İsveç’e ve Hollanda’ya kadar birçok diyarı dolaştı. Belgrad’a dönüşünde Hersek’e Sührâb Mehmed Paşa’ya mektup götürdü ve burada Venedik sınırı boyunca harekâtlara katıldı. Ardından Macaristan’a dönüp Raab Muharebesi’ne şahit oldu ve bu savaş hakkında geniş bilgi verdi. 1664’te Vasvar Muahedesi’nden sonra yeni fethedilen kaleleri dolaştığı gibi elçi Kara Mehmed Paşa’nın maiyetinde Viyana’ya gitti.

Viyana’da İmparator I. Leopold ve başkumandan Raimondo Graf von Montecúccoli ile görüştüğünü belirten Evliya Çelebi, imparatordan aldığı izin belgesiyle Danimarka, Hollanda ve Brandenburg’a gittiğini yazdı. Ancak, bu ülkelere gerçekten gittiği konusunda şüpheler bulunmaktadır. Yine de Evliya Çelebi, seyahatleri boyunca Orta ve Doğu Avrupa, Anadolu, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ve Balkanlar gibi bölgeleri de ziyaret ettiği bilinmektedir. Seyahatlerindeki amacı, kültürleri, tarihleri ve coğrafyaları öğrenmek ve bu bilgileri yazılı olarak kaydetmekti. Bu sayede, gelecek nesiller için değerli bir kaynak ve tarihi belge oluşturdu.

Evliya Çelebi’nin seyahatleri sırasında tanıştığı önemli kişiler arasında sultanlar, paşalar, devlet adamları ve diğer önemli şahsiyetler bulunmaktadır. Bu kişilerle olan ilişkileri sayesinde, o dönemin sosyal ve siyasi yaşamına dair birçok bilgiye ulaşabildi ve bu bilgileri eserine aktardı. Ayrıca, seyahatleri sırasında gözlemlediği doğal güzellikler, mimari yapılar ve kültürel özellikler hakkında da ayrıntılı bilgiler verdi.

1664 yılında İstanbul’a döndü ve bir süre burada kaldı. 1667 yılında, Kırım Hanı Adil Giray’ın daveti üzerine Kırım’a gitti ve burada bulunan şehirleri ve kaleleri dolaştı. 1671’de ise, ünlü seyyah, Kuzey Afrika’ya doğru yeni bir seyahate çıktı. Bu seyahat sırasında Tunus, Cezayir ve Fas gibi ülkeleri ziyaret etti ve buradaki şehirlerin kültürel, tarihi ve coğrafi özelliklerini inceledi.

Evliya Çelebi’nin seyahatleri sonucunda kaleme aldığı Seyahatnâme, 17. yüzyılın önemli bir tarihi ve coğrafi kaynağı olarak kabul edilir. Eser, dönemin sosyal, kültürel ve siyasi yaşamına dair birçok önemli bilgiyi içermekte ve aynı zamanda Evliya Çelebi’nin gözlemci ve yazar olarak üstün yeteneklerini sergilemektedir. Seyahatnâme, günümüzde de değerli bir kaynak olarak kabul edilir ve tarihçiler, coğrafyacılar ve sosyologlar tarafından sıklıkla başvurulan bir eserdir.

Evliya Çelebi, Kırım ve Kafkasya üzerinden Volga boylarına çıktı ve bu bölgeleri dolaştıktan sonra bir elçilik kafilesiyle Azak Kalesi’ne geri döndü. Kefe’den Bahçesaray’a giderek Âdil Giray’ın bazı seferlerine katıldı ve 1668 Mayıs’ında İstanbul’a döndü. Aynı yılın Aralık ayında, Edirne, Gümülcine ve Selanik gibi Rumeli şehirlerini gezdi. Anadolu’dan Girit’e geçti ve Kandiye Kalesi kuşatmasının çeşitli safhalarına şahit oldu. Girit dönüşü Mora’ya geçen Evliya Çelebi, Manyot âsilerinin tenkilinde bulundu. Ardından Arnavutluk’a geçerek buradaki şehirleri dolaştı ve Aralık 1670’te İstanbul’a döndü.

Birkaç ay İstanbul’da kalan Evliya Çelebi, hac farîzasını yerine getirmek üzere tekrar yollara düştü ve Mayıs 1671’de İstanbul’dan hareket etti. Bu seyahati sırasında, Bursa, Kütahya, Afyon ve İzmir üzerinden Sakız ve Sisam adalarına geçti ve daha sonra Batı Anadolu’ya döndü. Aydın, Menteşe sahilleri, İstanköy ve Rodos adalarını ziyaret ettikten sonra, Güney Anadolu şehirlerini gezdi ve Adana, Maraş, Ayıntab ve Kilis üzerinden Suriye’ye geçti. Şam’da, Beylerbeyi Hüseyin Paşa’nın da bulunduğu bir kafileyle hacca gitti.

Hac farîzasını yerine getirdikten sonra Mısır’a geçen Evliya Çelebi, burada Sudan ve Habeş eyaletlerini gezdi ve bu bölgeler hakkında Seyahatnâme’nin X. cildini yazdı. Muhtemelen Mısır’da on yılı aşkın bir süre kaldı ve Emir Özbek Bey ile dostluk kurdu. Seyahatnâme’nin yazmaları, I. Mahmud devrinin meşhur Kızlar Ağası Hacı Beşir Ağa’ya hediye edilmek üzere İstanbul’a getirildi.

Seyahatnâme’nin X. cildi eksik bir şekilde sona erdiği için, Evliya Çelebi’nin eserini tamamlamadan vefat ettiği tahmin edilmektedir. Ölüm tarihi ve yeri hakkında kesin bilgi olmamakla birlikte, M. Cavid Baysun ölüm tarihinin 1682 veya 1684 civarında olduğunu düşünmektedir. Evliya Çelebi’nin Mısır’dan İstanbul’a döndükten sonra öldüğü ve mezarının Meyyitzâde kabri civarındaki aile kabristanında bulunduğu iddia edilmektedir.

Evliya Çelebi hiç evlenmemişti. Eserindeki bilgilere göre, iyi ata biner, iyi cirit oynar, oldukça çevik ve hareketli bir insandı. Herkesle iyi geçinir, hoşsohbet ve nüktedandı; katıldığı meclislerde sözünü dinletirdi. Seyahatlerinde birçok farklı bölge ve kültürle tanışan Evliya Çelebi, bu deneyimleri sayesinde döneminin önemli bir kültür ve tarih elçisi olarak kabul edilir.

Evliya Çelebi’nin devlet ricâlinden çok tanıdığı olmasına rağmen ikbal hırsına kapılıp mansıp peşinde koşmamış ve hayatını seyahate vakfetmiştir. Seyahatlerine yardımcı olması için zaman zaman mektup götürüp getirmek, köyleri tahrir etmek, vergi toplamak gibi görevleri kabul etmiştir. Bazen elçi kafilelerine katılarak daha emniyetli bir yolculuk yapma fırsatını değerlendirmiştir. Ailesinin zengin olması, uzun seyahatleri için gerekli kaynağı teminde kolaylık sağlamış olmalıdır. Nitekim seyahatlerinde köleleri, uşakları veya dostları yanında bulunurdu.

Yarım asra yaklaşan seyahatleri sayesinde engin bir bilgi ve tecrübe sahibi olan Evliya Çelebi, edip, şair, aynı zamanda hattat, nakkaş ve mûsikişinastı. Bu kabiliyetlerini çeşitli yerlerde ispat etmiştir. Nitekim Karahisârî tarzındaki hatları Harem-i Hümâyun’a konmuştu. Ayrıca gezdiği yerlerde gördüğü minyatürlü ve tezhipli kitaplara karşı duyduğu hayranlığa dair eserinde bilgiler vardır.

Evliya Çelebi’nin yazılarında genel olarak bir ifade güzelliği hâkimdir. Üslûbu ise yer yer görülen gramer hatalarına rağmen okuyucuyu cezbeder. Anlatımında rastlanan yazı diline uymayan bazı şekiller, ilgili yöre halkının konuşma dilini verme amacına yönelik olmalıdır. Nitekim Evliya Çelebi gezdiği yerlerdeki halkın diline ve konuşma şekillerine özel bir önem vermektedir. Sade ve samimi ifadesi, konuşur gibi kaleme alınmış cümlelerle herkese hitap etmeyi amaçlamıştır.

Evliya Çelebi olaylara çok defa alaycı bir tavırla yaklaşır ve bazen naklettiği şeyi daha da renklendirmek için uydurma bir haber veya hadise ortaya atar. Ayrıca gezip dolaştığı yerlerde kendisinden iz bırakmak hevesini yaratılışındaki tevazu ile birleştirip bina duvarlarına “Evliya ruhiyçün el-Fâtiha” yazacak kadar latife sahibi idi. Bu tür hikâyelere meraklı geniş kitlelerin ilgisini çekerek bu sayede eserine popüler bir karakter vermeyi de amaçladığı söylenebilir.

Evliya Çelebi, zevk sahibi ve hoşça vakit geçirmeyi seven bir kişilik olarak bilinir. İstanbul’un farklı bölgelerini dolaşarak, meyhâneler, saz ve söz âlemlerinde vakit geçirmiş ve buradaki sanatkârlarla tanışarak dost olmuştur. Kâğıthane’de de İstanbul’un eğlence düşkünlerine saz ve söz âlemleriyle ev sahipliği yapmıştır.

Evliya Çelebi’nin seyahatlerini anlattığı on ciltlik eseri, Türk kültür tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. Eser, Seyâhatnâme-i Evliya Çelebi ve Evliya Çelebi Seyahatnâmesi adlarıyla da bilinirken, bazı nüshalarında Târîh-i Seyyâh ismi de bulunmaktadır. Eserin ciltlerinde Türkiye ve çevre ülkelerin şehirleri, kültürleri ve tarihine dair bilgiler bulunur.

Seyahatnâme’nin asıl nüshaları Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. İlk sekiz cildin müellif hattı olup olmadığı konusu tartışmalıdır. Bazı araştırmacılar, Evliya Çelebi’nin yazılarına dayanarak bu nüshaların onun elinden çıktığını düşünürken, diğerleri bu delilleri yetersiz bulmakta ve esas nüshaların Mısır’dan getirildiğini ileri sürmektedir. Eserin eksik olan IX. ve X. ciltleri için ise Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi ve İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki nüshaların esas alınabileceği düşünülmektedir.

Seyahatnâme’nin ilk altı cildi Süleymaniye Kütüphanesi’ndeki nüshalardan basılmış, VII ve VIII. ciltler Türk Tarih Encümeni’nin öncülüğünde hazırlanarak İstanbul’da basılmıştır. IX. ve X. ciltler ise Maarif Vekâleti tarafından yayımlanmıştır. Bu baskılarda sansür nedeniyle çıkarılan parçalar ve hatalar oldukça fazla olduğu için, matbu nüshaların yazma nüshalarla mukayeseli olarak kullanılması gerekmektedir. Eser üzerinde yapılan ilmî çalışmalar artmış olup, dil özellikleri konusunda önemli makaleler yazılmış ve bazı bölgelerin monografileri hazırlanmıştır.

Evliya Çelebi’nin Kronolojik Hayatı

Evliya Çelebi, 17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşamış ünlü bir seyyah ve yazar olarak bilinir. Kesin doğum tarihi bilinmese de, 1611 yılında İstanbul’da doğduğu tahmin edilmektedir. Aşağıda kısa bir kronolojik hayatı sunulmaktadır:

 • 1611: İstanbul’da doğumu. Babası Kütahyalı Derviş Mehmet Zillî, annesi Afife Hatun’dur.
 • 1630: İlk seyahati, İstanbul’dan Bursa’ya gerçekleşir.
 • 1631-1640: Anadolu, Rumeli, Kırım ve Kafkasya bölgelerinde seyahatler gerçekleştirir.
 • 1640: Osmanlı donanmasıyla beraber İzmit, İstanbul ve Çanakkale Boğazı’nda seyahat eder.
 • 1642-1648: Avusturya, Macaristan ve Transilvanya’ya yapılan seferlere katılır.
 • 1648-1656: Mısır, Suriye ve Arabistan bölgelerinde seyahatler yapar.
 • 1656: Mora Yarımadası ve Girit Adası’na seyahat eder.
 • 1660: Bağdat ve İran’a seyahat eder.
 • 1664: Kandiye Kuşatması’na katılır.
 • 1667-1670: Avusturya ve Macaristan’da yapılan seferlere tekrar katılır.
 • 1671-1676: Karadeniz ve Tuna bölgelerine seyahat eder.
 • 1676: İstanbul’a döner ve Seyahatnâme adlı eserine başlar.
 • 1682: Sudan ve Etiyopya’ya seyahat eder.
 • 1683: Viyana Kuşatması’na katılır.
 • 1684: İstanbul’a döner ve Seyahatnâme’yi tamamlar.
 • 1684-1688: Son yıllarını İstanbul’da geçirir.
 • 1688: Yaklaşık 77 yaşında İstanbul’da vefat eder.

Evliya Çelebi, yaşamı boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun büyük bir kısmını ve komşu ülkeleri dolaşmış, yaşadığı dönemdeki sosyal, kültürel ve tarihi olayları detaylı bir şekilde kaleme almıştır. Eseri Seyahatnâme, Osmanlı İmparatorluğu’nun 17. yüzyıldaki coğrafyası, şehirleri, kültürü ve tarihi hakkında önemli bir kaynak olarak kabul edilir.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’si

Eserin asıl adı Târîh-i Seyyâh Evliyâ Efendi olan Seyahatnâme, Evliya Çelebi’nin 1630’lu yıllardan başlayarak 1681’e kadar Osmanlı topraklarında ve komşu ülkelerde gerçekleştirdiği seyahatleri anlatan bir yapıttır. Eserde, Osmanlı dünyasının coğrafyası ve yerleşim yapısı tarihi bir perspektiften ele alınmaktadır.

Seyahatnâme, kronolojik sırayla düzenlenmiş ciltlerden oluşur ve her bir cilt, Evliya Çelebi’nin gerçekleştirdiği farklı seyahatlere odaklanır. İstanbul ve Kahire, eserin en önemli iki şehri olarak öne çıkar ve iki cilt bu şehirlere ayrılmıştır. Diğer ciltler, Karadeniz, Gürcistan, Doğu Anadolu, Orta Anadolu, Suriye, Filistin, Balkanlar, İran, Trakya, Sırbistan, Macaristan, Romanya, Almanya (Avusturya), Kırım, Dağıstan, Kafkasya, Yunanistan, Arnavutluk ve hac yolculuğu gibi farklı coğrafyalara odaklanır.

Seyahatnâme, Osmanlı Devleti’nin fiziksel yapısını ortaya koyan bir eserdir. Bu sebeple, Evliya Çelebi yüzlerce şehir ve kasaba, binlerce köy gezmiştir ve türbe ziyaretleri de onun seyahat amaçlarından biridir.

Eserde anlatılan şehirler ve yerleşim merkezleri, sistemli bir şema içinde ele alınır. Şehirlerin idari durumu, kalesi, tarihçesi, Osmanlılar tarafından alınışı, konumu ve genel görünümü, mahalleleri, camileri, mescidleri, çeşmeleri, medreseleri ve diğer eğitim kurumları, halkın eğitim düzeyi, hanları, tekkeleri, mesireleri ve hamamları, çarşı pazar hayatı, kahvehaneler ve sosyal yaşam, kadın ve erkek adları, giyim tarzları, yiyecek ve içecekler, halkın geçim kaynakları, üretim malları, iklimi ve türbeleri gibi konulara değinilir.

Seyyah, nüfus ve yapıların sayısal bilgilerine önem verir. Bu bilgiler, bazen abartılı olmakla birlikte, genellikle gerçek rakamlarla örtüşür. Adım ölçülerinde tutarlı olan Evliya Çelebi, bazı yer ve kişi adları için de rakamsal verileri kullanır.

Seyahatnâme, Osmanlı dönemi coğrafyası, yerleşim yapıları ve tarihine dair önemli ve değerli bilgiler sunar. Eser, toplumun sosyal yaşamı, kültürel değerleri, mimari yapıları ve dönemin ekonomik yapısı hakkında da ayrıntılı bilgiler içerir.

Evliya Çelebi’nin gözlem yeteneği ve anlatım gücü sayesinde, Seyahatnâme, dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nun ve komşu bölgelerin günlük yaşantısına, kültürel ve tarihi zenginliklerine ışık tutan eşsiz bir kaynak niteliğindedir. Ayrıca, eser zaman içinde yapılan seyahatler ve Evliya Çelebi’nin yaşadığı olaylarla, coğrafyalar arasındaki bağlantıları ve etkileşimleri de gözler önüne sermektedir.

Seyahatnâme, tarihçiler, sosyologlar, antropologlar, dilbilimciler, coğrafyacılar ve kültür araştırmacıları için vazgeçilmez bir kaynak olarak kabul edilir. Bu eser, Osmanlı İmparatorluğu’nun genişlemesi ve kültürel etkileşimlerinin yanı sıra, dönemin yönetim, eğitim ve sosyal yapılarına dair de önemli bilgiler sunarak, Osmanlı tarihi ve kültürü hakkında daha derinlemesine anlayış kazandırmaktadır.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’si, Osmanlı İmparatorluğu’nun ve komşu bölgelerin tarihi, coğrafyası, sosyal ve kültürel yaşamına dair önemli bir kaynak olarak kabul edilir ve dönemin yaşantısına, değerlerine ve mirasına ışık tutan eşsiz bir eser niteliğindedir.

Seyahatnâme’nin yazılışında, Evliya Çelebi’nin hem görgü tanığı olduğu olaylar ve mekânlar hakkındaki bilgilerini, hem de çeşitli yazılı kaynaklardan edindiği bilgileri kullanarak, eseri zenginleştirdiği görülüyor. Evliya Çelebi, kimi zaman kaynakların adını vermemiş olsa da, kimi zaman ise kendi bilgilerini doğrulamak veya kaynaktaki bilginin doğruluğunu göstermek için kaynakların adını zikretmiştir.

Eserde, Osmanlı şehirlerinin coğrafi konumu, tarihçesi, yapıların tarihçesi ve mimari değeri, ahali ve yaşam tarzları gibi konuları ele alan bir şema dâhilinde anlatılmıştır. Bu sistematik yapı, Seyahatnâme’nin tarih, coğrafya, toplumsal hayat ve ekonomik durum gibi alanlarda kaynak eser niteliği kazanmasını sağlamıştır.

Seyahatnâme’nin bir diğer önemli yönü ise, eserin hem Evliya Çelebi’nin seyahatlerini anlatan bir seyahatnâme, hem de yazarın otobiyografisi olmasıdır. Evliya Çelebi, eserde yaşadığı tarihi olayları, başından geçen maceraları, tanıştığı insanlar ve onlarla konuşmalarını, sevinçlerini, korku ve kaygılarını da yansıtmıştır. Bu açıdan Seyahatnâme, Osmanlı Devleti’nin fizikî yapısı ile yazarının kişisel serüvenlerinin ve kurgulamalarının iç içe anlatıldığı, somut ilgi ile kurmaca anlatımın kesiştiği eşsiz bir eserdir.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sindeki garip hadiselere olan ilgisi, esere olağanüstü olaylar ve yerel kültürler hakkında bilgiler eklemesine sebep olmuştur. Bu tür bilgiler, o dönemde ulaşım ve iletişimin sınırlı olduğu bir çağda, Evliya Çelebi’nin görgüsünün ve bilgisinin genişliğini gösterir.

Seyahatnâme’de Evliya Çelebi’nin gayrimüslimlerin yaşayışına ve kültürüne duyduğu ilgi de dikkat çeker. Özellikle Balkanlar, Orta Avrupa ve Filistin’deki kiliseleri gezen Evliya Çelebi, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında karşılaştırmalar yaparak Osmanlı dünyasında “öteki”ne bakışı yansıtır. Eserde, Osmanlı’nın gurur duyduğu özelliklerini ve eserlerini anlatırken, yönetimle ilgili eleştirilerini de yazmaktan çekinmemiştir.

Seyahatnâme’nin önemli özelliklerinden biri, Evliya Çelebi’nin başka dillere ve kültürlere olan merakını yansıtan bilgilerdir. Anadolu ağızlarına, Azerbaycan lehçelerine ve hatta Kırım ve Dağıstan’daki Çağatayca mezar kitabelerine değinmiştir. Türkçe dışında yaklaşık otuz dilde (Abaza, Ubıkça, Gürcüce, Mingrelce, Arapça, Kürtçe, Rusça, Hırvatça, Rumence, İtalyanca, Macarca, Almanca, Yunanca, İbranice vb.) kelimeler, cümleler, deyimler, sövgüler, şarkı ve dualardan parçalar yazmıştır.

Evliya Çelebi, ayrıca çeşitli azınlıkların Türkçe konuşmalarını kendilerine has telaffuzlarıyla kaydetmiştir. Telaffuz örnekleri arasında Osmanlı hizmetine girmiş kimi paşalar da bulunmaktadır. Bu tür bilgiler, Seyahatnâme’nin dil, kültür ve tarih açısından zenginliğini gösterir ve eseri önemli bir kaynak haline getirir.

Seyahatnâme, tarihî olayları, şehir anlatımları ve mahallî kültürlerin nakli bakımından büyük önem taşır. Ayrıca, seyyahın canlı ve akıcı üslubuyla anlatılan savaşlar ve olaylar, eseri müşahit sıfatıyla hâtırat şeklinde değerli kılar. Seyahatnâme, XVII. yüzyıl Türk edebiyatında sadece seyahatnâme türü olarak değil, aynı zamanda döneminin edebiyat eseri olarak özgün bir konuma sahiptir. Yazım, dil ve anlatım yönünden döneminin kurallarını aşan özellikler içerir ve çok zengin bir söz varlığına sahiptir.

Evliya Çelebi, eserinde yazılı ve sözlü kültürü ustaca birleştirerek, anlatımını zenginleştirmiş ve akıcı hale getirmiştir. Şehir tasvirlerinde klişe ifadelerle standart bir anlatım kullanırken, bunları söz ve anlam sanatlarıyla zenginleştirir. Ayrıca, eserde manzum parçalar ve hikâyeler kullanarak, olayları hikâye kurgusunda işlemiştir.

Seyahatnâme, Evliya Çelebi’nin açık ve samimi anlatımıyla, mizahîleşen ve özgün betimlemelerle gerçekleri canlı, renkli ve sürükleyici bir şekilde sunar. Tüm bu özellikleriyle, Seyahatnâme çağını aşan çok önemli bir klasik eser haline gelmiştir. Bu eser, tarihî bilgiler, dil ve kültür bilgisi, edebi değeri ve anlatım gücü açısından büyük öneme sahip olup, Osmanlı dönemi ve yerel kültürler hakkında zengin bilgiler sunmaktadır.

Evliya Çelebi’nin Yazın ve Düşünce Akımlarıyla İlişkisi

Evliya Çelebi eserleri ve düşünceleri, döneminin Osmanlı yazın ve düşünce akımlarıyla ilişkilidir. Yazarın en önemli eseri olan Seyahatnâme, dönemin edebiyat ve düşünce akımlarından etkilenmiş ve bu akımları eserinde yansıtmıştır.

 • Divan Edebiyatı: Evliya Çelebi, döneminin önemli Divan şairlerini tanımış ve onlardan etkilenmiştir. Eserinde zaman zaman kendi beyitlerine ve başkalarının beyitlerine yer vererek, Divan Edebiyatı’nın etkisini gösterir.
 • Nesir ve İnşa Üslubu: Osmanlı döneminin yazı dilinde hâkim olan inşa üslubu, Evliya Çelebi’nin yazılarında da görülür. Ancak Evliya Çelebi, inşa üslubunun ağır ve karmaşık yapısını kırarak, daha akıcı ve sade bir anlatım sergilemiştir. Bu, onun eserini daha okunabilir ve anlaşılabilir kılar.
 • Halk Edebiyatı: Evliya Çelebi’nin eserlerinde halk kültürü ve halk edebiyatının izlerini de görmek mümkündür. Halk deyimleri, atasözleri, tekerlemeler ve hikâyeler, Seyahatnâme’de sıkça yer alır.
 • Tarihî Kurgu ve Hikâye Anlatıcılığı: Evliya Çelebi, tarihî olayları ve yaşadığı deneyimleri hikâyeleştirerek anlatır. Bu, eserine bir hikâye anlatıcılığı ve tarihî kurgu özelliği kazandırır.
 • Mizah: Seyahatnâme’nin dikkat çeken özelliklerinden biri de mizahî unsurların kullanılmasıdır. Evliya Çelebi, ironi, tezat ve abartı gibi mizahî unsurları kullanarak, yaşadığı dönemin sosyal ve kültürel yaşantısına dair eleştirilerde bulunur.
 • Gerçekçilik: Evliya Çelebi, eserinde gerçekçi bir anlatım sergiler. Olayları ve gözlemleri olduğu gibi aktarırken, o dönemin sosyal, kültürel ve tarihi gerçeklerine sadık kalmıştır.
 • Doğa ve Coğrafya Betimlemeleri: Evliya Çelebi, seyahatlerinde gördüğü doğa ve coğrafya özelliklerini detaylı bir şekilde betimlemiştir. Bu betimlemeler, döneminin coğrafya bilgisine önemli katkılar sağlamıştır. Bu sayede Evliya Çelebi, doğa ve coğrafya betimlemeleriyle döneminin doğa yazarları arasında da yer almıştır.
 • Kültürel ve Sosyal Antropoloji: Evliya Çelebi’nin eserleri, ziyaret ettiği bölgelerin kültürel ve sosyal yapılarını anlatması açısından önemlidir. Döneminin insanlarının yaşam tarzları, gelenek ve görenekleri, inançları ve değer yargılarına dair detaylı bilgiler sunar. Bu özelliğiyle eseri, kültürel ve sosyal antropoloji açısından zengin bir kaynak niteliği taşır.

Evliya Çelebi’nin Dil ve Üslup Özellikleri

 1. Evliya Çelebi, eserlerinde zengin bir söz varlığı kullanır. Bu söz varlığı, devlet adamlarından halkın diline, yazılı dilden yerel ağızlara, azınlıkların diline ve her türlü meslek ve yaşam alanına ilişkin kelimelere kadar geniş bir yelpazede kendini gösterir.
 2. Evliya Çelebi, eserlerinde Arapça, Farsça ve Türkçe kelimeleri serbestçe kullanır. Bu kelimeleri, her üç dilin kelimeleri arasında ayırım yapmaksızın kullanarak yeni kelimeler türetmiştir. Çoğul ve tamlama eklerini de aynı şekilde kullanarak yeni bir anlatım sunar.
 3. Seyyah, eserlerinde konuşma dilinin akıcılığı ve sadeliğini başarıyla yansıtır. Olayların betimlenmesi ve karşılıklı konuşmalarda, konuşma dilinin canlılığı ve sadeliği ön plandadır.
 4. Evliya Çelebi, eserlerinde kendi döneminin yazı dili olan inşa üslubuyla konuşma dilinin anlatım şekillerini ustaca birleştirir. İnşa üslubunu dışlayarak düşünceyi ikinci plana atan estetiği, kendine özgü yöntemlerle aşmış ve estetiği, anlatmak istediği amaç doğrultusunda kullanarak bilgi ve gözlemlerin canlı ve akıcı bir şekilde anlatılmasında işlevsel hale getirir.
 5. Evliya Çelebi, eserlerinde klişe ifadeleri zenginleştirmek için zincirleme tamlamalar, kafiyeli ses ve söz tekrarları, iştikak, cinas, teşbih ve îhâm gibi söz ve anlam sanatlarını kullanır.
 6. Evliya Çelebi, eserlerinde eş anlamlı, yakın anlamlı, karşıt anlamlı ya da tekil kelimenin çoğuluyla birlikte kullanılmasıyla oluşan ikilemeler ve kumaş, eşya, meslek, bitki, hayvan gibi adlarla kurulan bağlaçlı sıralama cümleleri kullanarak akıcı bir üslup sergiler.
 7. Seyyah, eserlerinde duyduğu hikâyeleri ve başından geçen olayları ustaca anlatır. Yer yer mizahîleşen ve ince bir gözlemle tezatları yakalayan anlatımları, duygu ve düşüncelerini açıkça yansıtan özgün betimlemelerle gerçekleri canlı, renkli ve sürükleyici bir şekilde dile getirir.
 8. Eserlerinde pek çok yerde manzum parçalar (mısra, beyit, kıta) kullanan Evliya Çelebi, bazen bunların şairini belirtirken, bazen değiştirerek alıntılar veya kendi söylemiştir.

Evliya Çelebi’nin Edebiyatımıza Etkisi ve Önemi:

Evliya Çelebi, 17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşamış önemli bir seyyah ve yazar olarak kabul edilir. Eserleri, özellikle “Seyahatnâme” adlı yapıtı, Türk edebiyatı ve kültür tarihi açısından büyük değer taşır. Kendi döneminde ve sonraki dönemlerde edebiyat dünyasında ve kültürü içerisinde önemli bir yere sahiptir.

Evliya Çelebi’nin eserleri, özellikle Seyahatnâme, Osmanlı İmparatorluğu ve yakın coğrafyadaki tarih, kültür ve coğrafya hakkında önemli bilgiler sunar. Bu bilgiler, tarihçiler, coğrafyacılar, sosyologlar ve dil bilimciler için değerli bir kaynak niteliğindedir.

Evliya Çelebi’nin eserleri, 17. yüzyıl Türk edebiyatı ve dili hakkında önemli bilgiler içerir. Eserlerinde kullandığı zengin söz varlığı, dilin tarihsel gelişimini ve döneminin yazılı ve sözlü kültürünü anlamak için büyük bir öneme sahiptir.

Evliya Çelebi, seyahatname türünün Osmanlı edebiyatındaki öncülerinden biridir. Kendinden sonra gelen seyahatname yazarları üzerinde büyük bir etkisi vardır ve bu türün gelişimine katkıda bulunmuştur.

Evliya Çelebi’nin eserleri, çağdaşları ve sonraki yazarlar üzerinde etkili olmuştur. Edebiyatında kullandığı özgün üslup ve dil, başka yazarların eserlerine de ilham kaynağı olmuştur. Ayrıca, eserlerinde yer verdiği tarihî olaylar, kültürel bilgiler ve coğrafî keşifler, sonraki kuşakların merakını ve ilgisini çekmiştir.

Seyyahın etkisi ve önemi, Osmanlı İmparatorluğu ve Türk kültür tarihi açısından büyük değere sahiptir. Eserleri, tarih, kültür, coğrafya, edebiyat ve dil alanlarında bilgiler sunarken, çağdaşları ve sonraki yazarlar üzerinde de etkili olmuştur. Bu nedenle, Evliya Çelebi’nin edebiyat dünyasındaki yeri ve önemi, yadsınamaz bir gerçektir.

Evliya Çelebi’nin Sanatsal ve Felsefi Düşünceleri

Evliya Çelebi’nin eserleri, özellikle Seyahatnâme, daha çok tarihî, coğrafî ve kültürel bilgiler sunmakla birlikte, onun sanatsal ve felsefi düşüncelerini de içerir. Bununla birlikte, Evliya Çelebi’nin felsefi düşünceleri sistematik ve derin bir felsefi düşünce yapısı sunmaktan ziyade, eserlerinde sergilediği anlayış ve düşüncelerle kendini gösterir.

Evliya Çelebi, seyahatlerinde gördüğü doğal güzellikleri ve coğrafî özellikleri eserinde detaylı bir şekilde anlatır. Bu anlatımlarında, insan ve doğa arasındaki uyumun ve dengeyi korumanın önemine değinir. Doğanın güzelliklerine ve insanın doğa ile uyum içinde yaşamasının önemine vurgu yapar.

Evliya Çelebi’nin eserlerinde, farklı kültürler, diller ve dinlere karşı hoşgörülü ve anlayışlı bir tutum sergiler. Farklı topluluklar ve kültürler arasında barış ve uyumun önemine dikkat çeker. Bu anlayış, dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nun çok kültürlü yapısı ve hoşgörü anlayışıyla da paralellik gösterir.

Evliya Çelebi, döneminin dil ve anlatım kurallarına bağlı kalmadan, kendi özgün üslubunu ve dilini geliştirmiştir. Bu durum, onun yenilikçi bir anlayışa ve özgür düşünceye sahip olduğunu gösterir. Evliya Çelebi’nin eserlerinde, eğitimin ve bilginin önemine sıkça değinilir. Bilgi ve eğitim sayesinde insanın kendini geliştireceğine ve daha iyi bir yaşam sürdüreceğine inanır.

Evliya Çelebi’nin Gezdiği Yerler

 • Evliya Çelebi, yüzyılda yaşamış Osmanlı seyyahı ve yazarıdır. 40 yıldan fazla süren seyahatleri sırasında çok sayıda yer ziyaret etmiş ve gözlemlerini, anılarını ve bilgilerini 10 ciltlik eseri Seyahatnâme’de yazmıştır. İşte Evliya Çelebi’nin gezdiği bazı önemli yerler:
 • Osmanlı İmparatorluğu: Evliya Çelebi, Osmanlı İmparatorluğu’nun büyük bir kısmını dolaşmıştır. İstanbul, Bursa, Edirne, İzmir, Ankara, Konya, Trabzon, Erzurum gibi önemli şehirlerin yanı sıra Anadolu, Rumeli ve Balkanlar’daki pek çok kasaba ve köyü ziyaret etmiştir.
 • Kafkasya: Evliya Çelebi, seyahatleri sırasında Kafkasya bölgesine de gitmiştir. Gürcistan, Dağıstan ve Çerkezya gibi bölgelerde bulunan şehir ve köyleri ziyaret etmiştir.
 • Orta Doğu: Evliya Çelebi, Orta Doğu’ya da seyahat etmiş ve Osmanlı İmparatorluğu’nun o dönemki topraklarında bulunan Suriye, Lübnan, Filistin ve Irak gibi bölgeleri dolaşmıştır. Bu bölgelerdeki önemli şehirlerarasında Şam, Bağdat, Beyrut, Kudüs ve Halep bulunmaktadır.
 • Kuzey Afrika: Evliya Çelebi, Kuzey Afrika’da da seyahat etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı olan Tunus, Cezayir ve Trablusgarp gibi şehirleri ziyaret etmiştir. Ayrıca Mısır ve Sudan’a da seyahat etmiş, Kahire ve Nil Nehri boyunca ilerlemiştir.
 • Avusturya ve Macaristan: Evliya Çelebi, Avusturya ve Macaristan’a da gitmiştir. Viyana kuşatması sırasında bölgede bulunmuş ve gözlemlerini Seyahatnâme’de aktarmıştır.
 • Ukrayna ve Kırım: Evliya Çelebi, Ukrayna ve Kırım bölgelerini de ziyaret etmiştir. Kırım Hanlığı’nın başkenti Bahçesaray ve Azak Denizi kıyısındaki şehirlerde bulunmuştur.
 • İran: Evliya Çelebi, İran’a da seyahat etmiş ve Safevî İmparatorluğu’nun önemli şehirlerini ziyaret etmiştir. Tahran, İsfahan, Şiraz ve Meşhed gibi şehirlerde bulunmuştur.

Evliya Çelebi’nin Bildiği Diller

Evliya Çelebi, zeki ve eğitimli bir kişi olarak, yaşadığı dönemde çok sayıda dil öğrenmiş ve bu dilleri seyahatleri sırasında kullanmıştır. Seyahatnâme eserinde anlattığına göre, Evliya Çelebi aşağıdaki dilleri biliyordu:

 1. Osmanlı Türkçesi: Anadili olan Osmanlı Türkçesini akıcı bir şekilde konuşuyor ve yazıyordu. Eserlerini bu dilde kaleme aldı.
 2. Arapça: O dönem Osmanlı İmparatorluğu’nda eğitimli kişilerin öğrendiği en yaygın ikinci dil olan Arapça, Evliya Çelebi’nin de bildiği diller arasındadır. Arapça, özellikle Orta Doğu seyahatleri sırasında iletişim kurmak için kullandığı bir dildi.
 3. Farsça: Osmanlı İmparatorluğu’nun resmi yazışmalarında ve edebiyatta sıklıkla kullanılan Farsça, Evliya Çelebi’nin de bildiği dillerdendir. İran’a yaptığı seyahatlerde Farsça iletişim kurarak bilgi edinmiştir.
 4. Yunanca: Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Rumlarla ve Balkanlar’daki Yunan topluluklarıyla iletişim kurmak için Yunanca öğrenmiştir.
 5. Boşnakça: Balkanlar’daki seyahatlerinde Boşnakça konuşan topluluklarla iletişim kurabilmek için bu dili öğrenmiştir.
 6. Macarca: Avusturya ve Macaristan’a gerçekleştirdiği seyahatler sırasında Macarca konuşan topluluklarla iletişim kurabilmek adına bu dili öğrenmiştir.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sinde bahsettiği üzere, seyahatleri sırasında karşılaştığı farklı bölgelerin yerel dillerini ve lehçelerini öğrenmeye çalışmıştır. Bu sayede, yerel kültürlerle daha yakından ilişki kurarak onların yaşamlarını, geleneklerini ve tarihlerini daha iyi anlamış ve eserlerinde aktarmıştır. İşte Evliya Çelebi’nin öğrenmeye çalıştığı bazı yerel diller ve lehçeler:

 1. Kırım Tatarcası: Kırım ve civarındaki Tatar topluluklarıyla iletişim kurmak için bu lehçeyi öğrenmeye çalışmıştır.
 2. Gürcüce: Gürcistan ve çevresindeki bölgelerde seyahat ettiğinde, yerel halkla iletişim kurmak için Gürcüce öğrenmeye çalışmıştır.
 3. Ermenice: Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Ermeni topluluklarıyla ve Ermenistan’da seyahat ederken iletişim kurmak için Ermenice öğrenmeye çalışmıştır.
 4. Kürtçe: Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki Kürt topluluklarıyla iletişim kurmak ve Kürt kültürünü daha yakından tanımak için Kürtçe öğrenmeye çalışmıştır.
 5. Sırpça, Hırvatça ve Bulgarca: Balkanlar’daki seyahatlerinde bu dilleri konuşan topluluklarla iletişim kurabilmek için öğrenmeye çalışmıştır.
 6. Lehçe: Lehistan (günümüzde Polonya) ve çevresindeki bölgelerde seyahat ederken, yerel halkla iletişim kurmak için Lehçe öğrenmeye çalışmıştır.

Evliya Çelebi Kimdir, En önemli Eseri Nedir?

Evliya Çelebi, 17. yüzyıl Osmanlı Türk gezgini ve yazarıdır. Tam adıyla Derviş Mehmed Zillî Evliya Çelebi, 1611 yılında İstanbul’da doğmuş ve 1682-1684 yılları arasında vefat etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun yanı sıra, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında 40 yılı aşkın süre boyunca gezmiş ve gözlemlerini, izlenimlerini, coğrafi bilgileri ve yerel kültürleri kaleme almıştır.

Evliya Çelebi’nin en önemli ve bilinen eseri, on ciltten oluşan “Seyahatnâme” adlı yapıtıdır. Seyahatnâme, Evliya Çelebi’nin seyahatleri sırasında edindiği bilgileri, şehir tasvirlerini, tarihî olayları ve coğrafi keşifleri içerir. Ayrıca, bu eserde Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yerel halkların yaşamları, gelenekleri ve kültürleri hakkında zengin bilgiler sunar. Seyahatnâme, edebi ve tarihi bir kaynak olarak değeri büyük olan önemli bir eserdir ve Evliya Çelebi’nin üslubu, dikkat çekici anlatımı ve detaylı betimlemeleri sayesinde klasik Türk edebiyatının özgün bir örneği olarak kabul edilir.

Evliya Çelebi’nin Özellikleri

 1. Meraklı ve maceraperest bir kişilik: Evliya Çelebi, yaşadığı dönemdeki sıradan insanların aksine, meraklı ve maceraperest bir ruha sahipti. Bu yüzden genç yaşından itibaren başladığı seyahatlerinde, çok sayıda şehir ve ülke keşfetmiştir.
 2. Gözlemci ve detaycı: Evliya Çelebi, gezdiği yerlerde gördüğü olayları ve coğrafi özellikleri oldukça detaylı bir şekilde yazmıştır. Bu sayede, eserleri hem tarihsel hem de coğrafi açıdan büyük değer taşımaktadır.
 3. Özgün dil ve anlatım yeteneği: Evliya Çelebi’nin eserlerinde, özellikle Seyahatnâme’de, kendine özgü bir dil ve anlatım yeteneği göze çarpar. Türkçe, Arapça ve Farsça kelimeleri ustaca kullanarak zengin bir söz varlığı oluşturmuş ve döneminin dil ve yazım kurallarını aşan bir üslupla eserlerini kaleme almıştır.
 4. Tarih ve kültür bilgisi: Evliya Çelebi, yaşadığı dönemin tarihine ve kültürüne hâkim bir yazar olarak eserlerinde tarihî olaylara ve kültürel değerlere geniş yer vermiştir. Bu sayede, dönemi hakkında önemli bilgiler sunan zengin bir kaynak sağlamıştır.
 5. Etkileyici betimlemeler: Evliya Çelebi’nin eserlerinde, özellikle şehirler ve insanlar hakkında etkileyici betimlemeler bulunur. Bu betimlemeler, okuyucuya o dönemin atmosferini ve yaşamını canlı bir şekilde sunar.
 6. Mizah ve tezatlar: Seyahatnâme’de Evliya Çelebi’nin mizah anlayışı ve tezatları kullanarak oluşturduğu renkli anlatımı dikkat çeker. Bu özellikler, eserlerine ayrı bir lezzet ve zenginlik katar.

Evliya Çelebi Gerçekten Gezdi mi?

Evliya Çelebi, gerçekten de yaşadığı dönemde Osmanlı İmparatorluğu ve çevresindeki bölgelerde geniş kapsamlı seyahatler gerçekleştirmiştir. Seyahatnâme adını verdiği eserinde, bu seyahatler sırasında gözlemlerini ve deneyimlerini anlatır.

Ancak, bazı eleştirmenler ve tarihçiler, Seyahatnâme’deki anlatılanların tamamının doğruluğunu sorgulamış ve Evliya Çelebi’nin bazı yerlerde abartılı anlatımlar kullandığı ya da bazı olayları duyduğu hikâyeler temel alarak kaleme aldığı düşüncesini öne sürmüşlerdir. Bu nedenle, Evliya Çelebi’nin anlatılarında tamamen gerçeğe dayalı bilgiler ve kendi yaşantısından yola çıkan abartılı ya da kurgusal öğelerin bir arada bulunduğu düşünülebilir.

Yine de, Evliya Çelebi’nin gerçekten pek çok yeri gezdiği ve gördüğü düşünülerek, Seyahatnâme’nin tarih, coğrafya, kültür ve sosyoloji açısından önemli bir kaynak olarak kabul edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Evliya Çelebi’nin Yaptığı Çalışmalar

Evliya Çelebi, 17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşamış önemli bir seyyah ve yazar olarak tanınır. Yaptığı çalışmalar ve eserlerin temel odağı, seyahatleri sırasında edindiği bilgiler ve gözlemlerdir. Seyahatnâme adlı 10 ciltlik eseri, bu anlamda en önemli çalışmasıdır.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’si, 40 yılı aşkın süre boyunca gerçekleştirdiği seyahatler sırasında edindiği bilgiler, gözlemler ve deneyimlerin bir derlemesidir. Bu çalışma, Osmanlı İmparatorluğu ve çevresindeki bölgelerin tarih, coğrafya, kültür ve sosyoloji açısından önemli bir kaynağıdır.

Seyahatnâme’deki çalışmalar şunları içerir:

 • Şehirlerin ve kasabaların coğrafi, tarihi ve kültürel tanımları.
 • Yerel halkın yaşam tarzı, meslekleri, gelenekleri ve görenekleri hakkında bilgiler.
 • Mimari yapılar ve tarihi eserlerin betimlemeleri.
 • Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetimi, idari yapıları ve devlet işleyişi hakkında detaylar.
 • Çeşitli diller ve lehçeler üzerine bilgiler ve örnekler.
 • Hikâyeler, efsaneler ve anlatılar.
 • Şiirler ve manzum parçalar.

Evliya Çelebi’nin yaptığı bu çalışmalar, döneminin sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik yaşantısına dair önemli bilgiler sunar. Ayrıca, dönemin dil ve anlatım özellikleri hakkında da önemli ipuçları sağlar. Bu nedenle, Evliya Çelebi’nin çalışmaları, Osmanlı tarihi ve kültürü üzerine yapılan araştırmalar için vazgeçilmez bir kaynak olarak kabul edilir.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’sinin Kısa Özeti

Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’si, 17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşamış olan ünlü Türk gezgin ve yazarın 40 yılı aşkın süre boyunca gerçekleştirdiği seyahatlerin anlatıldığı 10 ciltlik bir eserdir. Bu eserde, Evliya Çelebi’nin Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı topraklardan başlayarak Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarındaki pek çok şehir, kasaba ve köyü ziyaret ettiği ve bu yerlerdeki yaşamı, tarihi ve kültürel özellikleri gözlemleyip yazdığı betimlemeler yer alır.

Seyahatnâme, Evliya Çelebi’nin seyahatleri sırasında edindiği bilgiler ve gözlemlerle doludur. Eserde, şehirlerin ve kasabaların coğrafi konumları, tarihsel ve kültürel önemleri, mimari yapılar, yönetim ve idari yapılar, sosyal ve ekonomik yaşam, halkın gelenek ve görenekleri, dini ve kültürel özellikler ve dönemin dil ve edebiyatına dair önemli bilgiler bulunmaktadır.

Ayrıca Evliya Çelebi, seyahatlerinde karşılaştığı tarihî olayları, katıldığı savaşları ve yerel hikâyeleri de eserinde anlatmıştır. Yer yer mizahî ve teşbihlerle süslenen anlatımı sayesinde, Seyahatnâme döneminin sosyal, kültürel ve tarihî yaşamına dair canlı ve renkli bir tablo sunar.

Seyahatnâme, Evliya Çelebi’nin 40 yıl süren seyahatlerinde ziyaret ettiği yerlerin coğrafi, tarihi, kültürel ve sosyal özelliklerini aktardığı, dönemin Osmanlı İmparatorluğu ve çevre coğrafyalarına ait önemli bir kaynak olarak kabul edilen kapsamlı bir eserdir.

Seyahatnâme’nin Özellikleri

 1. Evliya Çelebi’nin 40 yıl süren seyahatlerini kapsayan 10 ciltlik büyük bir eserdir.
 2. Eserde, ziyaret edilen yerlerin coğrafi konumları, tarihsel ve kültürel önemleri ele alınmıştır.
 3. Seyahatnâme, yerel halkın yaşamları, gelenek ve görenekleri, dini ve kültürel özellikleri hakkında detaylı bilgi sunar.
 4. Eserde, ziyaret edilen bölgelerdeki önemli yapılar, mimari ve sanatsal değerlerine dair betimlemeler yer alır.
 5. Osmanlı İmparatorluğu ve ziyaret edilen diğer bölgelerin yönetim ve idari yapılarına dair bilgiler sunulmuştur.
 6. Eserde, dönemin dil ve edebiyatına dair önemli bilgiler ve örnekler bulunmaktadır.
 7. Evliya Çelebi, katıldığı savaşları ve dönemin tarihî olaylarını da anlatmıştır.
 8. Seyahatnâme’de, Evliya Çelebi’nin karşılaştığı ilginç hikâyeler ve anekdotlar yer almaktadır.
 9. Evliya Çelebi’nin mizahî ve teşbihlerle süslenen anlatımı sayesinde, eser döneminin sosyal, kültürel ve tarihî yaşamına dair canlı ve renkli bir tablo sunar.
 10. Evliya Çelebi’nin eserinde, döneminin kurallarını aşan özellikler içeren özgün bir dil ve üslup kullanılmıştır.

“Seyahatnâme”deki Tarihî Olaylar ve Savaşlar

 • Kanije Kuşatması (1664): Evliya Çelebi, Kanije Kuşatması sırasında orada bulunmuş ve olayları bizzat yaşamıştır. Bu kuşatma, Osmanlı İmparatorluğu ile Habsburg Monarşisi arasında gerçekleşmiştir.
 • Girit Seferi (1666-1669): Evliya Çelebi, 1666-1669 yılları arasında gerçekleşen ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Venediklilere karşı yaptığı Girit Seferi’ne katılmıştır. Bu seferde Osmanlı İmparatorluğu, Girit adasını ele geçirmiştir.
 • İstanbul Vak’ası (1656): Evliya Çelebi, İstanbul’daki isyan ve iç karışıklıklar hakkında da bilgi vermektedir. 1656 yılında gerçekleşen İstanbul Vak’ası, büyük bir halk ayaklanmasıdır ve bu olaylar dönemin siyasi ve sosyal yaşantısını etkilemiştir.
 • Kandiye Kuşatması (1648): Evliya Çelebi, Girit Adası’nın Kandiye şehrinin kuşatılmasına dair bilgiler sunmaktadır. Bu kuşatma, Osmanlı İmparatorluğu ve Venedik Cumhuriyeti arasındaki savaşın bir parçasıdır.
 • Uyvar Kuşatması (1663): Evliya Çelebi, Uyvar Kuşatması’na katılmış ve olayları bizzat gözlemlemiştir. Bu kuşatma, Osmanlı İmparatorluğu ile Habsburg Monarşisi arasında gerçekleşen savaşın bir parçasıdır.
 • Temeşvar Kuşatması (1660): Evliya Çelebi, Temeşvar Kuşatmasında yer almıştır. Bu kuşatma, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avusturya’ya karşı gerçekleştirdiği bir saldırıdır.

Seyahatnamesi’nde Evliya Çelebi, bu tarihî olaylar ve savaşlar dışında da başka olaylara değinir ve dönemin sosyal, siyasi ve kültürel yaşantısı hakkında önemli bilgiler sunar.

Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Dönemin Sosyal, Siyasi ve Kültürel Yaşantısı

 1. Şehirler ve yapılar: Evliya Çelebi, gezdiği şehirlerin mimari yapıları, camiler, medreseler, hanlar, hamamlar ve köprüler gibi önemli yapıları detaylı bir şekilde anlatır.
 2. Coğrafi bilgiler: Seyahatnamesi’nde, gezdiği bölgelerin coğrafi özellikleri, iklimi, nehirleri ve dağları gibi doğal güzelliklerine de yer verir.
 3. Yönetim ve idari yapı: Evliya Çelebi, dönemin yönetim ve idari yapılarına, devletin yöneticileri ve yönetim şekillerine dair bilgiler sunar.
 4. Sosyal yaşam: Seyahatnamesi’nde, gezdiği şehirlerin ve köylerin sosyal yaşamına dair bilgiler verir. Bu bilgiler, halkın günlük yaşamı, gelenek ve görenekleri, düğün ve bayram törenleri, giyim ve yiyecekleri gibi konuları kapsar.
 5. Din ve inançlar: Evliya Çelebi, gezdiği toplulukların dini ve inançlarına değinir. Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler ve diğer dinlere mensup toplulukların ibadet yerleri ve dini törenleri hakkında bilgi sunar.
 6. Eğitim ve bilim: Seyahatnamesi’nde, dönemin eğitim ve bilim hayatına dair önemli bilgiler verir. Medreseler, bilim adamları ve öğrencilerin yaşamlarına ilişkin detaylar aktarır.
 7. Ekonomi ve ticaret: Evliya Çelebi, dönemin ekonomik yapısına ve ticaretine de yer verir. Gezdiği bölgelerin zenginlikleri, ticaret yolları ve pazarları hakkında bilgi sunar.
 8. Sanat ve edebiyat: Seyahatnamesi’nde, dönemin sanat ve edebiyat yaşamına dair bilgiler aktarır. Şairler, yazarlar ve sanatçılarla ilgili anılarını paylaşır.

Evliya Çelebi’nin “Seyahatnâme”sinde Din ve inançlar

 1. İslamiyet: Evliya Çelebi, Müslüman topluluklar ve İslami yapılar hakkında detaylı bilgi verir. Camiler, medreseler, dergâhlar ve türbeler gibi yapıları tanımlar ve dönemin İslam dünyasındaki önemli din adamları ve âlimler hakkında bilgiler sunar. Ayrıca, İslamî gelenek ve görenekler ile bayramlar ve düğün törenleri gibi sosyal olaylarda İslam’ın etkileri hakkında da bilgi verir.
 2. Hristiyanlık: Seyahatnamesi’nde, Hristiyan topluluklar ve kiliseler hakkında da bilgi sunar. Hristiyanlıkla ilgili yapıları anlatır ve Hristiyan toplulukların dini törenleri ve ritüelleri hakkında detaylı bilgiler aktarır.
 3. Yahudilik: Evliya Çelebi, gezdiği yerlerdeki Yahudi toplulukları ve sinagoglar hakkında da bilgi verir. Yahudi gelenek ve görenekleri, dini törenler ve yaşam biçimleri hakkında önemli bilgiler sunar.
 4. Diğer dinler ve inançlar: Evliya Çelebi, gezdiği yerlerdeki diğer dinlere ve inançlara da değinir. Özellikle Balkanlar ve Anadolu’daki yerel inançlar, mezhepler ve tarikatlar hakkında bilgi verir.

Evliya Çelebi’nin “Seyahatnâme“sindeki din ve inançlarla ilgili bilgiler, dönemin Osmanlı İmparatorluğu ve çevre toplumların dini çeşitliliğini ve hoşgörüsünü yansıtan değerli kaynaklar sunar. Bu bilgiler, dönemin sosyal ve kültürel yaşantısını daha iyi anlamamıza katkı sağlar. Balkanlar ve Anadolu bölgelerinde, Osmanlı dönemi boyunca birçok farklı yerel inanç, mezhep ve tarikat yaşamıştır.

 1. Alevilik-Bektaşilik: Anadolu ve Balkanlar’da yaygın olan Alevilik ve Bektaşilik, İslam’ın Şii mezhebinin etkisi altında gelişmiş özgün bir inanç sistemidir. Alevilik, Hz. Ali ve Ehlibeyt’e bağlılık, cem ayinleri ve dedelik sistemi gibi özelliklerle tanınır. Bektaşilik ise Hacı Bektaş-ı Veli’nin kurduğu tarikattır ve Alevilikle benzer özellikler taşır.
 2. Mevlevilik: Mevlânâ Celâleddîn Rûmî tarafından kurulan Mevlevilik tarikatı, Anadolu ve Balkanlar’da etkili olmuştur. Mevlevilik, özellikle sema ayini ve edebiyattaki etkisi ile bilinir. Mevlevî dergâhları ve mektepleri, dönemin önemli kültürel ve ilmî merkezleri olmuştur.
 3. Nakşibendilik: Anadolu ve Balkanlar’da yaygın olan Nakşibendilik tarikatı, Şeyh Bahâeddîn Nakşibend tarafından kurulmuştur. Nakşibendilik, zikir ve sohbet merasimi ile tanınır ve dönemin sosyal ve dini yaşamında önemli rol oynamıştır.
 4. Kızılbaşlık: Kızılbaşlar, Osmanlı döneminde Anadolu’da yaşayan ve İslam’ın Şii mezhebine bağlı olan bir topluluktur. Kızılbaşlar, Alevilik inancının bir kolu olarak kabul edilir ve Safevi Devleti ile bağlantılıdır.
 5. Hristiyan mezhepleri: Balkanlar ve Anadolu’da Ortodoks, Katolik ve Protestan gibi çeşitli Hristiyan mezhepleri yaşamıştır. Osmanlı İmparatorluğu, farklı Hristiyan mezheplerine genellikle hoşgörüyle yaklaşmış ve bu toplulukların dini özgürlüklerini korumuştur.
 6. Yahudilik: Osmanlı dönemi boyunca Anadolu ve Balkanlar’da yaşayan Yahudi toplulukları, farklı mezhep ve geleneklere sahiptir. Özellikle Sefarad Yahudileri, İspanya’dan Osmanlı topraklarına göç ederek önemli ekonomik ve kültürel etkiler bırakmıştır.