Hamdullah Hamdi: 15. Yüzyıl Osmanlı Âlimi ve Edebiyat Ustası

Hamdullah Hamdi, 15. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun önde gelen âlim ve edebiyatçılarından biri olarak tarihe geçmiştir. İstanbul’un manevî fatihi Akşemseddin‘in en küçük oğlu olan Hamdi Çelebi, ilim ve irfan dünyasında büyük başarılara imza atmıştır.

1449 yılında Bolu’nun Göynük kazasında doğan Hamdi Çelebi, babası Akşemseddin’in gözetiminde temel eğitimini aldı. Zaman içinde din, fen, şiir ve edebiyatta söz sahibi olan Hamdi, Bursa’da müderrislik yaparak öğrencilere bilgi ve tecrübesini aktardı.

Edebiyat alanında Türkçe ile yazılan ilk Hamse’yi (beş mesnevî) kaleme alan Hamdi Çelebi, en ünlü eserleri olan Yûsüf ü Zelîha ve Leylâ vü Mecnûn mesnevîleriyle dönemin ve sonraki asırların takdirini kazanmıştır. Bu eserler, özgün üslûbu ve diliyle Türk edebiyatına büyük katkılar sağlamıştır.

Hayatının son dönemlerinde münzevî bir yaşam süren Hamdi Çelebi, eserlerinden elde ettiği gelirle geçimini sürdürmüştür. Anadolu’ya gelen meşhur Abdürrahmân-ı Câmî ile görüşen Hamdi, onun sohbetinden istifade ederek eserlerine onun etkisini yansıtmıştır.

Osmanlı edebiyatı ve ilim dünyasında büyük değer taşıyan Hamdullah Hamdi Çelebi’nin hayatı, Türk edebiyatı ve kültür tarihi için önemli bir başarı öyküsüdür. Hamdi Çelebi, 1503 yılında vefat ettikten sonra babası Akşemseddîn’in yanına defnedilmiştir. Eserleri, kendisinden sonra gelen nesillere önemli bir kültür mirası olarak kalmıştır.

Hamdullah Hamdi: İlme Adanmış Bir Ömür

Hamdullah Hamdi, Osmanlı İmparatorluğu’nun gelişim dönemlerinde yaşamış, İslâmî kültür ve edebiyata derin izler bırakmış bir şahsiyettir. Genç yaşta babasını kaybetmesine rağmen maddî ve manevî zorluklara göğüs gererek başarılı bir eğitim süreci geçirmiştir. Bu süre zarfında, dönemin ileri gelen âlimlerinden ve edebiyatçılarından feyz almıştır.

Hamdi Çelebi’nin eğitim hayatında önemli bir dönüm noktası, Kayseri’de bulunan halifesi İbrâhim Tennûrî ile tanışması ve onun terbiyesi altında yetişmesidir. Bu süreç, Hamdi Çelebi’nin ilmî ve tasavvufî açıdan olgunlaşmasına vesile olmuştur. Daha sonra halife olarak kabul edilmiş ve İbrâhim Tennûrî’nin izinden gitmeye devam etmiştir.

Hayatının bir dönemini Bursa’da geçiren Hamdi Çelebi, Çelebi Sultan Mehmed ve Yıldırım Bâyezîd medreselerinde müderrislik yaparak, öğrencilere bilgi ve tecrübesini aktarmıştır. Ancak, kısa süre sonra müderrislik görevini bırakarak memleketi Göynük’e dönmüş ve tasavvuf yolunda ilerlemeye karar vermiştir. Bu dönemde, eserlerini yazmaya başlamış ve kendini tam anlamıyla ilme ve edebiyata adamıştır.

Hamdullah Hamdi, hayatının büyük bir kısmını münzevi olarak geçirirken, Anadolu’ya gelen meşhur Abdürrahmân-ı Câmî ile görüşmüş ve onun sohbetlerinden büyük ölçüde etkilenmiştir. Bu etkileşim, Hamdi Çelebi’nin eserlerinde de gözlemlenebilir. Özellikle tasavvufî, dînî ve ahlâkî konuları samimi bir üslupla işlemesi, onun eserlerini döneminin ve sonraki asırların beğenisine sunmuştur.

Hamdullah Hamdi Çelebi’nin hayatı, Türk edebiyatı ve kültür tarihi açısından büyük bir ilham kaynağıdır. Kendisini ilme ve edebiyata adamış olan Hamdi Çelebi, Osmanlı âlimlerinin ve edebiyatçıların önemli bir temsilcisi olarak kabul edilir. Eserleri üzerine yapılan çalışmalar, onun önemini ve etkisini günümüzde de devam ettirmektedir.

Hamdullah Hamdi’nin Eserleri ve İçerikleri

 • Yûsüf ü Zelîha (mesnevî): İslami kaynaklarda yer alan Hz. Yûsüf ve Zelîha’nın aşk hikâyesini anlatan bir eserdir. Hamdi Çelebi’nin en meşhur eseri olarak kabul edilir. Bu eserde, Hz. Yusuf’un iffet, sadakat ve sabır özellikleri, Zelîha’nın aşkı ve tutkusu işlenmiştir. Eser, döneminin en güzel üslûbu ve diliyle yazılmıştır.
 • Leylâ vü Mecnûn (mesnevî): Arap edebiyatında kökeni olan ve önceden Fuzûlî tarafından da işlenmiş olan Leylâ ve Mecnûn’un aşk hikâyesini anlatan bir eserdir. Hamdi Çelebi, bu hikâyeyi kendi üslûbu ve diliyle anlatarak, aşkın ve tutkunun insan üzerindeki etkisini gözler önüne serer.
 • Tuhfet’ül-Uşşâk (mesnevî): Aşk ve sevgi üzerine yazılmış bir mesnevîdir. Eserde, insanın Allah’a olan aşkı ve bu aşkın çeşitli evrelerini ele alır. Ayrıca, eserde aşkın insan hayatındaki önemine ve aşkın insanı olgunlaştıran bir süreç olduğuna değinilir.
 • Kıyâfetnâme: İnsanların karakterlerini ve kişilik özelliklerini yüzlerindeki ve vücutlarındaki çeşitli işaretlere göre anlatan bir eserdir. İnsanın iç dünyasını ve düşüncelerini dış görünüşünden yola çıkarak yorumlamayı amaçlar.
 • Mevlîd-i Nebî: İslam peygamberi Hz. Muhammed’in doğumunu ve hayatını anlatan bir eserdir. Hamdi Çelebi, bu eserde peygamberin hayatındaki önemli olaylara ve onun ahlâkî değerlerine yer verir.
 • Ahmediyye: Eserde, şairin dönemin Osmanlı padişahı Çelebi Sultan Mehmed’e övgüler düzdüğü bir kaside bulunur. Hamdi Çelebi, bu kasideyle padişahın adalet, cesaret ve ilimle dolu yönetimini övmektedir.
 • Divân: Hamdi Çelebi’nin yazdığı şiirlerin toplandığı eserdir. Divân’da, gazel, kaside, rubai ve terkib-i bend gibi çeşitli nazım şekillerinde yazılmış şiirler yer almaktadır.
 • Risâle: Tasavvuf ve İslam düşüncesi üzerine yazılmış bir eserdir. Eserde, insanın Allah’a ulaşma yolları ve tasavvufî düşünce üzerine düşünceler aktarılır. Ayrıca, manevi hayatın önemi ve bu hayatta ilerleme yöntemleri üzerinde durulur. İnsanın iç dünyası ve manevi yaşantısı, Hamdi Çelebi’nin Risâlesi’nde önemli bir yer tutar.
 • Mecâlis’üt-Tefâsir: Hamdi Çelebi’nin tefsir çalışmasıdır. Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini, içerik ve anlam açısından yorumlayarak, İslam düşüncesinin derinliklerine inen bir eserdir. Eserde, ayetlerin tarihsel ve kültürel bağlamı da ele alınarak, İslam’ın öğretileri ve yaşama dair anlayışı aktarılır.

Hamdullah Hamdi’nin Edebi Kişiliği

 1. Şiir ve mesnevî yazımında başarılı: Hem klasik divan şiirinde hem de mesnevî türünde eserler vererek döneminin önemli şairlerinden biri olarak kabul edilir.
 2. Zengin bir kültür ve ilim mirası: Din, fen, edebiyat ve tasavvuf konularında derin bir bilgi birikimine sahip olan Hamdi Çelebi, eserlerinde bu zengin kültürün izlerini gösterir.
 3. Kendine has üslup: Özellikle Yûsüf ü Zelîha ve Leylâ vü Mecnûn mesnevîlerinde gözlemlenen kendine özgü üslup ve dil, onun edebiyat tarihinde önemli bir yer edinmesini sağlamıştır.
 4. Maneviyat ve tasavvufa önem verir: Eserlerinde sıklıkla tasavvufi ve manevi konulara değinir; bu konuları samimi bir üslupla işler.
 5. Etkileşimci ve uyumlu: Döneminin önemli isimleriyle etkileşime girerek, özellikle tasavvuf alanında bilgisini ve anlayışını geliştirmiştir. Bu etkileşim, eserlerinde de görülür.
 6. Batı Türkçesiyle Hamse yazan ilk şair: Türk edebiyatında batı Türkçesiyle beş mesnevî (Hamse) yazan ilk şair olması, onun önemini daha da artırır.
 7. Ahlâkî ve dînî konulara değer verir: Eserlerinde ahlâkî ve dînî konulara sıklıkla yer veren Hamdi Çelebi, insanın manevi değerleri ve yaşamına dair öğretiler sunar.
 8. Yalın ve samimi bir dil kullanır: Eserlerinde abartılı ve yapmacık üsluplardan kaçınarak, daha yalın ve samimi bir dil kullanır.
 9. Edebiyat dünyasında saygın bir konum: Osmanlı âlimlerinin ve edebiyatçıların önemli bir temsilcisi olarak kabul edilir; eserleri ve düşünceleri üzerine yapılan çalışmalar Türk edebiyatı ve kültür tarihi açısından değerlidir.

Hamdullah Hamdi’nin Eserlerinde Tasavvuf

Hamdullah Hamdi, eserlerinde tasavvufi düşünceleri ve değerleri sıklıkla işlemiştir. İşte onun eserlerinden birinde tasavvufla ilgili bir bölüm:

Bir zamanlar, kalplerin derinliklerine inen bir dergâhta yaşayan bir derviş vardı. O, dünyanın geçici cazibelerinden uzak durarak, Allah’ın rızasını kazanmayı amaç edinmişti. Gündüzleri oruç tutar, geceleri ise ibadetle geçirirdi. Derviş, içinde bulunduğu hâl ile gerçek aşkın ne olduğunu öğrenmek istiyordu.

Bir gece, dergâhın şeyhi dervişin yanına gelerek ona şu nasihatte bulundu: “Ey yolcu, gerçek aşkı bulmak istiyorsan, önce nefsinin esaretinden kurtulmalısın. Nefsini terbiye etmeli ve onun kötü sıfatlarından arınmalısın. Böylece kalbin nur ile dolacak ve hakîkî aşkı bulacaksın.”

Derviş, şeyhinin sözlerini dikkatle dinleyerek, nefsinin kötü sıfatlarından arınma yoluna girdi. Sabır, tevazu ve şükür ile süslenen bu yolda, gün be gün ilerledi ve nihayet kalbinde yüce aşkın sırlarını keşfetti.

İşte o gün, dervişin gözlerinde parlayan ışık, gerçek aşkın nuru idi. O artık, Allah’ın zikriyle dolu bir gönülle, yüce gerçeğe ulaşmıştı. Gönül gözü açılan derviş, her anını Allah’ın rızası doğrultusunda yaşamaya başladı ve dünya ile âhiret arasındaki dengeyi sağlayarak, gerçek mutluluğu buldu.

Hamdullah Hamdi, bu öyküde tasavvufi düşünceleri işleyerek, gerçek aşkın nefsin terbiyesi ve Allah’ın rızasını kazanma sürecinde olduğunu vurgular. Bu metin, Hamdi Çelebi’nin eserlerinde tasavvufa verdiği önemin bir örneği olarak kabul edilebilir.

Hamdullah Hamdi’nin Divan Edebiyatına Etkisi

Dil ve üslup: Hamdi Çelebi, Divan Edebiyatı’nda batı Türkçesiyle yazılmış ilk Hamse’yi kaleme almıştır. Eserlerinde kullanmış olduğu dil ve üslup, döneminin ve sonraki asırların beğenisini kazanmıştır. Özellikle Yûsüf ü Zelîha eseri, dil ve üslup açısından döneminin en güzel eseri olarak kabul edilir. Bu sayede Divan Edebiyatı’nda dil ve üslup konusunda yeni ufuklar açmıştır.

Tür ve tema çeşitliliği: Hamdi Çelebi’nin eserleri arasında mesnevîler, gazel ve kaside gibi şiirler, Mevlid, tefsir ve tasavvufi risaleler gibi çeşitli türlerde eserler bulunmaktadır. Bu çeşitlilik, Divan Edebiyatı’nın zenginleşmesine ve yeni türlerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur.

Tasavvufi düşünce: Hamdi Çelebi, eserlerinde tasavvufi düşünceleri ve değerleri sıklıkla işlemiştir. Bu sayede, tasavvufi düşünce ve değerlerin Divan Edebiyatı’nda daha geniş bir yer bulmasına öncülük etmiştir.

Anadolu kültürünün etkisi: Hamdi Çelebi, Anadolu’nun manevi değerlerini ve kültürünü eserlerinde yansıtmıştır. Bu sayede, Divan Edebiyatı’na Anadolu kültürünün izlerini taşıyan eserler kazandırmıştır.

Edebiyatın gelişimi: Hamdi Çelebi, Divan Edebiyatı’nın gelişimine katkı sağlayan önemli bir şairdir. Eserlerinin dikkat çeken dil ve üslup zenginliği, onun dönemi ve sonraki dönemler için önemli bir etki kaynağı olmuştur.

Hamdullah Hamdi’nin Eserlerinde Dil ve Üslup

 1. Batı Türkçesi kullanımı: Hamdi Çelebi, Divan Edebiyatı’nda batı Türkçesiyle yazılmış ilk Hamse’yi kaleme almıştır. Bu, Türk edebiyatında yeni bir dönemi temsil eder ve onun dil anlayışının öncü niteliğini gösterir.
 2. Sade ve anlaşılır dil: Hamdi Çelebi’nin eserlerinde, döneminin edebiyatına göre nispeten daha sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Bu sayede, eserlerini okuyanlar için daha kolay bir anlam çözümlemesi sağlamıştır.
 3. Şiirsel ve lirik üslup: Hamdi Çelebi’nin eserlerinde, özellikle mesnevîlerinde, lirik bir üslup ve güçlü bir şiirsel ifade göze çarpar. Bu, onun eserlerini döneminin ve sonraki dönemlerin beğenisini kazanmasında önemli bir etken olmuştur.
 4. Estetik ve imgeler: Hamdi Çelebi, eserlerinde zengin bir imge ve betimleme dünyası sunar. Bu estetik zenginlik, onun edebiyat anlayışının özgün ve etkileyici yönlerinden birini oluşturur.
 5. Tasavvufi düşünce ve duyarlılık: Hamdi Çelebi’nin eserlerinde, tasavvufi düşünce ve duyarlılığın önemli bir yer tuttuğu görülür. Bu, dil ve üslup açısından eserlerine derinlik ve içerik zenginliği kazandırır.
 6. Samimi ve içten ifade: Hamdi Çelebi’nin eserlerinde, samimi ve içten bir ifade göze çarpar. Bu sayede, okuyucu ile duygusal bir bağ kurmayı başaran Hamdi Çelebi, eserlerinin etkileyiciliğini ve değerini artırır.

Hamdullah Hamdi’nin “Tuhfet’ül-Uşşâk” Eserinin İçeriği

Hamdullah Hamdi’nin Tuhfet’ül-Uşşâk eseri, 15. yüzyıl Osmanlı edebiyatının önemli bir örneğidir. Bu mesnevî, aşk ve âşık temalarını işleyen bir eser olarak Türk edebiyatındaki önemli yeri olan “aşk mesnevisi” geleneğine dâhildir.

Tuhfet’ül-Uşşâk, kelime anlamı olarak “Âşıkların Hediyesi” demektir. Hamdi Çelebi, bu eserinde aşkın farklı yönlerini ve aşkla ilgili duyguları ele alarak, klasik aşk hikâyelerinin öğelerini kullanır. Tuhfet’ül-Uşşâk’ın içeriği, İslam kültüründe geleneksel olarak aşkın tasavvufî yönleriyle de ilgili olup, insanın ilahi aşkla olan ilişkisini ve bu aşkın dünya aşkına dönüşümünü anlatır.

Eserde, âşık ve maşuk arasındaki ilişki, dünya ve ahiret arasındaki bağlantı olarak değerlendirilir. Aşkın hem dünyevî, hem de uhrevî boyutlarına değinen Hamdi Çelebi, aşkın insana kazandırdığı değerleri ve âşık ile maşuk arasındaki sadakati, fedakârlığı ve sevgiyi işler.

Tuhfet’ül-Uşşâk, Hamdullah Hamdi’nin diğer eserlerinde olduğu gibi, sade ve anlaşılır bir dil kullanarak yazılmıştır. Şiirsel ve lirik bir üslupla kaleme alınan eser, okuyuculara aşkın farklı yönlerini ve insanın bu duyguyla yaşadığı değişimleri aktarır.

Hamdi Çelebi’nin bu eseri, döneminin ve sonraki dönemlerin beğenisini kazanmıştır. Tuhfet’ül-Uşşâk, Türk edebiyatında aşk mesnevîlerinin güçlü bir örneği olarak kabul edilir ve Hamdullah Hamdi’nin dil ve üslup yeteneğinin önemli bir göstergesidir. Aynı zamanda, eserde tasavvufi düşüncelerin işlenmesi ve aşkın ilahi boyutuna dikkat çekilmesi, Hamdullah Hamdi’nin tasavvufî edebiyat geleneği içinde de değerli bir yeri olduğunu gösterir.

Hamdullah Hamdi’nin “Kıyâfetnâme” Eserinin İçeriği

Kıyâfetnâme, kelime anlamı olarak “kıyafetler kitabı” veya “görünüşler kitabı” demektir. Hamdi Çelebi bu eserde, insanların kişilikleri ve karakterleriyle ilgili yorumlar yapabilecekleri fiziksel özelliklerini ve bu özelliklerin anlamlarını ele alır.

Kıyâfetnâme, döneminin sosyal ve kültürel değerlerini yansıtan bir eserdir. Hamdi Çelebi, bu eserde insanların dış görünüşlerinden, hareketlerinden ve tavırlarından hareketle, onların iç dünyalarını ve kişiliklerini çözmeye yönelik bir bilgi sunar. Bu tür eserler, dönemin insanlarının sosyal ve psikolojik analizleri için önemli bir kaynak olarak kabul edilir.

Hamdullah Hamdi, Kıyâfetnâme’de insanların yüz hatları, gözler, dudaklar, kaşlar ve diğer fiziksel özelliklerinin anlamlarını ve nasıl yorumlanabileceğini açıklar. Ayrıca, insanların giyim tarzları, takı ve aksesuarları, saç ve sakal stilleri gibi unsurları da değerlendiren Hamdi Çelebi, bu özelliklerin kişilikler ve karakterler hakkında ipuçları sağlayabileceğini belirtir.

Kıyâfetnâme’nin dili ve üslubu, Hamdullah Hamdi’nin diğer eserlerinde olduğu gibi, sade ve anlaşılır bir yapıya sahiptir. Eserde ayrıca, insanlar arasındaki ilişkiler ve insanların birbirlerine nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda da öğütler sunulmaktadır.

Kıyâfetnâme, Türk edebiyatındaki “Kıyâfetnâme” geleneğinin örneklerinden biri olarak kabul edilir ve Hamdullah Hamdi’nin dil ve üslup yeteneğinin önemli bir göstergesidir. Aynı zamanda, eserde ele alınan konuların sosyal ve kültürel önemi, Hamdullah Hamdi’nin döneminin toplumsal değerlerini ve insan ilişkilerini anlamaya yönelik bir gayret içinde olduğunu gösterir.

Hamdullah Hamdi – Mecâlis’üt-Tefâsir

Hamdullah Hamdi’nin Mecâlis’üt-Tefâsir adlı eseri, klasik İslam âlimi ve edebiyatçının Kur’an tefsiri çalışmasıdır. Bu eserde, Hamdullah Hamdi, Kur’an-ı Kerim’in ayetlerini açıklamaya ve yorumlamaya yönelik derinlemesine bir çalışma sunar. Eserin adındaki “Mecâlis” kelimesi, Arapça “toplantılar” anlamına gelir ve “Tefâsir” ise “tefsirler” demektir. Dolayısıyla eserin adı, “Tefsir Toplantıları” şeklinde tercüme edilebilir.

Mecâlis’üt-Tefâsir, Hamdullah Hamdi’nin İslam ilimlerindeki bilgisinin ve yeteneğinin önemli bir göstergesidir. Eserde, Kur’an ayetlerinin anlamları ve yorumları hakkında geniş bilgi sunulurken, tefsir geleneği içerisinde önemli İslam âlimlerinin görüşlerine ve yorumlarına da yer verilir. Aynı zamanda, Hamdullah Hamdi’nin kendi yorumları ve değerlendirmeleri de eserde bulunmaktadır.

Mecâlis’üt-Tefâsir, döneminin İslam düşüncesine ve fikirlerine ışık tutan önemli bir eser olarak kabul edilir. Eserde, Kur’an ayetlerinin tefsiri ve yorumları yanında, dönemin sosyal, kültürel ve dini meselelerine dair değerlendirmeler ve yorumlar da yer almaktadır. Bu açıdan, eser aynı zamanda Hamdullah Hamdi’nin düşüncelerinin ve dönemin İslam dünyasındaki fikirlerin anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır.

Hamdullah Hamdi’nin Mecâlis’üt-Tefâsir adlı eseri, Osmanlı dönemi İslam ilimlerindeki önemli çalışmalardan biri olarak kabul edilir ve bu eser üzerine yapılan çalışmalar, İslam düşüncesi ve tefsir geleneği açısından büyük önem taşır.