Hayalî Bey, asıl adı Mehmed olan ve Bekâr Memi diye de anılan ünlü bir Osmanlı şairidir. Vardar Yenicesi’nde doğmuş olan Hayalî Bey, gençlik yıllarında başıboş ve derbeder bir hayat sürmüştür. Baba Ali Mest adlı bir kalenderi dedesi ve dervişlerine katılarak İstanbul’a gelmiş, burada İstanbul kadısı Sarı Gürz’ün himayesinde eğitim görmüştür.

Şiirlerinde yeteneğini göstererek devlet büyüklerinin dikkatini çeken Hayalî Bey, defterdar İskender Çelebi, sadrazam İbrahim Paşa ve Kanunî Sultan Süleyman’ın takdirini kazanmıştır. Devlet büyüklerinin desteği ve ihsanları sayesinde hem meslek hem de edebiyat hayatında hızla ilerlemiştir. Âşık Çelebi’nin ifadesiyle, Hayalî Bey “pâdişâhın kolunda gezip, onun elinden yem yiyen bir doğan kuşu” haline gelmiştir.

Hayalî Bey, Kanuni’nin yanında Bağdat seferine katılmış, ancak sefer dönüşünde koruyucuları İskender Çelebi ve İbrahim Paşa’nın öldürülmesiyle şansı değişmiştir. Rüstem Paşa’nın sadâretinde Kanunî’nin ilgi ve yardımlarını yitiren şair, İstanbul’dan ayrılarak Rumeli’de bir sancak istemiştir. Ömrünün son yirmi yılını saraydan uzakta geçiren Hayalî Bey, 1556 yılında Edirne’de vefat etmiştir.

Hayalî Bey, devlet büyüklerinin koruması ve ihsanlarına rağmen gözü yükseklerde olmamış, rind ve kalender yaradılışıyla basit ve derbeder bir hayat sürmüştür. Büyük bir serveti olabilecekken, parasına ve malına sahip çıkmamış, eline geçeni cömertçe dağıtmıştır. Derbederliği nedeniyle şiirlerini bile düzenli bir şekilde toparlayamamıştır.

Ölümünden sonra, pâdişâh Dîvânını istediğinde, Vefalı Şeyh-zâde Ali Çelebi tarafından toplanan ve düzenlenen nüsha bulunarak verilmiştir.

Hayalî Bey, genç yaşta şiir yazmaya başlamış ve kısa sürede ün kazanmıştır. Tezkireciler, onu Sultânü’ş-Şu’arâ, Melik’üş-Şu’arâ, Rum-ili şâirlerinin serdârı, Hayâlî-i meşhur ve Rûm’un Hafız-i Şîrâzî’si olarak övmüşlerdir. Şiirlerinde parlak ve ince hayaller, yeni buluşlar, renkli tasvirler ve akıcı bir söyleyiş sergileyen Hayalî Bey, rind edası ve dünyaya kalenderce bakışıyla dikkat çeker. Hatta tasavvufî şiirlerinde bile rindlik ve kalenderlik sezilir.

Hayalî Bey, birçok açıdan Bakî ile eşdeğer kabul edilebilecek bir şairdir. Özellikle tasavvufî şiirlerinde Bakî’den daha başarılı sayılabilir. Şiirlerinde sadece güzellik ve estetik değil, aynı zamanda derinlik ve düşünsel boyut da bulunur. Dolayısıyla, Hayalî Bey, Osmanlı edebiyatında önemli bir yere sahip olan ve döneminin büyüklerinin takdirini kazanmış bir şair olarak anılır.

Hayâlî’nin Edebi Kişiliği

 • Şiirleri, Divan edebiyatının klasik kurallarına uygun olarak yazılmış olup, gazel ve kaside türlerinde başarılı eserler vermiştir.
 • Aynı zamanda nazım birimi beyit olan ve nazım şekli gazel ve kaside olan divan türünde bir divanı bulunmaktadır.
 • Hayâlî’nin şiirlerinde, tasavvufi temalar, aşk ve özlem gibi duygusal unsurlar öne çıkmaktadır. Ayrıca, doğa ve güzellik gibi temalar da sıkça işlenir.
 • Şiirlerinde, zekice kullanılan benzetmeler ve terimlerle karmaşık bir dil ve üslup yaratmıştır.
 • Hayâlî’nin edebi kişiliği, aynı zamanda halkın sesini de yansıtacak şekilde, oldukça samimi ve içtendir.
 • Hayâlî’nin şiirlerinde, dönemin diğer ünlü şairleriyle karşılaştırıldığında, daha sade ve anlaşılır bir dil kullandığı görülür. Bu da onun, daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmasını sağlamıştır.
 • Zaman zaman mizahi ve eleştirel unsurlar da içeren hiciv türündeki şiirler yazmıştır. Özellikle Taşlıcalı Yahya Bey ile yaşadığı hicviyelerde bu yönü daha belirgin hale gelir.

Hayâlî’nin edebi kişiliği, Divan edebiyatının klasik kurallarına sadık kalarak, zengin bir dil ve üslupla duygusal ve tasavvufi temaları işleyen, aynı zamanda mizahi ve eleştirel unsurları da içeren bir yapıdadır. Bu sayede, geniş bir okuyucu kitlesi tarafından beğeni ve takdir toplamıştır.

Hayâlî Bey Divanı

Osmanlı dönemi Divan edebiyatı içinde önemli bir yere sahip olan ve şairin şiirlerinden oluşan bir derlemedir. Divan, gazel, kaside, rubai ve diğer nazım şekillerini içermektedir. Şiirlerinde, aşk, sevgi, tasavvufi konular, güzellik, doğa ve hayatın diğer yönleri gibi konular işlenir.

Hayâlî Bey’in şiirleri, zengin bir dil ve üslup kullanır. Şair, benzetme, teşbih, kinaye, istiare gibi söz sanatlarına başvurarak şiirlerinde karmaşık bir dil kullanır. Ancak bu dil, döneminin edebi normlarına uygun olup, okuyucuların anlamasına yardımcı olacak bir dil kullanımına sahiptir. Şiirlerindeki anlam zenginliği, Hayâlî Bey Divanı’nın büyük bir edebi eser olduğunu gösterir.

Hayâlî Bey Divanı, döneminde oldukça popüler olmuştur. Divan edebiyatının klasik kurallarına sadık kalırken, şairin özgün üslubu ve şiirlerindeki benzersiz anlatımı sayesinde, okuyucuların beğenisini kazanmıştır. Hayâlî Bey’in şiirleri, duygusal ve içten bir dil kullanarak okuyucuların kalplerine hitap etmiştir.

Hayâlî Bey Divanı, Divan edebiyatının klasik özelliklerini taşıyan, zengin bir dil ve anlam dünyasına sahip, popüler bir divandır. Şairin şiirlerindeki duygusal ve tasavvufi konular, güzellik, doğa ve hayatın diğer yönleri gibi konulara yer vererek, okuyucuların ilgisini çekmiştir.

Hayâlî Bey’in Divan Şiirine Katkısı

 • ​Döneminin edebi normlarına sadık kalırken, kendi özgün üslubunu ve dilini yaratmasıdır. Şiirlerinde, benzetme, teşbih, kinaye, istiare gibi söz sanatlarını ustalıkla kullanır. Şairin şiirleri, duygusal ve içten bir dil kullanarak okuyucuların kalplerine hitap eder.
 • Döneminde oldukça popüler olan aşk ve tasavvufi temaları işlemesiyle de ortaya çıkar. Şair, tasavvufi konuları şiirlerine ustalıkla yansıtırken, aşk ve sevgi gibi duygusal konuları da işler.
 • Sadece şiirleriyle sınırlı kalmaz. Şair, Divan edebiyatı geleneğindeki nazım biçimlerini ustalıkla kullanarak, bu geleneği zenginleştirmiştir. Gazel ve kaside türlerindeki şiirleri, Divan edebiyatının en güzel örnekleri arasında yer almaktadır.
 • Hayâlî Bey’in Divan edebiyatına katkısı, zengin bir dil ve anlam dünyasıyla gazel ve kaside türlerindeki şiirleriyle kendini gösterir. Şairin edebi üslubu ve benzersiz anlatımı, Divan edebiyatının gelişimine önemli bir katkı sağlamıştır.

Âşık Çelebi’nin Tezkiresinde Hayali Bey

Âşık Çelebi’nin “Meşâirü’l-Uşşak” adlı tezkiresinde, Hayâlî Bey’e geniş bir yer ayrılmıştır. Tezkirede, Hayâlî Bey’in yaşamı, eserleri ve Divan edebiyatındaki yeri hakkında bilgiler yer almaktadır.

Âşık Çelebi, Hayâlî Bey’in Divan edebiyatındaki önemine vurgu yaparak, şairin şiirlerinin güzellik ve zenginlik açısından diğer şairlerden üstün olduğunu ifade eder. Tezkirede, Hayâlî Bey’in Divanı’nın yanı sıra, Leylâ ile Mecnun mesnevisi ve Hilye-i Şerif gibi eserleri de yer alır.

Tezkirede, Hayâlî Bey’in tasavvufa olan ilgisi de vurgulanmaktadır. Şairin, Kalenderî şeyhi Baba Ali Mest-i Acemî ve müritleriyle yakın ilişkileri olduğu, tasavvufi düşüncelerini şiirlerine başarıyla yansıttığı belirtilir.

Âşık Çelebi, Hayâlî Bey’in Osmanlı Devleti’nin önemli isimlerinden İbrahim Paşa ve Defterdar İskender Çelebi tarafından da desteklendiğini, padişah tarafından musahiplikle ödüllendirildiğini ifade eder. Şairin aldığı ihsanlar ve zeametler de tezkirede detaylı olarak anlatılır.

Âşık Çelebi’nin tezkiresinde; Hayâlî Bey, Divan edebiyatında önemli bir yere sahip bir şair olarak tanıtılır. Şairin eserleri, Divan edebiyatının güzellik ve zenginlik açısından en önemli örnekleri arasında yer alır. Tezkirede, Hayâlî Bey’in tasavvufa olan ilgisi, dönemindeki önemli kişiler tarafından desteklenmesi ve aldığı ihsanlar da ayrıntılı bir şekilde ele alınır.

Hayâlî Bey’in Şiirlerinde Tasavvuf

Hayâlî Bey’in tasavvufa olan ilgisi şiirlerinde önemli bir yer tutar. Aşık Çelebi’nin tezkiresinde, Hayâlî Bey’in, Kalenderî şeyhi Baba Ali Mest-i Acemî ve müritleriyle yakın ilişkileri olduğu ve tasavvufi düşüncelerini şiirlerine başarıyla yansıttığı belirtilir.

Hayâlî Bey’in tasavvufi düşüncelerine olan ilgisi, tezkirede anlatılan yaşam öyküsünde de kendini gösterir. Şairin, İstanbul’a gelmeden önce Vardar Yenicesi’nde doğduğu ve bu şehirde çok canlı bir tasavvuf muhiti olduğu ifade edilir. Baba Ali Mest-i Acemî ve müritleriyle tanışması ise şairin tasavvufi düşüncelere olan ilgisinin artmasına yol açar.

Hayâlî Bey, tasavvufi düşüncelerini şiirlerine başarıyla yansıtır. Şairin Divanı’nda yer alan şiirlerinde, tasavvufi söylemler, semboller ve düşünceler sık sık kullanılır. Şiirlerinde, insanın varoluşsal durumunu, aşkın ve sevginin manevi boyutlarını, ölüm ve ölümsüzlük gibi konuları işler.

Tezkirede, Hayâlî Bey’in tasavvufa olan ilgisinin bir diğer göstergesi de, Kalenderî grubuyla birlikte İstanbul’a yaptığı yolculuklardır. Şairin, İstanbul Kadısı Sarı Gürz Nureddin tarafından, bir Kalenderî olarak yaşamasının uygun görülmemesi üzerine, şehrin muhtesibi Uzun Ali’ye emanet edilmesi de tasavvufi yönünü gösteren bir olaydır.

Âşık Çelebi’nin tezkiresinde, Hayâlî Bey’in tasavvufa olan ilgisi önemli bir yer tutar. Şairin, Kalenderî şeyhi Baba Ali Mest-i Acemî ve müritleriyle olan yakın ilişkileri, tasavvufi düşüncelerini şiirlerine başarıyla yansıtması ve İstanbul’a yaptığı yolculuklar, tasavvufi yönünü gösteren önemli örnekler olarak tezkirede yer alır.