Kadı Burhanettin: Anadolu’nun Şiir Deryasını Aydınlatan Bir Yıldız

14. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’da yaşayan Kadı Burhanettin, döneminin en önemli şairlerinden biri olarak kabul edilir. 1345 yılında Kayseri’de doğan ve asıl adı Ahmet olan şair, 1365 yılında kadılığa atanarak ailesinin bu görevi sürdüren son üyesi olmuştur. Babasının ölümünden sonra Haleb’e giderek ilmi çalışmalarını sürdüren Burhanettin, 1364’te Kayseri’ye dönmüş ve kısa sürede halk arasında sevilen bir kadı olarak ün salmıştır. 1381 yılında hükümdarlığını ilan eden şair, 1398 yılında Akkoyunlu Türkmenlerinden Karayülük Osman Bey tarafından öldürülmüştür.

Edebiyat ve dil konusunda oldukça yetenekli olan Kadı Burhanettin, eserlerinde Oğuz Türkçesi ve Doğu Türkçesini ustaca kullanırken, döneminde henüz keskin çizgilerle ayrılmayan Osmanlı Türkçesi ve Azeri Türkçesinden de izler taşır. Şiirlerinde Farsça tamlamaları çok az olsa da kullanırken, İran şiirindeki mazmunları Türk şiirine adapte etmekte başarılı olmuştur. Özellikle Divan şiirinde “Tuyuğ” nazım biçiminin kurucusu olarak kabul edilir.

Kadı Burhanettin’in şiirlerinde, yaşamındaki mücadele ve savaşlarla geçen günlerin etkisi büyüktür. Şairin realist yanı kadar savaşçı, cesur ve haşin yapısı da eserlerine yansımıştır. Aşk, şarap ve eğlenceyi işleyen şair, tasavvuf düşünce ve mecazlarına da yer vererek eserlerinde dikkat çekici bir derinlik yaratır.

Kadı Burhanettin’in eserlerinde özellikle gazel ve rubai türünde yapıtlar öne çıkar. Divan adını verdiği büyük ve hacimli eserinde gazeller, rubailer ve tuyuğlar sıralanmıştır. Şiirlerinde taklidi sesler ve tekrarlar kullanarak mesajını güçlendiren şair, Türk halk şiirine özgü cinaslı kafiyeleri de ustaca kullanır.

Eserleri arasında önemli bir yere sahip olan İksirü’s-Sa’adat fi-Esrari’I-İbadat ve Tercihu’t-Tavzih, Arapça yazılmış dini içerikli mensur eserlerdir. Kadı Burhanettin’in divanının yanı sıra bu dini içerikli eserleri de, döneminin önemli kültürel ve edebi birikimini yansıtan eserlerdir.

Kadı Burhanettin, Anadolu’daki Türk şiir geleneğinde köklü değişiklikler yaparak yeni ufuklar açmıştır. Özgün benzetmelerle zenginleştirdiği şiirlerinde, beş ve yedi beyitten oluşan gazelleriyle öne çıkar. Mazmunları ustaca kullanarak yeni buluşlara imza atan şair, dönemi için sıra dışı bir yetenek sergilemiştir.

Ayrıca şairin satranç ve ok üzerinde durduğu, iktibaslara çok az yer verdiği görülür. Mahlas kullanmayan nadir şairlerden biri olan Kadı Burhanettin, bu özelliğiyle de dikkat çeker. Kaside nazım biçimini hiç kullanmamış olması da onun divanının diğer divanlardan ayrıldığı noktalardan biridir.

Kadı Burhanettin’in eserleri ve divan şiirine yaptığı katkılar, Türk edebiyatının gelişiminde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Şiirlerinde milli zevke bağlı kalmayı başaran şair, Türk halk şiirinin geleneklerini divan şiirine entegre ederek, döneminin ve sonraki kuşakların üzerinde etkili olmuştur.

Kadı Burhanettin, Anadolu’nun kültürel ve edebi yaşamında önemli bir yere sahip olan, çağının ve Türk edebiyatının önemli bir şairidir. Hayatı, edebi kişiliği ve eserleriyle, divan şiirine getirdiği yeniliklerle ve zenginliklerle Türk edebiyatının gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Bu nedenle, Kadı Burhanettin’in yaşamı ve eserleri üzerine yapılan çalışmalar, Türk edebiyatının geçmişi ve geleceği açısından büyük öneme sahiptir.

Kadı Burhanettin’in Edebi Kişiliği

 • Dil bilgisi: Oğuz Türkçesi ve Doğu Türkçesine hâkim olan Kadı Burhanettin, Osmanlı Türkçesi ve Azeri Türkçesi gibi döneminde henüz kesin çizgilerle ayrılmamış dillerden de eserlerinde izler taşır.
 • İran şiiri etkisi: İran şiirindeki mazmunları Türk şiirine başarıyla adapte ederek, şiirlerinde geniş bir mazmun yelpazesine yer verir.
 • Türk halk şiiri öğeleri: Türk halk şiirine özgü cinaslı kafiyeleri eserlerinde ustaca kullanarak, milli zevke bağlı bir edebi kişilik sergiler.
 • Realist ve savaşçı yönü: Yaşamındaki mücadele ve savaşlarla geçen günlerin etkisi eserlerinde belirgindir; realist olduğu kadar savaşçı, cesur ve haşin yapısı da şiirlerinde kendini gösterir.
 • Tasavvuf etkisi: Şiirlerinde aşk, şarap ve eğlence gibi dünya zevklerini işlerken, tasavvuf düşüncesi ve mecazlarına da yer vererek eserlerinde dikkat çekici bir derinlik yaratır.
 • Özgün benzetmeler ve buluşlar: Şiirlerinde özgün benzetmeler yaparak zenginleştirir ve mazmunları kullanma açısından usta bir şair olduğu kadar, yeni buluşlar da yapar.
 • Nazım biçimleri: Gazel, rubai ve tuyuğ gibi nazım biçimlerinde başarılı eserler verir; kaside nazım biçimini ise hiç kullanmaz.
 • Mahlas kullanmama: Şiirlerinde mahlas kullanmayan nadir şairlerdendir, bu özelliğiyle dikkat çeker.
 • İktibaslara az yer verme: Eserlerinde iktibaslara çok az yer vererek, özgün ve yaratıcı bir edebi kişilik ortaya koyar.

Kadı Burhanettin’in Eserleri

Divan:

 • Gazeller: Divanın büyük bölümünü oluşturan gazellerde aşk, şarap, eğlence gibi dünya zevklerini işler.
 • Rubailer: Dört beyitli nazım biçimi olan rubailerde de benzer temaları ve mazmunları işler. c. Tuyuğlar: Türk halk şiirine özgü olan tuyuğlar, çoğunlukla tasavvufi temalarla yazılmıştır ve sade bir Türkçe kullanılmıştır.

İksirü’s-Sa’adat fi-Esrari’i-İbadat:

 • Dini içerik: Bu eserde dini konular ve İslam’ın ibadetlerle ilgili esrarı ele alınır.
 • Arapça ve mensur: Eser, Arapça olarak yazılmış olup, mensur (düzyazı) şeklindedir.

Tercihu’t-Tavzih:

 • Dini içerik: Bu eserde de dini konular ve İslam düşüncesi üzerine çalışmalar bulunur.
 • Arapça ve mensur: Tercihu’t-Tavzih de Arapça olarak yazılmıştır ve yine mensur şeklindedir.

Kadı Burhanettin’in eserlerinin içeriğini incelediğimizde, divan şiirinde aşk, şarap ve eğlence gibi dünya zevklerini işlerken, tasavvufun düşünce ve mecazlarına da yer verdiğini görüyoruz. Ayrıca dini içerikli Arapça eserlerle İslam düşüncesi ve ibadetler üzerine de çalışmalar yapmıştır. Bu çeşitlilik, şairin edebi kişiliğinin zenginliğini ve bilgi dağarcığının genişliğini göstermektedir.

Kadı Burhanettin’in Ölümü

Kadı Burhanettin, 1398 yılında Akkoyunlu Türkmenlerinden Karayülük Osman Bey tarafından ani bir baskınla öldürüldü. Karayülük Osman Bey, o dönemde güçlenmeye başlayan Akkoyunlu Devleti’nin önemli bir komutanıydı. Kadı Burhanettin’in öldürülme sebepleri tam olarak bilinmemekle birlikte, o dönemde yaşanan siyasi mücadeleler ve rekabetler nedeniyle bu tür olayların yaşanması sıkça rastlanan bir durumdu. Bu tür saldırılar, güç dengelerini değiştirmek veya siyasi hedeflere ulaşmak için düzenlenirdi.

Kadı Burhanettin Üzerine Yapılan Araştırmalar

 • Önemli bir şair ve yönetici: Kadı Burhanettin, 14. yüzyıl Anadolu Türk edebiyatının ve siyasi tarihinin önemli bir şairi ve yöneticisidir.
 • Edebiyat ve dil bilgisi: Oğuz Türkçesi ve Doğu Türkçesine hâkim olan Kadı Burhanettin, dönemin Osmanlı Türkçesi ve Azeri Türkçesi gibi henüz kesin çizgilerle ayrılmamış dilleri de kullanarak zengin bir edebi kişilik sergilemiştir.
 • İran şiiri etkisi: İran şiirindeki mazmunları Türk şiirine başarıyla adapte ederek, şiirlerinde geniş bir mazmun yelpazesine yer vermiştir.
 • Türk halk şiiri öğeleri: Türk halk şiirine özgü cinaslı kafiyeleri eserlerinde ustaca kullanarak, milli zevke bağlı bir edebi kişilik sergiler.
 • Realist ve savaşçı yönü: Yaşamındaki mücadele ve savaşlarla geçen günlerin etkisi eserlerinde belirgindir; realist olduğu kadar savaşçı, cesur ve haşin yapısı da şiirlerinde kendini gösterir.
 • Tasavvuf etkisi: Şiirlerinde aşk, şarap ve eğlence gibi dünya zevklerini işlerken, tasavvuf düşüncesi ve mecazlarına da yer vererek eserlerinde dikkat çekici bir derinlik yaratır.
 • Siyasi tarih: Kadı Burhanettin, 1381 yılında hükümdar ilan etmiş ve 18 yıl süreyle yönetimde kalmıştır. 1398 yılında Akkoyunlu Türkmenlerinden Karayülük Osman Bey tarafından öldürülmüştür.
 • Eserler: Kadı Burhanettin’in başlıca eserleri arasında Divan, İksirü’s-Sa’adat fi-Esrari’I-İbadat ve Tercihu’t-Tavzih bulunmaktadır.

Kadı Burhanettin’in Edebiyata Katkısı

 1. İran şiirinin mazmunlarını Türk şiirine entegre etme: Kadı Burhanettin, İran şiirinde kullanılan mazmunları Türk şiirine başarıyla adapte ederek, Anadolu Türk edebiyatının zenginleşmesine ve gelişmesine katkı sağlamıştır.
 2. Cinas ve tevriye sanatlarının kullanımı: Şiirlerinde sıkça cinas ve tevriye gibi söz sanatlarına başvurarak, Türkçenin dil ve ifade imkânlarını ustaca kullanmıştır.
 3. Türk halk şiirine bağlılık: Türk halk şiirine özgü cinaslı kafiyeleri ve tuyuğları eserlerinde kullanarak, milli zevke bağlı bir edebi kişilik ortaya koymuştur.
 4. Şiirlerinde realist ve tasavvufi temalar: Kadı Burhanettin, şiirlerinde dünya zevklerini ve sevgilinin güzellik unsurlarını işlemekle birlikte, tasavvufun düşünce ve mecazlarına da yer vererek Türk şiirinde yeni ve özgün bir anlatım tarzı geliştirmiştir.
 5. Dil ve ifade zenginliği: Kadı Burhanettin, eski Anadolu Türkçesiyle birlikte Azeri ve Doğu Türkçesinin özelliklerini de kullanarak, dönemin dil ve ifade zenginliğini şiirlerine yansıtmıştır.
 6. Özgün benzetmeler ve yeni buluşlar: Şiirlerinde özgün benzetmeler yaparak ve yeni mazmunlar bularak Türk edebiyatında öncü bir rol üstlenmiştir.
 7. Hacimli divan geleneğine katkı: Divanı, 14. ve 15. yüzyılda yazılmış en büyük ve en hacimli divanlardan biri olarak Türk şiirinde hacimli divan geleneğine katkıda bulunmuştur.