Kul Mesud, 14. yüzyılın ortalarında yaşamış önemli bir Türk şair ve tercümanıdır. Hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamakla birlikte, babasının adının Ahmed olduğu bilinir. Yaşamı boyunca Aydınoğulları sarayında ve Germiyan Beyliği’nde yaşamış olabileceği düşünülür. Hoca Mesud, Farsça ve Arapça dillerini iyi bildiği için İran edebiyatını yakından takip etmiş ve bu dillerden tercüme yoluyla eserler kaleme almıştır.

Kul Mesud’un bilinen iki önemli eseri Süheyl ü Nevbahâr ve Ferhengnâme-i Sa’dî’dir. Süheyl ü Nevbahâr, 1350 yılında tamamlanan ve 5703 beyitten oluşan bir aşk mesnevisidir. Eserde, Yemen padişahının oğlu Süheyl ile Çin fağfûrunun kızı Nevbahâr arasındaki aşk macerası anlatılır. Ferhengnâme-i Sa’dî ise 1354 yılında kaleme alınan ve 1073 beyitlik bir eserdir. Bu eser, Sa’dî’nin Bostân’ından seçilmiş şiirlerin tercümesidir ve dinî, ahlâkî konularda öğütler ve hikâyeler içerir.

Kul Mesud, döneminde kullanılan deyimler ve atasözlerini nazma geçirerek Türkçe’nin kelime hazinesine katkıda bulunmuştur. Dili sade olan şair, Arapça ve Farsça kelimelere oldukça az yer vermiştir. Hoca Mesud’un eserleri, 14. yüzyıl Türkçesi’nin kelime hazinesi ve gramer yapısı açısından büyük öneme sahiptir.

Şeyhoğlu, Kenzü’l-küberâ adlı eserinde Hoca Mesud’dan naklen 22 beyit almıştır. Bu beyitlerin 14’ü Süheyl ü Nevbahâr’da, 4’ü ise Ferhengnâme-i Sa’dî’de yer almaktadır. Diğer beyitlerin varlığı, Hoca Mesud’un bu iki eserin dışında başka eserlerinin veya bazı manzumelerinin olabileceğini düşündürmektedir.

Kul Mesud, 14. yüzyıl Türk edebiyatının önemli bir şair ve tercümanıdır. Farsça ve Arapçadan tercüme yoluyla eserler kaleme alan Hoca Mesud, Türkçe’nin kelime hazinesine ve edebiyatına önemli katkılarda bulunmuştur. Bugün bile zevkle okunabilecek başarılı tercümeleri ve eserleri sayesinde, Kul Mesud’un Türk edebiyatındaki değeri ve etkisi inkâr edilemez.

Kul Mesud’un Edebi Kişiliğini

 • yüzyılda yaşamış ünlü bir Türk şairidir. Edebi kişiliği, şiirlerindeki dil, tema ve tarz açısından belirgin özellikler gösterir. Kul Mesud’un edebi kişiliği şu şekilde özetlenebilir:
 • Kul Mesud’un dil kullanımı oldukça sadedir. Şiirlerinde ağdalı, yapmacık sözcüklerden kaçınır ve halk diline yakın bir dil kullanır.
 • Kul Mesud’un şiirlerinde sıklıkla aşk, ayrılık, doğa, ölüm, dinî ve tasavvufi konular işlenir. Şiirlerinde insan hayatının geçiciliği ve ölümün kaçınılmazlığı gibi evrensel temaları işler.
 • Şiirleri genellikle gazel, kaside ve rubai gibi geleneksel Türk şiir biçimleriyle yazılmıştır. Şiirlerinde uyak, redif ve tekrar gibi edebi sanatlar kullanır.
 • Kul Mesud’un şiirlerinde tasavvufi düşünceler sıkça yer alır. Şiirlerinde Allah’a yönelik aşk, insanın kendini arayışı, özlemin anlatımı, zühd ve takva gibi tasavvufi kavramları işler.
 • Kul Mesud, döneminin en ünlü şairlerinden biridir. Şiirleri özellikle Anadolu’da geniş bir okuyucu kitlesi tarafından okunmuş ve sevilmiştir. Ayrıca, Osmanlı edebiyatının gelişmesinde etkili olmuştur.

Kul Mesud’un şiirlerinde tasavvufi düşünceler

Kul Mesud’un şiirlerinde tasavvufi düşünceler oldukça belirgin bir şekilde yer almaktadır. Şair, Allah’a yönelik aşk, insanın kendini arayışı, özlemin anlatımı, zühd ve takva gibi tasavvufi kavramları işlemektedir.

Şair, Allah’a olan aşkını şiirlerinde sık sık dile getirir. Onun için Allah sevgisi, hayatın anlamını oluşturur ve her zaman göz önünde bulundurulması gereken bir kavramdır. Kul Mesud, Allah sevgisini ve ona olan özlemi şiirlerinde sık sık dile getirir. Bu özlem, insanın kalbindeki boşluğu dolduracak tek şeyin Allah sevgisi olduğunu vurgular.

Kul Mesud’un şiirleri, tasavvufi düşüncelerin etkisi altında yazılmıştır. Şair, Allah’a olan aşkı, insanın kendini arayışı, zühd ve takva gibi kavramları işleyerek, okuyucusunu manevi bir yolculuğa çıkarmayı hedefler. Şiirlerindeki tasavvufi öğretiler, insanı kendine ve yaratıcısına yakınlaştırmak için önemli bir rehber niteliği taşır.

Kul Mesud’un Kelile ve Dimne Çevirisi

 • Kelile ve Dimne, Beydeba tarafından M.Ö. 3. yüzyıl civarında yazılmış fabl tarzında bir hikâye kitabıdır ve Pança-Tantra’nın Hintçe orijinal adıdır.
 • Kitap, çeşitli konuları ele alan hikâyelerle dolup taşar; siyaset, erdem ve daha fazlasını kapsar.
 • İki, Kelile ve Dimne, kitabın başkahramanlarıdır ve eser adını bu karakterlerden alır.
 • Kelile ve Dimne, öncelikle Sanskritçeden Pehleviceye, sonra Arapçaya ve daha sonra Farsçaya çevrilmiştir. Batı dillerine çeviriler, Farsça metinden yapılmıştır.
 • Eser, iç içe geçmiş çerçeve hikâyelerden oluşur ve her bölümde hikayecikler ve manzum hikmetler bulunur.
 • Kitabın amacı, Mehapur hükümdarının üç tembel şehzadesini eğitmek ve onlara ahlaki dersler vermek olarak belirtilir.
 • Kelile ve Dimne’nin beş bölümü şunlardır:
  1. Dostluğun Bozuluşu,
  2. Nasıl Dost Kazanılacağı,
  3. Savaş ve Barış,
  4. Kazandıklarımızın Kaybı
  5. Tedbirsizlik Hakkında.
 • 1. Bölüm – Dostluğun Bozuluşu: Bu bölüm, Kral Aslan, Boğa müşavir ve iki nedim arasındaki ilişkileri ve dostlukların nasıl bozulabileceğini anlatır. Bu bölümde, Kelile ve Dimne’nin adını aldığı iki karakterinin önemi vurgulanmaktadır.
 • 2. Bölüm – Nasıl Dost Kazanılacağı: Bu bölüm, dostlukların nasıl kurulacağı ve güçlü ilişkilerin nasıl geliştirileceği üzerine öğütler ve hikâyeler sunar. Karakterler arasındaki etkileşimler, insanlar arasındaki dostlukların nasıl olması gerektiğini gösterir.
 • 3. Bölüm – Savaş ve Barış: Bu bölüm, savaş ve barış zamanlarında alınması gereken kararlar ve stratejiler hakkında öğütler ve hikâyeler içerir. Hükümdarlar ve liderler için önemli dersler sunarak, onların savaş ve barış durumlarında nasıl hareket etmeleri gerektiğini anlatır.
 • 4. Bölüm – Kazandıklarımızın Kaybı: Bu bölüm, elde edilen başarıların ve zenginliklerin nasıl korunacağı ve kaybedilmemesi için neler yapılması gerektiği hakkında hikayeler ve öğütler sunar. Ayrıca, hırsın ve açgözlülüğün olumsuz sonuçlarına da değinir.
 • 5. Bölüm – Tedbirsizlik Hakkında: Bu son bölüm, tedbirsizlik ve düşüncesizce yapılan eylemlerin zararlarını anlatan hikâyelerle doludur. Karakterlerin yaşadığı tecrübeler, okuyucuya dikkatli ve tedbirli olmanın önemini hatırlatır.

Kelile ve Dimne’nin bu beş bölümü, ahlaki dersler ve öğütlerle doludur. Eserdeki hikâyeler, hem Doğu hem Batı dünyasında büyük bir ilgi görmüş ve zaman içinde farklı dillere çevrilmiştir. Bu nedenle, Kelile ve Dimne, dünya edebiyatında önemli bir yere sahiptir.

Kelile ve Dimne’nin En Bilindik Hikâyesi: “Aslan, Boğa ve İki Çakal” Hikâyesi

Bir zamanlar, güçlü bir aslan kral vardı ve adı Şir üd-Dünya idi. Onun en yakın arkadaşı ve danışmanı da güçlü bir boğa olan Şanzabeh idi. İkisi, ormanın canlılarına hükmediyor ve huzur içinde yaşıyorlardı. Bir gün, aslanın iki hizmetkârı olan Kelile ve Dimne, aslanla boğa arasındaki dostluğun kendi aleyhlerine olduğunu düşünmeye başladılar. Çünkü eğer aslan ve boğa birbirlerine güvenirse, çakalların önemi azalacaktı.

Bu yüzden, Kelile ve Dimne aralarında bir plan yaparak aslan ve boğanın arasını açmaya karar verdiler. İlk olarak, Dimne aslanın yanına giderek, boğanın aslana ihanet etmeyi planladığını söyledi. Aslan, şüpheli bir şekilde boğayı gözetlemeye başladı. Daha sonra, Kelile boğanın yanına giderek, aslanın onu öldürmeyi düşündüğünü söyledi. Boğa da endişelenmeye başladı ve aslanın yanına gitmekten kaçındı.

Aslan, boğanın davranışını fark etti ve onun gerçekten ihanet etmeye niyetli olduğuna inanmaya başladı. Bu durum, aslanın boğayı öldürme kararı almasına yol açtı. Nihayet, boğa aslanın önüne çıkar ve her şeyi açıklar, aslan da gerçeği anlar. İki dost, birbirlerine olan güvenlerini yeniden kazanır ve ihanetin farkına vararak, iki cezalandırırlar.

Bu hikâye, dostluk, güven ve ihanet üzerine önemli dersler verir. Ayrıca, hile ve entrika peşinde koşmanın tehlikelerini de gözler önüne serer. Kelile ve Dimne’nin bu hikâyesi, fabl türündeki diğer eserlerde ve dünya edebiyatında önemli bir yere sahiptir.

Kul Mesud’un Kelile ve Dimne Çevirisinin Türk Edebiyatına Katkısı

 • Dil Gelişimi: Kul Mesud’un çevirisi, Türkçenin gelişimine ve zenginleşmesine önemli bir katkı sağlamıştır. Kelile ve Dimne, Türkçeye aktarılırken dilin kelime dağarcığı ve gramer yapısı zenginleşmiştir.
 • Fabl Türünün Yayılması: Kelile ve Dimne’nin Türkçeye çevrilmesi, fabl türünün Türk edebiyatında yayılmasına ve popülerleşmesine önemli bir katkıda bulunmuştur. Bu sayede Türk yazarlar ve şairler fabl türünde eserler vermeye başlamışlardır.
 • Ahlaki ve İletişim Becerileri: Kelile ve Dimne’nin Türkçeye çevrilmesi, ahlaki değerler ve iletişim becerileri konusunda Türk edebiyatına yeni bir bakış açısı getirmiştir. Bu sayede, eserlerde ahlaki dersler veren ve iletişim becerileri geliştiren öyküler daha sık yer almıştır.
 • Edebiyatın Çeşitlenmesi: Kul Mesud’un çevirisi sayesinde Türk edebiyatında yeni bir tür olan fabl, öykü ve şiirlerle zenginleştirilmiştir. Bu da Türk edebiyatının çeşitlenmesine ve gelişmesine katkıda bulunmuştur.
 • Kültürel Etkileşim: Kelile ve Dimne’nin Türkçeye çevrilmesi, Türk kültürü ve edebiyatı ile Hint, Fars ve Arap kültür ve edebiyatları arasında köprüler kurarak kültürel etkileşimi artırmıştır.
 • İlham Kaynağı: Kul Mesud’un çevirisi, Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir ve Türk yazarlar ve şairler için ilham kaynağı olmuştur. Kelile ve Dimne’nin hikâyeleri, Türk edebiyatında diğer eserlerde kullanılan temalar ve motiflerin temelini atmıştır.
 • Eğitim Amaçlı Kullanım: Kelile ve Dimne’nin Türkçeye çevrilmesi, eserin eğitim amaçlı kullanımını da sağlamıştır. Ahlaki dersler ve değerler içeren hikâyeler, eğitimde öğrencilere öğütler ve yaşam dersleri sunmak için kullanılmıştır.