Lâmiî Çelebi Kimdir ve Hayatı

Lâmiî Çelebi, 1473 yılında Bursa’da doğan önemli bir Osmanlı şairi, yazar ve mutasavvıftır. Asıl adı Mahmud olan Lâmiî Çelebi, II. Bayezid’in hazine defterdarı Osman Çelebi’nin oğlu ve ünlü sanatçı Nakkaş Ali’nin torunudur. Bursa Muradiye Medresesi’nde Molla Ahaveyn ve Hasanzâde Molla Mehmed gibi önemli hocalardan ders alarak yetişmiştir.

Nakşî şeyhlerinden Emîr Buhârî’ye intisap ederek Bursa’nın tasavvuf ve kültür ortamında yaşamıştır. 37 yaşında eser vermeye başlamış ve ömrünün geri kalan kısmını yoğun bir telif ve tercüme faaliyetiyle geçirmiştir. İstanbul’a gitmemiş olmasına rağmen, eserleriyle İstanbul’da da tanınmıştır. Yavuz Sultan Selim’e sunduğu Hüsn ü Dil adlı eseri sayesinde maaşa bağlanmış ve resmi görev almadan ilim ve tasavvuf ile uğraşmıştır.

Lâmiî Çelebi, 938 yılında (M. 1532) vefat etmiştir ve mezarı Bursa Orta Pazar Camii hazîresindedir. Evli olan Lâmiî Çelebi’nin üç oğlu ve bir kızı bulunmaktadır.

Nakşîbendî tarikatına bağlı olan Lâmiî Çelebi, Arapça ve Farsça dillerinde de oldukça başarılıydı. İslam coğrafyasının edebiyat ve tasavvuf birikimini değerlendiren Lâmiî, özellikle Molla Câmî’nin Farsça eserlerini Türkçeye çevirerek önemli bir katkıda bulunmuştur.

Lâmiî Çelebi, divan edebiyatının en çok eser veren temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Nazım, nesir ve nazım-nesir karışık olarak telif ve tercüme ettiği eserlerinin sayısı otuzu bulmaktadır. Türkçede örneği bulunmayan bazı Şark mesnevilerini tanıtan ve tercümeleriyle yeni konular sunan Lâmiî Çelebi, tasavvuf, ilmiye ve sanat ortamlarında haklı ve kalıcı bir şöhret kazanmıştır.

Lâmiî Çelebi’nin Eserleri

Mensur (Nesir) Eserler:

 • Tercüme-i Şevâhidü’n-nübüvve
 • Tercüme-i Nefehâtü’l-üns
 • Hüsn ü Dil (manzum-mensur karışık)
 • Münâzara-i Bahâr u Şitâ (manzum-mensur karışık)
 • Şerh-i Dîbâce-i Gülistân
 • Münşeât-ı Mekâtib (Nisâbü’l-belâğa)
 • Hall-i Muammâ-yı Mîr Hüseyin
 • Menâkıb-ı Üveys el-Karanî
 • İbretnâme
 • Şerefü’l-insân
 • Letâifnâme
 • Nefsü’l-amr (Risâle-i Tasavvuf, Risâle-i Arûz ve Risâle-i Usûl mine’l-fünûn adlı eserleri günümüze ulaşmamıştır.)

Manzum (Nazım) Eserler:

 • Maktel-i Hüseyin
 • Selâmân ü Ebsâl
 • Şem‘ u Pervâne
 • Gûy u Çevgân
 • Ferhâdnâme (Ferhâd ü Şîrîn)
 • Vâmık u Azrâ
 • Kıssa-i Evlâd-ı Câbir (Câbirnâme)
 • Lugat-ı Manzûme (Tuhfe-i Lâmiî)
 • Dîvân-ı Eş’âr
 • Şehrengîz-i Bursa
 • Vîs ü Râmîn
 • Heft Peyker

Lâmiî Çelebi’nin Mesnevileri

Selâmân ü Ebsâl: Câmî’den çeviri felsefî-alegorik aşk mesnevisidir. Selâmân ile Ebsâl arasındaki aşk hikâyesini ve metaforik tasavvufi düşünceleri anlatır.

Şem‘ u Pervâne: Ehlî-i Şîrâzî’den tercüme edilen tasavvufî-alegorik bir mesnevidir. Şem‘ (mum) ve Pervâne (kelebek) arasındaki aşkı anlatır ve bu hikâye üzerinden insanın Tanrı’ya yönelişini ve aşkını temsil eder.

Gûy u Çevgân: İranlı şair Ârifî-i Herevî’nin Hâlnâme olarak da bilinen tasavvufî-alegorik mesnevisinin çevirisidir. Gûy (top) ve Çevgân (çevgen) arasında geçen aşk hikâyesini anlatırken, aşkın özünü ve gerçek aşkın ne olduğunu tasavvufi bir bakış açısıyla işler.

Ferhâdnâme (Ferhâd ü Şîrîn): Ali Şîr Nevâî’nin eserinden uyarlamadır. Ferhâd ve Şîrîn’in destansı aşk hikâyesini anlatır, bu hikâye üzerinden aşk, fedakârlık ve sadakat temalarını ele alır.

Vâmık u Azrâ: Unsurî’den tercümedir. Vâmık ve Azrâ arasındaki aşk hikâyesini anlatır ve bu hikâye üzerinden aşkın gücü, insanın içindeki iyi ve kötü arasındaki mücadeleyi işler.

Kıssa-i Evlâd-ı Câbir (Câbirnâme): Keşfü’ẓ-ẓunûn’da bahsedilen bu eser, Câbir adındaki bir kahramanın hikâyesini anlatır. Eserde aşk, cesaret ve kahramanlık temaları işlenmiştir.

Vîs ü Râmîn: Fahreddin Es‘ad-ı Gürgânî’nin aynı adlı mesnevisinden çeviridir. Vîs ve Râmîn arasındaki aşk hikâyesini anlatır ve bu hikâye üzerinden aşkın gücü, tutkusu ve insanın karşı konulmaz cazibesini işler.

Heft Peyker: Nizâmî-i Gencevî’nin aynı isimdeki eserinden tercüme olup Lâmiî’nin ölümünden sonra damadı Rûşenîzâde tarafından tamamlanmıştır. Heft Peyker, Bahram Gur’un yedi farklı prensesle yaşadığı aşk hikâyelerini ve bu prenseslerin her birinin farklı günlerde anlattığı hikâyeleri içerir. Bu hikâyelerde, aşk, insan ilişkileri, adalet, hükümet yönetimi ve etik değerler gibi konular işlenir.

Eserde, Bahram Gur’un her bir prensesle geçirdiği bir günün hikâyesi anlatılır. Her gün, prenseslerden birinin Bahram Gur’a sunduğu hikâyelerle doludur. Bu hikâyeler, Bahram Gur’un hayatını ve yönetim şeklini etkiler ve ona önemli dersler verir. Ayrıca bu hikâyeler, insanın dünyaya ve aşka dair anlayışını geliştiren, yaşamın ve insanlar arasındaki ilişkilerin karmaşıklığını ve güzelliğini gözler önüne seren öykülerdir.

Heft Peyker, aşkın ve insan ilişkilerinin gücünü, insanın ahlaki değerlerinin önemini ve yöneticilerin adaletli ve etkili bir şekilde yönetiminin gerekliliğini vurgulayan bir eser olarak kabul edilir. Lâmiî Çelebi’nin bu eseri tercüme etmesi, hem eserin edebi değerini takdir etmesini, hem de eserin Türk edebiyatındaki önemini artırmayı amaçlamıştır.

Lâmiî Çelebi’nin Vâmık u Azrâ Mesnevisi

Lâmiî Çelebi’nin tercüme ettiği Vâmık u Azrâ mesnevisi, İranlı şair Unsuri’nin kaleme aldığı orijinal esere dayanmaktadır. Hikâye, Vâmık adlı bir prens ile Azrâ adlı bir prenses arasındaki aşkı ve yaşadıkları serüvenleri anlatır.

Vâmık, İran Kralı Behram’ın oğludur ve doğuştan büyük bir güzelliğe ve asalet sahiptir. Bir gün, Vâmık, Azrâ adında güzeller güzeli bir prensesin portresini görür ve ona âşık olur. Azrâ, Habeşistan kralının kızıdır ve Vâmık’ın aşkını karşılıksız bırakmamıştır.

Vâmık, Azrâ ile evlenmek için Habeşistan’a gitmeye karar verir. Uzun ve tehlikeli bir yolculuktan sonra Habeşistan’a varır. Ancak kavuşma sürecinde, çeşitli entrikalar, yanlış anlaşılmalar ve kıskançlıklar nedeniyle birçok engel çıkar. Bu süre zarfında Vâmık ve Azrâ, birbirlerine olan sevgilerini korumaya çalışırken, aynı zamanda kendilerini ve birbirlerini daha iyi anlamayı öğrenirler.

Sonunda, Vâmık ve Azrâ’nın sadakati ve sevgisi, tüm engellere rağmen galip gelir ve bir araya gelirler. İki âşık, birbirlerine olan bağlılıkları ve fedakârlıkları sayesinde, aşkın gücünü ve insan ilişkilerinin önemini kanıtlarlar.

Vâmık u Azrâ mesnevisi, aşkın gücü ve insanlar arasındaki ilişkilerin karmaşıklığı hakkında derin bir anlayış sunar. Ayrıca, insanın dünyaya ve aşka dair anlayışını geliştiren, yaşamın ve insanlar arasındaki ilişkilerin karmaşıklığını ve güzelliğini gözler önüne seren bir eserdir. Lâmiî Çelebi’nin bu eseri tercüme etmesi, hem eserin edebi değerini takdir etmesini, hem de eserin Türk edebiyatındaki önemini artırmayı amaçlamıştır.

Lâmiî Çelebi’nin Kıssa-i Evlâd-ı Câbir (Câbirnâme) Eseri

Kıssa-i Evlâd-ı Câbir ya da Câbirnâme, Lâmiî Çelebi tarafından kaleme alınan ve Keşfü’ẓ-ẓunûn’da bahsedilen bir eserdir. Bu eser, Câbir adlı kahramanın hikâyesini anlatır ve aşk, cesaret ve kahramanlık temalarını işler. Maalesef elimizde bu eserin tam metni bulunmamaktadır ve dolayısıyla olay örgüsü hakkında ayrıntılı bilgi vermek zor. Ancak, Lâmiî Çelebi’nin diğer eserleri ve dönemin edebiyatına dayanarak bazı tahminlerde bulunabiliriz.

Câbirnâme’de muhtemelen Câbir adlı genç ve cesur bir kahramanın hikâyesi anlatılır. Câbir, büyük bir aşkın peşinde olan, güçlü ve kahraman bir karakterdir. Hikâyenin başında, Câbir’in güzeller güzeli bir prensesle karşılaşması ve ona âşık olması muhtemeldir. Bu prenses muhtemelen uzak bir diyarın kralının kızıdır ve Câbir, onunla evlenebilmek için büyük engellerle karşı karşıya kalır.

Câbirnâme’de Câbir’in aşkına kavuşmak için verdiği mücadeleler ve yaşadığı maceralar anlatılır. Bu süreçte, Câbir’in cesaretini ve kahramanlığını sergileyen çeşitli olaylar ve düşmanlarla karşılaşmalar yaşanır. Ayrıca, Câbir’in yolculuğu sırasında karşılaştığı zorluklar ve dostluklar da hikâyeye derinlik katar.

Hikâyenin sonunda, Câbir’in aşkına ulaşması ve prensesle evlenmesi muhtemeldir. Bu mutlu son, aşkın gücünü, cesaretin önemini ve insanın kendi kaderini yazabileceği inancını simgeler.

Câbirnâme’nin olay örgüsü hakkında kesin bilgiler verememekle birlikte, Lâmiî Çelebi’nin diğer eserlerinde ve dönemin edebiyatında görülen temalar ve motifler üzerinden bu tür tahminlerde bulunabiliriz. Eserin tam metninin günümüze ulaşmamış olması, bu değerli eseri daha da gizemli ve ilgi çekici kılar.

Lâmiî Çelebi’nin Vîs ü Râmîn Adlı Mesnevisi

Lâmiî Çelebi’nin Vîs ü Râmîn adlı mesnevisi, Fahreddin Es‘ad-ı Gürgânî’nin orijinal eserinden çeviridir. Eserde, Vîs ve Râmîn adlı iki karakter arasındaki aşk hikâyesi anlatılır ve aşkın gücü, tutkusu ve insanın karşı konulmaz cazibesi işlenir.

Hikâye, İran Kralı Hüsrev’in kız kardeşi olan Vîs’in doğumuyla başlar. Vîs, doğumundan itibaren olağanüstü güzellik ve zekâya sahiptir. Râmîn ise, Gürgan kralı ve İran Kralı Hüsrev’in kardeşi olan Zâl’in oğludur.

Bir gün, Zâl’in karısı, kocasının zina yaptığını öğrenir ve ona lanet eder. Lanet sonucunda, Zâl’in göğsünden bir alev çıkar ve o gece Râmîn dünyaya gelir. Râmîn, alevin etkisiyle dünyaya geldiğinde bedeninde bir yanık izi bulunmaktadır.

Vîs ve Râmîn, aileleri tarafından nişanlanırlar ve düğün günleri yaklaşır. Ancak, İran Kralı Hüsrev, düğünden önce Vîs’i görmeye gelir ve ona âşık olur. Kral, Râmîn ile Vîs’in düğününü iptal eder ve Vîs’i kendine eş olarak alır.

Râmîn, Vîs’e olan aşkından vazgeçemez ve onu geri kazanmak için büyük çabalar sarf eder. Bu süreçte, Râmîn’in karşısına birçok engel çıkar ve pek çok tehlike ile karşı karşıya kalır. Ancak, Râmîn’in aşkı ve azmi sayesinde bu engelleri aşar ve Vîs ile kaçar.

Hikâyenin sonunda, Hüsrev ile yapılan savaşın ardından Vîs ve Râmîn bir araya gelir ve birlikte yaşamaya başlarlar. Hikâye, Vîs ve Râmîn’in aşkının galip geldiği, tutkunun ve insanın karşı konulmaz cazibesinin üstesinden gelinen bir sonla biter.

Lâmiî Çelebi’nin Vîs ü Râmîn mesnevisi, aşkın gücünü ve insanın duygularını etkileyici bir şekilde anlatan, özellikle dönemin aşk hikâyelerine örnek teşkil eden bir eserdir.

Lâmiî Çelebi’nin Maktel-i Hüseyin Eseri

Maktel, Arapça kökenli bir kelime olup “öldürme” veya “katledilme” anlamlarına gelir. Edebiyat terimi olarak, özellikle İslam edebiyatında Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit edilmesi ve bu hadiseyi anlatan eserlere verilen addır. Maktel türündeki eserler, genellikle ağıtlar ve şiirlerle süslenmiş yazılardır ve bu olayın dramatik özelliklerini vurgular.

Lâmiî Çelebi’nin Maktel-i Hüseyin eseri, Kerbelâ Vak’ası’nı anlatan bir makteldir. Eserde, Hz. Hüseyin ve 72 yoldaşının şehit edildiği Kerbelâ olayı ele alınır. Olay örgüsü, Hz. Hüseyin’in halife Yezid’e biat etmeyi reddetmesi, ardından Mekke’den hareket ederek Kufe’ye doğru ilerlemesi, Kerbelâ’da Yezid’in ordusu tarafından kuşatılması ve nihayet Hz. Hüseyin ve yoldaşlarının şehit edilmesi şeklinde ilerler. Lâmiî Çelebi, eserinde bu olayların dramatik özelliklerini vurgular ve dönemin şairlerinin yaptığı gibi ağıtlar ve şiirlerle süsler. Maktel-i Hüseyin, bu olayın anlatıldığı önemli Türkçe eserlerden biridir.

Lâmiî Çelebi’nin Edebi Anlayışı

 • Divan Edebiyatı’nın önemli temsilcilerinden biridir ve eserlerinde bu geleneğin izlerini görürüz.
 • Eserlerinde aşk temasına sıkça yer verir. İnsanlar ve eşyalar arasındaki aşk ilişkisini ele alarak metafizik bir düzlemde değerlendirir.
 • Lâmiî Çelebi, tasavvufi düşünce ve sembolizmi eserlerine yansıtır. Aşkın, insanın Tanrı’ya ulaşma aracı olarak görüldüğü tasavvufi anlayışını benimser.
 • Çeşitli hikâye ve efsaneleri mesnevi şeklinde işleyerek eserlerine konu edinir. Bu eserlerde aşk, cesaret ve kahramanlık temaları ön plandadır.
 • Özellikle Maktel-i Hüseyin eserinde olduğu gibi, ağıt ve mersiye türündeki şiirlerle eserlerini süsler. Bu türlerde, acı ve hüzün hislerini işler.
 • Lâmiî Çelebi, eserlerinde hem nesir hem de şiir kullanarak zengin bir edebi anlatım ortaya koyar.
 • Divan Edebiyatı geleneğine uygun olarak, gazel ve kaside gibi klasik şiir formlarını kullanır.
 • Lâmiî Çelebi, başka dillerde yazılmış eserleri Türkçeye çevirerek edebiyatımıza kazandırır. Özellikle Farsça eserlerden etkilenmiştir.
 • Divan Edebiyatı’nın geleneksel söz sanatlarını kullanarak eserlerini süsler ve zengin bir anlatım dili kullanır.

Lâmiî Çelebi’nin Bursa Şehrengizi

Lâmiî Çelebi’nin Bursa Şehrengizi, 15. Yüzyılın sonları 16. yüzyılın başlarında yaşamış olan şairin Bursa şehrinin güzelliklerini ve önemli mekânlarını övdüğü bir eserdir. Şehrengiz, şehir ve şehir yaşamını anlatan edebi eserlerdir. Divan Edebiyatı’nda bu tür eserler, şehrin güzelliklerini, tarihi ve kültürel zenginliklerini anlatarak okuyucuya sunar ve şairlerin şehirle olan bağlarını gösterir.

Lâmiî Çelebi’nin Bursa Şehrengizi’nde, Bursa’nın doğal güzellikleri, tarihi yapıları, camileri, medreseleri, hamamları, çeşmeleri ve sultanlarının hikâyeleri işlenmiştir. Ayrıca eserde, şehrin sosyal hayatı, insanları ve şehirde yaşayan farklı meslek gruplarına da değinilmiştir.

Lâmiî Çelebi, Bursa Şehrengizi’nde, şehrin güzelliklerini övmekle kalmaz, aynı zamanda şehrin geçmişte yaşamış önemli şahsiyetlerini de anar ve onlara duyduğu saygıyı dile getirir. Böylece eser, tarihi ve kültürel bir derinliğe sahip olur.

Bursa Şehrengizi, Lâmiî Çelebi’nin edebi anlayışının ve döneminin sosyal ve kültürel atmosferinin yansımalarını görebileceğimiz önemli bir eserdir. Aynı zamanda, Bursa’nın tarihi ve coğrafi güzelliklerini, sosyal yaşamını ve kültürel zenginliklerini öğrenmek isteyenler için de değerli bir kaynaktır.

Lâmiî Çelebi’nin Bursa Şehrengizi’nde Anlatılan Yerler

 • Ulu Cami: Bursa’nın önemli ibadet merkezlerinden biri olan Ulu Cami, Lâmiî Çelebi’nin eserinde övgüyle bahsedilen yerlerdendir. Şair, Ulu Cami’nin mimari güzelliklerini ve etkileyici atmosferini anlatır.
 • Yeşil Cami ve Yeşil Türbe: Bursa’nın ünlü Yeşil Cami ve Yeşil Türbe’si, eserde önemli bir yer tutar. Lâmiî Çelebi, bu yapıların mimari zenginliklerini ve süslemelerini övmüştür.
 • Muradiye Külliyesi: Bursa’da bulunan Muradiye Külliyesi, Lâmiî Çelebi’nin özellikle bahsettiği tarihi mekânlardandır. Külliye, cami, medrese, türbe ve hamam gibi yapıları bünyesinde barındırır.
 • Tophane: Şehrin önemli noktalarından olan Tophane, eserde tarihi ve mimari açıdan değerli bir yapı olarak anlatılır.
 • Bursa Kalesi: Şehrin tarihi ve stratejik önemini vurgulamak adına Bursa Kalesi’nden bahseder.
 • Bursa’nın çeşmeleri: Lâmiî Çelebi, Bursa’nın şehir içindeki çeşmelerinden ve suyun öneminden söz eder.
 • Kaplıcalar: Bursa’nın ünlü kaplıcaları, eserde anlatılan önemli yerler arasındadır. Şair, kaplıcaların şifalı sularını ve güzelliklerini övmektedir.
 • Çarşılar ve hanlar: Bursa’nın ticari yaşamının merkezleri olan çarşılar ve hanlardan bahseder. Bu mekânlar, şehrin ekonomik ve sosyal yaşamında önemli bir yere sahiptir.
 • Bursa’nın bağları ve bahçeleri: Şehrin doğal güzelliklerini anlatan Lâmiî Çelebi, Bursa’nın bağ ve bahçelerine de değinir.
 • Uludağ: Bursa’nın simgesi olan Uludağ, eserde sıkça anılan doğal güzellikler arasındadır. Lâmiî Çelebi, Uludağ’ın etkileyici manzarasını ve doğal zenginliklerini betimler.

Lâmiî Çelebi’nin Hamsesi

Lâmiî Çelebi’nin “Hamsesi”, beş mesneviyi içeren bir eseridir. Bu beş mesnevi şunlardır:

 • Yusuf u Züleyha: Yusuf ve Züleyha arasındaki aşkı ve Hz. Yusuf’un yaşadığı sıkıntılı dönemi anlatan bir eserdir. İslami kaynaklardan ve Jami’nin Yusuf u Züleyha eserinden etkilenerek yazılmıştır.
 • Hüsn ü Aşk: Şeyh Galib’in aynı adla Hüsn ü Aşk, alegorik bir aşk hikâyesini anlatır. Hüsn (Güzellik) ve Aşk’ın dünyevi ve uhrevi yolculuğunu konu alır.
 • Vâmık u Azrâ: İran edebiyatından etkilenerek yazılan bu mesnevi, Vâmık ve Azrâ adlı iki sevgilinin aşk hikâyesini anlatır. Aşkın güçlü etkisi ve insanın içindeki arzu temalarını işler.
 • Vîs ü Râmîn: Fahreddin Es‘ad-ı Gürgânî’nin aynı adlı mesnevisinden çeviridir. Vîs ve Râmîn arasındaki aşk hikâyesini anlatır ve bu hikâye üzerinden aşkın gücü, tutkusu ve insanın karşı konulmaz cazibesini işler.
 • Kıssa-i Evlâd-ı Câbir (Câbirnâme): Keşfü’ẓ-ẓunûn’da bahsedilen bu eser, Câbir adındaki bir kahramanın hikâyesini anlatır. Eserde aşk, cesaret ve kahramanlık temaları işlenmiştir.

Lâmiî Çelebi’nin Hamsesi, hem klasik İslam edebiyatından hem de İran edebiyatından etkilenerek yazılmıştır. Aşk, güzellik, cesaret ve kahramanlık gibi evrensel temaları işleyen bu eserler, dönemin edebiyat anlayışını ve Lâmiî Çelebi’nin şiirsel zenginliğini yansıtır.

Lâmiî Çelebi’nin Divanı ve Özellikleri

 • Lâmiî Çelebi’nin Divanı, 16. yüzyıl Osmanlı edebiyatının önemli örneklerinden biridir. Bu divan, Lâmiî Çelebi’nin gazel, kaside, rubai ve müstezâd gibi çeşitli nazım biçimlerinde yazdığı şiirlerin toplandığı bir eserdir.
 • Lâmiî Çelebi’nin divanında, klasik Divan edebiyatının etkisi açıkça görülür. Şair, geleneksel nazım biçimlerine uyarak şiirler yazmıştır.
 • Divanda, zengin bir dil ve söz sanatları kullanımı göze çarpar. Şair, kelimeleri ustalıkla kullanarak anlam ve imgelerle dolu bir dil ortaya koymuştur.
 • Divanında tasavvufun etkisi de görülür. Şiirlerinde tasavvufi kavramlar ve düşüncelerle ilgili öğeler bulunur.
 • Divanında aşk teması sıkça işlenir. Bu aşk, hem dünyevi hem de ilahi anlamda değerlendirilebilir. Şair, aşkın değişik yönlerini, güzellik ve tutku gibi kavramlarla işlemiştir.
 • Lâmiî Çelebi’nin şiirlerinde doğa ve çevre betimlemelerine de rastlanır. Şair, doğanın güzelliklerini ve insanın içinde bulunduğu dünyayı tasvir eder.
 • Lâmiî Çelebi’nin divanında panegirik (övgü) şiirler de bulunur. Bu türde yazdığı kasidelerde, dönemin önemli kişiliklerine ve Osmanlı padişahlarına övgüler düzer.
 • Divanda ahlaki değerlere ve öğüt niteliğindeki sözlere de yer verilir. Şair, yaşamın anlamını ve insanın yaşamındaki değerleri ele alır.
 • Lâmiî Çelebi’nin Divanı, dönemin edebi anlayışını ve kültürünü yansıtan önemli bir eserdir. Şiirlerinde hem lirik hem de didaktik öğeleri başarılı bir şekilde kullanarak, döneminin öne çıkan şairlerinden biri olarak kabul edilir.

Lâmiî Çelebi’nin Eserlerinde Tasavvuf

 • Lâmiî Çelebi’nin eserlerinde tasavvufun etkisi önemli ölçüde görülür. Şair, İslam mistisizminin düşüncelerini ve kavramlarını şiirlerine yansıtarak, eserlerinde tasavvufi boyutu ortaya koyar.
 • Divanında tasavvufi düşünceler ön plana çıkar. Şair, gazel ve kaside gibi nazım biçimlerinde yazdığı şiirlerinde aşk, sevgi ve ilahi güzellik gibi tasavvufi kavramları ele alır. Ayrıca, insanın ilahi gerçeğe ulaşma çabası ve bu süreçte yaşadığı iç çatışmalar da şiirlerinde işlenen konular arasındadır.
 • Lâmiî Çelebi’nin Mektubat adlı eseri, 13 mektuptan oluşan bir mecmuadır. Bu mektuplar, tasavvufi öğretilerin ve düşüncelerin anlatıldığı didaktik bir nitelik taşır. Mektuplarda, tasavvufi ahlak, insanın nefsine hâkim olması, sabır ve tevekkül gibi kavramlar üzerinde durulur.
 • Lâmiî Çelebi’nin Maktel-i Hüseyin adlı eseri, İslam tarihinin önemli olaylarından olan Kerbela olayını anlatır. Bu eserde tasavvufun etkisi, Hüseyin’in fedakârlığı ve sabrıyla gösterilen ilahi aşk ve sadakat temasında ortaya çıkar.
 • Lâmiî Çelebi’nin Bursa Şehrengizi’nde tasavvufi düşünceler daha az vurgulanırken, bu anlayışın izleri hâlâ fark edilir. Şehrengiz türünün klasik özelliklerine uygun olarak şehir güzelliklerini ve yaşamını anlatırken, arka planda tasavvufi anlayış ve değerlerle bağlantılı imgeler kullanılır.
 • Lâmiî Çelebi’nin eserlerinde tasavvuf, önemli bir yer tutar. Şair, tasavvufi düşünceleri ve kavramları, farklı nazım biçimlerinde yazdığı şiirlerinde başarıyla işler ve bu sayede döneminin öne çıkan şairlerinden biri olarak kabul edilir.

Lâmiî Çelebi’nin Edebiyat ve Tarih Açısından Önemi

 • Zengin Edebi Miras: Lâmiî Çelebi’nin eserleri, döneminin edebiyatına zengin bir katkı sunar. Şair, divan edebiyatının çeşitli nazım biçimlerini kullanarak geniş bir yelpazede eserler kaleme almıştır. Mesnevi, şehrengiz, gazel, kaside ve mektup gibi türlerde yazdığı eserler, döneminin edebiyatına derinlik ve çeşitlilik kazandırır.
 • Divan Edebiyatı Üstadı: Lâmiî Çelebi, divan edebiyatının önemli şairlerindendir. Divanı’nda yer alan gazel ve kaside örnekleri, döneminin divan edebiyatı anlayışını ve gelişimini gösteren değerli örneklerdir. Ayrıca, şiirlerinde tasavvufi kavramlar ve İslam düşüncesiyle harmanlanan bir anlatım kullanması, onun eserlerinin edebiyat açısından değerini artırır.
 • Türkçe Şiirin Gelişimi: Lâmiî Çelebi’nin eserleri, Türkçe şiirin gelişimine de katkıda bulunur. Özellikle 15. yüzyılın ikinci yarısında yazdığı eserlerle, Türkçe şiirin özelliklerini ve yapısal öğelerini geliştiren önemli bir şair olarak kabul edilir.
 • Şehrengiz Geleneği: Lâmiî Çelebi’nin Bursa Şehrengizi, şehrengiz geleneğinin önemli örneklerinden biridir. Şehrengiz, şehir yaşamını ve güzelliklerini anlatan bir türdür ve Lâmiî Çelebi’nin bu alandaki eseri, Bursa’nın tarihi ve kültürel değerlerini gözler önüne serer.
 • Tarihî ve Kültürel Bilgi: Lâmiî Çelebi’nin eserleri, döneminin tarihî ve kültürel değerlerini yansıtan önemli kaynaklardır. Eserlerinde Osmanlı İmparatorluğu’nun yaşamı, düşüncesi ve değerleri ile ilgili bilgiler sunar.