Mihrî Hatun: Osmanlı Dönemi’nin Kadın Şairi ve Hayatı

Osmanlı İmparatorluğu’nun 16. yüzyılın başlarında yaşayan ve Amasya’da doğan Mihrî Hatun, kadın şairler arasında önemli bir yere sahiptir. Babası Kadı Hasan Amasyevî ve dedesi Halvetî şeyhlerinden Pîr İlyas, ailesinin entelektüel ve dini geçmişini temsil eder. Mihrî Hatun, mahlasını ve adını taşıyan bir divan sahibidir.

 1. Bayezid ve oğlu Şehzade Ahmed’in Amasya valiliği sırasında şehzade sarayının edebî muhitine dahil olan Mihrî Hatun, dikkat çeken şiirleriyle tanınmıştır. Aynı dönemde yaşayan ve eserlerinde Mihrî Hatun’dan bahseden tezkireciler, onun güzelliği ve ahlakı konusunda övgü dolu ifadeler kullanmışlardır.

Mihrî Hatun, şiirlerinde Necâtî’yi örnek alarak onun şiirlerine nazîre yazmıştır. Ancak, Necâtî’nin bu durumdan memnuniyetsiz olduğu ve Mihrî Hatun’a üstü kapalı eleştirilerde bulunan bir cevap gönderdiği belirtilmiştir.

Mihrî Hatun’un ölüm tarihi hakkında dönemin tezkirelerinde kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, 1506 yılında öldüğü düşünülmektedir. Ölümünden sonra Amasya’da dedesi Pîr İlyas’ın tekkesindeki hazîreye defnedilmiştir.

Şiirlerinde özellikle Yavuz Sultan Selim ve Şehzade Ahmed’e ithafen yazdığı kaside ve gazellerle tanınan Mihrî Hatun, II. Bayezid’e de düzenli olarak kasideler göndermiştir. Bu şiirler nedeniyle kendisine birçok lütufta bulunulmuştur.

Mihrî Hatun’un divanında, II. Bayezid için yazılmış bir tek kaside bulunmaktadır. Sultan Bayezid’e gönderilen nüsha büyük ihtimalle bu kasidedir.

Şiirlerinde sade bir dil kullanan Mihrî Hatun, duygularını doğal ve samimi bir üslupla ifade etmeyi tercih etmiştir. Dönemin tezkire yazarları ise onun şiirini değerlendirirken ihtiyatlı ifadeler kullanmışlardır.

Mihrî Hatun’un hayatı, kadın şairlerin Osmanlı edebiyatında nasıl bir yer tuttuğunu ve dönemin toplumsal ve kültürel yapısını anlamak için önemli bir örnektir. Fikirlerini ve duygularını samimi bir şekilde ifade etmesi, onun dönemi için değer kazanan bir şair olarak anılmasını sağlamıştır. Ayrıca, Mihrî Hatun’un kadın şair olarak edebî muhitte yer alması ve önemli şahsiyetlere kasideler yazarak tanınması, dönemin kadın şairlerinin toplumdaki konumlarını ve etkilerini gözler önüne serer.

Mihrî Hatun’un eserleri üzerinde yapılan çalışmalar ve onun divanının tenkitli neşirleri, Türk edebiyatı ve kültür tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. Rus Türkologu Maştakova tarafından yapılan tenkitli neşir ve Sabiha Gemici tarafından hazırlanan yeni neşir, Mihrî Hatun’un şiirlerini daha iyi anlamak ve değerlendirmek için önemli kaynaklardır.

Evliya Çelebi’nin Mihrî Hatun hakkında verdiği bilgilere göre, fıkha, ferâize, hayıza ve nifasa dair risâleleri olduğu düşünülmekle birlikte, bu eserlere dair günümüze ulaşan somut bir kaynak bulunmamaktadır.

Mihrî Hatun’un hayatı ve eserleri, Osmanlı dönemi kadın şairlerinin edebî hayatta ve toplumda nasıl bir rol oynadıklarını gösteren değerli bir örnektir. Onun güçlü duygularını ifade eden şiirleri ve dönemin önemli şahsiyetlerine yazdığı kasideler, Osmanlı edebiyatının ve kadın şairlerin önemli bir temsilcisidir. Mihrî Hatun’un eserlerini inceleyerek, Osmanlı dönemi kadın şairlerinin hayatları ve etkileri hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve bu dönemin edebiyatının zenginliklerini daha iyi anlayabiliriz.

Mihrî Hatun (1460-1515), 15. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşamış önemli bir şair ve hikmet ehli olarak kabul edilir. Osmanlı divan edebiyatının öncülerinden olan Mihrî Hatun, özellikle lirik ve aşk temalı gazel ve kaside türündeki şiirleriyle tanınır. Kadın şairler arasında da önemli bir yere sahip olan Mihrî Hatun, döneminin ünlü şairlerinden Nesîmî, Fuzûlî ve Neşâtî ile de ilişkisi olduğu bilinir.

Mihrî Hatun’un eserlerinin büyük bir kısmı günümüze ulaşmıştır. İşte onun bazı önemli eserleri:

 • Mihrî Hatun’un Divanı: Mihrî Hatun’un en önemli eseri olan Divan, şairin yazdığı gazel, kaside ve rubai türündeki şiirlerinden oluşur. Aşk, ayrılık, hüzün, özlem gibi temaları işleyen bu eserde, Mihrî Hatun, klasik Osmanlı divan edebiyatının özelliklerine sahip bir dil ve üslup kullanmıştır.
 • Risale-i Mihrî: Bu eser, Mihrî Hatun’un dini ve tasavvufi konuları ele aldığı, nazım ve nesir karışık bir metin olarak kabul edilir. Eserde, şairin İslam düşüncesine dair görüşleri ve fikirleri dile getirilir.
 • Mektuplar: Mihrî Hatun, döneminin diğer şairleriyle yazışmalarında da edebî bir dil kullanmıştır. Bu mektuplar, şairin yaşadığı döneme dair önemli bilgiler sunar.

Mihrünnisa Hatun Gerçek mi?

Mihrünnisa Hatun, tarihsel bir şahsiyet değil, kurgusal bir karakterdir. Gerçek tarihi kişiliklerle karıştırılabilen bu karakter, bazı tarihi romanlarda veya dizi ve filmlerde yer alabilir. Mihrünnisa Hatun, “Muhteşem Yüzyıl” gibi Osmanlı İmparatorluğu’nun dönemlerini konu alan yapımlarda kullanılan kurgusal bir isimdir ve gerçek tarihi olaylara ya da kişilere dayanmaz.

Mihrünnisa Sultan Kimdir?

Mihrimah Sultan (1522-1578) veya Mihrünnisa Sultan, Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli bir figürüydü. Padişah I. Süleyman’ın ve eşi Hürrem Sultan’ın kızı olarak dünyaya geldi. Mihrimah Sultan, Osmanlı tarihinde önemli bir rol oynayan entelektüel, hayırsever ve politik bir figürdü.

Mihrimah Sultan, 1539’da önemli bir Osmanlı devlet adamı olan Rüstem Paşa ile evlendi. Bu evlilik, hem Mihrimah Sultan’ın hem de Rüstem Paşa’nın siyasi gücünü artırdı. Mihrimah Sultan, babası I. Süleyman ve annesi Hürrem Sultan’a yakın bir danışman olarak önemli politik kararlarda etkili oldu.

Hayırseverlik faaliyetleriyle de bilinen Mihrimah Sultan, İstanbul ve Edirne’de camiler, medreseler, kütüphaneler ve hastaneler gibi pek çok yapıya destek verdi veya inşa ettirdi. İstanbul’daki Üsküdar semtinde bulunan Mihrimah Sultan Camii ve Edirne’deki II. Selim Camii’nin inşası onun himayesinde gerçekleşti.

Mihrünnisa Sultan, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan kadınlar arasında önemli bir konuma sahipti ve etkisiyle tarih boyunca anılan bir şahsiyettir.

Mihrî Hatun’un Edebi Kişiliği

 1. Osmanlı Divan Edebiyatı’nda önemli bir yere sahiptir. 15. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşayan Mihrî Hatun, Divan edebiyatının öncülerindendir ve önemli bir şair olarak kabul edilir.
 2. Şiirlerinde aşk ve lirik temalar yer almaktadır. Mihrî Hatun, gazel ve kaside türündeki şiirlerinde aşk, ayrılık, hüzün ve özlem gibi duygusal temaları başarılı bir şekilde işlemiştir.
 3. Kadın şairler arasında öne çıkan bir isimdir. Osmanlı edebiyatında kadın şairlerin sayısı azdır ve Mihrî Hatun, bu az sayıdaki kadın şairler arasında önemli bir konuma sahiptir.
 4. Dönemin ünlü şairleriyle bağlantısı bulunmaktadır. Mihrî Hatun’un döneminin ünlü şairleriyle, özellikle Nesîmî, Fuzûlî ve Neşâtî ile ilişkisi olduğu bilinmektedir.
 5. Klasik Osmanlı edebiyatının özelliklerini yansıtan dil ve üslup özellikleriyle şiirler yazmıştır. Mihrî Hatun’un eserlerinde, klasik Osmanlı divan edebiyatının dil ve üslup özellikleri görülür.
 6. Dini ve tasavvufi konuları ele alan eserleri de bulunmaktadır. Mihrî Hatun, Risale-i Mihrî adlı eserinde İslam düşüncesi ve tasavvufi konuları işlemiştir.
 7. Edebi mektup türünde de eserler kaleme almıştır. Döneminin diğer şairleriyle yazışmalarında da edebi bir dil kullanan Mihrî Hatun, bu mektuplarında yaşadığı döneme dair önemli bilgiler sunar.
 8. Etkileyici bir üsluba sahiptir. Şiirlerindeki başarılı üslubu ve güçlü anlatımı ile Mihrî Hatun, Osmanlı edebiyatındaki önemli şairler arasında yer alır ve günümüzde dahi eserleri değerli kabul edilir.

Mihrî Hatun’un Divan Şiirine Etkisi

 1. Kadın şairlerin Divan şiirindeki temsilini artırma: Mihrî Hatun, Osmanlı edebiyatında kadın şairlerin sayısının az olduğu bir dönemde yaşamış ve yazdığı eserlerle Divan şiirinde kadın şairlerin temsilini artırmıştır. Bu durum, Divan edebiyatının daha çeşitli ve zenginleşmesine katkıda bulunmuştur.
 2. Aşk ve lirik temaların işlenmesi: Mihrî Hatun’un şiirlerinde aşk, ayrılık, hüzün ve özlem gibi duygusal temaları başarılı bir şekilde işleyerek, dönemin diğer şairleri için örnek teşkil etmiştir. Bu sayede, Divan şiirinde aşk ve lirik temalar daha fazla işlenmeye başlamıştır.
 3. Klasik Osmanlı edebiyatının özelliklerini benimseme: Mihrî Hatun’un eserlerinde, klasik Osmanlı Divan edebiyatının dil ve üslup özellikleri görülür. Bu da, dönemin Divan şiirinin geleneksel yapısını devam ettirirken aynı zamanda yenilikçi öğeleri de bünyesine katmasına yardımcı olmuştur.
 4. Şairler arası ilişkiler ve etkileşim: Mihrî Hatun’un döneminin ünlü şairleriyle olan ilişkisi ve yazışmaları, Divan şiirinde şairler arası etkileşimin önemini gösterir. Bu etkileşim, Divan şiirinin gelişmesi ve zenginleşmesinde önemli bir rol oynamıştır.
 5. Tasavvufi ve dini temalar: Mihrî Hatun, Risale-i Mihrî adlı eserinde İslam düşüncesi ve tasavvufi konuları işlemiştir. Bu durum, dönemin Divan şiirinde dini ve tasavvufi temaların önemini vurgulayan bir etkiye sahiptir.

Mihrî Hatun’un Dil Anlayışı

Divan edebiyatının dilinde olduğu gibi, Mihrî Hatun’un şiirlerinde de Arapça ve Farsça sözcükler ve terimler sıklıkla kullanılır. Bu dillerden alınan sözcükler, şiirlerin zenginliğini ve anlam derinliğini artırır.

Mihrî Hatun, Divan şiirinde sıkça kullanılan beyit nazım birimini eserlerinde kullanır. Beyitler, genellikle kafiye ve redif özellikleriyle bağlantılıdır ve şiirin ritmik yapısına katkıda bulunur. Mihrî Hatun’un şiirlerinde, dönemin klasik Divan edebiyatının üslup özellikleri görülür. Bu üslup, söz sanatları, terimler ve nazım şekilleri açısından zengin ve süslüdür.

Mihrî Hatun’un dil anlayışı, aşk, hüzün ve özlem gibi duygusal temaları işlemeye elverişli bir yapıya sahiptir. Bu temalar, dilin kullanımı ve anlatım gücü sayesinde etkileyici bir şekilde aktarılır. Mihrî Hatun, şiirlerinde teşbih, istiare, kinaye gibi söz sanatlarını ve çeşitli imgeleri ustalıkla kullanır. Bu sayede, şiirlerinde anlam zenginliği ve estetik değer yaratır.

Mihrî Hatun’un dil anlayışında incelikli ve zarif bir anlatım dikkat çeker. Bu anlatım tarzı, duyguların ve düşüncelerin etkileyici bir biçimde ifade edilmesini sağlar. Mihrî Hatun’un dil anlayışı, dönemin klasik Osmanlı Divan edebiyatının özelliklerini yansıtan ve aşk, hüzün, özlem gibi duygusal temaları başarılı bir şekilde işleyen bir yapıya sahiptir. Bu anlayış, Mihrî Hatun’un şiirlerinin değerini ve etkileyiciliğini artırır.