Nâ’ilî, 17. yüzyıl Osmanlı şairidir ve Sebk-i Hindî üslubunun başlıca temsilcilerindendir. İstanbullu olan şairin asıl adı Mustafa’dır ve babası Mâden kalemi kâtiplerinden Pîrî Halife’dir. Bu nedenle kaynaklarda Pîrîzâde Mustafa Çelebi olarak anılır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1608-1611 yılları arasında doğduğu düşünülüyor.

Nâ’ilî’nin eğitim düzeyi tam olarak bilinmemektedir, ancak şiirlerinde yüksek düzeyde bilgi, kültür ve olgunluk sergilediği görülmektedir. Muhtemelen devrinin tanınmış hocalarından dersler almış ve iyi derecede Arapça ve Farsça öğrenmiştir.

Genç yaşta babasının da çalıştığı Mâden kalemine memur olarak girmiş ve derece derece yükselerek kalemde baş halife olmuştur. Nâ’ilî’nin hayatında bu kalemin etkisi büyüktür. Şairin başka bir geliri olmadığı için, orta halli bir memur hayatı yaşamıştır. Bu durumdan dolayı, kasidelerinde yaşadığı hayattan yakınmalarını ve durumunu düzeltecek bir koruyucu aradığını görebiliriz.

Hayatının sonlarında, Sadrâzâm Fazıl Ahmed Paşa tarafından İstanbul’dan uzaklaştırılmış ve Edirne’ye sürgün edilmiştir. Sürgün yıllarında oldukça zorluklar yaşamış ve acı çekmiştir. 1660 yılında İstanbul’a dönmeyi başarmış ve yaşamının geri kalanını burada geçirmiştir. Nâ’ilî, 1660 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Nâ’ilî, şiirlerinde Nâ’ilî mahlasını kullanmıştır. Şair, Halvetiye tarikatına mensuptur ve bu konuda yapılan çalışmalarda bu tarikatın etkisi görülmektedir. Nâ’ilî’nin şiirleri ve yaşamı, Osmanlı edebiyatının önemli bir dönemini temsil eder ve bu dönemin kültürel, sosyal ve edebi özelliklerini yansıtır.

Nâ’ilî Kadim’in Edebi Kişiliği

Nâ’ilî, 17. yüzyıl Osmanlı şairlerinden biridir ve şiirlerinde yeni bir çığır açtığı düşünülür. Şiir anlayışı ve üslubu ile dikkat çeker. İran şiirinden etkilenen ve Sebk-i Hindî denilen üslubun en büyük temsilcilerinden biridir. Sebk-i Hindî, Hindistan’a giden İranlı şairler tarafından ortaya çıkarılan bir söyleyiş biçimidir ve İran, Hindistan, Afganistan ve Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir. Nâ’ilî’nin şiirinde bu üslubun bütün özellikleri görülebilir.

Nâ’ilî’nin şiirlerinde konu dış ortam yerine insanın iç dünyasıdır. Anlam derinliğine önem verir ve şiirlerinde insan ruhunun derinliklerine iner. Acıları, sevinçleri, umut ve umutsuzlukları, ihtirasları ile insan ruhunu anlatır. Şiirlerinde fazla sözden, söz sanatlarından kaçınır ve kısa, dolgun bir anlatım tercih eder.

Nâ’ilî’nin şiirinde muhayyile ön plana çıkmıştır; geniş bir hayal gücü vardır. Hayaller soyut kavramlar üzerine kurulmuş, bunlar somut kavramlarla birleştirilmiş ve zengin, renkli ve ince hayaller yaratılmıştır. Bununla birlikte, soyut kavramların okuyucunun zihninde canlandırılması ve şairin hayallerinin incelik ve derinliğinin anlaşılması güç olabilir.

Şiirde anlamın sözden, hayalin gerçekten üstün tutulması ve şiir konusunun dış dünyadan insan ruhuna kaydırılması, yeni mazmunlar ve benzetmelerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Nâ’ilî’nin şiirinde önceki yüzyıllarda kullanılmamış yeni mazmunlar ve benzetmeler görülmektedir.

Nâ’ilî’nin şiirinde ıstırap önemli bir temadır. İç dünyaya odaklanan şiirlerinde, kendi yaşadığı ıstırapları ve karamsar dünya görüşünü anlatır. Ayrıca şiirlerinde mübalağa da önemli bir özelliktir; anlam derinliğinde, hayallerde, acılarda ve incelikte mübalağa vardır.

Özetle, Nâ’ilî’nin sanatı, Sebk-i Hindî üslubunu benimseyerek iç dünyaya yönelen, anlam derinliğine önem veren, zengin ve renkli hayaller kullanan, yeni mazmunlar ve benzetmelerle dikkat çeken bir sanattır.

Nâ’ilî’nin sanatı, 17. yüzyıl Osmanlı şiirinde önemli bir dönüm noktasıdır. Yeni bir üslup olarak kabul edilen Sebk-i Hindî, yani “Hind üslûbu” ile özgün ve etkileyici bir anlatım geliştirmiştir. Nâ’ilî’nin eserleri, özellikle gazel türünde başarılı örnekler sunar. Bu gazellerde tasavvufi aşk teması işlenmiştir, ancak tasavvufi öğeler açıkça görünmez ve derinlerde gizlidir. Anlamı çözmek ve beyitleri anlamak için üzerinde düşünmek ve araştırmak gereklidir.

Nâ’ilî’nin diğer önemli eserleri arasında mersiyeler, müseddesler ve şarkılar bulunur. Şairin yaşadığı dönemde şiirde yeni bir çığır açtığı ve daha önce görülmemiş bir üslup getirdiği söylenir. 17. yüzyıl şairlerinin yeni bir şiir anlayışı benimsedikleri ve bu dönemde Osmanlı şiiri, özellikle Nâ’ilî’nin şiirinde incelik ve nezaketle öne çıkar.

Sebk-i Hindî üslûbunun getirdiği yeniliklerle birlikte, şairin anlatımında anlam derinliği ve zengin hayaller öne çıkar. Bu üslupla şiirde konu olarak dış ortamdan insanın iç dünyasına yönelmiş ve insan ruhunun acıları, sevinçleri, umut ve umutsuzlukları ile ihtirasları ele alınmıştır. Nâ’ilî’nin şiirinde söz güzelliği ve söz sanatlarından ziyade, anlam derinliği ve hayallerin genişliği ön plandadır.

Nâ’ilî, mübalağayı şiirinde sıkça kullanır ve bu, anlam derinliği, hayaller, acılar ve incelikte de görülür. Bu özellik, şiirin anlaşılmasını zorlaştırmıştır. Nâ’ilî’nin şiirinde kullanılan alışılmış mazmunlara ek olarak, yeni mazmunlar ve yeni benzetmeler de görülür.

Nâ’ilî’nin sanatı, 17. yüzyıl Osmanlı şiirinde önemli bir dönüm noktasıdır ve Sebk-i Hindî üslûbu ile özgün bir anlatım sergiler. Anlam derinliği, zengin hayaller ve iç dünyaya yönelik konular, Nâ’ilî’nin şiirinde öne çıkan özelliklerdir.

Nâ’ilî Kadim Divanı

Nâ’ilî Divanı, 17. yüzyıl Osmanlı edebiyatında önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen, ünlü şair Nâ’ilî’nin eserlerini içeren bir divandır. Bu divan, şairin Sebk-i Hindî üslûbu ile özgün bir anlatım geliştirdiği şiirlerini toplar. Nâ’ilî’nin sanatında tasavvufi aşk teması başlıca özellik olarak öne çıkar ve ilahî aşk, sevgili ve âşık gibi kavramlar, tasavvufi anlamlarıyla ele alınır.

Nâ’ilî Divanı’nda gazel, mersiye, müseddes ve şarkı gibi farklı türlerde eserler bulunmaktadır. Şiirlerinde anlam derinliği, zengin hayaller ve iç dünyaya yönelik konular dikkat çekmektedir. Aşkın tasavvufi anlamda ele alınışı, Nâ’ilî’nin şiirlerinin önemli bir yönüdür. Tanrı’ya kavuşma yolunda ilerleyen derviş, meyhane-tekke benzetmeleri ve aşk şarabı gibi unsurlarla tasavvufi düşünceleri şiirlerine işlemiştir.

Nâ’ilî’nin şiirlerinde tasavvuf düşüncesi derinlerde saklıdır ve bu yüzden anlayabilmek için tasavvufun anlamını ve terimlerini bilmek, beyitler üzerinde durup düşünmek gerekir. Şair, dünyaya bağlılığı ve vazgeçemediği arzuları nedeniyle iyi bir mutasavvıf olamamış, bu durumu da şiirlerinde dile getirmiştir.

Nâ’ilî Divanı’nın dil özellikleri, Hind üslûbunun özellikleriyle paralellik gösterir. Süslü ve ağdalı bir dil kullanılırken, ince, nazik ve zarif bir anlatım benimsenmiştir. Ahengi bozan pürüzlü seslerden ve kulağa hoş gelmeyen kelimelerden kaçınılmıştır. Yabancı kelimeler ve uzun, zincirleme tamlamalarının çokluğu, şiirlerin anlaşılmasını zorlaştıran unsurlar arasında yer alır.

Ancak Nâ’ilî, sadece şarkılarında oldukça sade bir dili kullanarak, halkın günlük konuşmasında kullandığı kelime ve deyimlerle söylenen şiirlerinde de saf ve temiz bir Türkçe ile şiir söylenebileceğini göstermiştir.

Nâ’ilî Kadim Divanı, 17. yüzyıl Osmanlı edebiyatında önemli bir yere sahip olan ve Sebk-i Hindî üslûbu ile özgün bir anlatım sunan Nâ’ilî’nin başyapıtıdır. Tasavvufi aşk temasının ön planda olduğu şiirlerinde, derin anlamlar ve güçlü imgelerle süslenmiş bir dil kullanmıştır. Nâ’ilî, dünyaya bağlılığı ve vazgeçemediği arzularının etkisiyle tam anlamıyla bir mutasavvıf olamasa da, tasavvuf düşüncelerini şiirlerine başarılı bir şekilde yansıtmıştır.

Dil özellikleri açısından süslü ve ağdalı bir anlatım benimseyen Nâ’ilî, aynı zamanda nazik ve zarif bir dille de şiir söyleyebileceğini şarkılarında göstermiştir. Bu eserlerde halkın günlük konuşmasında kullandığı kelime ve deyimleri kullanarak, daha sade ve anlaşılır bir dil tercih etmiştir.

Nâ’ilî Divanı, Osmanlı edebiyatı ve Türk şiir tarihi için önemli bir kaynak olarak kabul edilir. Şairin tasavvufi düşünceleri, zengin hayal dünyası ve özgün anlatımı, bu divanı değerli kılan başlıca unsurlardır. Bu nedenle, Nâ’ilî Divanı’nı anlamak ve değerlendirmek için hem tasavvufun temel kavramlarını bilmek hem de dikkatle üzerinde düşünmek gerekmektedir.

Nâ’ilî Kadim’in Divanı’nın Dil Özellikleri

Nâ’ilî Divanı’nın dil özellikleri, 17. yüzyıl Osmanlı edebiyatında yaygın olan Sebk-i Hindî üslûbunu yansıtır. Bu üslûp, süslü ve ağdalı bir dil kullanımı ile karakterizedir. İşte Nâ’ilî Divanı’nın dil özelliklerine dair bazı öne çıkan noktalar:

 • Süslü ve ağdalı dil: Nâ’ilî, dilini süslemek ve zenginleştirmek için karmaşık ve gösterişli ifadeler kullanır. Bu özellik, Sebk-i Hindî üslûbunun tipik bir özelliğidir.
 • Yabancı kelimeler: Nâ’ilî’nin şiirlerinde Farsça ve Arapça kökenli birçok kelime ve tamlama bulunur. Bu da dönemin Osmanlı edebiyatında yaygın bir dil özelliğidir.
 • Uzun, zincirleme tamlamalar: Şiirlerinde sıkça rastlanan uzun ve karmaşık tamlamalar, Nâ’ilî’nin dilinin zenginliğini ve anlam derinliğini artırır. Bu özellik, anlaşılmasını zorlaştırsa da, dilin görsel ve işitsel güzelliğini ön plana çıkarır.
 • Ahengi bozan pürüzlü seslerden kaçınma: Nâ’ilî, şiirlerinde ahengi bozan ve kulağa hoş gelmeyen seslerden uzak durarak, nazik ve zarif bir dil kullanmayı tercih etmiştir.
 • Sade ve anlaşılır dil kullanımı: Nâ’ilî’nin şarkılarında ise, halkın günlük konuşmasında kullanılan kelime ve deyimlerle daha sade ve anlaşılır bir dil tercih etmiştir. Bu, şairin dilin farklı yönlerini ustalıkla kullanabildiğini gösterir.

Nâ’ilî Divanı’nın dil özellikleri, hem dönemin edebi anlayışını yansıtması hem de şairin özgün anlatımını ortaya koyması açısından önemlidir. Bu özellikler, divanın değerini ve etkisini artıran unsurlardır.

Nâ’ilî’nin Şiirlerinde Tasavvuf Düşüncesi

Nâ’ilî’nin şiirlerinde tasavvuf düşüncesi önemli bir yer tutar. Aşk ve sevgili kavramlarını tasavvufi anlamda ele alan şair, bu düşünceleri şiirlerinin merkezine yerleştirir. İşte Nâ’ilî’nin şiirlerinde tasavvuf düşüncesiyle ilgili bazı önemli noktalar:

 • İlahî aşk: Nâ’ilî’nin şiirlerindeki aşk, ilahî aşk olarak ifade edilir. Bu aşk, insanın Tanrı’ya duyduğu sevgi ve bağlılıkla alâkalıdır. Şair, bu aşkı şiirlerinin temel konusu olarak kullanır.
 • Tanrı ve sevgili: Nâ’ilî’nin tasavvufi düşüncesinde sevgili, Tanrı’dır. Bu anlayışla, şair aşkı ve sevgiliyi doğrudan Tanrı ile ilişkilendirir.
 • Aşk yolunda derviş: Nâ’ilî’nin şiirlerinde âşık, Tanrı’ya kavuşma yolunda ilerleyen bir derviş olarak görülür. Bu durum, şiirlerindeki tasavvuf düşüncesinin bir yansımasıdır.
 • Tekke ve meyhane: Şair, tasavvufi anlayışını yansıtmak için meyhane ve tekke kavramlarını benzer anlamlarla kullanır. Meyhane, tekke olarak adlandırılırken, meyhaneci de şeyh olarak nitelendirilir.
 • Aşk şarabı: Nâ’ilî’nin şiirlerinde sunulan şarap, aşk şarabı olarak adlandırılır. Bu şarap, insanın ilahî aşka ulaşmasında önemli bir rol oynar.
 • Tasavvufî terimler ve anlamlar: Nâ’ilî’nin şiirlerinde tasavvufî terimler ve anlamlar kullanılır. Bu terimler, şiirlerin anlamını derinleştirir ve zenginleştirir.

Nâ’ilî’nin şiirlerinde tasavvuf düşüncesi, onun edebî kimliğinin ve anlayışının önemli bir parçasıdır. Şiirlerindeki bu düşünce, onun eserlerine farklı bir boyut ve değer katar. Bu yüzden, Nâ’ilî’nin şiirlerini tam olarak anlayabilmek için tasavvufun anlamını ve terimlerini bilmek gereklidir.

Nâ’ilî Divanı’nın İçeriği

 • Nâ’ilî Divanı, 16. yüzyıl Osmanlı şairi Nâ’ilî’nin en önemli eseridir ve şairin gazel, kaside, müseddes ve rubai gibi çeşitli nazım biçimlerinde yazdığı şiirlerden oluşur. Divan, şairin tasavvufi düşüncelerini, aşk ve sevgili temalarını, dil ve üslup özelliklerini yansıtan bir eserdir.
 • Divanın büyük bir bölümü Nâ’ilî’nin gazel adı verilen kısa lirik şiirlerinden oluşur. Bu gazellerde şair, aşk, sevgili, dost, düşman, hayat, ölüm ve kısmet gibi temaları işler.
 • Nâ’ilî Divanı’nda ayrıca şairin kaside adı verilen övgü şiirleri bulunur. Bu şiirlerde şair, padişah, vezir, şeyh ve diğer önemli kişilere övgüler düzer.
 • Divan, Nâ’ilî’nin tasavvufi düşüncelerini ve aşk anlayışını yansıtan müseddes adı verilen altı mısralık şiirlerini de içerir.
 • Divanın içeriğinde ayrıca Nâ’ilî’nin dört mısralık rubai adı verilen şiirleri de yer alır. Bu rubailerde şair, aşk, Tanrı ve yaşam gibi temaları ele alır.
 • Nâ’ilî Divanı’nın içeriği, aşk ve sevgili kavramlarını tasavvufi anlamda ele alan şiirlerle zenginleşir. Şairin ilahî aşk ve Tanrı’ya kavuşma arzusu, şiirlerinde sıkça işlenen temalardandır.
 • Divan, Nâ’ilî’nin süslü ve ağdalı dilini, ince ve zarif üslubunu yansıtan bir eserdir. Şair, Hind üslûbunu benimseyerek yabancı kelimeler ve uzun tamlamalar kullanır, ancak aynı zamanda sade bir Türkçe ile de şiir söyleyebildiğini gösterir.
 • Nâ’ilî Divanı, şairin edebî kimliğini ve anlayışını yansıtan önemli bir eser olup, Osmanlı edebiyatının önemli divanlarından biridir. Bu divan, 16. yüzyılın sosyal, kültürel ve edebî değerlerini anlamak için değerli bir kaynak olarak kabul edilir.

Nâ’ilî ve Sebk-i Hindî Akımı

Sebk-i Hindî, 16. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı edebiyatında etkili olan, Fars edebiyatı ve Hint kültürü etkilerini taşıyan bir lirik şiir akımıdır. Bu akımın temel özellikleri arasında süslü ve ağdalı bir dil, karmaşık imgeler ve benzetmeler, yabancı kelimelerin sık kullanımı ve iç içe geçmiş anlam katmanları bulunur. Sebk-i Hindî, Osmanlı şairlerinin şiir anlayışında önemli bir dönüm noktasıdır ve bu akımın etkisi 17. yüzyılın başlarına kadar devam etmiştir.

Nâ’ilî, 16. yüzyıl Osmanlı şairi olup, Sebk-i Hindî akımının önemli temsilcilerindendir. Şiirlerinde süslü ve ağdalı bir dil kullanarak, bu akımın dil ve üslup özelliklerini benimser. Yabancı kelimeler ve uzun, zincirleme tamlamaları kullanarak, şiirlerine zengin ve gösterişli bir hava katar. Ayrıca, Sebk-i Hindî akımının etkisiyle, Nâ’ilî’nin şiirlerinde Hint kültürü ve Fars edebiyatından alınmış unsurlar da görülür.

Nâ’ilî’nin şiirlerinde aşk, sevgili ve tasavvuf temaları ön plandadır. Sebk-i Hindî akımının etkisiyle, şair bu temaları ele alırken karmaşık imgeler ve benzetmeler kullanır. Ayrıca, tasavvufî düşünceler ve terimlerle şiirlerine derinlik kazandırır. Bu anlamda, Nâ’ilî’nin şiirleri Sebk-i Hindî akımının temel özelliklerini yansıtır.

Nâ’ilî, 16. yüzyıl Osmanlı edebiyatında Sebk-i Hindî akımının önemli temsilcilerindendir. Şiirlerinde süslü ve ağdalı bir dil, karmaşık imgeler ve benzetmeler kullanarak, bu akımın özelliklerini benimser ve Osmanlı edebiyatında bu akımın etkisini gösterir.

Nâ’ilî’nin Türk Edebiyatına Katkısı

Nâ’ilî, Sebk-i Hindî akımının Osmanlı edebiyatında yayılmasına ve benimsenmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Bu akımın dil ve üslup özelliklerini benimseyerek, şiirlerinde süslü ve ağdalı bir dil kullanmış ve böylece Türk edebiyatının gelişimine yeni bir yön kazandırmıştır.

Nâ’ilî’nin şiirlerinde tasavvuf düşüncesi önemli bir yer tutar. Şiirlerinde ilahî aşk, sevgili ve âşık teması üzerinden tasavvufî düşünceleri işleyerek, Türk edebiyatında tasavvufî şiir geleneğini zenginleştirmiştir.

Nâ’ilî’nin şiirlerinde gazel, kaside, rubai ve müseddes gibi çeşitli nazım biçimlerine rastlanır. Bu biçim çeşitliliğiyle, Türk edebiyatında nazım türlerinin zenginleşmesine katkı sağlamıştır.

Nâ’ilî, divan edebiyatının özelliklerini benimseyerek süslü ve ağdalı bir dil kullanırken, aynı zamanda halkın günlük konuşmasında kullanılan kelime ve deyimlerle söylenmiş şarkılarında sade bir Türkçe kullanmıştır. Böylece, halk ve divan edebiyatı arasında bir köprü oluşturarak, Türk edebiyatının sentezine katkıda bulunmuştur.

Nâ’ilî, şiirlerinde ahenk ve zarafete önem vererek, Türk edebiyatının estetik değerini artırmıştır. Kulağa hoş gelen ifadeler ve anlamlı terimler kullanarak, şiirin güzellik ve estetik değerine önemli katkılarda bulunmuştur.

Nâ’ilî’nin Gazellerinin İncelenmesi

Gül hâra düştü sîne-figâr oldu andelîb

Bir hâra baktı bir güle zâr oldu andelîb

 

Şehnâme-hânlık eyledi Keyhusrev-i güle

Destân-serâ-yı sebz ü bahâr oldu andelîb

 

Feryâda başladı yine her perri hârdan

Dîvân-serâ-yı gülde hezâr oldu andelîb

 

Gül gördü pâre pâre ciger gonca gark-ı hûn

Memnûn-ı zahm-ı hancer-i hâr oldu andelîb

 

Ey Nâilî vedâ’-ı gül ü bâğ u râğ idüp

Mehcûr-ı yâr u dâr u diyâr oldu andelîb

 

Bu gazelde Nâ’ilî, gül ve bülbül arasındaki aşk ilişkisini anlatmaktadır. Gazel, doğanın güzellikleri ve aşk teması üzerine yazılmıştır.

1. Beyit:

Gül bahçesine düştü, göğsü yaralı oldu bülbül

Bir dikene baktı, bir güle ağlar oldu bülbül

Bu beyitte, bülbülün gül bahçesine düştüğü ve göğsünün yaralandığı söyleniyor. Bülbül, bir dikenin üzerindeki güle bakarak ağlar hâle gelir.

2. Beyit:

Şehnamehânlık yaptı Keyhüsrev-i gül için

Destan yazar oldu yeşil ve bahar için bülbül

Bu beyitte, bülbülün gülün Keyhüsrev’i gibi kahramanlık destanları yazdığı anlatılır. Bülbül, yeşil ve baharın güzellikleri için destanlar yazmaktadır.

3. Beyit:

Yine her taraftan feryat etmeye başladı bülbül

Gül bahçesinde binlerce divan yazar oldu bülbül

Bu beyitte, bülbülün her yönden feryat etmeye başladığı söyleniyor. Gül bahçesinde, bülbül binlerce divan yazar hâle gelir.

4. Beyit:

Gül gördü, ciğer pâre pâre oldu, gonca kan içinde kaldı

Hârın (dikenin) hançer zehminden memnun oldu bülbül

Bu beyitte, bülbülün gördüğü gülle yüreğinin parçalandığı ve goncanın kan içinde kaldığı anlatılır. Bülbül, dikenin hançer zehminden memnuniyet duyar.

5. Beyit:

Ey Nâ’ilî, gül ve bahçe ile vedâ etmek zorunda kalarak

Yârından, diyarından ve yuvadan mahkûm oldu bülbül

Son beyitte, Nâ’ilî bülbülün gül ve bahçeyle vedâ etmek zorunda kaldığını belirtir. Bülbül, sevgiliden, diyarından ve yuvasından mahkûm hâle gelir.

Bu gazelde, Nâ’ilî, gül ve bülbül arasındaki aşk temasını işler ve doğanın güzelliklerini anlatarak okuyucuya aktarır.