Naîmâ’nın Hayatı

Naîmâ, 1655 yılı civarında Halep’te doğmuş olan ünlü bir Osmanlı tarihçi ve devlet memurudur. Asıl adı Mustafa olup, daha çok Naîmâ mahlası ile tanınmaktadır. Yeniçeri ailesine mensup olan Naîmâ, dedesi Küçük Ali Ağa ve babası Mehmed Ağa’nın sayesinde Halep’te önemli bir konuma sahip olmuştur. İlk eğitimini Halep’te tamamladıktan sonra, 1680 yılında İstanbul’a gitmiştir. Ailesinin etkisi ile İstanbul’da bir hamî bularak Sarây-ı Atîk baltacıları zümresine katılmış ve Beyazıt Camii’nde derslere devam etmiştir.

1686 yılında Dîvân-ı Hümâyun kâtipleri arasına giren Naîmâ, öncelikle Baltacılar Ocağı’ndan yetişen Kalaylıkoz Ahmed Paşa’ya bağlanarak onun divan kâtipliğini yapmıştır. Daha sonra, muhtemelen Râmi Efendi’nin aracılığıyla Amcazâde Hüseyin Paşa’nın himayesine geçmiş ve onun desteğini görmüştür. 1700’de yılında başka bir göreve geçen Naîmâ’nın bu yeni görevinin vak’anüvislik olduğu düşünülmektedir.

İlk vak’anüvis olarak kabul edilen Naîmâ, Amcazâde Hüseyin Paşa tarafından Şârihülmenârzâde Ahmed Efendi’nin yazdığı tarihin müsveddelerini temize çekmekle görevlendirilmiştir. Bu görevi yerine getirdikten sonra, düzenlediği tarihin birkaç cüzünü Hüseyin Paşa’ya sunmuş ve bunun karşılığında bir kese akçe ve İstanbul Gümrüğü mukātaasından 120 akçe maaş bağlanmıştır. Naîmâ’nın vak’anüvislik görevi, halefi Râşid Efendi’nin ondan vak’anüvis olarak bahsetmesi ile de teyit edilmektedir.

Naîmâ, Osmanlı tarihçisi ve devlet memuru olarak Dîvân-ı Hümâyun hâcegânı zümresine katılmış ve üç defa Anadolu muhasebecisi olarak görev yapmıştır. İlk olarak 1704’te Kalaylıkoz Ahmed Paşa’nın sadâretinde bu göreve getirilmiştir. 1705’e kadar bu görevde kalmış, ancak daha sonra Sadrazam Çorlulu Ali Paşa tarafından azledilerek Hanya’ya sürgün edilmiştir. Burada altı ay kadar kaldıktan sonra affedilmiş ve Bursa’ya yerleşmiştir. Bir yıl sonra İstanbul’a dönmüş ve divan hizmetlerine devam etmiştir.

1709’da teşrifatçılık ve divitdârlık görevlerini üstlenmiştir. 1712’de ikinci kez Anadolu muhasebeciliğine atanmıştır. Bu dönemde Damad Ali Paşa’nın desteğini almış ve onun yakın çevresinde yer almıştır. 1713’te defter emini ve ardından başmuhasebeci olarak görevlendirilmiştir.

1715’te silâhdar kâtipliğine getirilmiş, bu rütbe düşüşü Damad Ali Paşa’nın yakın adamı ve Naîmâ’nın rakibi olan Kethüdâ Köse İbrâhim Ağa’nın aleyhteki faaliyetleri sonucu gerçekleşmiştir. Aynı yıl Mora seferi sırasında üçüncü kez Anadolu muhasebecisi olarak görevlendirilmiş ve sefer sonrasında Mora seraskeri Mustafa Paşa’nın yanında defter emaneti vekâletiyle görev almıştır. 1716’da Balyabadra’da vefat etmiştir.

Naîmâ’nın ölümünden sonra evinde büyük bir yangın çıkmış ve eviyle birlikte tüm kitapları yanmıştır. Şârihulmenârzâde’nin müsveddelerinin de bu yangında yanması muhtemeldir.

İlk Resmî Osmanlı Vak‘anüvisi – NAÎMÂ

Naîmâ, asıl adı Ravzatü’l-Hüseyn fî hulâsati ahbâri’l-hâfikayn olan eseriyle Osmanlı tarihçiliğinde önemli bir yere sahiptir. Kitabın renkli tasvirleri, romanvari anlatımı, nükteli ifadeleri ve olayların iç yüzünü anlatmada gösterdiği titizlikle büyük ilgi çekmiştir ve şöhret kazanmıştır. Naîmâ’nın tarihi, Şârihulmenâr lakabıyla tanınan Kadı Mehmed Efendi’nin oğlu müderris Ahmed Efendi’nin yazdığı esere dayanır.

Naîmâ, eserini 1574 yılından başlayarak Şârihulmenârzâde kayıtlarının bittiği 1655 tarihine kadar getirmiş ve 1702’de Amcazâde Hüseyin Paşa’ya sunmuştur. Ancak Amcazâde’nin vefatı ve ardından ortaya çıkan Edirne Vak‘ası nedeniyle çalışmasını 1114 (1702) yılına kadar uzatma niyeti gecikmiştir. Sadarete getirilen Damad Hasan Paşa, eserin devamının yazılmasını talep etmiş ve Naîmâ, 1592-1660 olaylarını içeren bir vekâyi‘nâme ile eseri yeniden düzenlemiştir.

İkinci düzenleme, hicri 1592 senesiyle başlar ve ilk zikredilen olay Sadrazam Ferhad Paşa’nın azli ve yerine Kanijeli Siyavuş Paşa’nın tayinidir. Naîmâ’nın 1070’ten (1660) sonraki yıllara ait bazı müsveddeler hazırladığı ve bunların Şehrîzâde Said Efendi’ye geçtiği ileri sürülmüştür. Ancak Naîmâ’nın ölümünden sonra evinde çıkan yangında bu müsveddelerin yanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulmaktadır.

Naîmâ’nın eseri, Osmanlı tarihçiliğinde önemli bir yere sahip olup, o dönemlere dair detaylı bilgiler sunmaktadır. Bu eser, aynı zamanda dönemin sosyal ve siyasi yaşamına dair önemli bir kaynak olarak kabul edilir.

Naîmâ’nın Osmanlı tarihçiliğinde önemli bir yere sahip olan eseri, başta Kâtib Çelebi, Peçuylu İbrâhim, Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi ve Nişancı Abdi Paşa olmak üzere birçok kaynaktan yararlanarak kaleme alınmıştır. Şifahî kaynaklar arasında ise Ma‘noğlu Hüseyin Bey önemli bir yer tutar. Naîmâ’nın eserinde İbn Haldûn, Âlî Mustafa Efendi ve Kâtib Çelebi gibi müelliflerin fikirlerine dayanarak hazırlanan mukaddime kısmı büyük öneme sahiptir.

Naîmâ’nın tarih felsefesine ve tarih ilminin lüzum ve faydasına ait görüşleri kendisine ait orijinal fikirler olmamakla birlikte, tarih yazanlarda bulunması gereken yedi şartı belirtir. Bunlar arasında doğru sözlü olmak, dedikodulara ehemmiyet vermemek, yalnız vak‘a anlatmakla kalmayıp tarihi kıssadan hisse çıkaracak şekilde kaleme almak ve insanların değerini ortaya koyarken hissiyata kapılmamak gibi özellikler bulunmaktadır.

Naîmâ’nın eseri, Osmanlı tarihçiliğine önemli bir katkı sağlamış ve dönemin sosyal, siyasi ve kültürel yaşamına dair değerli bilgiler sunmuştur. Tarihçilik anlayışı ve siyasetnâmeyle ilgili görüşlerinin yanı sıra, eserinde kullandığı kaynakların çeşitliliği ve metni güzel fıkralar, manzum ve mensur parçalar ilâvesiyle süslemesi nedeniyle Naîmâ’nın eseri, Osmanlı tarih yazıcılığında öne çıkan bir yapıt olarak kabul edilir.

Naîmâ tarihi, olayları kronolojik bir sıra içerisinde anlatarak geleneğe bağlı kalmıştır. Eserde yaklaşık 1400 başlık bulunmakta olup, temel konuları belirlemek ve tasnif etmek mümkündür. Başlıklar altında vak‘alar detaylı olarak anlatılırken, kişiler ve kurumlar hakkında önemli bilgiler verilir. Eser, sadece İstanbul ve saray merkezli olaylara değil, aynı zamanda taşradaki olaylara ve devlet teşkilâtıyla ilgili konulara da yer vermiştir. Naîmâ’nın nücûm ilmine inandığı ve onu kullandığı eserinde görülmektedir.

Târîh-i Naîmâ, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde sıklıkla kullanılan ve okunan bir eser olmuştur. Cumhuriyet döneminde bu eseri sıkça kullananların başında Ahmed Refik gelmektedir. Ahmed Refik, eserlerinde geniş ölçüde Târîh-i Naîmâ’dan yararlanmış ve Naîmâ’yı ve eserini incelemiştir. Eserin yazma nüshaları Türkiye’de ve yabancı kütüphanelerde bulunmaktadır. Târîh-i Naîmâ’nın birkaç baskısı yapılmış olup, eksik olan ikinci baskı 1843 tarihindedir.

Naîmâ ve tarihi üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bunların ilki Lewis V. Thomas’ın doktora tezidir. Thomas, çalışmasında Naîmâ’nın hayatı, fikirleri ve eseri üzerinde durarak birçok noktayı aydınlatmıştır. İkincisi ise Zeki Arslantürk’ün sosyoloji çalışmasıdır. Naîmâ’nın tarihî eserinin Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde önemli bir yere sahip olduğu ve dönemin sosyal, siyasi ve kültürel yaşamına dair değerli bilgiler sunduğu görülmektedir.

Naîmâ Kimdir, Naîmâ Ne Demektir?

Naîmâ, 17. yüzyıl Osmanlı tarihçisi Mustafa Naîmâ Efendi’nin lakabıdır. Naîmâ, asıl adıyla Mustafa bin Ahmed bin Süleyman el-Hüseynî el-Ayntâbî, 1655’te doğmuş ve 1716’da vefat etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşamış olan Naîmâ, önemli bir tarihçi ve yazar olarak tanınır. Osmanlı tarihi üzerine yazdığı eserlerle dönemin sosyal, siyasi ve kültürel yaşamına dair değerli bilgiler sunmuştur.

Naîmâ’nın en önemli eseri “Târîh-i Naîmâ” adlı yapıttır. Bu eser, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1591’den 1659’a kadar olan dönemine dair ayrıntılı bilgiler içerir ve Osmanlı tarihi üzerine yazılmış önde gelen eserler arasında kabul edilir. Naîmâ, tarihi olayları kronolojik bir sıra içerisinde anlatarak geleneğe bağlı kalmıştır ve eserinde sadece İstanbul ve saray merkezli olaylara değil, aynı zamanda taşradaki olaylara ve devlet teşkilâtıyla ilgili konulara da yer vermiştir.

Naîmâ’nın adı, Türkçede “neşeli, mutlu” anlamına gelen “naîm” kelimesinden türetilmiştir ve bu nedenle Naîmâ, “neşeli, mutlu kişi” anlamında kullanılabilir.

Naîmâ’nın Hayatı Kronolojik Sıralama

Naîmâ’nın hayatına dair kesin tarihler bilinmemekle birlikte, önemli dönüm noktalarını kronolojik sıralama ile şu şekilde özetleyebiliriz:

1655: Naîmâ, Mustafa bin Ahmed bin Süleyman el-Hüseynî el-Ayntâbî olarak Ayntab (şimdiki Gaziantep) şehrinde dünyaya gelir.

1670’ler: Naîmâ, İstanbul’a taşınır ve eğitimine devam eder. İstanbul’daki medreselerde öğrenim görür ve zamanla ilim ve edebiyat alanlarında yetkinlik kazanır.

1680’ler – 1690’lar: Naîmâ, Osmanlı bürokrasisinde görev almaya başlar. Farklı devlet görevlerinde bulunur ve tarih yazmaya ilgi duyar.

1690’lar – 1710’lar: Naîmâ, kendi adıyla anılacak olan “Târîh-i Naîmâ” eserini kaleme alır. Eser, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1591-1659 dönemini kapsar ve dönemin sosyal, siyasi ve kültürel yaşamına dair ayrıntılı bilgiler sunar.

1716: Naîmâ, İstanbul’da hayatını kaybeder.

Naîmâ’nın yaşamı boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nda önemli tarihçi ve yazar olarak tanındığı ve “Târîh-i Naîmâ” adlı eseriyle Osmanlı tarihi yazımına büyük katkılar sağladığı bilinmektedir.

“Târîh-i Naîmâ Adlı Eserde Yer Alan Olaylar

“Târîh-i Naîmâ” adlı eser, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1591-1659 dönemini kapsar ve bu dönemde yaşanan önemli olayları içerir. Tüm olayları sıralamak oldukça uzun ve geniş kapsamlı bir işlem olacağı için, eserde yer alan bazı önemli olayları şu şekilde özetleyebiliriz:

 • 1591: Şeyhülislam Sun’ullah Efendi’nin ölümü.
 • 1593: Uyvar Seferi ve Avusturya’ya karşı savaşın başlaması.
 • 1595: Haçova Muharebesi, Osmanlı’nın Avusturya’ya karşı zaferi.
 • 1596: Eğri ve Kanije’nin fethi.
 • 1600: Celâlzâde Mustafa Çelebi’nin Sadrazam olması.
 • 1603: Safevî Devleti ile savaşın başlaması ve Osmanlı’nın Doğu Anadolu ve Kafkasya bölgelerinde ilerlemesi.
 • 1606: Zitvatorok Antlaşması’nın imzalanması ve Osmanlı-Avusturya savaşının sona ermesi.
 • 1609: Nasuh Paşa’nın öldürülmesi ve Kuyucu Murad Paşa’nın sadrazamlığa getirilmesi.
 • 1611: Kuyucu Murad Paşa’nın ölümü.
 • 1612: İstanbul’da büyük yangın.
 • 1617: Yeniçeri Ayaklanması ve Osmanlı tahtında değişiklikler.
 • 1620: Çelebi Mehmed’in katledilmesi ve İbrahim’in padişah olması.
 • 1623: Abaza Mehmed Paşa İsyanı.
 • 1631: Sultan I. Murad’ın ölümü ve genç yaşta tahta geçen IV. Murad’ın başarılı dönemi.
 • 1635: Revan Seferi ve Revan Kalesi’nin fethi.
 • 1638: Bağdat Seferi ve Bağdat’ın fethi.
 • 1640: IV. Murad’ın ölümü ve İbrahim’in tahta çıkışı.
 • 1645: Girit Seferi ve Venedik’e karşı savaşın başlaması.
 • 1648: İstanbul’da büyük yangın.
 • 1656: Köprülü Mehmed Paşa’nın sadrazamlığa getirilmesi ve Osmanlı İmparatorluğu’nun yeniden güçlenmesi süreci.
 • 1659: Köprülü Mehmed Paşa’nın ölümü.
 • 1594: Valide Sultan Safiye ile İstanbul’daki İtalyan elçisi arasında mektuplaşma.
 • 1599: Mihal Bey İsyanı.
 • 1604: Celali İsyanları ve Kalenderoğlu’nun isyanı.
 • 1607: İstanbul’da büyük kıtlık.
 • 1608: Osmanlı’nın Kanije Kuşatması ve çöküşle sonuçlanması.
 • 1610: Sultan I. Ahmed’in ölümü ve Genç Osman’ın tahta çıkışı.
 • 1618: Hotin Muharebesi ve Osmanlı’nın Lehistan’a karşı zaferi.
 • 1621: Abaza Mehmed Paşa’nın yeniden isyanı ve kaçışı.
 • 1622: Genç Osman’ın katli ve I. Mustafa’nın yeniden tahta çıkışı.
 • 1623: Sultan I. Mustafa’nın tahttan indirilmesi ve II. Osman’ın tahta çıkışı.
 • 1625: İstanbul’da büyük deprem.
 • 1633: Sultan I. Murad’ın Safevî Devleti ile anlaşma yaparak savaşı sonlandırması.
 • 1639: Kasr-ı Şirin Antlaşması’nın imzalanması ve Osmanlı-Safevî savaşının sona ermesi yayınlandı.
 • 1640: İstanbul’da büyük sel felaketi.
 • 1642: Osmanlı-Boğdan Savaşı’nın sona ermesi ve İstanbul Antlaşması’nın imzalanması.
 • 1648: İstanbul’da büyük sel felaketi

Naima Tarihi’nde 1612 Yılındaki Büyük İstanbul Yangını

1612 yılında İstanbul’da meydana gelen büyük yangın, Osmanlı İmparatorluğu’nun başkentinin tarihinde yaşanan en felaketli yangınlardan biridir. Bu yangın, İstanbul’un tarihindeki birçok diğer yangından daha büyük ve yıkıcıydı.

İstanbul yangını 1612 yılının Temmuz ayında başlamış ve yaklaşık 10 gün sürmüştür. Yangının başladığı yer olan Cibali semtindeki bir evde çıkan yangın, şiddetli rüzgârlar nedeniyle hızla yayılmıştır. Yangın nedeniyle İstanbul’un büyük bölümü haritadan silinmiş ve on binlerce insan evsiz kalmıştır.

Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olan İstanbul, zaman içinde birçok defa yangın felaketleriyle karşı karşıya kalmıştır. Bu yangınlar, ahşap yapıların yoğun olduğu şehrin yapısı ve o dönemde kullanılan itfaiye ekipmanlarının yetersizliği nedeniyle sıkça yaşanıyordu.

1612 yılındaki büyük İstanbul yangınında, şehrin büyük bir bölümü zarar görmüş ve tahminen 200.000 kişi evsiz kalmıştır. Yangında, çok sayıda cami, medrese, han, hamam, kervansaray ve dükkân gibi önemli yapılar da zarar görmüştür. Ayrıca, şehrin büyük bir bölümünün tahrip olması nedeniyle İstanbul’daki sosyo-ekonomik dengeler de etkilenmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan bu büyük yangından sonra, şehrin yeniden inşası ve toparlanması için çeşitli önlemler alınmıştır. Bu süreçte, ahşap yapıların yerine daha dayanıklı malzemeler kullanılarak yapılan binaların inşası teşvik edilmiştir. Ayrıca, yangın söndürme ekipmanları ve yöntemleri üzerinde de iyileştirmeler yapılmıştır.

1612 İstanbul yangını, başkentin tarihindeki en büyük felaketlerden biri olarak hafızalarda yer etmiştir. Bu yangın, şehrin ve imparatorluğun yapılarını ve yönetimini değiştiren önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir.

1625 Yılı Büyük İstanbul Depremi

Naima Tarihi, 17. yüzyıl Osmanlı tarihçisi Mustafa Naima’nın eseridir. 1625 yılında İstanbul’da meydana gelen büyük deprem hakkında Naima Tarihi’nde detaylı bilgi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bu dönemde meydana gelen depremler ve bunların etkileri hakkında genel bilgiler verilebilir.

1625 yılında İstanbul’da meydana gelen deprem, o dönemde şehrin ve civarındaki yapıları etkilemiştir. Depremin büyüklüğü ve hasar durumu hakkında kesin bilgiler olmamakla birlikte, özellikle ahşap yapıların zarar gördüğü ve şehrin bazı bölgelerinde ciddi tahribat yaşandığı bilinmektedir.

Depremin ardından İstanbul’da ve Osmanlı İmparatorluğu’nda altyapı ve yapıların güçlendirilmesi için çeşitli önlemler alınmıştır. Bu dönemde, depreme dayanıklı yapılar inşa etmek ve mevcut yapıları güçlendirmek amacıyla, daha sağlam malzemeler kullanılmış ve yapı teknikleri geliştirilmiştir.

Naima Tarihi’nde 1625 İstanbul depremine dair doğrudan bir anlatım olmamasına rağmen, bu dönemde yaşanan depremlerin İstanbul ve Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkileri ve alınan önlemler hakkında genel bilgiler verilebilir. Depremler, imparatorluğun ve şehrin altyapısının ve yönetiminin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için önemli dönüm noktaları olarak kabul edilmektedir.

Genç Osman’ın katli “Târîh-i Naîmâ”

Târîh-i Naîmâ’da, Genç Osman’ın katli, Osmanlı tarihindeki önemli olaylardan biri olarak ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Buna göre, Osmanlı tahtına çıkan Genç Osman, padişahlıkta yeni ve farklı bir yönetim tarzı benimser ve devletin önemli vezirlerini görevden alarak yerlerine kendi yakınlarından kişileri atar. Bu durum, eski vezirler ve bazı güçlü aileler arasında rahatsızlık yaratır.

Bu rahatsızlık sonucunda, Osmanlı tarihindeki ilk askeri darbe gerçekleşir ve Genç Osman, 19 Mayıs 1622 tarihinde tahttan indirilir. Yerine amcasının oğlu, daha deneyimli ve güçlü bir hükümdar olan I. Mustafa tahta çıkarılır. Genç Osman, Topkapı Sarayı’nda hapsedilir ve birkaç ay sonra, 20 Mayıs 1622’de sarayda bulunan askerler tarafından öldürülür.

Naima, bu olayın ayrıntılarını ve sebeplerini aktarırken, devletin içindeki güç mücadelelerine ve saray entrikalarına da değinir. Genç Osman’ın tahttan indirilmesi ve katli, Osmanlı tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve Naima, bu olayın sebep ve sonuçlarını detaylı bir şekilde ele alır.

Genç Osman’ın katli, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan bir taht kavgası sonucunda gerçekleşmiştir. Genç Osman, babası I. Ahmed’in yerine 1618 yılında tahta geçmiştir. Ancak Genç Osman, iktidarının başında güçlü bir muhalefetle karşılaşmış ve bazı kararları nedeniyle halkın tepkisini çekmiştir.

Tahta geçtiği dönemde, Genç Osman devlet idaresini ele geçiren bazı saray mensuplarını azletmiş ve devlet yönetiminde reformlar yapmaya çalışmıştır. Bu reformlar, güçlü bir muhalefetin doğmasına ve saray mensuplarının Genç Osman’ı tahttan indirmek için planlar yapmalarına neden olmuştur.

Bu planlar sonucunda, Genç Osman’ın tahttan indirilmesi için harekete geçilmiştir. 19 Mayıs 1622 tarihinde, Janissary birlikleri saraya saldırmış ve Genç Osman’ı tahtından indirerek esir almışlardır. Sarayda hapsedilen Genç Osman, birkaç gün sonra öldürülmüştür.

Bu olayın sebepleri arasında, Genç Osman’ın reformcu politikalarının bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanması, güçlü bir muhalefetin doğması, sarayda etkin olan bazı güç odaklarının taht kavgası için harekete geçmesi sayılabilir.

Genç Osman’ın katli sonrasında, Osmanlı İmparatorluğu’nda karışıklıklar yaşanmıştır. Genç Osman’ın tahttan indirilmesi ve öldürülmesi, Osmanlı halkı arasında büyük bir tepkiye neden olmuştur. Ayrıca, taht kavgalarının artarak devam etmesi, devletin iç karışıklıklarla uğraşması ve güç kaybetmesine yol açmıştır. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu’nun güç kaybetmesine ve gerilemesine neden olmuştur.

Naîmâ’nın Edebi Kişiliği

 • Naîmâ, Osmanlı dönemi tarih yazımının en önemli temsilcilerinden biridir ve aynı zamanda önemli bir edebi kişilik olarak da tanınır. Tarihi olayları akıcı bir üslupla anlatması ve güzel bir Türkçe kullanmasıyla bilinir.
 • Eserdeki anlatımı oldukça akıcıdır ve okuyucunun dikkatini kolaylıkla çeker. Naîmâ, tarih yazımında bilgi ve anlatım becerilerini ustalıkla birleştirir. Yalın bir üslup kullanır ve olayları ayrıntılı bir şekilde anlatır. Ayrıca kişilerin özelliklerini ve karakterlerini de detaylı bir şekilde tasvir eder.
 • Naîmâ’nın eserindeki dil ve üslup, dönemin Osmanlı Türkçesi’nin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilir. Anlatımındaki dil ve üslup o kadar güzeldir ki, zaman zaman şiirsel bir etki yaratır. Bu nedenle, Naîmâ’nın tarih yazımında sadece bilgi vermekle kalmadığı, aynı zamanda bir edebiyat eseri de ortaya koyduğu söylenebilir.
 • Naîmâ tarih yazımında ve edebiyatta önemli bir kişilik olarak kabul edilir. Eserindeki akıcı anlatımı ve güzel Türkçesi, Türk edebiyatının önemli eserleri arasında yer almasını sağlamıştır.
 • Naîmâ’nın dili oldukça etkileyici ve sanatsal bir üsluptadır. Döneminin en seçkin edipleri arasında yer almaktadır.
 • Eserdeki tasvirlere, tablolara ve nüktelere yer vererek eserine zenginlik katmıştır.
 • Naîmâ’nın eserlerinde toplumsal hayata ve insan davranışlarına dair derin bir anlayış göze çarpar.
 • Tarihi olayları objektif bir şekilde ele almasına rağmen, duygusal yönü de eserlerinde kendini hissettirir.
 • Naîmâ, güçlü bir kalem sahibi olduğu kadar, bir düşünür ve filozoftur. Tarihin felsefesine dair derinlemesine düşüncelere sahip olması, eserlerinin kalitesini arttırmıştır.
 • Eserlerinde sadece tarihî olayların anlatımı değil, aynı zamanda insanların düşünceleri, inançları, gelenekleri ve kültürleri de detaylı bir şekilde ele alınır.
 • Naîmâ’nın tarih anlayışında, tarihî olayların nedenleri, sonuçları ve aralarındaki bağlantılar önemlidir. Bu nedenle, eserlerinde kronolojik sıraya büyük önem verir.
 • Naîmâ, dilinin güzelliği ve eserlerindeki derinliğiyle Osmanlı edebiyat tarihinde önemli bir yere sahiptir. Eserleri, Osmanlı tarihinin önemli kaynakları arasında yer almaktadır.

Naîmâ Tarihi’nde III. Mehmet’in 19 Erkek Kardeşini İdam Ettirmesi

 • Naîmâ Tarihi, Nâimâ’nın en önemli eseridir.
 • Eser, 1574’ten 1651’e kadar olan dönemi kapsar.
 • Naîmâ Tarihi, Osmanlı İmparatorluğu’nun en zayıf dönemlerine denk gelen yılları anlatır.
 • Naîmâ, eserinde canlı ve zarif bir üslup kullanmıştır.
 • Eser, tarihsel olayları kronolojik sırayla aktarırken iç yüzünü de aydınlatır.
 • Naîmâ Tarihi, Osmanlı sosyal hayatını da tasvir eder.
 • Eser, Naîmâ’nın araştırması ve usta kalemiyle tamamlandığı için eski müsveddelerle ilgisi kalmamıştır.
 • Mehmet’in 19 erkek kardeşini nasıl idam ettirdiğini açık açık anlattığı bölümler vardır.
 • Naîmâ Tarihi’nde, III. Mehmet’in düşmanını küçük görmesi de yer alır.

Naîmâ Tarihi‘nde III. Mehmet’in 19 erkek kardeşini nasıl idam ettirdiğine dair detaylı anlatımlar yer almaktadır. Naîmâ, III. Mehmet’in tahta geçtiği dönemde, kardeşleri arasındaki taht kavgaları ve mücadelelerin yoğun olduğunu anlatır. III. Mehmet, kardeşlerinin taht mücadelesine karışmalarını engellemek ve tahtını korumak için 19 erkek kardeşini idam ettirmiştir. Naîmâ bu olayı açık bir şekilde ve detaylı olarak aktarmıştır.

III. Mehmet, tahta çıktıktan sonra, saltanatını güvence altına almak için ağabeylerini birer birer ortadan kaldırmaya başladı. Bu dönemde, tahtta hak iddia edebilecek kardeşlerinin sayısının kendisini rahatsız etmesiyle, kardeşlerini zehirletmek veya boğdurmaktan çekinmedi. Bazı kaynaklara göre, III. Mehmet’in kardeşlerinin sayısı 19’a kadar çıkıyordu. Naîmâ Tarihi’nde bu olayın detayları da yer almaktadır.

III. Mehmet, kardeşlerini ortadan kaldırırken, idam edilen kardeşleriyle özellikle yakın ilişkisi olanların da hedefi oldu. Bunlardan biri Şehzade Mustafa’ydı. III. Mehmet’in bazı danışmanları, Şehzade Mustafa’nın, tahtta hak iddia edebileceği endişesiyle III. Mehmet’i uyararak onun hakkında olumsuz propagandalar yapmaya başladılar. III. Mehmet, bu propagandalara kulak vererek, Şehzade Mustafa’yı hedef seçti ve onu idam ettirdi.

Naîmâ Tarihi, olayların iç yüzünü ve arka planını anlatarak, III. Mehmet’in bu kardeş katli politikasının, Osmanlı Devleti’nde birçok siyasi sorunu ve krizi tetiklediğini gösterir. Bu krizlerin arasında, kıtlık, ekonomik zorluklar, savaşlar ve devlet yönetimindeki zayıflık gibi konular yer alır.

Naîmâ’nın Tarih Anlayışı

Naîmâ, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki olayları kronolojik bir sıra içinde ele alan ve bu olayların önemli ayrıntılarını vermeye çalışan bir tarihçidir. Ancak, Naîmâ’nın tarih anlayışı, sadece bir kronoloji sunmaktan ibaret değildir. Onun tarih anlayışında, olayların birbirleriyle olan neden-sonuç ilişkileri, siyasi ve sosyal faktörler, toplumsal ve kültürel etmenler, kişisel ve psikolojik faktörler de önemli bir yer tutar.

Naîmâ, olayların nedenlerini ve sonuçlarını araştırarak, tarih yazımında öncelikli olarak bu konulara önem vermiştir. Bu yaklaşımıyla, Osmanlı tarihinde bir dönemin tüm yönlerini ele almaya çalışmıştır. Bu nedenle, Naîmâ’nın tarihi sadece siyasi olayları ele alan bir kaynak değil, aynı zamanda ekonomik, sosyal, kültürel ve dini yönleri de içeren bir kaynak olarak da önemlidir.

Naîmâ, tarih anlayışında ayrıca olayların öznelerine de önem verir. Bu nedenle, tarihsel olayları sadece bir olay olarak ele almaz, aynı zamanda olayların içinde yer alan kişilerin kişisel özellikleri, psikolojik durumları ve sosyal statüleri hakkında da bilgi verir. Bu yaklaşımıyla, Naîmâ, olayları daha insancıl ve gerçekçi bir bakış açısıyla ele alır.

Naîmâ’nın tarih anlayışı, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihini, sadece olayların kronolojik bir sırasını sunmakla kalmayıp, olayların sebeplerini, sonuçlarını ve öznelerini de ele alan geniş bir perspektiften ele almaktadır.

Naîmâ ile Diğer Osmanlı Tarihçilerinin Karşılaştırılması

Naîmâ, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki diğer tarihçilerle karşılaştırıldığında kendine özgü bir üslup kullanmıştır. Diğer tarihçiler, genellikle olayları sıralı bir şekilde aktarırken, Naîmâ daha çok insanlar, mekânlar ve atmosferi ön plana çıkarmıştır. Naîmâ, tarihin yalnızca olayların bir listesi olmadığını, aynı zamanda olayların nedenlerini, sonuçlarını ve insanların bu olaylardaki rolünü de anlamamıza yardımcı olan bir hikâye olduğunu düşünmüştür.

Diğer tarihçiler genellikle sade bir dil kullanırken, Naîmâ’nın üslubu daha nükteli ve zengindir. Hatta bazıları onun üslubunu fazla süslü bulmuştur. Ancak bu üslup, onun tarihin sıkıcı bir liste olmadığını göstermesi açısından oldukça etkili olmuştur.

Naîmâ, diğer tarihçilerden farklı olarak, tarihin sadece siyasi olaylarla sınırlı olmadığını düşünmüştür. Ona göre, sosyal ve kültürel olaylar da tarihin bir parçasıydı ve bunların da tarihsel bağlamda ele alınması gerekiyordu.