Nef‘î’nin Hayatı

Nef‘î, 1572 yılında doğan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli şairlerinden biri olarak kabul edilen bir divan şairidir. Gerçek adı Ömer’dir ve Erzurum’un Pasinler ilçesinden gelmektedir. Babası da şair olan Nef‘î, genç yaşta şiirle ilgilenmeye başlamış ve eğitim hayatını Pasinler ve Erzurum’da sürdürmüştür. İlk dönemlerinde “Darrî” mahlasını kullanan şair, daha sonra Gelibolulu Âlî tarafından “Nef‘î” mahlasıyla anılmaya başlamıştır.

1. Ahmed döneminde İstanbul’a gelen Nef‘î, sultanın iltifatını kazanarak kısa sürede önemli görevlere getirilmiştir. Dört padişah döneminde yaşayan şair, IV. Murad devrinde sanatının ve şöhretinin zirvesine ulaşmıştır. Ancak istikrarsız kişiliği ve hicivlerine devam etmesi nedeniyle zaman zaman görevinden uzaklaştırılmıştır.

Nef‘î’nin şiirlerinde Fars edebiyatı etkisi önemli bir yer tutar ve özellikle Örfî-i Şîrâzî, Evhadüddîn-i Enverî ve Hâfız-ı Şîrâzî gibi şairleri takip ettiği görülür. Ayrıca Türk şairleri arasında Bâkî, Fuzûlî ve Şeyhülislâm Zekeriyyâzâde Yahyâ gibi isimlere nazîreler yazmıştır. Nef‘î’nin Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye olan ilgisi ve Farsça şiirlerinde samimi bir mutasavvıf tavrı sergilemesi, onun bir Mevlevî muhibbi olabileceğine işaret etmektedir.

Nef‘î, mübalağa, vuzuh ve fahr gibi özellikleriyle yeni bir tarzın sahibi olarak kabul edilir. Şiirinde anlam üzerinde yoğunlaşır ve derinleşmeyi zengin hayallerle destekler. Kullandığı dil sağlam olup, özellikle gazellerinde daha sade bir dil tercih etmiştir.

Klasik Türk şiirinde kendine has bir eda oluşturan Nef‘î, önemli bir şair kabul edilir ve birçok şair tarafından özellikle kaside alanında etkilenilmiştir. Nef‘î’nin etkisi Ziyâ Paşa, Nâmık Kemal ve Tevfik Fikret gibi şairlere kadar ulaşmıştır. Nef‘î, hicivleri nedeniyle ölüme mahkûm edilmiş ve 1635 yılında ölmüştür.

Nef’i’nin Eserleri ve İçerikleri

Türkçe Divan: Nef’i’nin divanında ağırlıklı olarak kasideler bulunur. Padişahlara, devlet yetkililerine ve din adamlarına kasideler sunmuştur. İçerik olarak baharın güzelliği, İstanbul, mimari yapılar, şehir ve çevre güzellikleri, sultan atlarının tasviri, yiğitlik, savaş tasvirleri, aşk ve içki gibi konuları işler. Gazellerinde ise sevgi, sevgili, şarap, meclis, musiki, felekten şikâyet, sevgiliden şikâyet ve ıstırap gibi konular ele alınır.

Farsça Divan: Bu eserde daha çok tasavvufî aşka dair şiirler yer alır. Nef’i’nin Fars dili ve kültürüyle ilgili birikimi bu eserde ön plana çıkar.

Tuḥfetü’l-ʿuşşâḳ: Farsça divanda bulunan 97 beyitlik bir kasideden oluşur. Fuzûlî’nin Enîsü’l-ḳalb adlı eserine nazire olan bu kaside önemli bir eseridir.

Sihâm-ı Kazâ: Nef’i’nin hicivlerinin yer aldığı bu mecmuada sanatlı ve zekâ ürünü manzumelerin yanı sıra kaba sözler, itham ve küfür gibi ifadeler de bulunur. Eserde kaside, kıta ve terkibibend gibi değişik nazım şekilleri kullanılmış olmakla birlikte, dörtlükler daha çok tercih edilmiştir.

Nef’i’nin eserlerinde başarıyla uyguladığı mübalağa ve güçlü üslup dikkat çekicidir. Türk edebiyatında kaside, onun usta ellerinde klasik biçimini kazanmıştır. Ayrıca döneminin az beyitli gazel söyleme geleneğine uyarak, muhtasar ve anlamlı beyitler yazmıştır.

Nefi’nin Hiciv Örnekleri

Nef’i, Osmanlı edebiyatının en önemli hiciv şairlerinden biri olarak bilinir. Hiciv, kişilerin, olayların veya durumların alaycı ve eleştirel bir şekilde işlendiği şiir türüdür. Nef’i, döneminin önemli kişiliklerine yönelik hicivler yazarak, onların zaaflarını, kusurlarını ve eleştiri konusu olan yönlerini mizahi bir dille ortaya koymuştur.

Nef’i’nin hiciv anlayışı, keskin zekâsı, incelikli üslubu ve güçlü ifade becerisiyle öne çıkar. Hicivlerinde, eleştirdiği kişilerin özelliklerini ve yaptıklarını doğrudan ifade etmekten çekinmez. Bu tavrı, zaman zaman kendisine düşmanlar kazandırsa da, hiciv geleneğine önemli katkılar sağlamıştır.

“Bize kelb demiş Tahir Efendi
İltifatı bu sözüyle zahirdir
Maliki’dir benim mezhebim zira
İtikadımca kelb, tahirdir…”

Örneğin, Nef’i’nin Vezir Tahir Efendi’ye yazdığı hicivde, “kelb” (köpek) kelimesini kullanarak Tahir Efendi’ye cevap verir. Bu şiirde, Nef’i’nin hiciv anlayışında mizah, alay ve zekice ifadelerin ön planda olduğunu görüyoruz. Ayrıca, Tahir Efendi’nin kendisine “kelb” demesine rağmen, Nef’i bu kelimeyi kendi mezhebine göre bir tahiret örneği olarak kullanarak, Tahir Efendi’yi eleştirmiştir.

“Müftü efendi bize kâfir demiş
Tutalım ben O’na diyem Müslüman
Lâkin varıldıkta ruz-ı mahşere
İkimiz de çıkarız orada yalan…”

Şeyhülislam’a yazdığı hicivde ise, Nef’i kendisine “kâfir” denmesine karşı, ironik bir dille eleştirisini dile getirir ve bu durumun ahirette ortaya çıkacağını belirtir. Bu örnekte de Nef’i’nin hiciv anlayışında mizah ve ironinin önemli bir yeri olduğunu görmekteyiz.

“Gürcü hınzırı, a samsun-ı muazzam, a köpek
Nerde sen, nerde sadrazamlık, a köpek
Vay ol devlete kim ola mürebbisi anun
Bir senin gibi deni cehl-i mücessem, a köpek…”

Son olarak, Sadrazam Bayram Paşa’ya yazdığı hicivde, Nef’i Bayram Paşa’nın sadrazamlığa layık olmadığını iddia ederek, onu “Gürcü hınzırı” ve “köpek” gibi ifadelerle aşağılar. Bu hicivde de Nef’i’nin sert eleştiri ve alaycı üslubunu görmekteyiz.

Nef’i’nin hiciv anlayışının temel özellikleri arasında; mizah, alay, ironi ve zekice ifadelerin kullanılması bulunmaktadır. Bu özellikler, onun hiciv geleneğine önemli katkılar sağlamasına ve Osmanlı edebiyatında kendine özgü bir yere sahip olmasına neden olmuştur. Bununla birlikte, bu keskin üslup, Nef’i’nin dönemin önemli kişilikleriyle yaşadığı gerilimleri ve düşmanlıkları da beraberinde getirmiştir.

Nef’i’nin hicivlerinde, döneminin önemli kişiliklerine yönelik sert eleştiriler ve alaycı ifadeler, onun cesur ve korkusuz bir şair olduğunu ortaya koyar. Ancak bu cesur tavrı, Nef’i’nin pek çok düşman edinmesine ve yaşamının sonunda idam edilmesine sebep olmuştur.

Nef’i’nin hiciv anlayışında, eleştiri sınırlarını zorlayarak, karşısındaki kişiyi rencide etmekten çekinmeyen sert ve alaycı bir üslup dikkat çeker. Bu anlayış, Osmanlı edebiyatında hiciv geleneğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Nef’i, bu tavrı sayesinde hiciv türünün ustalarından biri olarak kabul edilir ve bu alanda kendine özgü bir yere sahiptir.

Ancak, Nef’i’nin hiciv anlayışının sert ve alaycı üslubunun, zaman zaman kendisine ve muhataplarına zarar verdiği de unutulmamalıdır. Özellikle dönemin padişahları ve devlet erkânına yönelik hicivleri, onun düşmanlarının sayısını arttırmış ve bu durum sonunda onun hayatına mal olmuştur.

Fırsatî’ye yazdığı hiciv:

Fırsatî, adın gibi fırsat kollarsın hep

Koca şair, ama dilin ne küçük, ne adî

Bir an dursan, edebiyat rahat eder

Gel, bu dilden başka bir dil öğren bari

Bu dörtlükte, Nef’i şair Fırsatî’yi eleştirir ve onun dilinin küçük ve adî olduğunu ima eder. Fırsatî’nin bir an durması durumunda edebiyatın rahat edeceğini söyleyerek alaycı bir üslup kullanır.

Nef’i’nin hiciv anlayışı, Osmanlı edebiyatında hiciv türünün gelişimine önemli katkılar sağlamış olsa da, bu anlayışın sert ve alaycı üslubu, Nef’i’nin yaşamında ve dönemin sosyal ilişkilerinde olumsuz etkiler yaratmıştır. Bu durum, hiciv türünün gücü ve etkisi kadar, bu türün yarattığı riskleri ve tehlikeleri de göz önünde bulundurarak değerlendirilmelidir.

Nef’i’nin Edebi Kişiliği ve Sanatı

 • Nef’i, şiirlerinde akıcı ve zengin bir dil kullanır. Aynı zamanda ifadelerinde kuvvetli bir söyleyiş ve etkileyici bir üslup sergiler.
 • Nef’i, Osmanlı edebiyatının en önemli hiciv şairlerinden biri olarak kabul edilir. Cesur ve korkusuz bir şair olan Nef’i, eleştirilerini sert ve alaycı bir üslupla ifade eder.
 • Nef’i, Türk edebiyatında kaside türünün klasik biçimini kazandıran isimlerden biridir. Özellikle methiye ve fahriye türlerinde gösterdiği başarı dikkat çekicidir.
 • Döneminin az beyitli gazel söyleme geleneğine uyan Nef’i, muhtasar ve anlamlı beyitler yazmıştır. Gazellerinde sevgi, sevgili, şarap, meclis, musiki ve ıstırap gibi konuları ele alır.
 • Farsça Divan’ında daha çok tasavvufî aşka dair şiirler yazmıştır. Bu eser, şairin Fars dili ve kültürüyle ilgili birikimini gösterir.
 • Tâhir Efendi ve Şeyhülislâm Yahyâ ile olan karşılıklı hicivleri, zarif ve etkileyici örnekler olarak kabul edilir.
 • Hicivlerinde genellikle sade bir dil kullanır. İnce hayallerle bezenmiş, zekâ ürünü manzumelerin yanı sıra kaba sözler, itham ve küfür gibi sıradan ifadeler de yer alır.
 • Eserlerinde kaside, kıta, terkibibend ve dörtlükler gibi farklı nazım şekilleri kullanmıştır.
 • Nef’i’nin hiciv anlayışı ve eserleri, Osmanlı edebiyatında hiciv geleneğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.
 • Nef’i’nin edebi kişiliği, eserleri ve etkisi, Türk edebiyatının önemli bir dönemini temsil eder ve Osmanlı edebiyatında hiciv türünün gelişimine katkı sağlamıştır.

Nefi’nin Ölümüne Sebep Olan Şiirleri

Osmanlı şairi Nef’i, keskin zekâsı ve üstün hiciv yeteneğiyle ün salmıştır. Fakat bu yeteneği, zaman zaman onun başına bela olmuştur. Nef’i’nin ölümüne sebep olan şiirlerinin başında, dönemin üst düzey yöneticilerine yazdığı hicivler gelir.

Sultan IV. Murad’ın sadrazamı Bayram Paşa’ya yazdığı hiciv, Nef’i’nin başını belaya sokan en önemli örnektir:

Gürcü hınzırı, a samsun-ı muazzam, a köpek

Nerde sen, nerde sadrazamlık, a köpek

Vay ol devlete kim ola mürebbisi anun

Bir senin gibi deni cehl-i mücessem, a köpek…

Bu hicivde Nef’i, Bayram Paşa’ya sert sözlerle yüklenir ve onu küçük düşürmeye çalışır. Şiirde, Paşa’nın sadrazamlık makamına layık olmadığı ve devletin zarar gördüğü ima edilir.

Nef’i’nin bu tür hicivleri, dönemin yöneticilerinin öfkesini üzerine çekmiştir. Bayram Paşa’nın yanı sıra diğer vezir ve paşalara da hicivler yazmış olan Nef’i, sonunda bu öfkenin hedefi haline gelir.

1635 yılında, Nef’i’nin ölüm emri çıkar. Ölüm emri doğrudan padişah tarafından verilmiş olmasa da, dönemin yöneticilerinin öfkesi ve Nef’i’nin durmaksızın hicivler yazması, sonunun gelmesine sebep olur. Nef’i, idam edilerek hayatına son verilir.

Nef’i’nin ölümüne sebep olan şiirler, onun hiciv sanatında ne kadar başarılı olduğunu gösterirken, aynı zamanda bu yeteneğinin de sonunu hazırladığını gözler önüne serer.

Nef’i Nasıl Öldürüldü?

Nef’i, 17. yüzyıl Osmanlı şairi olarak, hicivleriyle ünlüydü ve eserlerinde dönemin önemli isimlerine gözdağı vererek onların öfkesini üzerine çekmekteydi. Bu durum, sonunda onun ölümüne yol açtı.

Nef’i, zaman zaman Sadrazam ve diğer devlet adamlarına yazdığı hiciv şiirlerle onları alaya alır ve küçük düşürürdü. Hicivleri, dil bilgisi ve üslubuyla oldukça etkileyici olmakla birlikte, söylediği sözler son derece ağır ve yaralayıcıydı. Bu nedenle, dönemin yöneticileri ve aristokratları Nef’i’ye karşı büyük bir öfke duymaktaydılar.

1635 yılında, şairin İstanbul’da yaşadığı dönemde, Nef’i’nin ölümüne karar verildi. Ölüm emrinin doğrudan padişah tarafından verilmediği düşünülse de, dönemin üst düzey yöneticilerinin, özellikle Sadrazam Bayram Paşa ve Vezir Tahir Efendi’nin Nef’i’ye olan öfkesi ve onun hicivlerine karşı gösterdikleri tahammülsüzlük, şairin sonunu hazırlar. İdam edilmesine karar verilen Nef’i, evinde yakalanır ve öldürülür.

Nef’i’nin öldürülme şekli ile ilgili çeşitli rivayetler mevcuttur. Bazı kaynaklara göre Nef’i, boğularak öldürüldü. Başka bir rivayete göre ise, evine gelen cellatlar tarafından dilinin kesilip atıldıktan sonra boğularak öldürüldü. Bu ikinci rivayet, Nef’i’nin sivri dilli hicivleri nedeniyle dilinin kesildiğini ima eden sembolik bir anlatım olarak kabul edilebilir.

Nef’i’nin ölümü, onun hiciv sanatındaki başarısının yanı sıra, bu yeteneğinin de kendi sonunu hazırladığını gösterir. Dönemin yöneticilerine karşı gösterdiği cesur ve sivri dilli tutum, ne yazık ki, hayatına mal olmuştur. Nef’i’nin trajik ölümü, onun döneminde hiciv sanatının tehlikelerini ve güçlü kişilere karşı yapılan eleştirilerin sonuçlarını da gözler önüne serer.

Nef’i “a köpek” dörtlüğünün günümüz Türkçesi ve Anlamı

Nef’i’nin Vezir Tahir Efendi’ye cevaben yazdığı şiirde kullandığı “a köpek” ifadesi, günümüz Türkçesi’nde “ey köpek” şeklinde ifade edilebilir. Şiirin ilgili bölümü şöyledir:

“Gürcü hınzırı, a samsun-ı muazzam, a köpek

Nerde sen, nerde sadrazamlık, a köpek

Vay ol devlete kim ola mürebbisi anun

Bir senin gibi deni cehl-i mücessem, a köpek…”

 

Burada Nef’i, Vezir Tahir Efendi’ye hitap ederek onu aşağılamak ve alay etmek amacıyla “ey köpek” şeklinde hitap etmektedir. Bu ifade, Nef’i’nin hiciv sanatındaki ustalığını ve sivri dilli tutumunu gösterir. Günümüz Türkçesi’nde bu ifade, “ey köpek” olarak yeniden yazılabilir:

“Gürcü domuz, ey büyük utanç, ey köpek

Nerede sen, nerede sadrazamlık, ey köpek

Vay şu devlete ki yöneticisi böyle

Senin gibi cahil ve cüretkâr, ey köpek…”

 

Nef’i’nin Divan Şiiri Geleneğine Katkıları

 • Nef’i, yüzyıl Osmanlı şiirinde önemli bir yere sahip olan ünlü bir şairdir. Divan şiiri geleneğine önemli katkılar sunmuştur.
 • Nef’i, kaside türünde büyük başarılar elde etmiştir. Özellikle methiye ve fahriye bölümlerinde gösterdiği başarı dikkat çekicidir. Türk edebiyatında kaside, onun usta ellerinde klasik bir biçim kazanmıştır.
 • Nef’i’nin kasidelerindeki nesîb bölümlerinde baharın güzelliği, bayram coşkusu, İstanbul ve çevresinin güzellikleri, mimari yapıların tasviri, yiğitlik ve savaş tasvirleri, aşk ve içki gibi konular başarıyla anlatılmıştır.
 • Nef’i, az beyitli gazel söyleme geleneğine uyarak, her bakımdan muhtasar ve anlamlı beyitler yazmıştır. Gazellerinde sevgi, sevgili, şarap, meclis, müzik, felekten ve sevgiliden şikayet, ıstırap gibi konuları ele almıştır.
 • Nef’i, şiirlerinde başarıyla uyguladığı mübalağa (abartma) ile dikkat çekmiştir. İnsan mantığını hayrete düşürecek kadar derinleşen mübalağaları ile üslup zenginliği sağlamıştır.
 • Nef’i, hiciv türünde de önemli başarılar elde etmiştir. Hicivleri ile dönemin önemli kişilerini eleştirirken, zarif ve ince üslubu ile dikkat çekmiştir. Hiciv şiirinde Nef’i’nin başarısı, bu türün gelişmesine katkı sağlamıştır.
 • Nef’i, lirik şiirlerde de başarılı olmuştur. Sevgi, aşk ve özlem temaları işleyen bu şiirler, duygu yoğunluğu ve içtenlikle dikkat çeker.
 • Nef’i’nin bu katkıları, onun Divan şiiri geleneğinde önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Döneminin ve Türk edebiyatının önemli şairlerinden biri olarak kabul edilen Nef’i, zengin üslubu ve başarılı eserleriyle Divan şiiri geleneğine önemli katkılar sunmuştur.

Sihâm-ı Kazâ – Nef’i

“Gökten nazire indi Sihâm-ı kazâsına

Nef’i diliyle uğradı Hakk’ın belâsına“

Sihâm-ı Kazâ, 17. yüzyıl Osmanlı şairi Nef’i’nin ünlü hicivlerinin toplandığı mecmuadır. Eserde, Nef’i’nin zekâ ürünü ve sanatlı manzumeleri kadar, kaba sözler, itham ve küfür gibi ifadeler de bulunmaktadır. Bu durum, dönemin hiciv anlayışının yanı sıra şairin cesur ve sivri dilli tutumunu da gözler önüne sermektedir.

Sihâm-ı Kazâ’da kaside, kıta ve terkibibend gibi değişik nazım şekilleri kullanılmış olsa da, dörtlükler daha çok tercih edilmiştir. Bu tercih, hem Nef’i’nin dörtlük formunu hiciv türünde ustalıkla kullanabilmesine, hem de dörtlüklerin o dönemde yaygın olarak kullanılmasına bağlıdır.

Eserde, Nef’i dönemin yöneticilerine, aristokratlarına ve bazen diğer şairlere yönelik eleştirilerini hicivlerinde sergilemektedir. Bu hicivlerde, şairin dil bilgisi ve üslubuyla etkileyici olmakla birlikte, söylediği sözler son derece sert ve yaralayıcıdır. Bu nedenle, Sihâm-ı Kazâ, dönemin hiciv anlayışının ve eleştirel şiir geleneğinin önemli bir örneğidir.

Sihâm-ı Kazâ, Nef’i’nin hicivlerindeki dil ve üslup zenginliğini, sivri dilli ve cesur tavırlarını, ayrıca dönemin yöneticilerine ve aristokratlarına karşı eleştirel duruşunu anlamak için önemli bir kaynaktır. Bu mecmua, Osmanlı edebiyatının hiciv geleneğindeki başarıyı ve hiciv şairlerinin dönemlerinde yaşadıkları tehlikeleri gözler önüne serer.

Sihâm-ı Kazâ eserinde Nef’i’nin birçok önemli hiciv şiiri yer almaktadır. İşte bu eserden bazı öne çıkan örnekler ve açıklamaları:

“Ko gezer kıblegâh-ı pâdişâhı

Cihâna sultan olmuş bir mu’ahed

Ki hırsından olmuş dîde-i zevkü

Nihâl-i dîde-i nihâlşenâhı”

Açıklama: Bu şiirde Nef’i, dönemin bir vezirine gönderme yapıyor ve onun hırsının gözlerinde nasıl büyüdüğünü vurguluyor. Burada, vezirin padişahın gözünde büyük bir değere sahip olduğu ima edilirken, aynı zamanda bu durumun vezirin hırsının bir ürünü olduğu belirtiliyor.

“Bir mu’ahed hınzîr-i vâfir-i lât

Eşîr-i kâfir-i râzî-i mâl

Devlet-i âlişânı âl-i Osman

Çekmedi bir eşîr-i kâfir-i hâl”

Açıklama: Bu şiirde Nef’i, yine dönemin bir yöneticisini eleştiriyor ve onun kötü niteliklerini hicivle anlatıyor. Şair, yöneticinin kötü yönlerini betimlerken, Osmanlı Devleti’nin böyle bir yöneticiye nasıl katlandığını sorguluyor.

“Çekmedi bu kadar zulm-i dürr-i yezdân

Saray-ı şâhâne-i devlet-i âlî

Ser-çeşme-i rahmet-i Hudâsı her dem

Bahâre döner çeşme-i âb-ı revânî”

Açıklama: Bu şiirde Nef’i, dönemin bir devlet görevlisinin zulmünü eleştiriyor ve bunun sarayın huzurunu bozduğunu ifade ediyor. Ayrıca, şair, Tanrı’nın rahmetinin her zaman bahar gibi tazelenerek devam ettiğini ve bu zalim kişinin de bir gün adaletle karşılaşacağını ima ediyor.

Bu örnekler, Sihâm-ı Kazâ eserinde yer alan şiirlerden sadece birkaçıdır. Nef’i, eserinde dönemin önemli isimlerini eleştirirken, dil bilgisi ve üslup zenginliğiyle etkileyici bir anlatım sergilemektedir. Sihâm-ı Kazâ, Nef’i’nin hiciv anlayışını ve dönemin yöneticilerine karşı eleştirel duruşunu daha iyi anlamak için önemli bir kaynaktır.

Nef’i’nin Türkçe Divanı ve Özellikleri

 • Nef’i, 17. yüzyılın önemli Osmanlı şairlerinden biri olarak, Türkçe ve Farsça divanlarıyla tanınmaktadır. Türkçe Divanı, Nef’i’nin Türkçe şiirlerini topladığı eseridir ve şairin lirik ve hiciv yönünü gözler önüne serer. Nef’i’nin Türkçe Divanı’nın bazı özellikleri şunlardır:
 • Gazel, kaside, murabba, müstezat, rubai ve terkibibend gibi çeşitli nazım şekillerine yer verilmiştir. Bunlar arasında gazel ve kaside türleri öne çıkmaktadır.
 • Nef’i’nin Türkçe Divanı’ndaki lirik şiirlerinde aşk, özlem, kavuşma ve ayrılık gibi temalar işlenmiştir. Bu şiirlerde şair, duygu ve düşüncelerini coşkulu bir dille anlatırken, özellikle aşk ve özlem temalarında klasik divan şiiri geleneğine uygun ifadeler kullanmıştır.
 • Özellikle dikkat çeken ve şairin ününü sağlayan hiciv şiirleridir. Nef’i, döneminin önemli isimlerine yönelik hicivlerle, sert eleştirilerini ve alaycı tutumunu dile getirir. Bu hicivlerde Nef’i, dil ve üslup yönünden başarılı olmakla birlikte, bazen kaba ve ağır söylemlere başvurarak eleştirdiği kişileri küçük düşürmeye çalışmıştır.
 • Şiirlerinde söz sanatları ve zengin bir dil kullanımı görülür. Şair, anlam ve şekil yönünden başarılı bir üslup sergileyerek, divan şiirinin gerektirdiği ölçü ve kafiye kalıplarına uymuştur. Ayrıca, döneminin dil ve anlatım özelliklerine uygun olarak, şiirlerinde Arapça ve Farsça sözcükler de kullanmıştır.
 • Nef’i’nin Türkçe Divanı’nda kullanılan dil, 17. yüzyıl Osmanlı Türkçesine özgüdür. Şiirlerinde klasik divan şiiri geleneğine uygun anlatım ve dil kullanımı görülürken, Nef’i, özellikle hiciv şiirlerinde zaman zaman sert ve alaycı bir dil kullanarak dikkat çeker.

Nef’i’nin Divan Edebiyatındaki Dil Anlayışı

Nef’i, Divan edebiyatı döneminin ünlü şairleri arasında yer almaktadır. Dil anlayışı, dönemin özelliklerine uygun olarak şekillenmiştir. Divan edebiyatında kullanılan dil, Arapça ve Farsça kökenli kelimelerle zenginleştirilmiş Osmanlı Türkçesi’dir. Nef’i de bu dil anlayışını benimsemiştir.

Nef’i’nin şiirlerinde dönemin zengin kelime hazinesi kullanılmıştır. Arapça ve Farsça, şiir sözlerinde sık sık yer alır. Şair, kelime yapısında oldukça yapılar davranarak, dilin zenginliğini şiirlerine yansıtmıştır. Ayrıca, kullanılan sözcüklerin anlamlarını doğru bir şekilde kullanmak için, şiirlerinde anlatım bozukluğu gibi bir sorunla karşılaşılmaz.

Nef’i’nin Divan edebiyatındaki dil anlayışında, vezin ve ölçüye de büyük önem verilmiştir. Şair, kullandığı nazım şekillerinde uyak ve vezin kurallarına uygun hale getirilmiştir. Bu sayede şiirlerinde ritmik bir akıcılık yakalamıştır. Ayrıca, Divan edebiyatındaki geleneğe uygun olarak, şiirlerinde birçok eser anlatım ve mecaz kullanmıştır.

Nef’i’nin Divan edebiyatındaki dil anlayışı, özellikle hicivlerinde kendinden geçti. Şair, sivri dilinin yanı sıra, kullandığı zengin ve akıcı dil ile de dönemin önemli şairleri arasında yer almıştır.

Özetle, Nef’i’nin Divan edebiyatındaki dil anlayışı, dönemin özelliklerine uygun olarak şekillendirilmiştir. Şair, zengin kelime hazinesi, vezin ve ölçüye uygunluk, şekil anlatım ve mecaz kullanımı gibi unsurlar başarıyla kullanılmıştır. Bu sayede Divan edebiyatının önemli şairleri arasında kendine has bir yer edinmiştir.

Nef’i Tûtî-i mu’cize-gûyem (Mucizeli Söz Söyleyen Papağan)

Tûtî-i mu’cize-gûyem ne desem lâf değil

Çarh ile söyleşemem âyînesi sâf değil

 

Ehl-i dildir diyemem sînesi sâf olmayana

Ehl-i dil birbirini bilmemek insâf değil

 

Yine endîşe bilir kadr-i dür-i güftârım

Rûzigâr ise denî dehr ise sarrâf değil

 

Girdi miftâh-ı der-i genc-i ma’ânî elime

Âleme bez-i güher eylesem itlâf değil

 

Levh-i mahfûz-ı suhandir dil-i pâk-i Nef’î

Tab’-ı yârân gibi dükkânçe-i sahhâf değil

 

Nef’i’nin bu gazelinde, şair, dilin güzelliği, iletişim ve anlamın önemini işler. Şiirde, sözlerin ve dilden anlayan kişilerin değerine dair düşüncelerin yanı sıra, aşk ve aşina olanların birbirlerini anlamaları gerekliliği üzerinde durulmaktadır.

 1. Beyit: Şair, sözlerinin ne kadar değerli ve büyülü olduğunu belirtir. Kendi sözlerini sıradan laflarla karşılaştıramayacağını ve bu güzelliği anlatmanın zor olduğunu ifade eder. İkinci mısra, şairin sözlerinin ayna gibi saflığı ve doğruluğu olduğunu anlatır.
 2. Beyit: Şair, kalbi temiz olmayan kişilere “ehl-i dil” (yani dili ve sözleri anlayan, değer veren) diyemeyeceğini belirtir. Ehl-i dilin birbirlerini anlamamasının adaletsiz olduğunu söyler.
 3. Beyit: Nef’i, sözlerinin değerini anlayabilen endişeli bir kişi olduğunu ima eder. Zamanın ve dünyanın bu değeri takdir etmediğini ve kıymet bilmediğini belirtir.
 4. Beyit: Şair, anlamın kapısının anahtarının (miftâh-ı der-i genc-i ma’ânî) eline geçtiğini ifade eder. Eğer bu değerli bilgiyi dünyaya sunsa, bunun bir kayıp (itlâf) olmayacağını söyler.
 5. Beyit: Nef’i, kendi temiz ve saf kalbini (dil-i pâk-i Nef’î), korunmuş bir levha (levh-i mahfûz) olarak nitelendirir. Dostların mührü gibi özel ve değerli olduğunu, bunun sıradan bir kitapçı dükkânı (dukkânçe-i sahhâf) gibi basit olmadığını belirtir.

Bu şiirde Nef’i, dilin ve sözlerin güzelliği, önemi ve anlamını vurgular. Aynı zamanda, aşk ve dostluk ilişkilerinde, ehl-i dilin birbirlerini anlamalarının gerekliliğine dikkat çeker. Şairin sözlerinin değeri ve kıymeti konusundaki endişesi, zamanın ve dünyanın bu değeri takdir etmediği fikriyle birleşir.

Nef’i’nin Şiirlerinde Medhiye, Fahriye, Hicviye Anlayışı

Nef’i, 17. yüzyıl Osmanlı şairlerindendir ve özellikle medhiye, fahriye ve hicviye türlerinde büyük başarı göstermiştir. Nef’i’nin bu türlerdeki anlayışına göz atalım:

Medhiye: Övgü ve methedilen kişinin güzelliklerini, erdemlerini ve başarılarını dile getiren bir nazım türüdür. Nef’i, medhiyelerinde padişahların ve devlet adamlarının özelliklerini, kahramanlıklarını ve adaletlerini övmüştür. Bu türdeki şiirlerinde, Nef’i’nin özellikle şiirsel dilindeki zenginliği, güzellik ve uyak becerisi göze çarpar. Şair, medhiyelerinde aynı zamanda padişahların hükümet işlerindeki başarılarını ve ülkenin refahını da dile getirir.

Fahriye: Şairin kendi başarılarını, yeteneklerini ve şiirsel üstünlüğünü övdüğü bir nazım türüdür. Nef’i, fahriyelerinde kendi şiirlerinin güzelliklerini, dil becerisi ve anlam zenginliğini vurgular. Şair, bu türde kendini diğer şairlerden üstün göstermeye çalışır ve onlarla arasındaki farklara dikkat çeker. Nef’i’nin fahriyelerinde, zaman zaman mütevazılıktan uzak bir tutum sergileyebilmesi ve kendini övmesi dikkat çekicidir.

Hicviye: Toplumun ve bireylerin eleştirilebilir yönlerini, hatalarını ve eksikliklerini alaycı bir dille yeren bir nazım türüdür. Nef’i’nin hicviyeleri, döneminin en ünlü ve etkili hiciv örneklerindendir. Nef’i, hicviyelerinde toplumun ahlaki çöküşünü, rüşvet, yolsuzluk ve adaletsizlik gibi sosyal sorunları eleştirir. Şair, hicviyelerinde sivri dilli ve keskin bir üslup kullanarak, dikkat çeken ve etkili hicivler yazmıştır.

Nef’i’nin medhiye, fahriye ve hicviye türlerindeki anlayışı, döneminin ve Osmanlı edebiyatının önemli bir yansımasıdır. Nef’i, bu türlerde gösterdiği başarı ve etkili üslubuyla Osmanlı şiirinde önemli bir yer edinmiştir. Kısacası Nef’i hem överken hem de hicvederken aşırıya kaçmış bir şairdir.

Nef’i Hangi Üslupla Şiir Yazmıştır?

 • Nef’i, 17. yüzyıl Osmanlı şairi olup, özellikle Divan şiir geleneğine bağlı kalarak şiirler yazmıştır. Divan edebiyatında kullanılan klasik Türkçe ve Farsça sözcüklerle zenginleştirilmiş bir dil ve üslup kullanır. Nef’i’nin şiirlerinde göze çarpan üslup özellikleri şunlardır:
 • Nef’i, şiirlerinde ahenk ve uyak becerisini ustalıkla kullanır. Kafiye ve rediflerle oluşturduğu uyaklar, şiirlerinin akıcılığını ve güzelliğini artırır.
 • Şiirlerinde, özellikle doğa ve aşk temalarında güçlü imgeler ve benzetmeler kullanır. Bu sayede, şiirlerinde hem duygu yoğunluğu sağlar hem de anlatım zenginliği elde eder.
 • Divan edebiyatında önemli bir yeri olan söz sanatlarına (teşbih, istiare, cinas, tezad vb.) Nef’i’nin şiirlerinde sıklıkla rastlanır. Bu söz sanatları, Nef’i’nin anlatımını güçlendiren ve şiirlerine zenginlik katan önemli unsurlardır.
 • Kelime oyunları: Nef’i, şiirlerinde kelime oyunları ve cinaslar kullanarak, anlam derinliği ve estetik güzellik sağlar. Bu özellik, şairin dil becerisi ve yaratıcılığına işaret eder.
 • Nef’i, Divan edebiyatında yaygın olan gazel ve kaside gibi nazım biçimlerinde şiirler yazmıştır. Bu nazım biçimlerinde özellikle medhiye, fahriye ve hicviye türlerinde başarılı örnekler vermiştir.
 • Nef’i, Divan şiir geleneğine bağlı olarak klasik bir üslupla şiirler yazmıştır. Dil ve anlatım becerisi, söz sanatları kullanımı ve nazım biçimlerindeki ustalığı ile dikkat çeken Nef’i, bu sayede Osmanlı edebiyatında önemli bir şair olarak kabul edilir.

 “Gökten nazire indi Sihâm-ı kazâsına

Nef’i diliyle uğradı Hakk’ın belâsına“

 Bu beyitte Nef’i’nin dilinin keskinliği ve hiciv anlayışının güçlü olduğuna dikkat çekilmektedir. Ayrıca, şairin öldürülmesi ile ilgili bir bağlantı da bulunmaktadır. Şairin dilinin keskinliğinin, kazaların (kaderin okları) gökten indiği şeklinde bir benzetme ile vurgulanması, Nef’i’nin dili ve söylemi ile ne kadar etkili olduğunu gösterir.

Nef’i, hiciv türünde oldukça başarılı ve ünlüdür. Döneminin önemli şahsiyetlerini ve toplumun çeşitli kesimlerini hicvederek, onların hatalarını, eksikliklerini ve ahlaki çöküşlerini eleştirir. Hicivlerinde sivri dilli ve keskin bir üslup kullanan Nef’i, bu tavrıyla hem dikkat çeker hem de bazı çevrelerin tepkisini çeker. İkinci mısradaki “Hakk’ın belâsına” ifadesi, şairin bu keskin dil ve üslubunun sonunda başına bela olarak döndüğüne işaret eder.

Nef’i’nin öldürülmesi, döneminin toplumsal ve siyasal koşulları ile de bağlantılıdır. Şairin hicivleri, bazı güçlü ve etkili kişileri rahatsız eder ve sonunda şairin öldürülmesine yol açar. Bu durum, aynı zamanda döneminde yaşanan sansür, baskı ve hoşgörüsüzlüğe dair önemli bir göstergedir.

Nef’i’nin dilinin keskinliği ve hiciv anlayışı, döneminin en etkili hiciv örneklerinden bazılarını ortaya çıkarmıştır. Ancak, bu başarı, aynı zamanda şairin öldürülmesine ve dönemin hoşgörüsüz ve baskıcı ortamının bir yansıması olmuştur. Bu beyitler, Nef’i’nin dilinin gücünü ve etkisini vurgularken, aynı zamanda yaşadığı dönemin sosyal ve siyasal gerçeklerine de işaret etmektedir.