Peçevî İbrahim Efendi Kimdir? Peçevî İbrahim’in Hayatı

Peçevî İbrahim Efendi, 17. yüzyıl Osmanlı tarihçisi ve devlet adamıdır. Peçuy bölgesinden olduğu için Peçûyî, Peçuylu ve Peçevî lakaplarıyla tanınmaktadır. Annesi, ünlü Boşnak ailesi Sokullu’ya (Sokolović) mensup olup, soylu bir aileden gelmektedir. İlköğrenimini Peçuy’da, medrese eğitimini ise Bosna ve Budin’de almıştır.

Babasının vefatından sonra dayısı Budin Beylerbeyi Ferhat Paşa’nın yanına gitmiş ve orada yaklaşık bir buçuk sene kalmıştır. Daha sonra Bosna’ya gitmiştir. İbrahim Efendi, 1593-1606 yılları arasındaki Habsburglar ile yapılan uzun savaşlara katılmış ve akrabası olan Lala Mehmet Paşa’nın hizmetine girerek kâtip olarak çalışmıştır.

1595’te Avusturyalılar tarafından kuşatılan Estergon’da, kentin teslimini görüşen kurulda yer almış ve ardından Eğri seferine katılmıştır. 1602’de Kırım Hanı II. Gazi Giray’ı karşılamış ve 1603’te İstanbul’a telhisler götürmek amacıyla gönderilmiştir. Estergon’un Türkler tarafından geri alınmasından sonra (Kasım 1605) fetih haberini sultana bildirmiş ve süvari mukabeleciliğine atandı.

Derviş Mehmet Paşa’nın sadrazamlığı döneminde Eğriboz, İnebahtı ve Karlı ili sancaklarının tahrir defterlerini hazırlamakla görevlendirilmiştir. Ardından memleketine dönerek uzun seneler çiftliğinde yaşamıştır.

Peçevî İbrahim Efendi, Osmanlı tarihi üzerine önemli bir eser olan “Tarih-i Peçevî” adlı çalışmasında kendi yaşamından da detaylara yer vermiştir. Bu eser, dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal, siyasi ve ekonomik durumunu anlatması ve tarihî olaylara şahit olmuş bir kişi tarafından yazıldığı için büyük değere sahiptir.

Diyarbekir eyaletinin defterdarı olarak görev yapan Peçevî İbrahim Efendi, daha sonra Rakka’da beylerbeyi oldu. Sadrazam Çerkez Mehmet Paşa’nın Tokat’taki ordusuna katılarak darphane hizmetinde çalıştı. 1625’te Tokat eyaletinin defterdarı oldu ve ardından İstanbul’a geri döndü. 1631’de Anadolu Defterdarı olarak atandı ve 1632’de Peçuy sancağı kendisine arpalık olarak verildiğinde paşa unvanıyla anılmaya başlandı.

1633-1636 yılları arasında İstolni Belgrad sancakbeyliği yaptı. Daha sonra Bosna’da maliye defterdarı oldu ve 1637’de Bosna’ya bağlı Kırka’nın sancak beyliğine getirildi. 1638’de son resmi görevi olan Tımışvar eyaleti defterdarlığını yaptı.

1641’de yaşlılığı nedeniyle görevlerinden feragat eden Peçevî İbrahim Efendi, hayatının son yıllarını Budin ve Peçuy’da ünlü tarih eseri olan “Tarih-i Peçevî” adlı kitabını yazarak geçirdi. Kesin ölüm tarihi bilinmese de, çeşitli kaynaklar ölümünün 1650 civarında olduğunu işaret etmektedir. Peçevî İbrahim Efendi’nin eseri, dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal, siyasi ve ekonomik durumunu anlatan ve tarihî olaylara şahit olan bir kişi tarafından yazıldığı için büyük öneme sahiptir.

Peçevî İbrahim Efendi’nin Kronolojik Hayatı

Peçevî İbrahim Efendi (1572-1650), Osmanlı tarihçisi ve bürokratıdır. Hayatı boyunca birçok önemli görevde bulunmuş ve döneminin önemli olaylarını kaydeden “Peçevî Tarihi” adlı eseri kaleme almıştır. İşte Peçevî İbrahim Efendi’nin kronolojik hayatı:

 1. 1572: İbrahim Efendi, bugünkü Slovakya sınırlarında bulunan Peç (Pécs) şehrinde doğdu. Ailesi, 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’na hizmet etmiş önemli bir aileden gelmekteydi.
 2. 1580’ler: İbrahim Efendi, genç yaşta İstanbul’a geldi ve burada eğitim aldı. Dönemin önde gelen bilginlerinden dersler alarak, hem dini hem de dünya bilimleri alanında kendini yetiştirdi.
 3. 1590’lar: İbrahim Efendi, Osmanlı bürokrasisine katıldı ve kâtiplik yaparak devlet hizmetine başladı.
 4. 1596: İbrahim Efendi, Estergon Kalesi’nin kuşatılması sırasında Macarlarla yapılan müzakerelere katıldı ve bu süreçte Macarca öğrendi.
 5. 1600’ler: İbrahim Efendi, bir süreliğine İstanbul’daki bürokratik görevlerden ayrılarak Budin’e (Budapeşte) tayin edildi. Burada, bölgenin idari işlerinde görev aldı.
 6. 1610’lar: İbrahim Efendi, İstanbul’a geri döndü ve devletin yüksek bürokratik görevlerine getirildi. Bu dönemde, rikâb-ı hümâyun kâtipliği ve tarihî eserlerin yazılmasıyla ilgili görevlerde bulundu.
 7. 1630’lar: İbrahim Efendi, yaşamının son dönemlerinde “Peçevî Tarihi” adlı eserini kaleme almaya başladı. Bu eser, Kanuni Sultan Süleyman döneminden (1520) başlayarak, IV. Murad dönemindeki olayları (1640) anlatır ve dönemin önemli siyasi ve sosyal olaylarını detaylı olarak ele alır.
 8. 1650: İbrahim Efendi, İstanbul’da yaşamını yitirdi.

Peçevî Tarihi (Tarih-i Peçevî)

Peçevî Tarihi, Peçuylu İbrahim Efendi tarafından kaleme alınan ve özellikle 17. yüzyıl Osmanlı tarihini ele alan önemli bir tarih eseridir. İbrahim Efendi, eserine özel bir isim vermemiş olsa da, bu çalışma genellikle Peçevî Tarihi veya Peçuylu Tarihi olarak anılır. İlk olarak Kanûnî Sultan Süleyman dönemine odaklanmayı düşünen Peçuylu İbrahim Efendi, Budin Beylerbeyi Vezir Mûsâ Paşa’nın tavsiyesi üzerine eserini genişleterek, Kanûnî Sultan Süleyman’ın tahta çıkışından IV. Murad’ın vefatına kadar olan dönemi kapsayacak şekilde yeniden düzenlemiştir.

Peçevî Tarihi, yazarın kendi notlarına, Osmanlı tarihçilerine ve görgü şahitlerinin bilgilerine dayanarak yazılmıştır. İbrahim Efendi’nin eserinde kullandığı kaynaklar arasında Celâlzâde Mustafa, Celâlzâde Sâlih, Ramazanzâde Mehmed Çelebiler, Gelibolulu Mustafa Âli, Hasanbeyzâde Ahmed Paşa, Hadîdî, Kâtib Mehmed Zaîm, Mustafa Cenâbî, Seydi Ali Reis, Tiryâkî Hasan Paşa ve Dobruca’nın Pazarcık Kadısı Alihan Efendi gibi tarihçi ve râviler bulunmaktadır. Barış antlaşmalarıyla ilgili bilgileri, Osmanlı kaynaklarında yeterli bilgi bulunmadığı için Macar kaynaklarından değerlendirmiştir.

İbrahim Efendi, eserinde kaynak eleştirisi yaparak toplum sorunlarının kökenlerini bulmayı ve ahlâkî öğütler verme amacı gütmüştür. Pratik ve pragmatik metodu ve tenkidî incelemesiyle çağdaşı tarihçilerin üstünde yer almıştır. Erken Osmanlı ve Macar kroniklerinden faydalanarak, gereken yerlerde değiştirmeler yapmış ve belgeleri de (örneğin 1553-1555 İran seferiyle ilgili nâmeler) kullanmıştır. Eserin dili sadedir ve kolay anlaşılabilir bir üslupla yazılmıştır.

Peçevî Tarihi, Osmanlı İmparatorluğu’nun 17. yüzyıl dönemine ışık tutan, önemli bir tarih kaynağıdır ve Osmanlı tarih yazıcılığında önemli bir yere sahiptir. İbrahim Efendi’nin eseri, dönemin sosyal, siyasi ve ekonomik durumunu anlatan ve tarihî olaylara şahit olan bir kişi tarafından yazıldığı için büyük değere sahiptir.

Peçevî Tarihi, Kanûnî Sultan Süleyman döneminden başlayarak her padişah dönemini ele alır. En önemli ve geniş bölümleri Kanûnî Sultan Süleyman ve III. Mehmed’in saltanat yıllarını kapsar. Son bölümlere doğru tafsilât azalmakta ve IV. Murad’ın saltanat olayları kısaca anlatılır. Eser, padişahın Bağdat’tan dönüşü ve vefatıyla (8 Şubat 1640) sona erer.

İbrahim Efendi, siyasî olayları anlatan kısımların yanı sıra, çeşitli konulara da değinir. Barutun yapılması, matbaanın keşfi, kitap basımı, kızılelma hikâyesi, Osmanlı Devleti’nde kahve ve tütünün yayılması, Trayan’ın Tuna’daki köprüsü, kuyruklu yıldızlar ve yıldız bilimi gibi konulara değinir. Ayrıca Attila ve İskitler’den de bahseder. İbrahim Efendi, son üç padişah hariç her padişahın saltanat süresinde yaşayan sadrazamlar, vezirler, ulemâ ve şeyhlerin biyografilerini verir. Eser, yüksek zümre ve halk kültürünün bir karışımı niteliğindedir.

Peçevî Tarihi’nde çeşitli anekdotlar ve kısa hikâyeler bulunur. Kuru Kadı hikâyesinin ilk yazılı versiyonu ve Kesik Baş destanı da eserde yer alır. İbrahim Efendi, bu bölümlerde kendinden bahseder ve Sokullu ailesiyle olan akrabalığını yüceltir.

İbrahim Efendi’nin Macarca bildiği düşünülmektedir, çünkü eserinde Macarca’dan yapılan çeviriler bulunmaktadır ve Estergon’da Osmanlılarla Macarlar arasındaki görüşmelere katılmıştır. Macar kroniklerinden aldığı parçaları eserine adapte etmiş, bazılarını özetlemiştir. Ayrıca, farklı kaynaklardan aktarma yaparken her iki versiyonu peş peşe verir. Örneğin, Mohaç Muharebesi’ni hem Osmanlı hem de Macar kaynaklarına dayanarak iki ayrı şekilde anlatır. Macar kroniklerinden hazırladığı metne, Gáspár Heltai kroniğinden iki parça alarak olayları kendi ifadesiyle aktarır.

Peçevî Tarihi, dönemine ışık tutan değerli bir tarih eseri olup, Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasî, sosyal ve kültürel yaşamına dair zengin bilgiler sunar. İbrahim

Efendi, eserinde Osmanlı ve Macar kroniklerini başarılı bir şekilde harmanlamış ve tarih yazımında kaynak eleştirisine önem vermiştir. Bu yaklaşımıyla çağdaşı tarihçilerin üstünde bir yer edinmiştir. Peçevî Tarihi, özellikle Kanûnî Sultan Süleyman ve III. Mehmed dönemlerine dair kapsamlı bilgiler sunarak, o dönemlerin sosyal, siyasi ve kültürel yaşamını daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır.

İbrahim Efendi’nin Macar kroniklerinden yararlanması, onun çok yönlü bir tarihçi olduğunu ve farklı kültürlerin tarihlerini de anlamaya çalıştığını göstermektedir. Bu sayede, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa ile olan ilişkilerini ve o dönemde yaşanan olayları farklı perspektiflerden ele alarak daha geniş bir bakış açısı sunmaktadır.

Peçevî Tarihi’nde Genç Osman Vakası

Peçevî İbrahim Efendi, Genç Osman dönemine dair bilgiler de sunmaktadır. Genç Osman, II. Osman olarak da bilinir ve 1604-1622 yılları arasında hüküm süren Osmanlı İmparatorluğu’nun 15. padişahıdır. Genç yaşta tahta çıkan Osman, yenilikçi politikaları ve sert yönetimiyle tanınır. 17 yaşında tahta çıkan Osman, 18 yaşında öldürülmüştür. Bu dönemdeki olaylar ve kişilikler, Peçevî İbrahim Efendi’nin eserinde ele alınmıştır.

Genç Osman’ın dönemi, iç karışıklıklar, yönetimsel zayıflıklar ve savaşlarla dolu bir dönemi kapsar. Peçevî İbrahim Efendi, bu dönemde yaşanan olayları ve Osman’ın politikalarını ele alarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun bu dönemine dair bilgiler sunar. Peçevî Tarihi, Genç Osman’ın saltanatı ve dönemiyle ilgili araştırmalar için önemli bir kaynak olarak kabul edilir.

Peçevî Tarihi’ndeki Olayların Kronolojisi

Peçevî Tarihi, 1520’den (Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta çıkışı) 1640’a (IV. Murad’ın ölümü) kadar Osmanlı tarihini anlatır.

İşte Peçevî Tarihi’ndeki olayların kronolojisi:

 1. 1520-1566: Kanuni Sultan Süleyman dönemi
 • Belgrad’ın fethi (1521)
 • Rodos’un fethi (1522)
 • Mohaç Muharebesi (1526)
 • Viyana Kuşatması (1529)
 • İran seferleri (1534-1535, 1548-1549, 1553-1555)
 • Cezayir’in fethi (1535)
 • Preveze Deniz Muharebesi (1538)
 • Budin’in fethi (1541)
 • Ceneviz Adaları’nın fethi (1551)
 • Trablusgarp’ın fethi (1551)
 • Estergon’un fethi (1552)
 • Kıbrıs’ın fethi (1570-1571)
 1. 1566-1574: II. Selim dönemi
 • Sokullu Mehmet Paşa’nın sadrazamlığı (1565-1579)
 • İnebahtı Deniz Savaşı (1571)
 1. 1574-1595: III. Murad dönemi
 • Osmanlı-Safevi Savaşı (1578-1590)
 • Tunus’un fethi (1574)
 • Haçova Muharebesi (1593)
 1. 1595-1603: III. Mehmed dönemi
 • Eğri ve Kanije’nin fethi (1596)
 1. 1603-1617: I. Ahmed dönemi
 • Celali İsyanları
 • Osmanlı-İran Savaşı (1603-1618)
 • Zitvatorok Antlaşması (1606)
 1. 1617-1622: Genç Osman dönemi
 • Yeniçeri ayaklanması ve Genç Osman’ın öldürülmesi (1622)
 1. 1622-1623: IV. Murad’ın ilk dönemi
 • Abaza Mehmed Paşa İsyanı (1624)
 1. 1623-1640: IV. Murad’ın ikinci dönemi
 • Revan ve Bağdat’ın fethi (1635, 1638)
 • Vasvar Antlaşması (1626)
 • İran seferleri (1623-1639)

Peçevî Tarihi, bu olayların yanı sıra dönemin kültürel ve sosyal meseleleri, devlet yönetimi, ordu, ekonomi ve diplomatik ilişkiler gibi konulara da değinir. Ayrıca, eser dönemin tarihçileri, sadrazamlar, vezirler, ulemâ ve şeyhlerin biyografilerini de içerir.

“Peçevî Tarihi”nde Celali İsyanları

Peçevî Tarihi, 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı tarihine ışık tutan önemli bir eserdir. Yazarı Peçevî İbrahim Efendi, bu dönemde yaşanan önemli olaylardan biri olan Celali İsyanları’na da eserinde yer vermiştir.

Celali İsyanları, 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nda meydana gelen bir dizi isyan hareketidir. İsyanlar, özellikle Anadolu’da gerçekleşmiştir ve sosyoekonomik ve siyasi sebeplerle başlamıştır. Bu dönemde merkezi otoritenin zayıflaması, vergi sisteminin çökmesi, doğal afetler ve savaşlar nedeniyle halkın yaşam koşulları ağırlaşmıştır.

Peçevî Tarihi, bu isyanların ortaya çıkış nedenlerini, isyanların seyrini ve Osmanlı yönetiminin isyanları bastırma çabalarını detaylı olarak ele almaktadır. Eserde, Celali İsyanları’nın en önemli liderlerinden biri olan Kalenderoğlu’nun hikayesi ve diğer liderlerin eylemleri anlatılır.

Peçevî İbrahim Efendi, Celali İsyanları’nın başlamasında merkezi otoritenin zayıflamasının ve devlet yönetiminin bozulmasının etkili olduğunu vurgular. Ayrıca, bu dönemde yaşanan toplumsal ve ekonomik sorunların isyanların ortaya çıkışında önemli bir rol oynadığını belirtir.

Peçevî Tarihi, döneminin önemli bir kaynağı olarak, Celali İsyanları ve diğer olayların yanı sıra dönemin Osmanlı toplumuna, yönetimine ve kültürüne dair bilgiler sunar. Bu nedenle, Osmanlı tarihinde yaşanan bu dönemdeki olayları daha iyi anlamak için Peçevî Tarihi’nden faydalanmak önemlidir.

Peçevî Tarihi’nde Kalenderoğlu Hikâyesi ve Celali İsyanları

Kalenderoğlu, 16. yüzyılın başlarında Anadolu’da yaşayan önemli bir Celali isyancısıydı. Asıl adı Şahkulu olan Kalenderoğlu, Tokat vilayetinde dünyaya geldi ve babası Bozoklu Celâl‘in ölümünden sonra isyanların liderliğini devraldı.

Kalenderoğlu, genç yaşında dervişlik geleneği içinde yetişti ve dervişlerin düşüncelerini benimsedi. Zamanla kendisine bağlı bir grup oluşturarak, Anadolu’da köylüler ve yerel beylerden destek buldu. Osmanlı yönetimine karşı hoşnutsuzluk duyan halk, Kalenderoğlu’nun liderliğinde isyan hareketlerine katıldı.

Kalenderoğlu’nun önderliğindeki isyanlar, Anadolu’da büyük bir yayılma gösterdi. Osmanlı yönetimi, isyanı bastırmak için askeri seferler düzenledi. Ancak başlarda Kalenderoğlu ve ona bağlı güçler, Osmanlı ordusuna karşı başarılı direnişler gösterdi. Bu dönemde, Anadolu’da birçok kale ve şehir, Kalenderoğlu’nun kontrolü altına girdi.

Osmanlı İmparatorluğu, Kalenderoğlu ve isyan hareketinin büyümesinden rahatsızlık duyarak, onu durdurmak için daha büyük askeri güçlerle harekete geçti. Yıldırım Bayezid döneminde, yapılan seferler sonucunda Kalenderoğlu’nun güçleri gerilemeye başladı ve sonunda Osmanlı ordusu tarafından mağlup edildi.

Kalenderoğlu, direnişinin ardından yakalandı ve öldürüldü. Onun ölümünden sonra Celali İsyanları devam etse de, Kalenderoğlu’nun liderliğindeki isyanlar sona erdi. Osmanlı yönetimi için önemli bir zafer olarak kabul edilen bu olay, dönemin Osmanlı tarihine damgasını vurdu.

Kalenderoğlu’nun hikâyesi, 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu sosyoekonomik ve siyasi koşulların anlaşılması açısından önemlidir. Ayrıca, Anadolu’daki isyan hareketlerinin ve halkın yönetimle olan ilişkilerinin incelenmesi için de değerli bir kaynaktır.

“Peçevî Tarihi” İncelemesi ve Analizi

Peçevî Tarihi, Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli tarih kaynaklarından biridir ve Peçevî İbrahim Efendi tarafından yazılmıştır. Eser, Kanuni Sultan Süleyman’dan IV. Murad’a kadar olan dönemi kapsar ve önemli olayları ve figürleri ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır.

Eserin dilinin sadeliği, tarafsızlığı ve olayların ayrıntılı anlatımı gibi özellikleri, Peçevî Tarihi’ni önemli bir tarih kaynağı haline getirmiştir. Eserin kronolojik yapısı, okuyucunun olayları ve figürleri zaman çizelgesi içinde takip etmesini kolaylaştırmaktadır. Peçevî İbrahim Efendi’nin tarafsızlığı ve bilgiye dayalı anlatımı, eserin güvenilirliğini artırmaktadır.

Eser, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi ve kültürüne dair birçok bilgi içermektedir. Bunlar arasında barut yapımı, matbaanın keşfi, kitap basımı, kahve ve tütünün yayılması, Trayan’ın Tuna’daki köprüsü, kuyruklu yıldızlar ve yıldız bilimi gibi konular bulunmaktadır. Ayrıca, eserde birçok anekdot ve kısa hikaye de yer almaktadır.

Eserde Celali İsyanları da ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. İsyanların nedenleri ve sonuçları, Peçevî İbrahim Efendi tarafından incelenmiştir. Kalenderoğlu’nun isyanı da eserde yer almaktadır ve olayların ayrıntılı bir şekilde anlatımı, okuyucunun dönemin koşullarını ve isyanların etkilerini anlamasını sağlamaktadır.

Peçevî Tarihi, Osmanlı İmparatorluğu’nun dönemindeki siyasi, sosyal ve kültürel koşullarına dair ayrıntılı bir inceleme sunmaktadır. Eser, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihi ve kültürüne dair birçok bilgi içermekte ve bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihini inceleyen araştırmacılar için önemli bir kaynak haline gelmiştir.