Seydi Ali Reis’in Hayatı

Seydi Ali Reis, 16. yüzyıl Osmanlı denizcisi ve amirali olarak önemli başarılar elde etmiştir. Galata, İstanbul’da doğan Seydi Ali Reis, denizci bir ailenin oğlu olarak denizcilik geleneğini sürdürmüştür. Dedesi ve babası tersane kethüdasıydı.

1522 yılında Rodos seferine katılarak Barbaros Hayreddin Paşa’nın emrinde deneyim kazandı ve Batı Akdeniz bölgesini iyi öğrendi. Preveze Savaşı sonrasında ünü arttı ve Trablusgarp’ın fethi sırasında Kaptan-ı Derya Sinan Paşa ve Turgut Reis emrinde görev aldı.

1553 yılında Hint Kaptanı olarak atanan Seydi Ali Reis, Basra’dan Süveyş’e bir Osmanlı donanması getirmekle görevlendirildi. Güney Arabistan sahillerinde 34 parçalık Portekiz donanmasıyla karşılaştı ve Demen kalesine ulaşmayı başardı. Ancak Süveyş’e ulaşamadan gemileri ve mühimmatı satarak parasını İstanbul’a gönderdi ve üç yıl Osmanlı toprakları dışında yaşadı.

1557’de İstanbul’a döndüğünde, mahvolmuş donanmanın sorumlusu olarak görülse de, başına gelen olağanüstü olaylar nedeniyle suçlu sayılmadı. Önce müteferrika olarak göreve başladı ve sonra Diyarbakır tımar defterdarı olarak atandı. Bir süre Şehzade Selim’in hizmetinde çalıştı ve Galata Hassa gemi reislerinden biri oldu. Seydi Ali Reis, 1562 yılında İstanbul’da hayatını kaybetti.

Seydi Ali Reis’in En Önemli Eserleri

 1. Hulâsatü’l-hey’e: Ali Kuşçu’nun er-Risâletü’l-fetḥiyye’sinin tercümesine dayanan bu eseri, Osmanlı medreselerinde astronomi ve matematik dersleri için yazılmıştır. Eser, Arapça ve Farsça kaynaklardan yapılan ilâvelerle zenginleştirilmiştir.
 2. Mir’ât-ı Kâinât: Hümâyun Şah’ın isteği üzerine kaleme alınan bu eser, usturlabın yapımı ve nasıl kullanılacağı, güneşin irtifaı ve yıldızların uzaklığı, kıblenin ve öğle vaktinin belirlenmesi gibi konuları içermektedir.
 3. Kitâbü’l-Muhît fî ilmi’l-eflâk ve’l-ebhur: Kaptan ve gemicilerin Hint denizlerinde seyrüsefer etmelerine imkân vermek üzere hazırlanan bu eser, yön bulma, gök dairelerinin ve yıldızların aralıklarının ölçülmesi, zaman hesabı ve takvim gibi konuları kapsar.
 4. Mir’âtü’l-Memâlik: Seydi Ali Reis, bu eserde Hint kaptanlığına tayininden itibaren başından geçenleri anlatmaktadır. Eserde, yazarın uğradığı memleketler, tanıştığı hükümdarlar ve gördüğü olaylar gibi konular ele alınmıştır.
 5. Risâle-i Zâtü’l-Kürsî: Seydi Ali Reis’in ilm-i nücuma dair aletlerle ilgili risâlesidir. Bu risâlede, konuyla ilgili eserleri inceleyip seçmeler yaparak Türkçe özet halinde faydalı bir risâle meydana getirdiğini yazar.
 6. Kitab-ı Bahriye” Seydi Ali Reis tarafından kaleme alınan önemli bir coğrafya kitabıdır. Özellikle denizcilikle ilgili bir başyapıt olarak kabul edilir.

Seydi Ali Reis’in Coğrafya Eserleri

Mir’ât-ı Kâinât: Eser, beş makale ve 120 bab halinde Türkçe olarak yazılmıştır. Usturlabın yapımı ve nasıl kullanılacağı, güneşin irtifaı ve yıldızların uzaklığı, kıblenin ve öğle vaktinin belirlenmesi, rubu‘ tahtasının yapılması ve kullanılması, daire çemberlerinin sinüs, kiriş ve tanjantlarının bulunması ve karşı tarafına geçilemeyen bir nehrin genişliğini ölçme usulleri gibi konuları içermektedir.

Kitâbü’l-Muhît fî ilmi’l-eflâk ve’l-ebhur: Bu eser, kaptan ve gemicilerin kılavuz almadan Hint denizlerinde seyrüsefer etmelerine imkân vermek üzere hazırlanmıştır. On bab ve elli fasıldan oluşan eserde, yön bulma, gök dairelerinin ve yıldızların aralıklarının ölçülmesi, yıldızların irtifaının hesabı, zaman hesabı, takvim, güneş ve ay yılları, pusula taksimatı, Hindistan’ın rüzgâr altı ve rüzgâr üstü kıyıları, Hint denizindeki adalar, takımadalar ve Yeni Dünya’ya dair bilgiler, denizcilikte önemli bazı yıldızların doğma ve batma zamanları ve adları, Hint Okyanusu’ndaki meşhur limanlarla adaların kutup yıldızına göre irtifaı, astronomiye ait çeşitli bilgiler ve bazı limanlar arasındaki uzaklıklar, muson gibi mevsim rüzgârları ve bunların çeşitli takvimlere göre başlangıç tarihleri, ulaşım yolları ve büyük fırtınalar ve bunlar çıktığında alınacak tedbirler yer almaktadır.

Mir’âtü’l-Memâlik: Seydi Ali Reis’in Hint kaptanlığına tayininden itibaren edebî ve yarı hikâye tarzında başından geçenleri anlattığı bu eserde, yazarın uğradığı memleketler, tanıştığı hükümdarlar, gördüğü olaylar ve ziyaret ettiği türbeler bir seyahatname vasfı taşıyacak üslûpla ele alınmıştır. Kitapta kendi şiirleri yanında başka şairlerin, özellikle Yetîm’in deniz seferlerine dair beyitleri de yer almıştır.

Seydi Ali Reis’in İlk Gezi Kitabı

Seydi Ali Reis’in ilk gezi kitabı “Mir’âtü’l-Memâlik (Memleketlerin Aynası)” olarak bilinir. Bu eserde Seydi Ali Reis, Hint kaptanlığına tayininden itibaren başından geçenleri anlatmaktadır. Kitap, edebî ve yarı hikâye tarzında yazılmış olup, yazarın uğradığı memleketler, tanıştığı hükümdarlar, gördüğü olaylar ve ziyaret ettiği türbeleri bir seyahatnâme vasfı taşıyacak üslûpla ele alınmıştır. Kitapta kendi şiirleri yanında başka şairlerin, özellikle Yetîm’in deniz seferlerine dair beyitleri de yer almıştır. Bu eser, Seydi Ali Reis’in denizcilik ve coğrafya alanındaki bilgi ve deneyimlerini yansıtan önemli bir çalışmadır.

Seydi Ali Reis’in “Mir’âtü’l-Memâlik” adlı eserinde yer alan olaylardan bazı örnekler şunlardır:

 • Yemen’deki Müslüman hükümdarlarla tanışma: Seydi Ali Reis, Yemen’deki Müslüman hükümdarların nasıl yaşadıklarını ve yönetimlerini anlatır. Bu sayede dönemin sosyal ve siyasi hayatına dair bilgi edinmek mümkündür.
 • Hint Okyanusu’ndaki deniz seferleri: Seydi Ali Reis, Hint Okyanusu’nda yapılan deniz seferlerine katılarak, bölgenin coğrafi ve denizcilikle ilgili özelliklerini anlatır. Bu seferler sırasında yaşanan zorluklar ve deneyimler, dönemin denizcilik teknikleri ve gemi yapıları hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar.
 • Habeşistan ve Somali kıyıları: Seydi Ali Reis, Habeşistan ve Somali kıyılarında yaşayan halkın günlük yaşamlarını, kültürel ve dini özelliklerini aktarır. Ayrıca, bu bölgelerde yaşanan doğal afetler ve halkın bunlarla nasıl mücadele ettiği anlatılır.
 • Hint Yarımadası ve Sri Lanka: Seydi Ali Reis, Hint Yarımadası ve Sri Lanka’daki kültürler, inançlar ve yaşam biçimleri hakkında bilgi verir. Bu bölgelerdeki hükümetler, limanlar ve pazarlar gibi ekonomik ve ticari yapıları tanıtır.
 • Portekizlilerle savaşlar: Seydi Ali Reis, Hint Okyanusu’nda karşılaştığı Portekizli denizcilerle giriştiği deniz savaşlarını anlatır. Bu olaylar sayesinde dönemin deniz savaşları, taktikler ve silahları hakkında bilgi ediniriz.

Seydi Ali Reis’in Çizdiği Harita

Seydi Ali Reis, aynı zamanda yetenekli bir haritacı ve kartograf olarak da bilinir. 16. yüzyılda yaşayan ve Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli denizcilerinden olan Reis, deniz seferleri sırasında çeşitli haritalar ve deniz atlasesi çizmiştir. Bu haritalar, o dönemdeki coğrafi bilgi ve denizcilik becerilerini yansıtır ve tarihi öneme sahiptir.

Seydi Ali Reis’in en önemli haritalarından biri, “Kitab-ı Bahriye” adlı eserinde yer alan haritalardır. Kitab-ı Bahriye, dönemin Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu coğrafyasına dair önemli bilgiler sunar ve Seydi Ali Reis’in deneyimlerini aktarır.

Kitab-ı Bahriye’de, bölgesel ve yerel coğrafyalarla ilgili detaylı bilgi veren 120’den fazla harita bulunmaktadır. Bu haritalar, kıyı şeritlerinin şekilleri, limanlar, kaleler, şehirler ve diğer önemli yerlerin konumlarını gösterir. Ayrıca, deniz yolları, rüzgâr yönleri ve akıntılar gibi denizcilikle ilgili bilgiler de bu haritalarda yer alır.

Seydi Ali Reis’in haritaları, o dönemdeki denizcilik ve haritacılık becerilerini gözler önüne sererken, aynı zamanda tarihsel öneme sahip birer kaynak olarak kabul edilir.

Seydi Ali Reis’in Coğrafyaya Katkıları

Seydi Ali Reis, 16. yüzyılda yaşamış Osmanlı denizcisi ve haritacısı olarak coğrafyaya önemli katkılarda bulunmuştur. Seydi Ali Reis’in coğrafyaya olan katkıları şu şekildedir:

 • Kitab-ı Bahriye: Seydi Ali Reis, en önemli eseri olan Kitab-ı Bahriye’de Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’na dair detaylı bilgiler sunar. Bu eser, denizcilik ve coğrafya açısından büyük öneme sahiptir ve dönemin coğrafi bilgi birikimine önemli bir katkı sağlamıştır.
 • Harita ve atlas çizimi: Seydi Ali Reis, deniz seferleri sırasında çeşitli haritalar ve deniz atlasları çizmiştir. Bu haritalar, dönemin coğrafi bilgi ve denizcilik becerilerini yansıtır ve tarihi öneme sahiptir. Bu haritalar sayesinde, dönemin kıyı şeritlerinin şekilleri, limanlar, kaleler, şehirler ve diğer önemli yerlerin konumları hakkında bilgi sahibi olunabilir.
 • Denizcilik bilgisi: Seydi Ali Reis, deniz yolları, rüzgâr yönleri ve akıntılar gibi denizcilikle ilgili bilgileri de eserlerinde ve haritalarında aktarmıştır. Bu bilgiler, dönemin denizcileri ve coğrafyacıları için değerli bir kaynak olarak kabul edilir.
 • Seyir bilgisi: Seydi Ali Reis, eserlerinde ve haritalarında seyir bilgisi ve denizcilik teknikleri hakkında da bilgi verir. Bu bilgiler, dönemin denizcileri ve coğrafyacıları için önemli bir referans kaynağıdır.
 • Kültürel ve tarihi bilgi aktarımı: Seydi Ali Reis, eserlerinde ve haritalarında dönemin kültürel ve tarihi bilgilerini de aktarır. Bu bilgiler, o dönemde yaşayan insanların yaşam tarzları, inançları ve sosyal yapıları hakkında bilgi verir ve tarihi ve kültürel araştırmalar için değerli bir kaynak olarak kabul edilir.

Seydi Ali Reis’in “Kitab-ı Bahriye” Eserinin İçeriği ve Özellikleri

 • Kitab-ı Bahriye, Akdeniz, Kızıldeniz ve Hint Okyanusu’nun kıyı şeritlerine dair kapsamlı coğrafi bilgiler içerir. Bu bilgiler arasında kıyı şeritlerinin şekilleri, limanlar, koylar, şehirler, kaleler ve diğer önemli yerlerin konumları bulunur.
 • Kitap, deniz yolları, rüzgâr yönleri, akıntılar ve seyir bilgileri gibi denizcilikle ilgili önemli bilgileri sunar. Bu bilgiler, dönemin denizcileri ve coğrafyacıları için değerli bir kaynak olarak kabul edilir.
 • Kitab-ı Bahriye, 16. yüzyılın en önemli deniz haritalarına ve çizimlerine sahiptir. Bu haritalar, dönemin coğrafi bilgi ve denizcilik becerilerini yansıtır ve tarihi öneme sahiptir.
 • Seydi Ali Reis, Kitab-ı Bahriye’de seyir bilgisi ve denizcilik teknikleri hakkında da bilgi verir. Bu bilgiler, dönemin denizcileri ve coğrafyacıları için önemli bir referans kaynağıdır.
 • Kitab-ı Bahriye, dönemin kültürel ve tarihi bilgilerini de aktarır. Bu bilgiler, o dönemde yaşayan insanların yaşam tarzları, inançları ve sosyal yapıları hakkında bilgi verir ve tarihi ve kültürel araştırmalar için değerli bir kaynak olarak kabul edilir.
 • Kitab-ı Bahriye, anlatıcı ve öğretici bir dil kullanarak denizciler ve coğrafyacılar için kolay anlaşılır ve uygulanabilir bilgiler sunar.
 • Kitab-ı Bahriye, İslam dünyasının coğrafyacıları ve denizcilerinden etkilenmiştir. Özellikle Piri Reis’in eserleri ve deneyimleri, Seydi Ali Reis’in Kitab-ı Bahriye’sini şekillendiren önemli unsurlardandır.

Seydi Ali Reis’in Ölümü

Seydi Ali Reis’in ölümüne dair kesin bir tarih ve neden bilinmemektedir. Ancak, onun 16. yüzyılın ortalarında yaşadığı ve Portekizlilerle olan deniz savaşlarında önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. 1554 yılında gerçekleşen ve Osmanlı İmparatorluğu ile Portekiz arasındaki Hint Okyanusu’ndaki deniz savaşlarının önemli bir kısmını yönettiği bilinmektedir.

Seydi Ali Reis, deneyimli bir denizci ve kaptan olarak, Osmanlı donanmasının Hint Okyanusu’ndaki faaliyetlerini desteklemiş ve bu süreçte Portekizlilerle mücadele etmiştir. Bazı kaynaklar, Seydi Ali Reis’in ölümünün bu deniz savaşları sırasında gerçekleşmiş olabileceğini öne sürmektedir. Ancak, ölümüne dair kesin bir tarih ve neden belirtilmemiştir.

Seydi Ali Reis’in ölümünden sonra, onun denizcilik ve coğrafya alanlarındaki bilgi ve deneyimleri, özellikle Kitab-ı Bahriye gibi eserleri sayesinde gelecek nesillere aktarılmıştır. Bu sayede, onun denizcilik ve coğrafya alanlarına yaptığı katkılar günümüze kadar değerini korumuştur.

Seydi Ali Reis’in Edebi Kişiliği

Seydi Ali Reis, denizcilik ve coğrafya alanlarında önemli bir Osmanlı kaptanı olmasının yanı sıra, aynı zamanda bir edebiyat adamıydı. Onun edebi kişiliği, özellikle deniz seyahatlerinde edindiği bilgi ve deneyimleri yazılı eserlerle aktarma yeteneği ve bu eserlerdeki dilsel ve edebi zenginlikle ortaya çıkmaktadır.

Seydi Ali Reis’in eserleri, o dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan denizcilik ve coğrafya alanlarındaki gelişmeleri yansıtan önemli belgelerdir. Eserlerinde, deniz seyahatlerine dair detaylı bilgiler, denizcilik teknikleri, harita bilgisi ve coğrafya ile ilgili konuları işlemiştir.

Özellikle “ Mir’âtü’l-Memâlik ” ve “Kitab-ı Bahriye” adlı eserleri, Seydi Ali Reis’in edebi kişiliğini gösteren önemli örneklerdir. Bu eserlerde, dönemin coğrafyası ve kültürü hakkında zengin bilgiler sunulmuştur. Seydi Ali Reis, eserlerinde sadece teknik bilgileri değil, aynı zamanda deniz seyahatlerinde gördüğü yerlerin sosyo-kültürel ve tarihi yönlerini de ele almıştır. Bu sayede, eserleri edebi bir değer taşımaktadır.

Seydi Ali Reis’in edebi kişiliği, onun hem denizci hem de bilim adamı yönlerini bir araya getiren nadir kişilerden biri olduğunu göstermektedir. Eserleri, döneminin önemli tarihsel ve kültürel kaynaklarından biri olarak kabul edilmekte ve günümüzde de değerini korumaktadır.

 Mir’âtü’l-Memâlik ” ve “Kitab-ı Bahriye” Eserlerinin Edebiyat ve Tarih Açısından Önemi

” Mir’âtü’l-Memâlik ” ve “Kitab-ı Bahriye” eserleri, hem edebiyat hem de tarih açısından büyük öneme sahiptir. Bu eserler, dönemlerine ait değerli bilgiler sunarak, hem Osmanlı denizcilik tarihi hem de dünya coğrafyası ve kültürü hakkında önemli kaynaklar olarak kabul edilmektedir.

Edebiyat açısından önemi:

Seydi Ali Reis, bu eserlerde deneyimlerini ve gözlemlerini aktarırken, dilsel ve edebi zenginlik sergilemiştir. Eserlerinde, sadece teknik bilgileri değil, aynı zamanda deniz seyahatlerinde gördüğü yerlerin sosyo-kültürel ve tarihi yönlerini de ele almıştır. Bu sayede, eserler edebi bir değer taşımaktadır.

Eserlerde, dönemin coğrafyası ve kültürü hakkında zengin bilgiler sunulmuştur. Seydi Ali Reis, anlatımında betimleme, tasvir ve öyküleme tekniklerini kullanarak, okuyucuyu o dönemde yaşanan atmosfere götürmeyi başarmıştır.

Tarih açısından önemi:

“Mir’âtü’l-memâlik ” ve “Kitab-ı Bahriye” eserleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun denizcilik ve coğrafya alanındaki gelişmelerini yansıtan önemli belgelerdir. Bu eserlerde, denizcilik teknikleri, harita bilgisi, coğrafya ve deniz seyahatleri ile ilgili detaylı bilgiler sunulmuştur. Bu sayede, Osmanlı denizcilik tarihi ve dünya coğrafyası hakkında önemli kaynaklar olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca, bu eserlerde, Seydi Ali Reis’in deniz seyahatlerinde ziyaret ettiği yerlerin sosyo-kültürel ve tarihi yönlerine dair bilgiler sunulmaktadır. Bu sayede, eserler, Osmanlı dönemi ve dünya tarihi hakkında değerli bilgiler içeren kaynaklar olarak kabul edilmektedir.

“Mir’âtü’l-Memâlik ” ve “Kitab-ı Bahriye” eserleri, hem edebiyat hem de tarih açısından büyük öneme sahiptir. Seydi Ali Reis’in bu eserleri, döneminin önemli tarihsel ve kültürel kaynaklarından biri olarak kabul edilmekte ve günümüzde de değerini korumaktadır.

Seydi Ali Reis’in Türk Denizciliğine Katkıları

Seydi Ali Reis, Türk denizciliğine önemli katkılarda bulunan öncü bir isimdir. Hem denizci hem de coğrafyacı olarak bilinen Seydi Ali Reis, denizcilik alanında pek çok başarıya imza atmış ve deneyimlerini yazılı eserlerle paylaşarak Türk denizcilik tarihinin zenginleşmesine katkı sağlamıştır. İşte Seydi Ali Reis’in Türk denizciliğine yaptığı önemli katkılardan bazıları:

Seydi Ali Reis, Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli deniz savaşlarında ve seferlerinde yer alarak denizcilik bilgi ve deneyimlerini artırmıştır. Aynı zamanda, denizcilik alanındaki başarıları sayesinde, Osmanlı donanması ve Türk denizciliği tarihi içinde önemli bir yere sahiptir.

Ali Reis, gerçekleştirdiği deniz seyahatleri sırasında çok sayıda yeni coğrafi keşifte bulunmuş ve harita bilgisini geliştirmiştir. Bu sayede, o dönemde Türk denizcilerinin kullanabileceği önemli bilgileri derleyip, eserlerinde aktarmıştır.

Seydi Ali Reis, denizcilik ve coğrafya alanındaki bilgi ve deneyimlerini yazılı eserlerle paylaşarak, Türk denizciliğine eğitim ve öğretim anlamında büyük katkılar sağlamıştır. Özellikle “Kitab-ı Bahriye” ve “Mir’âtü’l-memâlik ” gibi eserleri, denizcilik alanında önemli bilgiler ve coğrafya bilimi açısından değerli veriler sunar.

Seydi Ali Reis, Osmanlı İmparatorluğu’nun deniz savaşlarına katılarak deniz savaş taktiklerini geliştirmiştir. Ayrıca, deniz savaşlarında gösterdiği başarılarla Türk denizciliğinin gücünü ve saygınlığını artırmıştır.

Seydi Ali Reis, deniz seyahatleri sırasında çeşitli ülkelerle diplomatik ilişkiler kurarak, Türk denizciliğinin uluslararası alanda tanınmasına ve Osmanlı İmparatorluğu’nun deniz gücünün saygınlığını artırmasına yardımcı olmuştur.