Zekeriyazade Şeyhülislam Yahya Efendi’nin Hayatı

Zekeriyazade Şeyhülislâm Yahyâ Efendi, Osmanlı İmparatorluğu’nda önemli bir dinî ve idarî lider olan ve aynı zamanda klasik Türk edebiyatının önde gelen gazel şairlerinden biriydi. 969’da (Ekim 1561 [bir rivayete göre 960/1553’te]) İstanbul’da doğdu ve Şeyhülislâm Bayramzâde Zekeriyyâ Efendi’nin oğluydu. Çeşitli âlimlerden dersler alarak eğitimini tamamladı ve Şeyhülislâm Mâlûlzâde Mehmed Efendi’den mülâzemet aldı.

1580’de Hoca Hayreddin Efendi Medresesi müderrisliğine tayin edildi. Daha sonra Atik Ali Paşa, Haseki Sultan ve Şehzade medreselerinde müderrislik yaptı. 1596’da Halep, 1597’de Şam kadılığına tayin edildi ve daha sonra Mısır kadısı oldu.

İstanbul’a döndükten sonra Bursa ve Edirne’de kısa süreli kadılıklar yapmıştır. 1604’te İstanbul kadısı oldu. 1605’te Anadolu, daha sonra Rumeli kazaskeri oldu. İki defa daha Rumeli kazaskerliği yaptıktan sonra, 1622’de şeyhülislâm oldu ve I. Mustafa’nın tahttan indirilip IV. Murad’ın tahta çıkarılmasıyla nüfuzu arttı. İki kez daha şeyhülislâm olarak görev aldı ve 1644’te ölene kadar bu görevde kaldı.

Yahyâ Efendi, klasik Türk edebiyatının önde gelen gazel şairlerinden biri olarak kabul edilir. Şiirlerinde Bâkî ve Nef‘î’nin etkisinde kalmış, Nükte ve hicivlerinde Nef‘î’nin etkisinde olan Yahyâ Efendi’nin bazı şiirlerinde Bâkî tesiri görülür. Şehirli Türkçesini şiire hâkim kılmaya çalışmış ve sade ve samimi bir söyleyiş benimsemiştir. Onun duygu ve hayal bakımından son derece zengin ve zarif şiirlerinden bazıları bestelenmiştir.

Yahyâ Efendi, 1644’te öldü ve babasının Fatih Çarşamba’da Sultan Selim Camii yakınında yaptırdığı medresenin hazîresine defnedildi.

Şeyhülislam Yahya Efendi’nin Eserleri

Divan: Şiirlerinin toplandığı bu eser, 1916’da İstanbul’da İbnülemin Mahmud Kemal başkanlığındaki bir heyet tarafından basılmıştır. İçerisinde altı kaside, bir sâkînâme, bir tahmîs, 450 gazel, on altı tarih, on bir kıta, dört rubâî, on altı nazım ve altmış dört beyit bulunmaktadır.

Taʿlîḳu Şerḥi Câmiʿi’d-dürer: Muhsin-i Kayserî’nin Secâvendî’ye ait el-Ferâʾiżü’s-sirâciyye’yi manzum hale getirdiği Câmiʿu’d-dürer adlı eserine kendisinin yazdığı şerhe yapılan bir ta‘liktir. Giresun İl Halk Kütüphanesi’nde kayıtlı olan bu eser, döneminde popüler olmuştur.

Taḫmîsü Ḳaṣîdeti’l-bürde: Bu meşhur kasideye yapılan tahmîslerin en bilinenleri arasında yer alır.

Nigâristân Tercümesi: Kemâlpaşazâde’nin İranlı şair Sa‘dî-yi Şîrâzî’nin Gülistân’ına nazîre olarak yazdığı Farsça Nigâristân’ının Türkçe çevirisidir. Nazım-nesir karışıktır ve Latince’ye de çevrilmiştir. Çimen Özçam tarafından doktora çalışması yapılmıştır.

Fetâvâ-yı Yahyâ Efendi: Yahyâ Efendi’nin şeyhülislâm iken verdiği fetvaların derlendiği eserdir. Şeyhülislâm Esîrî Mehmed Efendi tarafından derlenmiş olup, Osmanlı hukuk tarihi bakımından önemlidir. Birçok yazma nüshası kütüphanelerde bulunmaktadır.

Sâkînâme: Divan’da da yer alan mesnevi tarzında yetmiş yedi beyitlik tasavvufî bir eserdir.

Bunların yanı sıra, Şeyhülislam Yahya Efendi’nin Arapça ve Farsça bazı şiirleri ile dinî-ahlâkî konularda manzum ve mensur Arapça risâle, hâşiye ve takrizleri de bulunmaktadır.

Şeyhülislâm Yahyâ’nın Divanı

Şeyhülislâm Yahyâ Efendi’nin Divanı, klasik Türk edebiyatının önemli eserlerinden biridir. Divan, özellikle Yahyâ Efendi’nin gazel şairi olarak üstün yeteneğini ve kendine özgü tarzını ortaya koyar. Yahyâ Efendi’nin söz ustalığı, şiirlerinde hüner ve sadelikle harmanlanırken, geleneğin içinden yenilikçi bir anlayışla tasavvufun sembolik dilini kullanarak aşk ve melamet anlayışını işler.

Divanında aşk teması öne çıkan konu olup, Yahyâ Efendi aşk anlayışını tasavvufi bir perspektiften ele alır. Şiirlerinde rintçe bir bakış açısı benimseyen Yahyâ Efendi, bu anlayışın gazellerinin içeriğine ve edasına yansıyan melamet ve tasavvufi unsurlarla beslenir.

Yahyâ Efendi’nin Divanı, yerel ve mahallî unsurları da içerir. İstanbul ve Edirne gibi şehirlerin betimlemelerini yaparken, bahar, kış ve nevruz manzaralarını tabiat tasvirlerine ekler. Geleneğe uygun konuları ve biçimleri benimseme çabasında olsa da, zaman zaman geleneğin imkânlarını zorlayarak yenilikçi bir anlayış sergiler.

Divanında ender olarak rubai vezinleriyle gazel yazan Yahyâ Efendi, bu özelliğiyle dikkat çeker. Şeyhülislâm olarak kasideye fazla itibar etmeyen Yahyâ Efendi, yazdığı müzeyyel gazellerle bu tarzın yaygınlaşmasına öncülük eder.

Şeyhülislâm Yahyâ Efendi’nin Divanı, klasik Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Divan, Yahyâ Efendi’nin söz ustalığı ve kendine özgü tarzının yanı sıra, geleneksel konuları ve biçimleri yenilikçi bir anlayışla harmanlayarak döneminin özgün bir yansımasıdır.

Şeyhülislâm Yahyâ ile Aynı Dönemde Yaşayan Şairler ve Karşılaştırması

 • Bâkî (1526-1600): Klasik Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biri olan Bâkî, özellikle kaside türünde büyük başarı göstermiştir. Yahyâ Efendi’nin gazel türündeki başarısı ile Bâkî’nin kaside alanındaki ustalığı dönemin önemli eserleri olarak kabul edilir.
 • Fuzûlî (1483-1556): Aşk ve tasavvuf konularında yazdığı gazel ve rubailerle tanınan Fuzûlî, aynı zamanda divan ve mesnevi tarzında eserler de vermiştir. Yahyâ Efendi’nin şiirlerinde de aşk ve tasavvuf anlayışı hâkimdir, bu yüzden iki şairin şiirlerinde benzer temalar gözlemlenebilir.
 • Nef‘î (1572-1635): Özellikle hiciv ve kaside türlerinde başarılı olan Nef‘î, Yahyâ Efendi’nin dönemindeki önemli bir şairdir. Nef‘î’nin hicivlerindeki keskin üslup, Yahyâ Efendi’nin bazı nükte ve hicivlerinde de etkisini gösterir.
 • Nâbî (1642-1712): Klasik Türk edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Nâbî, özellikle mesnevi ve kaside türlerinde eserler vermiştir. Nâbî, Yahyâ Efendi’nin gazelleri için nazîre ve tahmîsler yazmış, iki şairin şiirlerinde benzer temalar ve üsluplar gözlemlenebilir.
 • Nev‘îzâde Atâî (1583-1635): Şiirlerinde aşk, tabiat ve sosyal konuları işleyen Atâî, döneminin önemli şairlerindendir. Şeyhülislam Yahyâ Efendi ile Atâî arasında temalar ve söyleyişler bakımından benzerlikler bulunabilir.
 • Nâilî-i Kadîm (1606-1668): Klasik Türk edebiyatında önemli bir şair olan Nâilî-i Kadîm, kaside ve gazel türlerinde eserler vermiştir. Yahyâ Efendi ile Nâilî-i Kadîm arasında gazel türündeki başarıları ve benzer temalar nedeniyle bir karşılaştırma yapılabilir.

Şeyhülislam Yahya Efendi’nin Edebi Kişiliği

 • Şeyhülislâm Yahyâ Efendi, özellikle gazel türünde başarılı bir şairdir. Gazellerinde sadelik ve nazik söyleyiş ön plana çıkmaktadır.
 • Yahyâ Efendi, gazel söylemekte kendine özgü bir tarz yaratmıştır. Sözü nazik söyleyen şair, sadelik içinde binbir incelik sunar.
 • Şiirlerinde aşk anlayışını geleneğin içinden ifade ederken, Yahyâ Efendi tasavvufun sembolik dilini kullanır. Bu özellikle gazellerinde daha belirgindir.
 • Hayata rintçe bakan Yahyâ Efendi, melamet anlayışının beslediği bu yaklaşımı gazellerinin içeriğine ve edasına kadar yansıtır. Şiirlerinde İstanbul ve Edirne’yi anlatan şair, tabiat tasvirlerine bahar, kış ve nevruz manzaraları ekler.
 • Ele aldığı konulardan biçim tercihlerine kadar geleneğe uyan Yahyâ Efendi, zaman zaman geleneğin imkânlarını zorlar. Gazel yazarken rubai vezinleri kullanan ender şairlerdendir. Bu özelliği ile dikkat çeker. Kasideye fazla itibar etmeyen şair, yazdığı müzeyyel gazellerle bu tarzın yaygınlaşmasına öncülük eder.
 • Şeyhülislâm Yahyâ Efendi, döneminin pek çok şairi ile etkileşim içerisinde olmuştur. Karşılıklı nazîre ve tahmîsler yazarak, dönemin edebi havasına katkıda bulunmuştur. Yahyâ Efendi’nin rintçe söyleyiş ve edası, modern şairlerin de ilgisini çekmiş ve onlara ilham kaynağı olmuştur.

Şeyhülislam Yahya Efendi’nin Eserlerinde Rintçe Yaklaşım

 • Şeyhülislâm Yahyâ Efendi’nin eserlerinde rintçe yaklaşım, şairin hayata bakış açısı ve şiirlerinde işlediği temalar üzerinde etkili olmuştur. Rintçe yaklaşım, melamet anlayışıyla beslenen bir düşünce tarzıdır ve insanın dünya ile ilişkisini, aşk ve özgürlük arayışını ele alır. Yahyâ Efendi’nin gazellerinde rintçe yaklaşımın izlerini görmek mümkündür.
 • Şeyhülislâm Yahyâ Efendi’nin gazellerinde aşk ve şarap sıklıkla işlenen temalardandır. Rintçe yaklaşımda şarap, aşkın ve özgürlüğün simgesi olarak görülür. Şair, bu sembolizmle insanın özgürlük ve aşk arayışını vurgular.
 • Yahyâ Efendi’nin şiirlerinde dünyevi zevklere ve özgürlüğe düşkünlük teması sıklıkla işlenir. Şair, yaşamın keyifli anlarından, güzelliklerden ve hazzından bahsederken, insanın içsel özgürlük arayışını da dile getirir.
 • Şeyhülislâm Yahyâ Efendi, melamet anlayışını benimseyen bir şairdir. Bu anlayış, insanın dünya ile ilişkisini ve nefsine karşı duruşunu ele alan bir düşünce tarzıdır. Şairin gazellerinde bu anlayışın etkisi görülür.
 • Rintçe yaklaşım, Yahyâ Efendi’nin şiirlerinde geleneksel ve tasavvufi motiflerle birleşir. Şair, aşk, özgürlük, şarap ve dünyevi zevkler gibi temaları tasavvufun sembolik dilini kullanarak işler.
 • Rintçe yaklaşımda bir isyan ve eleştiri unsuru da bulunur. Şeyhülislâm Yahyâ Efendi’nin gazellerinde, toplumun ve dönemin değer yargılarına karşı eleştirel bir duruş sergileyen ifadeler yer alır.
 • Rintçe yaklaşım, halkın dilini ve sadeliği benimser. Yahyâ Efendi’nin gazellerinde sadelik hâkimdir ve şair, halkın duygularını ve düşüncelerini dile getirirken, nazik ve ince bir söyleyiş kullanır.

Şeyhülislam Yahya Efendi’nin Sanatında Müzeyyel Gazeller

 • Şeyhülislâm Yahya Efendi, sanatında müzeyyel gazellerle önemli bir yere sahiptir. Müzeyyel gazel, beyitlerin her mısraında aynı kafiye ve redif kullanılarak yazılan bir gazel türüdür. Bu gazel türü, dil ve anlam bakımından zenginlik, güzellik ve incelik arayan şairlerin tercih ettiği bir türdür. Yahya Efendi’nin sanatında müzeyyel gazeller şu özelliklere sahiptir:
 • Müzeyyel gazeller, anlam ve dil zenginliği bakımından önemli bir yere sahiptir. Yahya Efendi, müzeyyel gazellerinde sözcük seçimleri ve çeşitli anlam oyunlarıyla zengin bir dil kullanır.
 • Yahya Efendi’nin müzeyyel gazellerinde incelik ve zarafet ön plandadır. Şair, söz ustalığı ve nazik söyleyişiyle okuyucuyu etkilemeyi başarır.
 • Müzeyyel gazellerde söyleyiş ve eda önemli bir rol oynar. Yahya Efendi, gazellerinde sadelik içinde binbir incelik sunarak kendine özgü bir tarz yaratır.
 • Yahya Efendi, müzeyyel gazellerinde geleneksel motifleri kullanırken aynı zamanda yenilikçi bir yaklaşım sergiler. Geleneksel konuları ve biçimleri kullanarak kendi yaratıcılığını ve özgünlüğünü ortaya koyar.
 • Müzeyyel gazellerde aşk ve tasavvuf temaları sıklıkla işlenir. Yahya Efendi, bu temaları işlerken tasavvufun sembolik dilini kullanarak etkileyici ve derinlikli bir anlatım sunar.
 • Şeyhülislâm Yahya Efendi’nin müzeyyel gazelleri, onun sanatının en önemli ve değerli yönlerinden birini oluşturur. Bu gazeller, şairin dil ve anlam zenginliği, söz ustalığı ve edebî inceliklerle donatılmış yapıtlarıdır. Aynı zamanda, Yahya Efendi’nin bu gazellerle Türk edebiyatında müzeyyel gazel türünün yaygınlaşmasına öncülük ettiği düşünülmektedir.

Şeyhülislâm Yahyâ Efendi’nin Melamet Anlayışı

Şeyhülislâm Yahyâ Efendi’nin şiirlerinde melamet anlayışı önemli bir yere sahiptir. Melamet, İslam düşüncesinde özellikle tasavvuf ve mutasavvıf şairler arasında yaygın olan, dünyevi yaşamın boş ve geçici olduğunu vurgulayan, insanın iç dünyasına ve manevi değerlere yönelmesini teşvik eden bir anlayıştır. Melametçi şairler, toplumun ahlaki değerlerine ve dış görünüşe fazla önem vermeyen, iç dünyalarındaki manevi zenginlikleri ön plana çıkaran bir yaşam tarzını benimserler. Yahyâ Efendi’nin melamet anlayışı şu özelliklere sahiptir:

Dünyevi Yaşamın Geçiciliği: Şair, şiirlerinde dünyevi yaşamın geçiciliğine ve boşluğuna dikkat çeker. Bu anlayışla, insanların iç dünyalarına ve manevi değerlere yönelmelerini teşvik eder.

İç Dünya ve Manevi Değerler: Yahyâ Efendi’nin melamet anlayışında iç dünyaya ve manevi değerlere önem verilir. Şair, insanın iç dünyasındaki manevi zenginlikleri ve derinlikleri işler ve bunları ön plana çıkartır.

Rintçe Yaklaşım: Melamet anlayışının beslediği rintçe yaklaşım, Yahyâ Efendi’nin şiirlerinin içeriğine ve edasına kadar yansır. Bu rintçe söyleyiş ve eda, onun şiirlerinde özgün ve etkileyici bir atmosfer yaratır.

Toplumsal Eleştiri: Melametçi şairler, toplumun ahlaki değerlerine ve dış görünüşe fazla önem vermeyen bir yaşam tarzını benimserler. Bu bağlamda, Yahyâ Efendi’nin şiirlerinde toplumsal eleştiri ve düşünce özgürlüğüne dair izler bulunur.

Tasavvuf ve Aşk Temaları: Yahyâ Efendi’nin melamet anlayışı, tasavvuf ve aşk temalarıyla da iç içedir. Şair, aşk anlayışını geleneğin içinden ifade ederken tasavvufun sembolik dilini kullanır ve melamet anlayışının etkisi altında kalan eserlerinde bu temaları işler.

Şeyhülislâm Yahyâ Efendi’nin melamet anlayışı, onun şiirlerinde önemli bir yer tutar ve eserlerinin içeriği, söyleyişi ve edasına etki eder. Bu anlayış, şairin düşüncelerini ve yaşam tarzını yansıtan önemli bir önemli bir unsurdur.

Melamet anlayışının bir diğer yönü de, şairin zaman zaman isyankâr bir tutum sergilemesidir. Yahyâ Efendi, geleneğe bağlı kalmakla birlikte, toplumun kurallarına ve beklentilerine meydan okuyan bir tavır sergiler. Bu durum, şiirlerinde özgünlüğünü ve gücünü artıran bir etken olarak görülür.

Melamet anlayışı, Yahyâ Efendi’nin dil ve üslup seçimlerine de etki eder. Şair, anlatımında sadelik ve doğallığı ön planda tutarak, karmaşık ve süslü bir dil kullanmaktan kaçınır. Bu sayede, melametçi düşüncelerini ve yaşam tarzını daha etkili ve samimi bir şekilde aktarır.

Şeyhülislâm Yahyâ Efendi’nin melamet anlayışı, onun halka yakınlığı ve halkın duygu ve düşüncelerini anlayabilmesine de katkı sağlar. Şair, halkın dilini kullanarak ve onların yaşadığı gerçekleri yansıtarak, melametçi düşünceleri daha geniş kitlelere ulaştırır.

Şeyhülislam Yahya’nın Eserlerinde Aşk ve Tasavvuf Temaları

Şeyhülislâm Yahya Efendi’nin eserlerinde aşk ve tasavvuf temaları sıklıkla işlenir. Bu temalar, şairin sanatında önemli bir yere sahiptir ve şiirlerinin temel yapı taşlarını oluşturur.

Yahya Efendi’nin şiirlerinde aşk, en önemli konulardan biridir. Şair, aşkı hem dünyevi hem de ilahi anlamda ele alarak, duygularını ve düşüncelerini okuyucuya aktarır. Aşkın gücü ve etkisi, şiirlerinde sıklıkla dile getirilir.

Şeyhülislâm Yahya Efendi’nin eserlerinde tasavvuf, önemli bir tema olarak karşımıza çıkar. Şair, tasavvufi düşünceleri ve kavramları, sembolik bir dil kullanarak ifade eder. Bu sayede, tasavvufun derin anlamını ve evrensel değerlerini okuyucuya aktarmayı başarır.

Yahya Efendi’nin şiirlerinde aşk ve tasavvuf temaları genellikle iç içe geçmiş şekilde işlenir. Şair, bu iki temayı birbirine bağlayarak, aşkın tasavvufi boyutunu vurgular. Böylece, hem dünyevi aşkın hem de ilahi aşkın önemini ve güzelliğini aktarır.

Sembolik Dil: Şeyhülislâm Yahya Efendi, aşk ve tasavvuf temalarını işlerken sembolik bir dil kullanır. Bu dil, şiirlerine derinlik ve gizem katarken, aynı zamanda okuyucunun düşünce ve duygularını harekete geçirir. Şairin sembolik dil kullanımı, eserlerinin zenginliğini ve etkileyiciliğini artırır.

Yahya Efendi’nin şiirlerinde, aşk ve tasavvufun hayata olan etkisine dikkat çeker. Şair, aşk ve tasavvufun insanın iç dünyasında ve dış dünyadaki ilişkilerinde nasıl bir değişim ve dönüşüm sağladığını anlatır. Bu temaların, insanın yaşamını ve düşünce dünyasını nasıl zenginleştirdiğini gösterir.

Şeyhülislâm Yahya Efendi, aşk ve tasavvuf temalarını işlerken bu kavramların evrensel değerlerine de vurgu yapar. Şair, aşkın ve tasavvufun insanlar arasındaki birleştirici gücünü ve önemini anlatarak, evrensel bir mesaj sunar. Aşk ve tasavvufun, insanların yaşamlarında, toplumlarında ve kültürlerinde ortak bir paydada buluştuğunu gösterir.

Şeyhülislâm Yahya Efendi, aşk ve tasavvuf temalarını işlerken, bu kavramların insanın manevi yücelişine katkıda bulunduğunu vurgular. Şair, aşkın ve tasavvufun insanın iç dünyasında yarattığı olumlu değişimlerle, bireyin manevi mertebelerde yükseldiğini ve kamil insan olma yolunda ilerlediğini anlatır.

Yahya Efendi’nin eserlerinde aşk ve tasavvuf temaları, aynı zamanda estetik bir boyut taşır. Şair, aşk ve tasavvuf kavramlarını güzel söyleyiş ve eda ile sunarak, okuyucunun hem düşünsel hem de duygusal olarak tatmin olmasını sağlar.

Şeyhülislâm Yahya Efendi, aşk ve tasavvuf temalarıyla insanın ahlaki değerlerine ve erdemlerine de değinir. Şair, aşkın ve tasavvufun insanın iç dünyasında yarattığı olumlu etkilerle, bireyin daha iyi bir insan olma yolunda ilerlediğini ve ahlaki değerlerin önemini vurgular.

Şeyhülislâm Yahya Efendi’nin şiirlerinde aşk ve tasavvuf temaları, şairin eserlerinin temel ilham kaynağıdır. Bu temalar, Yahya Efendi’nin sanatında sürekli olarak işlenir ve yeniden yorumlanır, böylece şairin eserleri sürekli olarak tazelik ve canlılık kazanır.

Şeyhülislâm Yahya Efendi’nin eserlerinde aşk ve tasavvuf temaları, şairin sanatının temel yapı taşlarıdır. Bu temalar, şiirlerinde hem içerik hem de biçim açısından önemli bir yere sahiptir ve Yahya Efendi’nin eserlerinin zenginliği, derinliği ve etkileyiciliğine katkıda bulunur.