Seyyid Nesimi: 14. Yüzyıl Hurufi Türk Şairi ve Sanatçısı

Seyyid İmadeddin Nesimi, 14. yüzyılın önemli Hurufi Türk şairlerinden biridir. Azeri Türkçesi, Farsça ve Arapça olmak üzere üç dilde eserler vermiş olan Nesimi, Seyyid Nesimi mahlasıyla tanınmıştır. Nesimi’nin hayatı ve eserleri üzerine yapılan araştırmalar, onun döneminin önde gelen şair ve düşünürlerinden olduğunu ortaya koymaktadır.

Hurufilik, İslam’ın mistik yorumlarından biri olarak ortaya çıkmış, özellikle 14. ve 15. yüzyıllarda Anadolu, Azerbaycan ve İran bölgelerinde yayılmıştır. Hurufilik, İslam düşüncesinin ezoterik yönlerini benimseyen ve harflerin, kelimelerin simgesel ve gizemli anlamlarını önemseyen bir tasavvufi akımdır. Nesimi de bu akımın önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilir.

Nesimi, Azeri Türkçesiyle yazdığı gazel ve kaside türündeki şiirlerinde, hem dini hem de tasavvufi konuları işlemiştir. Farsça divanlarında ise, özellikle aşk, doğa ve insanın iç dünyası gibi temaları ele almıştır. Arapça eserlerinde ise daha çok ilahi ve dini temaları işleyen şiirler yazmıştır.

Seyyid Nesimi’nin şiirlerinde, insanın kâmil mertebesine ulaşma ve insan-ı kâmil idealini gerçekleştirme çabaları önemli bir yer tutar. Şair, insanın kendi özünü tanıması ve ilahi gerçeğe ulaşma arzusunu dile getirir. Aynı zamanda, Nesimi’nin eserlerinde mistik ve simgesel öğelerin önemli bir yeri vardır.

Nesimi’nin yaşamı ve ölümü de oldukça trajiktir. Şairin, Hurufi düşünceleri nedeniyle dönemin din adamları tarafından suçlanarak, idam edildiği bilinmektedir. Nesimi’nin bu trajik ölümü, onun eserlerindeki derin duyguların ve düşüncelerin kaynağı olarak değerlendirilebilir.

Seyyid Nesimi, 14. yüzyıl Hurufi Türk şairlerinin öne çıkan temsilcilerinden biridir. Azeri Türkçesi, Farsça ve Arapça olmak üzere üç dilde eserler veren Nesimi, döneminin önemli şair ve düşünürlerinden kabul edilir. Nesimi’nin yaşamı ve eserleri, hem Türk edebiyatı hem de İslam düşüncesi tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir. Nesimi’nin eserlerinde işlediği temalar ve düşünceler, insanın kâmil mertebesine ulaşma arzusu, ilahi gerçeğe erme ve insan-ı kamil idealini gerçekleştirme gibi konularla öne çıkmaktadır.

Seyyid Nesimi’nin şiirleri, özellikle döneminin tasavvuf anlayışını ve mistik düşüncelerini yansıtması açısından büyük bir değere sahiptir. Şiirlerinde aşk, doğa, insanın iç dünyası ve dini temaları harmanlayarak ortaya çıkan eserler, Nesimi’nin kendine has üslubu ve zengin imgeleri ile dikkat çekmektedir.

Nesimi’nin eserleri, Türk edebiyatının yanı sıra Fars ve Arap edebiyatlarında da etkisini göstermiştir. Nesimi’nin şiirlerinin, söz konusu dönemlerdeki edebiyat anlayışını ve kültürel etkileşimi anlamak için önemli bir kaynak olduğu söylenebilir.

Seyyid Nesimi’nin yaşamının ve eserlerinin günümüze ulaşması, tarihsel ve kültürel bir miras olarak değerlendirilebilir. Nesimi’nin şiirlerinde yer alan tasavvufi düşünceler, insanın iç dünyasına yönelik derinlikli yaklaşımı ve döneminin kültürel etkileşimlerini yansıtan eserleri, Türk edebiyatının ve İslam düşüncesi tarihinin önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, Nesimi’nin eserleri ve düşünceleri üzerine yapılan çalışmalar, hem Türk edebiyatı hem de İslam düşüncesi tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir.

Nesimi’nin Eserleri ve Düşünceleri Üzerine Yapılan Çalışmalar

Seyyid Nesimi’nin eserleri ve düşünceleri üzerine yapılan çalışmalar, hem Türk edebiyatı hem de İslam düşüncesi tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir. Özellikle 20. yüzyılın başından itibaren Nesimi üzerine yapılan araştırmalar sayesinde, şairin hayatı, eserleri ve düşünceleri hakkında daha fazla bilgi edinilmiştir. İşte bu çalışmalardan bazıları:

 • Fuad Köprülü: Türk edebiyatı tarihi ve İslam düşüncesi alanında önemli çalışmaları bulunan Fuad Köprülü, Nesimi’nin hayatı ve eserleri üzerine yapılan araştırmalarda önemli bir isimdir. Köprülü’nün “Anadolu’da İslamiyet” ve “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar” adlı eserlerinde Nesimi ve dönemi hakkında değerli bilgiler bulunmaktadır.
 • Abdülbaki Gölpınarlı: Türk edebiyatı ve tasavvuf tarihi üzerine önemli çalışmaları olan Abdülbaki Gölpınarlı, Nesimi üzerine yaptığı araştırmalarla dikkat çeker. Gölpınarlı’nın “Mevlana’dan Sonra Mevlevilik” ve “Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi” gibi eserlerinde Nesimi ve Hurufilik üzerine değerli bilgiler sunar.
 • Celal Sahir Erozan: Türk şiiri ve Nesimi üzerine çalışmaları bulunan Erozan, “İmadeddin Nesimi: Hayatı, Şiirleri ve Görüşleri” adlı eseriyle Nesimi’nin hayatını, eserlerini ve düşüncelerini ele almıştır.
 • Eflatun Cem Güney: Nesimi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Güney, “İmadeddin Nesimi Divanı” adlı eserinde Nesimi’nin Azeri Türkçesi ile yazdığı şiirleri incelemiş ve değerlendirmiştir.
 • İsmail Şerif: Türk şiiri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan İsmail Şerif, “Nesimi ve Nesimilik” adlı eserinde Nesimi’nin düşünceleri ve eserleri üzerine kapsamlı bir çalışma yapmıştır.

Bu çalışmaların yanı sıra, Nesimi’nin eserleri ve düşünceleri üzerine yapılan başka akademik çalışmalar ve makaleler de bulunmaktadır. Nesimi ve Hurufilik üzerine yapılan bu araştırmalar sayesinde, şairin hayatı, eserleri ve düşünceleri hakkında daha fazla bilgi edinilmiş ve Türk edebiyatı ve İslam düşüncesi tarihi açısından önemli bir katkı sağlamaktadır.

Abdülbaki Gölpınarlı’nın Eserlerinde Nesimi ve Hürüfilik

Türk edebiyatı ve tasavvuf tarihi üzerine önemli çalışmaları olan Abdülbaki Gölpınarlı, Nesimi ve Hurufilik üzerine yaptığı araştırmalarla dikkat çeker. Gölpınarlı’nın “Mevlana’dan Sonra Mevlevilik” ve “Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi” gibi eserlerinde Nesimi ve Hurufilik üzerine değerli bilgiler sunar.

“Mevlana’dan Sonra Mevlevilik” adlı eserinde Gölpınarlı, Mevlana Celaleddin Rumi’nin ölümünden sonra Mevlevilik tarikatının nasıl geliştiğini ve yayıldığını ele alır. Bu kapsamda, Nesimi’nin Mevlevilik ve diğer tasavvufi düşüncelerle olan ilişkisi üzerinde durur. Gölpınarlı, Nesimi’nin eserlerinde Mevlevilik etkisini ve Hurufilik düşüncesinin nasıl şekillendiğini incelemiştir.

“Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi” adlı eserde ise Gölpınarlı, Türk tasavvuf şairlerinin şiirlerini bir araya getirerek, bu şairlerin dönemlerine, düşüncelerine ve eserlerine ışık tutar. Antolojide Nesimi’nin şiirlerine de yer veren Gölpınarlı, şairin Hurufi düşüncelerini ve eserlerindeki tasavvufi öğeleri ele alır.

Gölpınarlı, Nesimi’nin Hurufilik akımının önemli temsilcilerinden biri olduğunu vurgular. Hurufilik, İslam düşüncesinin gizlemli yönlerini benimseyen ve harflerin, kelimelerin simgesel ve gizemli anlamlarını önemseyen bir tasavvufi akımdır. Nesimi’nin bu akımın içinde önemli bir yeri olduğunu belirten Gölpınarlı, şairin eserlerinde harflerin ve kelimelerin gizemli anlamlarını nasıl işlediğine dikkat çeker.

Ayrıca Gölpınarlı, Nesimi’nin şiirlerinde insanın kâmil mertebesine ulaşma arzusunu ve insan-ı kâmil idealini gerçekleştirme çabalarının önemli bir yer tuttuğunu belirtir. Nesimi’nin eserlerinde mistik ve simgesel öğelerin önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Gölpınarlı, bu özelliklerin şairin tasavvufi düşüncelerini yansıttığını ifade eder.

Abdülbaki Gölpınarlı’nın Nesimi ve Hurufilik üzerine yaptığı çalışmalar, Türk edebiyatı ve İslam düşüncesi tarihi açısından büyük öneme sahiptir. Gölpınarlı’nın araştırmaları sayesinde, Nesimi’nin tasavvufi düşünceleri ve Hurufi öğretileri daha iyi anlaşılmış ve değerlendirilmiştir. Bu çalışmalar, Nesimi’nin dönemindeki kültürel ve dini etkileşimleri anlamak için önemli bir kaynak olarak kabul edilebilir.

Gölpınarlı’nın çalışmaları, aynı zamanda Nesimi’nin eserlerinin Türk edebiyatındaki önemini ve değerini ortaya koymaktadır. Nesimi’nin şiirlerindeki zengin imgeler ve derin anlamlar, şairin kendine has üslubunu ve döneminin tasavvufi düşüncelerini yansıtmaktadır.

Bu kapsamda, Abdülbaki Gölpınarlı’nın Nesimi ve Hurufilik üzerine yaptığı çalışmalar, şairin hayatı, eserleri ve düşünceleri hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamıştır. Ayrıca, bu çalışmalar Türk edebiyatı ve İslam düşüncesi tarihinin önemli bir parçası olan Nesimi’nin eserlerinin ve düşüncelerinin daha iyi anlaşılmasına ve değerlendirilmesine imkân tanımıştır.

Abdülbaki Gölpınarlı’nın Nesimi ve Hurufilik üzerine yapılan çalışmaları, Türk edebiyatı ve İslam düşüncesi tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir. Gölpınarlı’nın eserlerinde sunduğu değerli bilgiler sayesinde, Nesimi’nin hayatı, eserleri ve düşünceleri hakkında daha fazla bilgi edinilmiş ve bu önemli şairin kültürel ve dini etkileşimlerinin anlaşılması kolaylaşmıştır.

Nesimi’nin Eserlerinde Mevlevilik Etkisi ve Hurufilik

 1. Mevlevilik Etkisi:
 • Aşk ve birlik teması: Nesimi’nin eserlerinde Mevlevilik’ten etkilenen aşk ve birlik teması sıklıkla görülür. Şiirlerinde ilahi aşk ve insanın Tanrı’yla birleşme arzusu önemli yer tutar.
 • İnsan-ı Kamil ideali: Nesimi, Mevlevilik düşüncesinde önemli bir yere sahip olan insan-ı kamil ideali üzerine sıklıkla durur. Şiirlerinde insanın olgunlaşma sürecini ve kamil mertebesine ulaşma çabalarını işler.
 • Musikî ve ritim: Nesimi’nin şiirlerinde Mevlevî müziğinden etkilenen ritimler ve sesler bulunmaktadır. Bu da şairin Mevlevilik ile olan ilişkisini gösterir.
 1. Hürüfilik Düşüncesi:
 • Gizemli anlamlar: Nesimi’nin şiirlerinde Hurufilik düşüncesine uygun olarak harflerin, kelimelerin ve sayıların gizemli ve simgesel anlamları sıklıkla kullanılır.
 • İçsel dönüşüm ve mistisizm: Nesimi, Hurufi düşüncelerle şekillenen içsel dönüşüm ve mistik öğeleri eserlerinde önemli bir yere koyar. Şiirlerinde insanın iç dünyasına dair derinlikli bir yaklaşım sergiler.
 • Esoterik öğretiler: Nesimi’nin eserlerinde İslam düşüncesinin ezoterik yönlerini benimseyen Hurufilik öğretilerine sıkça rastlanır. Bu, şairin Hurufi düşünceleri benimsediğine ve eserlerinde bu düşünceleri yansıttığına işaret eder.

Seyyid Nesimi’nin Edebi Kişiliği

Seyyid Nesimi, 14. yüzyılın sonlarında yaşamış önemli bir Hurufi şair ve mutasavvıftır. Azeri Türkçesi, Farsça ve Arapça olmak üzere üç dilde şiirler yazmış olan Nesimi, edebi kişiliği ve eserleriyle Türk ve İslam edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Nesimi’nin edebi kişiliğini şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Üç dilde şiir yazma becerisi: Nesimi, Azeri Türkçesi, Farsça ve Arapça olmak üzere üç farklı dilde şiirler yazmıştır. Bu yeteneği, onun edebi kişiliğinin önemli bir parçasıdır ve döneminin önde gelen şairlerinden biri olarak kabul edilmesini sağlamıştır.
 • Hurufi düşünceleri benimsemesi: Nesimi’nin eserlerinde önemli bir yer tutan Hurufi düşünceler, onun edebi kişiliğini ve şiirlerini önemli ölçüde etkilemiştir. Hurufilik, Nesimi’nin düşüncelerini ve inançlarını yansıtan temel bir unsurdur.
 • Mistik ve derin anlamlar: Nesimi’nin şiirlerinde mistik ve derin anlamlar bulunur. Onun eserleri, içerdiği alegorik ve sembolik öğelerle döneminin diğer edebiyat eserlerinden ayrılır.
 • İnançlarını savunma kararlılığı: Nesimi, düşüncelerini ve inançlarını savunma konusunda kararlı bir şairdi. Bu nedenle, onun edebi kişiliği, düşüncelerini ve inançlarını savunma tutkusunu yansıtır.
 • Şiirlerindeki sanat değeri: Nesimi’nin şiirlerinde, nazım şekilleri ve söz sanatları açısından zengin bir çeşitlilik ve incelik görülür. Nesimi’nin eserleri, hem şekil hem de muhteva açısından yüksek bir sanat değeri taşır.
 • İnsan sevgisi ve hoşgörü: Nesimi’nin edebi kişiliğinde önemli bir yer tutan hoşgörü ve insan sevgisi, onun eserlerinde de kendini gösterir. Nesimi, tüm insanların bir bütün olduğu ve birbirine saygı göstermesi gerektiği düşüncesini savunur.

Nesîmî’nin Eserleri ve İçerikleri

 1. Türkçe Divan:
 • En eski nüshası 1469 tarihli olarak bilinir.
 • 1524 tarihli Kahire nüshasında bazı gazellerinde Hüseynî mahlasını kullanmıştır.
 • Farsça şiirleri de bazı yazmalarda Türkçe şiirlerinin arasında bulunur.
 • Divan’ın en iyi baskısı Selman Mümtaz Bey tarafından 1926’da yapılmıştır.
 • Divan’ın son yayımı Hüseyin Ayan tarafından 2002’de gerçekleştirilmiştir.
 1. Farsça Divan:
 • Türkçe Divan’a göre daha az sayıda şiir içerir.
 • Hurûfî inancını konu alan şiirler yazmıştır.
 • Mesnevî, gazel, terci-i bend, müstezâd, rubai ve kıt’a nazım şekilleriyle yazılmış şiirler bulunur.
 • Farsça Divan’daki mesneviler Türkçe mesneviler kadar uzun değildir.
 • Fars alfabesinin sadece 14 harfiyle kafiyeli şiirler yazabilmiştir.
 1. Mukaddimetü’l-Hakâyık:
 • Fazlullah-ı Hurûfî’nin Câvidân-nâme’sini temel alarak yazılmıştır.
 • Türkçe mensur bir eserdir.
 • Harflerle (Hurûfîliğe göre) çeşitli dini konuları açıklamaktadır.
 • Eserde Kur’an’daki hurûf-ı mukata’a, abdest, ezan, ikâmet, zekât, oruç, hac, ana babaya iyilik ve îmân-ı yakîn gibi konular ele alınır.
 • Harflerle rakamlar arasında bağlantılar kurularak yorumlar yapılır.
 • Eserin nüshaları XIV. yüzyıl özellikleri taşır ve üslup açısından tercüme bir eser görünümündedir.

Seyyid Nesimi nasıl öldürülmüştür?

Seyyid Nesimi, 1417 yılında Halep’te idam edilmiştir. Onun ölümü oldukça vahşi ve acımasız bir şekilde gerçekleşmiştir. Hurufi düşünceleri benimseyen ve bu düşünceleri savunan Nesimi, dönemin dini otoriteleri tarafından hoş karşılanmamıştır. Bu nedenle, Nesimi’nin bu düşünceleri yayması ve benimsemesi, onun ölümüne yol açan olaylar zincirini başlatmıştır.

Nesimi tutuklanarak yargılanmış ve idam cezasına çarptırılmıştır. İdam edilmeden önce, Nesimi’nin bedeni korkunç bir işkenceye maruz kalmıştır. Nesimi’nin derisi, canlı canlı yüzülerek öldürülmüştür. Bu vahşi idam yöntemi, Nesimi’nin ölümüne dair en önemli detay olarak bilinir ve tarihte dehşet verici bir örnek olarak anılır.

Seyyid Nesimi’nin bu trajik ölümü, onun düşüncelerine olan bağlılığını ve inançlarını savunma kararlılığını gösterirken, aynı zamanda dönemin hoşgörüsüz tutumlarının ve radikal uygulamalarının bir göstergesi olarak kabul edilir.

Seyyid Nesimi’nin Türk Edebiyatına Katkısı

Seyyid Nesimi, Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunan bir şairdir. Nesimi’nin eserleri ve düşünceleri, hem kendi dönemi için hem de sonraki yıllar için Türk edebiyatının gelişimine büyük etkilerde bulunmuştur.

Nesimi, Azeri Türkçesi, Farsça ve Arapça olmak üzere üç farklı dilde şiirler yazarak Türk edebiyatının zenginleşmesine katkıda bulunmuştur. Bu yeteneği, onu döneminin önde gelen şairlerinden biri yapmış ve Türk edebiyatının farklı kültürlerle etkileşimini artırmıştır. Nesimi’nin üç dilde yazma becerisi, Türk edebiyatının daha geniş kitlelere ulaşmasına ve farklı kültürlerle olan etkileşimini güçlendirmesine yardımcı olmuştur.

Ayrıca, Nesimi Türk edebiyatında Hurufilik düşüncesinin önemli temsilcilerindendir. Hurufi düşünceleri benimseyerek, bu düşünceleri yaymaya çalışmış ve Türk edebiyatında mistik ve ezoterik öğelerin önemini artırmıştır. Bu sayede, Türk edebiyatının içeriği ve zenginliği daha da derinleşmiştir.

Seyyid Nesimi, tasavvuf ve mistisizm alanında önemli eserler vermiş ve Türk edebiyatının bu yöndeki gelişimine katkı sağlamıştır. Nesimi’nin eserleri, mistik ve derin anlamlar içermesi nedeniyle Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Onun şiirlerindeki bu derinlik ve anlam katmanları, Türk edebiyatının özgün ve zengin bir nitelik kazanmasına yardımcı olmuştur.

Nesimi’nin şiirlerindeki sanatsal değer ve kullanılan nazım şekilleri, Türk edebiyatının estetik ve biçimsel yönlerinin gelişimine önemli katkılar sunmuştur. Nesimi, söz sanatları ve nazım şekilleri konusundaki ustalığıyla, Türk edebiyatında sanatsal ifadenin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur.

Seyyid Nesimi’nin Türk edebiyatına katkısı, üç dilde şiir yazma becerisi, Hurufilik düşüncesini benimsemesi, tasavvuf ve mistisizm alanındaki eserleri ve şiirlerindeki sanatsal değer ile öne çıkmaktadır. Nesimi, Türk edebiyatının gelişimine ve zenginleşmesine önemli katkılar sağlayan büyük bir şair olarak anılır.

Seyyid Nesimi ile Hallac-ı Mansur

Seyyid Nesimi ve Hallac-ı Mansur, İslam dünyasının önemli tasavvufi şahsiyetlerindendir ve her ikisi de aşk ve birlik inancını benimsemişlerdir. İkisi arasında benzerlikler olduğu gibi, farklılıklar da bulunmaktadır.

 • Dönem ve Coğrafya: Seyyid Nesimi, 14. yüzyılın sonlarında Azerbaycan ve Anadolu’da yaşamış ve eserler vermiştir. Hallac-ı Mansur ise 9. yüzyılda yaşamış ve Bağdat merkezli olarak faaliyet göstermiştir. İki şair de İslam dünyasının farklı dönem ve bölgelerinde yaşamış olmalarına rağmen, mistik düşünceleri benimsemiş ve yaymaya çalışmışlardır.
 • İnanç ve Felsefe: Her iki şahsiyet de İslam tasavvuf geleneği içinde yer alır. Hallac-ı Mansur, “Ene’l-Hak” (Ben Hak’kım) sözüyle ünlüdür ve bu söz, Vahdet-i Vücut (varlığın birliği) fikrini temsil eder. Seyyid Nesimi ise Hurufilik düşüncesini benimsemiş ve bu düşünceleri şiirlerinde işlemiştir. İkisi de mistik ve aşk temasını işleyen eserler vermişlerdir.
 • Şiir ve Edebiyat: Seyyid Nesimi, Azeri Türkçesi, Farsça ve Arapça olmak üzere üç farklı dilde eserler vermiştir. Nesimi’nin eserleri, tasavvuf ve aşk konuları üzerine yoğunlaşır. Hallac-ı Mansur ise Arapça ve Farsça şiirler yazmıştır. Onun şiirleri de tasavvufi düşünceleri ve aşk temasını işler.
 • Sonları ve Şehadet: Seyyid Nesimi ve Hallac-ı Mansur, benzer bir şekilde şehit edilmişlerdir. Hallac-ı Mansur, “Ene’l-Hak” sözü nedeniyle döneminin dini otoriteleri tarafından suçlanarak idam edilmiştir. Seyyid Nesimi ise, Hurufilik düşünceleri nedeniyle suçlu bulunarak öldürülmüştür. İkisinin de sonları, onların düşüncelerine olan bağlılıklarını ve tasavvuf geleneği içindeki önemlerini göstermektedir.