Yunus Emre’nin Hayatı

Yunus Emre’nin destanî hayatı hakkında bilgiler, Uzun Firdevsî’nin yazdığı sanılan Vilâyetnâme-i Hacı Bektâş-ı Velî adlı eserde bulunmaktadır.

Menkıbelerle iç içe geçen tarihsel kişiliği şu başlıklar altında özetlenebilir:

 • Yunus Emre’nin Hayatı ve Karakteri: Yunus Emre, fakir bir çiftçi olarak Sarıköy’de yaşamaktaydı.
 • Hacı Bektâş-ı Velî ile Karşılaşma: Yunus, buğday almak için Karahöyük’e giderek bir süre Hacı Bektâş-ı Velî’nin yanında kalır. Dönüş yolculuğunda Hacı Bektaş’ın teklif ettiği “nefes” yerine buğday talep eder.
 • Gafletin Farkına Varma ve Geri Dönüş: Köyüne yaklaştığında, buğdayın tükeneceğini düşünen Yunus, nefesin ise tükenmeyeceğini anlar ve tekrar tekkeye döner. Hacı Bektâş-ı Velî, Yunus’un nasip alması için Tapduk Emre’ye yönlendirir.
 • Tapduk Emre ile Hizmet ve Emek: Yunus, Tapduk Emre’nin yanına giderek durumu anlatır ve nasibini alabileceğini öğrenir. Kırk yıl boyunca tekkeye düzgün odun taşıyarak hizmet eder.
 • Rum Erenlerinin Meclisi ve Cezbe: Rum erenlerinin Tapduk Emre’nin tekkesinde büyük bir meclis kurdukları bir gün, Yûnus Emre ve Yûnus-ı Gûyende adında başka bir Yûnus da oradadır. Tapduk Emre cezbeye gelir ve Yûnus-ı Gûyende’den söylemesini ister, ancak o işitmez.
 • Yûnus Emre’nin Şiir Söylemeye Başlaması: Tapduk Emre, Yûnus Emre’ye yönelerek “vakit geldi” der ve onun nasibini aldığını söyler. Yûnus Emre’nin gönlü açılır ve gözlerinden perde kalkarak “şevk denizine düşüp” değerli sözler söylemeye başlar.

Aziz Mahmud Hüdâyî’nin, şeyhi Üftâde’nin sohbetlerinden derlediği Vâḳıʿât adlı eserde yer alan Yûnus Emre ile ilgili rivayetler, Yûnus’un hayatı ve mürşidi Tapduk Emre ile ilişkisi hakkında daha fazla bilgi sunar. Bu rivayetler şu başlıklar altında özetlenebilir:

 • Tapduk Emre’nin Şeştâ Çalması: Hüdâyî’ye göre, Tapduk Emre şeştâ çalan biridir. Bir gün şeştâ çalmaya başladığında, Yûnus cezbelenir ve sanatını bırakarak Tapduk’a derviş olur.
 • Yûnus Emre’nin Tapduk Emre’ye Hizmeti: Vâḳıʿât’taki bir rivayette, Yûnus Emre’nin Tapduk Emre’ye otuz yıl hizmet ettiği, şeyhinin kızıyla evlendiği ve pîrinin nefesinin bereketiyle şair olduğu belirtilir.
 • Yûnus Emre’nin Sülûk Süreci ve Geri Dönüşü: Bir başka rivayete göre, otuz yıl hizmetten sonra Yûnus, sülûkü tamamlayamayacağını düşünerek tekkeden ayrılır. Ancak, yolculuk sırasında karşılaştığı erenler ve yaşadığı olağanüstü haller sayesinde gafletten uyanır, geri döner ve Tapduk’un ayaklarına kapanarak kendini bağışlatır.
 • Yûnus Emre’nin Ümmîliği ve Şiir Söyleme Tarzı: Âşık Çelebi, Yûnus Emre’nin ümmî olduğunu ve hal diliyle şiir söylediğini belirtir.
 • Celâl Terbiyesi ve Tapduk Emre ile Yûnus Emre Arasındaki Örnek Olay: Bolulu Himmet Efendi, sülûkünü tamamlayamayan sâlikin yolculuğunun hızlandırılması için celâl terbiyesinden geçirilebileceğini anlatırken, Tapduk Emre ile Yûnus Emre arasında geçen olayı örnek gösterir.
 • Yûnus Emre ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî İlişkisi
 • Süleyman Şeyhî, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Yûnus Emre hakkında, “İlâhî menzillerin hangisine çıktımsa bu Türkmen kocasının izini önümde buldum, onu geçemedim” dediğini aktarır. Başka bir rivayete göre, Yûnus, Mevlânâ’ya “Mesnevi’yi sen mi yazdın?” diye sorar ve Mevlânâ’nın cevabı “evet” olunca, Yûnus, “Uzun yazmışsın. Ben olsam, ‘Et ü kemik büründüm / Yûnus diye göründüm’ derdim” karşılığını verir. Bu diyalog, Yûnus Emre ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî arasındaki felsefi ve edebi yakınlığı gösterir.
 • Yûnus Emre’nin Şiirleri ve Molla Kasım Efsanesi:
 • Bir halk rivayetine göre, Yûnus Emre 3000 şiir söylemiş, ancak daha sonra Molla Kasım adlı bir zâhid bunları şeriata aykırı bulup 1000 tanesini yakmıştır. 1000 tanesini suya atmış ve kalan 1000 şiiri okurken, “Derviş Yûnus bu sözü eğri büğrü söyleme / Seni sîgaya çeken bir Molla Kasım gelir” beytine rastlayınca pişman olup tövbe etmiş ve Yûnus’un velîliğine inanmıştır. Bu efsaneye göre, yakılan şiirler gökte melekler, suya atılanlar balıklar, kalan şiirler de insanlar tarafından okunmaktadır.

Tarihî Şahsiyeti ve Farklı Görüşler:

Yûnus Emre’nin tarihî şahsiyeti hakkında çeşitli görüşler bulunmaktadır. Kimi araştırmacılar, Yûnus Emre’nin Yıldırım Bayezid devrine (1389-1402) eriştiğini söylerken, bazıları Kanûnî Sultan Süleyman dönemi (1520-1566) şairleri arasında ona yer verir ve diğerleri ise Yûnus’un 13. yüzyılın sonu ile 14. yüzyılın başlarında yaşadığını ileri sürer. Ancak, Adnan Erzi’nin neşrettiği bir belgeye göre, Yûnus Emre 1240-41 yılında doğmuş, 82 yıl yaşamış ve 1320’de vefat etmiştir.

Doğum Yeri ve Yaşadığı Çevre:

Yûnus Emre’nin doğum yeri hakkında farklı rivayetler bulunmaktadır. Vilâyetnâme’ye göre, Yûnus Sivrihisar’ın Sarıköy’ünde doğmuş ve mezarı bu köye yakın bir yerdedir. Diğer kaynaklara göre ise, Yûnus Bolu çevresinde ikamet etmiştir. Yûnus Emre’nin yaşadığı çevre hakkında genel kabul gören görüş, Orta Anadolu’da Sakarya nehri çevresinde bir yerde doğduğu ve Nallıhan’a yakın Emrem Sultan’daki zâviyede Tapduk Emre Dergâhı’nda yaşadığıdır.

Aile Hayatı:

Yûnus Emre’nin evli olduğu ve çocuk sahibi olduğuna dair bazı belirtiler bulunmaktadır. Başbakanlık Arşivi’nde yer alan bir belgede, Yûnus Emre’nin İsmâil adında bir oğlunun olduğu kaydedilmektedir. Yûnus’un bir şiirinde de, “Bunda dahı verdin bize oğul u kız çift ü helâl / Ondan dahı geçti arzum benim âhım dîdâr için” ifadesi, çoluk çocuğunun olduğunu gösterir.

İki Yûnus Karışıklığı:

Yûnus Emre’den başka Bursa’da yaşayan bir başka Yûnus daha bulunmaktadır. Bu şair, XV. yüzyıl başlarında vefat eden Bursalı Âşık Yûnus olarak bilinir. Yûnus Emre ile Bursalı Âşık Yûnus, tarih boyunca birbirine karıştırılmıştır. Bu durum, iki şairin isimlerinin benzerliği ve zaman zaman aynı sıfatlarla anılmasından kaynaklanmaktadır.

Yunus Emre’nin Tahsili

Eski kaynaklarda Yûnus Emre’nin ümmîliği, yani okuma yazma bilmemesi konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bazı kaynaklar onun ümmî olduğunu, medresede başarılı olamayarak “Tanrı mektebi”nde ders okuduğunu belirtirken, bazı kaynaklar ise Yûnus’un ümmî olmasına rağmen hikmet sahibi olduğunu ifade etmektedir. Bu konudaki farklı görüşler ve iddialar, Yûnus Emre’nin gerçek eğitim seviyesi ve bilgi birikimi hakkında kesin bir sonuca ulaşmayı zorlaştırmaktadır.

Bazı araştırmacılar, Yûnus Emre’nin eserlerinde yer alan ilmî ve felsefî işaretlerin onun ümmî olamayacağına işaret ettiğini belirtirken, bazıları ise onun Sa’dî-yi Şîrâzî ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gibi önemli şairlerden tercüme yapabilecek düzeyde Farsça bildiğini ifade etmektedir. Bu durum, Yûnus Emre’nin iyi bir tahsil gördüğüne işaret etmektedir.

Yûnus Emre’nin eğitimini nerede aldığı konusunda da farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı araştırmacılar onun Konya’da eğitim aldığını düşünürken, diğerleri bu konuda kesin bir bilgi sunmamaktadır.

Yûnus Emre’nin kendi eserlerinde verdiği bilgilerde de tahsil durumuyla ilgili farklılık görülmektedir. Bazı beyitlerinde ümmî olduğunu ima ederken, başka şiirlerinde ise zâhirî bilgi peşinde koştuğunu ve gönlünde “ilm-i usûl” sevdası olduğunu belirtir. Bu durum, Yûnus Emre’nin ilmî alanda ne kadar yetkin olduğu konusunda net bir bilgi sunmamaktadır.

Yûnus Emre ve onu takip eden pek çok sûfî şair, yaşadıkları çağın kültürünü şifahen, yani sözlü olarak almışlardır. Bu nedenle, Yûnus Emre’nin öğrenimini yetiştiği tekke ve çevrede aldığı düşünülmelidir. Yûnus Emre’nin şiirlerinde kendisi hakkında sıkça kullandığı “ümmî” sıfatı, “gelenekten gelen saf bilgiye sahip olan” anlamında kullanılmıştır.

Yûnus Emre’nin divanındaki bazı beyitlere ve menkıbelere göre, pek çok yeri gezmiş ve Azerbaycan’a kadar gitmiştir. Seyahatlerinde Urum (Bizans toprakları), Şam, Şîraz, Bağdat, Tebriz, Nahcıvan gibi yerlere uğradıktan sonra, Anadolu’da kışladığını ve bahar mevsiminde memleketine döndüğünü belirtir.

Yûnus Emre’nin seyahatlerinin nedenleri ve nasıl gerçekleştiği tam olarak bilinmemekle birlikte, dönemin tarikatlarında seyahat, sûfîlerin hayatında nefis terbiyesinin önemli bir unsuru olarak kabul edilir. Ayrıca Yûnus Emre’nin, şeyhi Tapduk Emre’nin ailesi veya tarikat şeceresi bakımından bu yörelerle bağlantısı olabileceği düşünüldüğünde, “yukarı iller”de dolaşması tesadüfi olmayabilir. Nitekim Tapduk Emre, Rumeli’ye ve özellikle tarikat silsilesinde adı geçen Sarı Saltuk’un ikamet ettiği Varna Zâviyesi’ne de bazı dervişlerini göndermiştir.

Ancak, Yûnus Emre’nin Horasan’dan Anadolu’ya gelip daha sonra yukarı illere geri dönen bir derviş olduğu şeklindeki görüş doğru değildir. Bu görüş, mevcut bilgiler ve kaynaklar ışığında kesin olarak doğrulanamamaktadır.

Yunus Emre’nin Mürşidi ve Tarikatı

Yûnus Emre’nin mürşidi ve tarikatı hakkında kesin bilgiler bulunmamakla birlikte, farklı görüşler ve iddialar mevcuttur. Bu bağlamda, aşağıda özetlenen başlıklar altında konuyu incelemek uygun olacaktır.

 • Mürşidi Tapduk Emre: Yûnus Emre’nin mürşidi olarak bilinen Tapduk Emre, onun manevi yolculuğunda rehberlik etmiştir. Ancak, Tapduk Emre’nin tarikatı hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır.
 • Tarikat İddiaları: Yûnus Emre’nin tarikatı hakkında çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Nakşî, Halvetî, Mevlevî ve Kādirî tarikatlarına mensup olduğu düşünülen Yûnus Emre için en fazla öne çıkan tarikatlar Mevlevîlik ve Bektaşîlik’tir.
 • Tarikat Silsilesi: Yûnus Emre, divanında tarikat silsilesini Tapduk Emre, Barak Baba ve Sarı Saltuk şeklinde kaydetmiştir. Ancak, bu silsilenin Yûnus Emre’nin tarikatının tam olarak hangisi olduğunu belirlemeye yetmemektedir.
 • Sünnîlik İddiası: Yûnus Emre’nin divanında on iki imamın adının geçmemesi, onun Sünnî olduğuna işaret edebilir. Ancak, bu durum da kesin bir kanıt sunmamaktadır.
 • Bektaşîlik İddiası: Yûnus Emre’nin ve Tapduk Emre’nin Bektaşî olabileceği düşünülmüş, ancak bu konuda kesin bilgiler bulunmamıştır. Yûnus Emre’nin şiirlerinde Hacı Bektâş-ı Velî’den doğrudan söz etmemesi, Bektaşî olmadığı yönünde bir görüşü destekler niteliktedir.
 • Yesevîlik İddiası: Bazı kaynaklarda, Yûnus Emre ve Tapduk Emre’nin Hacı Bektâş-ı Velî’ye bağlı oldukları ve bu bağlamda Yeseviyye mensubu oldukları iddia edilmektedir. Ancak, bu iddia da tarihî bilgilere tam olarak uymamaktadır.

Sonuç olarak, Yûnus Emre’nin mürşidi ve tarikatı hakkında kesin bilgiler bulunmamakta ve farklı görüşler mevcuttur. Bu nedenle, konuyla ilgili kesin yargılara varmak zordur.

Yunus Emre’nin Ölümü

1. Vefat Tarihi

Yunus Emre’nin vefat tarihi konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bazı kaynaklar 828 (1425) ve 843 (1439) olarak verirken, diğerleri ise 707 (1307) yılından çok önce vefat etmiş olabileceğini düşünmektedir. Hikmet İlaydın, Yunus Emre’nin 1307’de tarikata girdiğini ve 80 yıl kadar yaşadığını düşünerek 1352-1362 arasında öldüğünü ileri sürer. Ancak, M. Fuad Köprülü, Adnan Erzi’nin neşrettiği belgeden sonra Yunus Emre’nin ölüm tarihinin 1320 olduğunu kabul etmiştir.

2. Mezar ve Makamları

Anadolu ve Azerbaycan’da Yunus Emre’ye ait olduğu düşünülen çok sayıda mezar ve makam bulunmaktadır. Bu mezarların varlığı, Yunus Emre’nin seyahatlerinde mürşidi Tapduk Emre ile birlikte sohbetlere katıldığını ve çok sevildiğini gösterir. Anadolu’da Yunus Emre’nin mezarının bulunduğu iddia edilen yerler arasında Eskişehir Sarıköy (şimdi Yûnusemre köyü), Karaman, Aksaray Ortaköy, Bursa, Manisa Kula Emresultan köyü, Erzurum Dutçu (Düzcü) köyü, Isparta Keçiborlu, Afyon Sandıklı, Ankara Nallıhan Emremsultan köyü, Ünye ve Sivas yer alır. Azerbaycan’ın Gâh bölgesinde de bir makam bulunmaktadır.

3. Gerçek Mezarın Yeri

Anadolu’daki Yunus Emre mezarlarından üçünün gerçek mezar olduğu iddia edilmekte ve bu konu zaman zaman büyük tartışmalara yol açmaktadır. Fuad Köprülü, Abdülbaki Gölpınarlı ve Faruk K. Timurtaş, Yunus Emre’nin mezarının Sivrihisar yakınlarındaki Sarıköy’de (şimdi Yûnusemre köyü) olduğunu kabul ederler. Sarıköy’deki mezar, 6 Mayıs 1946’da açılmış ve 1970’te yeni yapılan bir anıtmezarla bugünkü yerine getirilmiştir.

Yunus Emre’nin Eserleri

1. Yunus Emre – Risâletü’n-nushiyye

 • Risâletü’n-nushiyye, 13. yüzyıl Türk tasavvuf şairi Yunus Emre tarafından yazılmıştır.
 • 1307 yılında mesnevi şeklinde yazılmış olan Risâletü’n-nushiyye, 600 beyitten oluşmaktadır.
 • Bu risale, Yunus Emre’nin seyrüsülûk ehline (tasavvuf yolunda ilerleyenlere) öğütler verdiği bir eserdir.
 • Risâletü’n-nushiyye, “fâilâtün fâilâtün fâilün” vezniyle yazılmış on üç beyitlik bir nazımla başlar ve kısa mensur bir bölümle devam eder. Asıl mesnevi ise “mefâîlün mefâîlün feûlün” vezninde yazılmıştır.
 • Risâletü’n-nushiyye, Yunus Emre’nin ilâhilerine göre daha az şiir özelliğine sahip bir eserdir.
 • Risâletü’n-nushiyye, Anadolu sahasında yazılmış tasavvufî muhtevalı ilk özgün nasihatnâmelerden biri olarak kabul edilir.

Eserin Tanımı:

Risâletü’n-nushiyye, Yunus Emre tarafından 707 (1307) yılında mesnevi şeklinde yazılmış bir risaledir. İlahilerine göre daha az şiir özelliği taşıyan eser, seyrüsülûk ehline öğütler içermektedir. On üç beyitlik bir nazımla başlayan eser, daha sonra mefâîlün mefâîlün feûlün vezniyle yazılmış asıl mesnevi bölümüne geçer. Risâletü’n-nushiyye, Anadolu sahasında yazılmış tasavvufî muhtevalı ilk özgün nasihatnâmelerden biridir.

Konu ve İçerik:

Eserde, insanın yaratılışı, Allah’a kulluk etme ve seyrüsülûk süreci gibi tasavvufî konular işlenir. Yunus Emre, eserde seyrüsülûk ehline öğütler verir ve onların doğru yolu bulmalarına yardımcı olmaya çalışır. Eser, Tasavvufi bir öğreti niteliği taşıdığı için, insanın manevi yolculuğu ile ilgili pek çok tavsiye ve öğüt içermektedir.

Nazım ve Şiir Özellikleri:

Risâletü’n-nushiyye, nazım olarak fâilâtün fâilâtün fâilün vezniyle başlayan bir nazımla başlar ve daha sonra mefâîlün mefâîlün feûlün vezniyle yazılmış bir mesnevi şeklinde devam eder. Eser, Yunus Emre’nin diğer şiirlerinde görülen yoğun imgeler, teşbihler ve mecazlar yerine, daha sade ve öğretici bir dil kullanır.

Eserin Önemi

Risâletü’n-nushiyye, Anadolu sahasında yazılmış ilk özgün tasavvufî nasihatname olması nedeniyle büyük bir öneme sahiptir. Eser, Yunus Emre’nin tasavvuf anlayışını ve dünya görüşünü yansıtması açısından da önemlidir. Ayrıca, eser Yunus Emre’nin diğer şiirleri gibi Türk edebiyatı ve kültürü açısından da büyük bir değere sahiptir.

2. Yunus Emre Divanı

 • Divan’ın Tarihçesi ve Nüshaları: Divan’ın tertibi hakkındaki en eski tarih, Şinasi Tekin’in bir mecmuaya dayanarak verdiği 1307 yılıdır. En eski nüshaların 14. yüzyıla kadar geriye gittiği düşünülmektedir.
 • Karışık Şiirler ve İstinsah Hataları: Daha sonraki dönemlerde istinsah edilen divanlarda, “Yûnus” mahlaslı başka şairlerin şiirlerinin de karıştığı görülür. İstinsah hataları, beyit ve mısraların yer değiştirmesi, iç içe giren veya bölünen şiirler gibi sorunlar, divanın tertibinde dikkate alınması gereken hususlardır.
 • Şiirlerin Atfedilmesi: Hangi şiirlerin Yûnus Emre’ye, hangilerinin Âşık Yûnus’a veya başka bir Yûnus’a ait olduğunun tespit edilmesi önemlidir. Bu nedenle, bugüne kadar tam bir Yûnus Emre divanı ortaya konulamamıştır.
 • Mecmua ve Cönklerin İncelenmesi: Yûnus’un şiirleriyle ilgili araştırmalarda divan nüshalarından başka mecmua ve cönklerin de incelenmesi gerekmektedir. Bu eserler henüz sistemli biçimde taranmadığından, bunlardan bir bütün halinde faydalanılamamıştır.
 • Grek Harfleriyle Yazılan Yazma: Söz konusu mecmualar arasında Grek harfleriyle kaleme alınan 1480 tarihli bir yazma da bulunmaktadır.
 • Yûnus Emre’nin İlâhilerinin Etkisi: Yûnus’un ilâhileri, 14. yüzyıldan itibaren abdalân-ı Rûm vasıtasıyla Osmanlı fetihlerine paralel şekilde Türk-İslâm coğrafyasına yayılmıştır. Günümüzde Anadolu’dan Balkanlar’a kadar geniş bir coğrafyada Müslüman Türk kültürünün izlerinin sürmesinde Yûnus’un ilâhilerinin büyük etkisi vardır.
 • Şiirlerin Vezinleri ve Türleri: Yûnus’un 417 şiirinden 138’i aruz, diğerleri hece vezniyle yazılmıştır. Şiirlerin çoğunluğu beyit esasına göre, bir kısmı da musammat tarzında tertip edilmiştir.
 • Aruzla Yazılan Şiirlerdeki Kusurlar: Aruzla kaleme alınan şiirlerdeki kusurlar, o dönemde veznin henüz yeterince işlenmemiş olmasından kaynaklanmaktadır.
 • Musammatlar ve Hece Vezni: Musammatlar genelde “müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün” vezniyle kaleme alınmıştır. Heceyle söylenen şiirler şeklen gazele benzediğinden, bunlara “heceli gazel” denilebilir.
 • Yûnus Emre’nin Gazel Yeniliği: Yûnus Emre, gazeli hece veznine uyarlayarak yeni bir şekil ortaya koymuş ve daha sonraki mutasavvıf şairleri bu gazelleriyle etkilemiştir.
 • Yûnus Emre’nin Şairliği: Yûnus Emre’yi kullandığı dile bakarak bir halk şairi yahut divan şairi saymak doğru değildir.
 • Kafiye Anlayışı: Yûnus, kafiyeyi bir ses estetiği olarak değerlendirir ve kulak kafiyesini esas alır. Divandaki ilâhilerin kafiye şeması aa-ba-ca-da şeklindedir.
 • Şiirlerin Şekli ve Türleri: Divanda şathiyye/münâcât türünde yirmi sekiz beyitlik bir manzume dışındaki şiirlerin şekliyle ilgili çeşitli görüşler ileri sürülse de, Yûnus’un şiirleri semâi ve gazel tarzında kaleme alınmıştır.
 • İlâhi, Nefes ve Nutuk Kavramları: Cönk ve mecmualarda “ilâhi, nefes, nutuk” başlıkları altında kaydedilen şiirleri farklı birer edebî tür değildir. Bunlar, mutasavvıf şairlerin “Hak ve hakikatten söyledikleri” kelâmlardır.
 • Diğer Şiir Türleri: Divanda münâcât, na‘t, istişfâ, mi‘râciyye, nasihatnâme, vücudnâme, yaşnâme, baharnâme ve lugaz türünden şiirlere rastlanmaktadır. Ancak, bu konular da ilâhi başlığı altında değerlendirilebilecek niteliktedir.

Yûnus Emre’nin Divanının Başlıca Neşirleri

Burhan Ü. Toprak, Yunus Emre Divanı (1933-1934):

 • İlk baskıda 355 şiire yer verilmiştir.
 • Burhan Toprak, daha sonra 115 şiirin Yûnus Emre’ye ait olduğunu düşünerek divanı yeniden değerlendirmiş ve yayımlamıştır (1950).

Naci Kasım, Tam ve Tekmil Yûnus Emre Dîvânı (1969):

 • Arap harfleriyle neşredilen Dîvân-ı Âşık Yûnus’un yeni harflerle yayımıdır.
 • Bu neşirde birçok okuma hatası bulunmakta ve bazı şiirler Yûnus’a ait değildir.

Cahit Öztelli, Yûnus Emre: Bütün Şiirleri (1971; 1986):

 • 273 şiir bulunmaktadır.
 • Filolojik hususlara dikkat edilmemiş ve kullanılan yazmalar ile nüsha farkları belirtilmemiştir.

Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre Divanı (1943; 1948):

 • Divanın ilk ciddi neşri sayılmaktadır.
 • Gölpınarlı daha sonra Risâlat al-Nushiyya ve Dîvân adıyla (1965) başka bir neşir daha gerçekleştirmiştir.
 • Ancak bu neşirde metin farklılıklarının gösterilmediği ve tek yazmaya dayandığı için bazı problemler giderilememiştir.

Faruk Kadri Timurtaş, Yunus Emre Divanı (1972; 1980, 1986, 1989):

 • İlk baskıda Yûnus’a ait 192, Âşık Yûnus’a ait 15 şiir bulunmaktadır.
 • Son baskılarda Yûnus’a ait 326, Âşık Yûnus’a ait 37 şiir yer almaktadır.

Mustafa Tatçı, Yunus Emre Divânı I: İnceleme (1990); Yunus Emre Divânı II: Tenkitli Metin (1990); Yûnus Emre Külliyatı, Yûnus Emre Divanı-Tenkitli Metin (2008):

 • Tatçı’nın doktora çalışmasına dayanan neşirde divanın tenkitli metni ortaya konmuş ve dil ve üslûp özellikleri incelenmiştir.
 • Yûnus’a ve Âşık Yûnus’a ait şiirler birbirinden ayrılmış ve bu metinden hareketle tahlil çalışmaları yapılmıştır.

Yunus Emre Şiirlerinin Şerhleri ve Üslûbu

Yûnus Emre’nin bazı şiirlerinin şerhleri ve bu şerhlerin yazarları şunlardır:

“Çıktım erik dalına…” diye başlayan şathiyyesi:

 • En tanınmış şerhi Niyâzî-i Mısrî’ye aittir.
 • Diğer şerh yazarları: Şeyhzâde Mehmed Efendi, İsmâil Hakkı Bursevî, İbrâhim Hâs, Şeyh Ali Nakşibendî, Bekir Sıdkı Visâlî Efendi ve Şevket Turgut Çulpan.
 • Mısrî, Şeyhzâde ve Bursevî’ye ait şerhler Suat Ak tarafından yayımlanmıştır (İstanbul 2012).
 • Emine Sevim’in hazırladığı yüksek lisans tezi, Yûnus Emre’nin Şahsiyeti ve Yûnus Emre Şerhleri adıyla neşredilmiştir (Necla Pekolcay’la birlikte, Ankara 1991).
 • Söz konusu şerhlerin tamamı Mustafa Tatcı tarafından bir eserde toplanmıştır (Yûnus Emre Şerhleri, Yûnus Emre Külliyatı içinde, İstanbul 2008).

Yûnus Emre’nin şiirlerinin yorumlanmasıyla ilgili en geniş çalışma Mustafa Tatcı tarafından yapılmıştır:

 • İşitin Ey Yârenler (İstanbul 2009)
 • Aşk Bir Güneşe Benzer (İstanbul 2009)
 • Dervîşler Hümâ Kuşu (İstanbul 2009)
 • Aşk İmâmdır Bize (İstanbul 2010)

Bu şerhler daha sonra daha da genişletilerek tek ciltte toplanmıştır. Yûnus Emre’nin şiirlerinin şerhleri ve üslûbu hakkında yapılan bu çalışmalar, şairin eserlerinin anlamını ve değerini daha iyi kavramaya yardımcı olmaktadır.

Yûnus Emre ve Eski Anadolu Türkçesi

Yûnus Emre Eski Anadolu Türkçesi’nin oluşumunda önemli bir rol oynamış ve Türkçe’nin edebî bir dil haline gelmesine büyük katkı sağlamıştır. Yûnus’un kullandığı kelimeler, ifade kalıpları, anlamlar ve mecazlar, Türkçe’nin zenginleşmesine ve gelişmesine katkıda bulunmuştur. Yûnus Emre’nin diğer mutasavvıf şairlerden ayrılan özellikleri şunlardır:

 • Yûnus Emre’nin kullandığı dil sade ve anlaşılırdır. Bu sayede, devrin Türkçesi’nde kullanılan Arapça ve Farsça kelimeler Türkçe fonetiğe uydurulmuş ve arkaik kelimeler de kullanılmıştır.
 • Yûnus Emre’nin şiirlerinde dönemin kültürünü yansıtan dinî terimler ve kavramlar bulunurken, aynı zamanda halk söyleyişleri ve deyimler de kullanılmıştır.
 • Yûnus Emre’nin fikirleri, Gülşehrî, Kaygusuz Abdal, Âşık Paşa ve Ahmed Fakih gibi dönemin diğer şairlerinden farklı değildir. Ancak Yûnus, Türkçeye getirdiği değişik bir sesle ve kelimelere yüklediği anlamlarla onlardan ayrılır.
 • Yûnus Emre’nin ilâhilerinin asırlarca okunup günümüze ulaşmasının sebebi, şiirlerine hâkim olan özgün üsluptur.

Yûnus Emre’nin Türk edebiyatına ve diline katkıları sayesinde, onun eserleri zamanın ötesinde bir değere sahip olmuş ve Türkçe’nin edebî bir dil olarak gelişimine önemli ölçüde katkı sağlamıştır. Bu nedenle Yûnus Emre, Türk edebiyatı ve dil tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir.

Yunus Emre’nin Tasavvufi Düşünceleri

Yûnus Emre, Türk tasavvuf edebiyatında kendine özgü bir tarzın kurucusu olarak kabul edilir ve tekke şiiri geleneğini Anadolu’da özgün bir söyleyişle yeniden ortaya koymuştur. Rumeli coğrafyasındaki tasavvuf edebiyatı Yûnus Emre’den büyük ölçüde etkilenmiştir. Yûnus, tasavvufî düşünceyi derinden kavrayıp yaşamış ve ilâhilerinde samimi, heyecanlı ve aşk dolu bir üslup geliştirmiştir. Onun düşünce dünyası, insan sevgisinden ilâhî sevgiye uzanan bir sevgi anlayışına dayanır.

Yûnus Emre’nin tasavvuf anlayışı Kur’an ve Sünnet’e, önceki mutasavvıfların düşüncelerine ve tecrübelerine dayanır. Onun düşüncelerinde, insân-ı kâmil olmanın esası ahlâkî olmayan davranışları terk etmek ve ilâhî yaratılıştaki asla yönelmektir. Yûnus, insân-ı kâmilin üstün özelliklerini anlatır ve insanları aşka, ilâhî fakra ve tevhide davet eder. Bu yol, Tapduk Emre’nin izinden yürümek ve onun temsil ettiği Muhammedî ahlâkın rengine boyanıp benlikten geçmektir.

Yûnus Emre, tevhid ehli bir mutasavvıftır ve ona göre varlık tektir; mutlak varlık Allah’tır. Varlıklara bağımsız bir vücut nisbet etmek insanı şirke götürür. Aşk, Yûnus Emre’nin düşüncelerinde önemli bir yer tutar ve ona göre aşk, insanı Hakk’a lâyık kılan bir cevherdir.

Yûnus Emre’nin düşüncelerini yorumlarken onun Kur’an ve Sünnet’e bağlılığını göz ardı etmemek önemlidir. Onun divanında âyet ve hadislerden, klasik dönem mutasavvıflarından ve halk kahramanlarından alıntılar bulunur. Şiirlerinde sosyal olayların ve mahallî hayatın izlerini görmek mümkündür. Yûnus’un sanatı, düşüncelerini ve tefekkürünü örtmez; aksine, onun düşünceleri şiirlerinde açıkça görülebilir.

Yunus’un şiirlerindeki tasavvufi kavramları şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Yûnus Emre, Türk tasavvuf edebiyatında kendine özgü bir tarzın kurucusu kabul edilir.
 • Tekke şiiri geleneğini Anadolu’da özgün bir söyleyişle yeniden ortaya koymuştur.
 • Tasavvufî düşünceyi derinden kavramış ve yaşamıştır.
 • İlâhî aşka, kardeşliğe, merhamet ve şefkate davet etmiştir.
 • Düşünceleri Kur’an ve Sünnet’e, önceki mutasavvıfların düşüncelerine ve tecrübelerine dayanır.
 • İnsân-ı kâmil olmanın esası ahlâkî olmayan davranışları terk etmek ve ilâhî yaratılıştaki asla yönelmektir.
 • Tevhid ehli bir mutasavvıftır ve mutlak varlık olarak Allah’ı kabul eder.
 • Aşk, insanı Hakk’a lâyık kılan bir cevher olarak önemli bir yer tutar.
 • Kur’an ve Sünnet’e bağlılığı önemlidir ve divanında âyet, hadis ve klasik dönem mutasavvıflarından alıntılar bulunur.
 • Şiirlerinde sosyal olayların ve mahallî hayatın izlerini görmek mümkündür.

Yunus Emre’nin Kısaca Hayatı

 • Yûnus Emre, 13. yüzyılın ortalarında veya ikinci yarısında Anadolu’da yaşamıştır.
 • Doğum yeri ve tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, Nallıhan ilçesine bağlı Sarıköy veya Sivrihisar ilçesine bağlı Karahöyük köylerinden biri olduğu düşünülür. 1238-1320 yılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir.
 • Yûnus Emre, Türk tasavvuf düşünürü ve şairidir. Anadolu’da yaşayan halkın dilini kullanarak şiirler yazmış ve İslam düşüncesini yaymaya çalışmıştır.
 • Yunus Emre’nin şiirlerinde ve düşüncelerinde tasavvuf ve sufizm etkisi belirgindir.
 • Eğitimi ve öğretmenleri hakkında kesin bilgiler olmamakla birlikte, dönemin önemli mutasavvıflarından ve hocalarından etkilendiği düşünülür.
 • Yûnus Emre, özellikle Tapduk Emre adında bir şeyhle ilişkisi olduğu bilinmektedir ve onun mânevî şahsında temsil ettiği Muhammedî ahlâkın rengine boyanıp benlikten geçmeyi hedeflemiştir.
 • Yûnus Emre’nin mezarının nerede olduğu kesin olarak bilinmemektedir, ancak bugün Kırşehir ili Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre köyünde kabrinin olduğu düşünülmektedir.

Yunus Emre’nin İlâhilerinin Etkisi

 • Türk edebiyatında dönüm noktası: Yûnus Emre’nin ilâhileri, Türk edebiyatında bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Eski Anadolu Türkçesi’nin oluşumunda önemli bir rol oynayan Yûnus Emre, Türkçe’nin edebî bir dil haline gelmesine büyük katkı sağlamıştır.
 • Sade ve anlaşılır dil kullanımı: Yûnus Emre, ilâhilerinde sade ve anlaşılır bir dil kullanarak geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır. Bu sayede, halkın dini ve tasavvufî düşüncelerle daha kolay bağ kurması sağlanmıştır.
 • İnsanî değerlerin vurgulanması: Yûnus Emre’nin ilâhilerinde insanî değerler ön plandadır. Kardeşlik, sevgi, merhamet ve hoşgörü gibi değerlerin önemine vurgu yaparak, insanların bu değerlere yönelmesine teşvik etmiştir.
 • Tasavvufî düşünce ve öğretilerin yayılması: Yûnus Emre, ilâhileriyle tasavvufî düşünce ve öğretileri geniş kitlelere aktarmış ve bu düşüncelerin yayılmasında önemli bir rol oynamıştır.
 • Anadolu ve Rumeli tasavvuf edebiyatına etkisi: Yûnus Emre, Anadolu’da yaşayan halkın dilini kullanarak şiirler yazmış ve İslam düşüncesini yaymaya çalışmıştır. Ayrıca, Rumeli coğrafyasında gelişen tasavvuf edebiyatı da ondan büyük ölçüde etkilenmiştir.
 • İlâhilerin kültürel etkisi: Yûnus Emre’nin ilâhileri, Türk halk kültüründe önemli bir yer tutar. Halk arasında yaygın olarak okunan ve söylenen bu ilâhiler, sosyal ve kültürel etkileşimin önemli bir aracı olmuştur.
 • Edebiyat ve şiirde yenilikçilik: Yûnus Emre, ilâhilerinde geleneksel şiir kalıplarını kırmış ve yenilikçi bir yaklaşım sergilemiştir. Bu sayede, Türk edebiyatında ve şiirde yeni bir soluk getirmiştir.

Yunus Emre’nin Soy Ağacı

Yûnus Emre’nin hayatı ve kökenleri hakkında kesin bilgilere ulaşmak zordur. Ancak, 13. ve 14. yüzyıllarda Anadolu’da yaşadığı bilinen Yûnus Emre’nin kökenleri ve soy ağacı hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Tarihsel belgeler ve kaynaklar, onun hayatı ve kökeni hakkında sınırlı ve kesin olmayan bilgiler sunar.

Yûnus Emre’nin etnik kökeni veya ailesi hakkında kesin bilgiler olmamakla birlikte, Anadolu’da Türkmen kökenli olduğu düşünülmektedir. Bu dönemde Anadolu, çeşitli göçler ve siyasi değişimler nedeniyle etnik ve kültürel açıdan çok çeşitliydi. Bu nedenle, Yûnus Emre’nin ailesi ve soy ağacı hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır.

Yûnus Emre’nin hayatı ve eserleri üzerine yapılan araştırmalar, onun Anadolu Türkmenleri arasında yetiştiğini ve Türk İslam kültürünün önemli bir parçası olan tasavvuf düşüncesiyle yoğrulduğunu göstermektedir. Yûnus Emre, Anadolu’da yaşayan Türkmenlerin dini ve kültürel değerlerini şiirlerine yansıtmış ve bu değerleri özgün bir söyleyişle dile getirmiştir.

Yunus Emre’nin soy ağacı ve kökenleri hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Ancak, onun Anadolu’da Türkmen kökenli olduğu ve Türk İslam kültürünün önemli bir temsilcisi olduğu düşünülmektedir.

Yunus Emre’nin En Güzel Şiirleri ve İçerikleri

 1. Aşk İle Mest Olmalı: Bu şiirde Yûnus Emre, aşkın şarabını içmenin önemini ve bu aşkla mest olmanın insanın kendi benliğinden sıyrılmasına yardımcı olduğunu ifade eder.
 2. Bana Seni Gerek Seni: Yûnus Emre, bu şiirde aşkın kendisini bütün dünyevi şeylerden aldığını ve sadece Tanrı’ya olan aşkının önemli olduğunu vurgular.
 3. Ben Gelmedim Dava İçin: Yûnus Emre, bu şiirde dünya hayatındaki boş davalardan, çekişmelerden ve insanlar arasındaki anlaşmazlıklardan uzak durarak, sadece Allah’ın aşkını aramak ve bulmak için geldiğini söyler.
 4. Bir Ben Vardır Bende: Bu şiirde, Yûnus Emre insanın içinde bulunan iki benlikten bahseder: düşük nefsi ve yüksek, ilahi nefsi. İnsanın bu iki benlik arasında denge kurarak ilahi aşka ulaşabileceğini ifade eder.
 5. Bir Kez Gönül Yıktın İse: Yûnus Emre, bu şiirde insanın bir kez gönül yıktığında, yani başkalarına haksızlık yaptığında, bunun telafi edilmesinin zor olduğunu ve bu durumun insanın aşk yolunda ilerlemesine engel olduğunu belirtir.
 6. Cana Kıyan Gelsin: Bu şiirde Yûnus Emre, insanın kendi nefsindeki düşük arzulara, kötü düşüncelere ve kendi benliğine kıyması gerektiğini, böylece ilahi aşka ulaşabileceğini ifade eder.
 7. Dost Elinden Ölürsem: Yûnus Emre, bu şiirde Allah’ın dostluğu ve sevgisiyle yaşamanın ve ölmenin önemini vurgular. Allah’a yakın olmanın ve O’nun sevgisine erişmenin değerini anlatır.
 8. Gel Gör Beni Aşk Neyledi: Bu şiirde Yûnus Emre, aşkın kendisini nasıl değiştirdiğini ve bu ilahi aşk sayesinde dünya hayatının önemsizleştiğini, sadece Tanrı’ya yönelmek istediğini anlatır.

Yunus Emre’nin Edebi Kişiliği

 • Yunus Emre, şiirlerinde Anadolu halkının konuştuğu sade ve anlaşılır bir dil kullanır. Bu sayede eserleri, hem döneminde hem de sonraki dönemlerde geniş kitlelere ulaşmıştır.
 • Emre’nin şiirleri, ağırlıklı olarak ilahi niteliktedir ve tasavvufi düşünceleri içerir. Şiirlerinde insanları ahlaki değerlere, doğruya ve Allah’a yönlendiren öğütler verir.
 • Şairin eserlerinde aşk ve sevgi teması ön plandadır. İlahi aşkı ve insan sevgisini vurgulayan eserlerinde, aşkın insanı olgunlaştıran, arındıran ve yücelten bir güç olduğunu belirtir.
 • Yûnus Emre’nin eserlerinde sıkça rastlanan temalar, insan-ı kâmil (olgun insan) ve tevhid (Allah’ın birliği) düşünceleridir. İnsanın kendi benliğinden sıyrılıp, Allah’ın ahlakıyla ahlaklanarak kâmil bir insan haline gelmesi ve Allah’ın birliğini idrak etmesi gerektiğini vurgular.
 • Şiirlerinde doğayı ve evrensel değerleri kullanarak tasavvufi düşüncelerini anlatır. Bu sayede, şiirlerinde hem güzelliklerle dolu bir tabiat tasviri hem de derin düşünceler bulunur.
 • Şiirlerindeki en önemli özelliklerden biri de içtenlik ve samimiyettir. Şiirlerinde, duygularını ve düşüncelerini açık yüreklilikle ifade eder. Bu özelliği sayesinde, okuyucu ve dinleyicileri üzerinde güçlü bir etki bırakır.
 • Yunus Emre, tasavvufi düşüncelerini anlatırken sembol ve imgelerden yararlanır. Bu sayede, şiirlerinde hem zengin bir anlatım hem de derin anlamlar bulunur.
 • Şiirlerinde, anlam katmanları iç içe geçmiştir. Şiirlerindeki kavramlar ve imgeler, birden fazla anlam ve yorum içerebilir. Bu özellik, eserlerinin zenginliğini ve derinliğini artırır.
 • Yûnus Emre, şiirlerinde halk hikâyelerinden, klasik dönem mutasavvıflarından ve hatta âyet ve hadislerden alıntılar yaparak zengin bir kültürel mirası yansıtır.
 • Anadolu halk şiiri geleneğine bağlı kalarak, nazım şekli ve uyak düzeni açısından bu geleneği sürdürmüştür. Bu özellik, eserlerinin halk arasında daha kolay benimsenmesini sağlamıştır.
 • Maneviyat ve dünya görüşüyle şekillenir. İslam düşüncesi ve tasavvufi düşünceleriyle bezenmiş eserlerinde, hem dünya yaşamını hem de ahiret hayatını dikkate alır.
 • Yunus Emre’nin eserlerinde, ahlaki değerlere ve insanlık ideallerine sıkça değinir. İnsanların birbirlerine sevgi ve saygıyla yaklaşması, merhamet ve şefkatle hareket etmesi gerektiğini vurgular.
 • Şiirlerinde yaşamdan kesitler sunarak gerçekçi bir anlatım sergiler. Sosyal olayları ve yerel yaşamı yansıtan eserleri, hem döneminin hem de sonraki dönemlerin insanlarına hitap etmiştir.
 • Yunus Emre’nin şiirlerinde doğa ve evrenle ilgili imgeler ve kavramlar sıkça kullanılır. Bu özellik, onun şiirlerinin evrensel bir boyut kazanmasına katkıda bulunur.
 • Yunus Emre, eserlerinde ilahi aşka ve insan sevgisine büyük önem verir. Bu özellik, onun düşüncelerinin ve eserlerinin insana hitap eden yönünü güçlendirir.
 • Hümanist değerlere de yer verir. İnsanın değeri ve önemi üzerinde durarak, insanların birbirine ve dünyaya karşı sorumluluklarını hatırlatır.
 • Öğreticilik ve rehberlik özellikleri ön plandadır. Onun eserleri, insanların doğru yolu bulmalarına ve manevi olgunluğa ulaşmalarına yardımcı olacak bilgiler ve tavsiyeler içerir.
 • Yunus Emre’nin edebi kişiliğinde, nesne ve olaylara farklı açılardan bakma becerisi de önemli bir yer tutar. Bu özellik, onun eserlerinin zenginliğini ve ilgi çekiciliğini artırır.

Yunus Emre’nin Şiirlerinde Sehl-i Mümteni

Sehl-i Mümteni, Arapça kökenli bir terim olup, “kolay görünüp de taklit edilemeyen” anlamına gelir. Bu kavram, özellikle sözlü ve yazılı edebiyatta, sade ve anlaşılır bir üslupla derin ve karmaşık düşüncelerin ifade edildiği eserleri tanımlamak için kullanılır. Yunus Emre’nin şiirlerinde “Sehl-i Mümteni”, onun başarılı bir şekilde sade ve yalın bir dil kullanarak, derin ve karmaşık düşünceleri aktarmasıyla ortaya çıkar.

Yunus Emre’nin şiirlerinde sehl-i mümteni özellikleri şu şekilde gözlemlenir:

 1. Yalın ve akıcı dil: Yunus Emre, şiirlerinde yalın ve akıcı bir dil kullanarak karmaşık düşünceleri bile kolayca anlaşılabilir bir şekilde ifade eder. Bu, onun eserlerinin hem geniş kitleler tarafından sevilmesine hem de derin düşüncelerin yayılmasına katkıda bulunur.
 2. Halkın anlayabileceği terimler ve kavramlar: Yunus Emre, eserlerinde halkın anlayabileceği terimler ve kavramlar kullanarak, tasavvufi ve metafizik düşünceleri sıradan insanlara ulaştırmayı başarır.
 3. İçerik ve biçim uyumu: Yunus Emre’nin şiirlerinde sehl-i mümteni, içerik ve biçim uyumuyla da kendini gösterir. Şiirlerindeki derin düşünceler ve imgeler, sade ve yalın bir dille sunulurken, aynı zamanda estetik ve müzikal bir yapıya sahiptir.
 4. İmgeler ve mecazlar: Yunus Emre, şiirlerinde sade ve anlaşılır imgeler ve mecazlar kullanarak, derin ve karmaşık düşünceleri anlatır. Bu imgeler ve mecazlar sayesinde, şiirlerindeki düşünceler zenginleşir ve daha etkileyici hale gelir.
 5. Tekrar ve ritim: Yunus Emre’nin şiirlerinde sehl-i mümteni, tekrar ve ritim kullanımıyla da belirgindir. Şiirlerindeki tekrarlar ve ritim, eserlerin akıcılığını ve müzikalitesini artırırken, aynı zamanda düşüncelerin daha kolay anlaşılmasına ve hatırlanmasına yardımcı olur.

Yunus Emre’nin Dervişlik Yolu

Yunus Emre, Türk tasavvuf edebiyatının öncü şairlerinden biri olarak kabul edilir. Dervişlik yolu, onun şiirlerinde ve düşüncelerinde büyük bir rol oynar. Yunus Emre, dervişlik yolunu benimseyerek İslam düşüncesindeki tasavvufi öğretileri özümsemiş ve kendi özgün üslubuyla bu öğretileri eserlerinde ifade etmiştir.

Dervişlik yolu, özünde İslam’ın mistik ve içsel boyutunu temsil eden Sufizm’e dayanır. Sufizm, Allah’a yönelik yoğun bir aşk ve özlem duygusuyla dolu olan, manevi bir yaşam tarzı ve düşünce sistemidir. Dervişlik, bu düşünce sistemine bağlı kişilerin yaşam biçimidir ve bu yolda ilerleyenler, tasavvufi öğretileri benimseyerek manevi gelişimlerini sürdürürler.

Yunus Emre’nin dervişlik yolundaki deneyimleri ve düşünceleri, şiirlerine ve ilahilerine yansır.

Yunus Emre, dervişliğin temel değerlerini ve öğretilerini kendi özgün söyleyişiyle ifade eder:

 • Aşk: Yunus Emre’nin şiirlerinde aşk, temel bir tema olarak ele alınır. Bu aşk, hem Allah’a hem de tüm insanlara ve varlıklara yönelik bir sevgidir. Yunus Emre, bu ilahi aşkı, gönülden gelen samimi bir duygu olarak betimler.
 • Tevazu: Dervişlik yolunda tevazu, önemli bir erdemdir. Yunus Emre, şiirlerinde tevazu ve alçakgönüllülüğü öğütler ve bu erdemlerin insanın manevi gelişimi için önemli olduğunu vurgular.
 • İnsan-ı Kâmil: Yunus Emre, tasavvuf düşüncesindeki İnsan-ı Kâmil kavramını benimser ve bu mükemmel insanın, Allah’ın sıfatlarını yansıtan ve ilahi ahlakla donanmış bir varlık olduğunu ifade eder.
 • Nefs terbiyesi: Dervişlik yolunda nefs terbiyesi ve arınma, önemli bir süreçtir. Yunus Emre, şiirlerinde insanın nefsini terbiye etmesi ve arınması gerektiğini vurgular.
 • Vahdet-i Vücud: Yunus Emre, tasavvuf düşüncesindeki Vahdet-i Vücud (Varlığın Birliği) kavramını benimser ve bu kavramı, Allah’ın tüm varlıkların özünde olduğunu ve her şeyin O’ndan kaynaklandığını anlatarak ifade eder.
 • Tövbe ve bağışlanma: Yunus Emre, şiirlerinde tövbenin önemine vurgu yapar. İnsanın günahlarından arınması ve Allah’ın bağışlamasını elde etmesi için tövbe etmesi gerektiğini ifade eder.
 • Dünya ve ahiret: Yunus Emre, dervişlik yolunda dünyanın geçici olduğunu ve ahiretin ebedi olduğunu vurgular. Bu düşünce, insanın dünyevi işlerle fazla meşgul olmaması ve ahiret hayatına hazırlanması gerektiği şeklinde ele alınır.
 • Gönül ve marifet: Yunus Emre, gönül kavramını sıklıkla kullanır ve gönüldeki marifetin (Allah’ı tanıma) önemine işaret eder. Ona göre, gönüldeki marifet, insanın Allah’a yakınlaşması ve manevi olgunluğa erişmesi için gereklidir.
 • Sohbet ve dostluk: Dervişlik yolunda sohbet ve dostluk önemli bir yere sahiptir. Yunus Emre, şiirlerinde insanların birbirleriyle dostça ilişkiler kurması ve sohbetler yoluyla manevi düşünceleri paylaşması gerektiğini vurgular.
 • Tarikat ve şeyh: Yunus Emre, tasavvuf düşüncesinde tarikatların ve şeyhlerin önemine değinir. Şiirlerinde, insanın manevi yolculuğunda rehber olarak şeyhe güvenmesi ve onun öğütlerine uyarak ilerlemesi gerektiğini ifade eder.

Yunus Emre’nin dervişlik yoluyla ilgili düşünceleri ve yaşantısı, eserlerine ve şairliğine önemli bir etki yapmıştır. Onun bu düşünceleri sayesinde, eserleri hem dervişlik yoluyla ilgili önemli bilgiler sunar hem de bu yolu benimseyen insanlara manevi rehberlik sağlar.

Yunus Emre’nin Hacı Bektaş-ı Veli’den Buğday İstemesi

Yunus Emre, Türk edebiyatının önemli şair ve mutasavvıflarından biridir. Hacı Bektaş-ı Veli’den buğday istemesi olayı, onun manevi yolculuğunun başlangıcıdır ve düşünsel gelişimi için önemli bir anıdır.

Bir gün, Yunus Emre köyündeki buğday ihtiyacını karşılamak amacıyla Karahöyük’e gitmeye karar verir. Bu süreçte Hacı Bektâş-ı Velî’nin yanında kalır. Hacı Bektâş-ı Velî, Yunus’a manevi bir hediye olan “nefes” teklif eder. Ancak Yunus, bu teklifi değerlendirmesine rağmen maddi ihtiyaçlarını düşünerek buğday talep etmeye karar verir.

Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus’un buğday isteğini kabul eder ve ona buğday verir. Yunus, köyüne doğru yola çıkar. Yolculuk sırasında, buğdayın zamanla tükeneceğini ve kalıcı olmadığını fark eder. Oysa nefes, manevi değeri ve kalıcılığı olan bir lütuf olarak daha değerlidir. Bu gerçeği fark eden Yunus, pişman olur ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin yanına geri döner.

Yunus, Hacı Bektaş-ı Veli’den manevi hediye olan nefesi kabul etmek ister. Hacı Bektaş-ı Veli, onun bu isteğini memnuniyetle karşılar ve onu Tapduk Emre’ye yönlendirir. Bu olay, Yunus Emre’nin manevi yolculuğunun başlangıcıdır ve onun düşünsel gelişiminde önemli bir rol oynar.

Yunus Emre’nin Tapduk Emre Dergâhına Varması

Yunus Emre ve Tapduk Emre, Anadolu’da yaşamış önemli mutasavvıf şahsiyetlerdir. Yunus Emre, 13. ve 14. yüzyıllarda yaşamış büyük Türk şairi ve mutasavvıftır. Eserlerinde tasavvuf düşüncelerini ve İslami değerleri başarıyla dile getirirken, Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Tapduk Emre ise Yunus Emre’nin manevi hocası ve rehberidir. Tapduk Emre’nin, Yunus Emre’nin düşünce dünyası ve şiirlerinde büyük etkisi bulunmaktadır.

Yunus Emre’nin, Tapduk Emre ile tanışmasının ardından manevi bir yolculuğa çıktığı ve bu süreçte ondan ders aldığı düşünülmektedir. Yunus Emre’nin eserlerinde Tapduk Emre’ye olan saygı ve bağlılığı açıkça görülür. Yunus, Tapduk Emre’nin öğütlerini dinlemiş, onun yol göstericiliği ve manevi desteği ile ilahi aşkı ve Allah’a ulaşmayı hedefleyen bir yaşam sürmüştür.

Yunus Emre’nin şiirlerinde Tapduk Emre’ye atıfta bulunan ve onun rehberliğine işaret eden bölümler bulunmaktadır. Yunus Emre, şiirlerinde Tapduk Emre’nin manevi rehberliğinin önemini ve değerini vurgular. Ayrıca, Yunus Emre’nin Tapduk Emre’nin izinden yürümeyi ve onun rengine bürünmeyi hedeflediği görülür.

Yunus Emre ve Tapduk Emre, Anadolu tasavvuf düşüncesinde ve Türk edebiyatında önemli yerlere sahip olan şahsiyetlerdir. Yunus Emre, Tapduk Emre’nin manevi rehberliği ve öğretisi sayesinde kendi şiirlerinde ve düşüncelerinde büyük bir olgunluğa ulaşmış ve tarihte önemli bir şair olarak anılmıştır. Tapduk Emre ise, Yunus Emre’nin hocası olarak bilinir ve onun düşünce dünyasında büyük bir etkiye sahiptir.

Yunus Emre Dönemi Türk Kültürü

Yunus Emre dönemi Türk kültürü, 13. ve 14. yüzyıllar arasında Anadolu’da yaşanan siyasi, sosyal ve kültürel değişimleri kapsar. Bu dönemde Anadolu, Selçuklular ve ardından Osmanlıların hâkimiyetine girdi. Yunus Emre, bu dönemin önemli şair ve mutasavvıflarından biridir ve Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir.

Yunus Emre dönemi Türk kültürü, İslam ve Türk geleneklerinin birleşimi ile karakterizedir. İslam öğretileri ve tasavvuf düşüncesi, bu dönemde Türk kültürü ve edebiyatının temel unsurlarından biri haline gelmiştir.

Tasavvuf, İslam’ın mistik boyutu olarak kabul edilir ve bu dönemde Anadolu’da yaygınlaşmıştır. Tasavvuf düşüncesi ve tekkeler, insanların manevi yönden gelişmelerine ve toplumda sosyal adaletin sağlanmasına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.

Yunus Emre, bu dönemde yaşamış ve tasavvuf düşüncesi ile İslam öğretilerini birleştiren önemli bir şair ve düşünürdür. Onun eserleri, halkın anlayabileceği sade bir dil kullanarak manevi ve ahlaki değerleri vurgular. Yunus Emre’nin şiirleri, Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olup, hem Türk halk kültürünün gelişimine katkıda bulunmuş hem de dönemin sosyal ve kültürel yaşamına ışık tutmaktadır.

Yunus Emre dönemi Türk kültüründe, hoşgörü, sevgi ve insanlık değerlerinin ön plana çıktığı görülür. Bu dönemde sanat, mimari ve el sanatlarında da gelişmeler yaşanmıştır. Selçuklu ve Osmanlı mimarisinde İslam ve Türk motiflerinin birleşimi dikkat çeker. Ayrıca dönemin Türk kültürü, farklı din ve kültürlerle etkileşim içinde olup, hoşgörü ve saygı çerçevesinde bir arada yaşamıştır.

Yunus Emre ve Moğol İstilası

Yunus Emre, 13. ve 14. yüzyıllar arasında yaşayan önemli bir Türk şair ve mutasavvıfıdır. Bu dönemde Anadolu, Moğol istilası ve onun getirdiği sosyal, siyasi ve ekonomik zorluklarla mücadele etmekteydi. Moğol istilası, 13. yüzyılın ortalarında başlamış ve Anadolu’da siyasi istikrarsızlık, ekonomik sıkıntılar ve demografik değişikliklere yol açmıştır.

Moğol istilası sırasında, Anadolu’daki şehirler ve yerleşim yerleri büyük zarar gördü. İnsanlar sürekli saldırı ve yağmalamalara maruz kaldı. Bu dönemde, Türk halkı zorlu yaşam koşulları ve sürekli tehdit altında yaşamıştır.

Yunus Emre’nin yaşadığı dönemde Moğol istilası, Anadolu’nun sosyal ve kültürel hayatını da etkilemiştir. İstilalar nedeniyle, insanlar daha güvenli bölgelere göç etmek zorunda kalmış ve bu durum, Anadolu’nun demografik yapısını değiştirmiştir.

Yunus Emre’nin şiirlerinde, bu zorlu dönemin etkileri ve halkın yaşadığı sıkıntılar hakkında doğrudan bilgi bulunmamakla birlikte, onun tasavvuf düşüncesi ve insanî değerlere vurgu yaparak halkı manevi yönden güçlendirmeye çalıştığı görülür. Yunus Emre’nin hoşgörü, sevgi ve dayanışma gibi değerleri öne çıkaran şiirleri, bu dönemde yaşayan insanların zorlu yaşam koşullarına rağmen bir arada yaşamalarına ve sosyal dayanışmayı sürdürmelerine katkıda bulunmuştur.

Yunus Emre’nin yaşadığı dönemde Moğol istilası, Anadolu’nun siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını büyük ölçüde etkilemiştir. Yunus Emre’nin şiirleri ve düşünceleri, bu zorlu dönemde halkın manevi gücünü artırmaya yönelik önemli bir rol oynamıştır.

Yunus Emre’nin Sofra Kerameti

Yunus Emre’nin sofra kerameti, Yunus Emre’nin manevi yolculuğu ve tasavvufi düşünceleriyle ilgili bir hikâyedir. Bu hikâye, Yunus Emre’nin Tapduk Emre’nin öğrencisi olduğu döneme aittir ve onun manevi yolculuğundaki değişim ve gelişimini gösterir.

Hikâyeye göre, Tapduk Emre’nin tekkesinde dervişlerle birlikte düzenlenen sofralarda, her zaman yeterli yiyecek bulunmaktaydı. Bir gün, Yunus Emre’nin görevlendirildiği sofrada yiyeceklerin yetersiz olduğunu düşündü ve bu durumdan endişe duydu. Bunun üzerine, Yunus Emre dua etti ve Allah’tan yardım istedi.

Yunus Emre’nin samimi ve içten duası kabul edildi ve sofradaki yiyecekler çoğalmaya başladı. Bu durum, dervişler ve Tapduk Emre tarafından bir keramet, yani manevi bir mucize olarak kabul edildi. Bu hikâyenin farklı varyantları da bulunmaktadır. Yunus Emre’nin sofra kerameti, onun manevi yolculuğunda önemli bir dönüm noktasıdır ve tasavvuf düşüncesindeki ilerlemesini gösterir.

Yunus Emre’nin sofra kerameti hikâyesi, tasavvufi düşüncenin ve manevi değerlerin önemini vurgular. Ayrıca, bu hikâye, Yunus Emre’nin şefkat, yardımseverlik ve paylaşma gibi insani değerlere sahip olduğunu ve bu değerlerin tasavvuf düşüncesinin temel prensipleri arasında yer aldığını gösterir.

Yunus Emre “Söz Ola Kese Savaşı” Şiiri

Keleci bilen kişinin yüzünü ağ ede bir söz

Sözü pişirip diyenin işini sağ ede bir söz

 

Söz ola kese savaşı söz ola bitire başı

Söz ola ağılı aşı bal ile yağ ede bir söz

 

Kelecilerin pişirgil yaramazını şeşirgil

Sözün us ile düşürgil dimegil çağ ede bir söz

 

Gel ahî ey şehriyâri sözümüzü dinle bâri

Hezâr gevher ü dinârı kara taprağ ede bir söz

 

Kişi bile söz demini demeye sözün kemini

Bu cihân cehennemini sekiz uçmağ ede bir söz

 

Yürü yürü yolun ile gâfil olma bilin ile

Key sakın ki dilin ile cânına dağ ede bir söz

 

Yûnus imdi söz yatından söyle sözü gayetinden

Key sakın o şeh katından seni ırağ ede bir söz

Yunus Emre’nin “Söz Ola Kese Savaşı” şiiri, dilin ve sözün gücüne, etkisine ve önemine dikkat çeken önemli bir eseridir. Şiirde, sözün insanlar üzerindeki etkisi ve insan ilişkilerinde ne kadar önemli olduğu vurgulanır.

Şiirde Yunus Emre, sözün savaşı kesen ve başı bitiren gücünden bahseder. Sözün, insanın ağır yükünü hafifletebileceğini ve hatta bal ile yağ yapabileceğini ifade eder. Bu, sözün insanlar arasındaki anlaşmazlıkları çözebilme, yaraları sarma ve insanların kalplerini kazanabilme gücüne işaret eder.

Şiirin bir kısmında Yunus, kelecilerin yaramaz ve şeşirgen hareketlerinden bahseder. Burada keleciler, düşüncesiz ve dikkatsiz konuşan insanları temsil eder. Yunus Emre, sözü düşünerek ve usulünce söylemenin önemine dikkat çeker. Bir sözün, binlerce değerli taş ve altını değersiz kılabilme gücüne sahip olduğunu belirtir.

Şiirin son kısmında Yunus Emre, insanlara yolculuklarına devam etmeleri ve gafil olmamaları konusunda öğüt verir. Ayrıca, dilin kullanımıyla insanın kendi canına zarar verebileceğine dikkat çeker. Yunus Emre kendini örnek göstererek, sözün gücüne dikkat çekmek ve insanları doğru söz söylemeye teşvik etmek amacıyla bu şiiri kaleme almıştır.

Yunus Emre’nin “Söz Ola Kese Savaşı” şiiri, insan ilişkilerinde ve toplum içinde sözün gücünü ve önemini anlatan değerli bir eserdir. Şiir, insanlara doğru söz söyleme, düşünerek ve anlayarak konuşma konusunda öğüt verir ve bu sayede insanlar arasındaki ilişkilerin sağlıklı ve huzurlu olmasını amaçlar.

BEN YÜRÜRÜM YANE YANE

Gönlüm düştü bu sevdaya

Gel gör beni aşk n’eyledi

Başımı verdim kavgaya

Gel gör beni aşk n’eyledi

 

Ben yürürüm yane yane

Aşk boyadı beni kane

Ne akılem ne divane

Gel gör beni aşk n’eyledi

 

Ben yürürüm ilden ile

Şeyh sorarım dilden dile

Gurbette hâlim kim bile

Gel gör beni aşk n’eyledi

 

Benzim sarı gözlerim yaş

Bağrım pâre yüreğim baş

Hâlim bilen dertli kardaş

Gel gör beni aşk n’eyledi

 

Gurbet ilinde yürürem

Dostu düşümde görürem

Uyanıp Mecnûn oluram

Gel gör beni aşk n’eyledi

 

Gâh eserim yeller gibi

Gâh tozarım yollar gibi

Gâh akarım seller gibi

Gel gör beni aşk n’eyledi

 

Akar sulayın çağlarım

Dertli ciğerim dağlarım

Şeyhim anuban ağlarım

Gel gör beni aşk n’eyledi

 

Ya elim al kaldır beni

Ya vaslına erdir beni

Çok ağlattın güldür beni

Gel gör beni aşk n’eyledi

 

Mecnun oluban yürürüm

Ol yâri düşte görürüm

Uyanıp melûl olurum

Gel gör beni aşk n’eyledi

 

Miskin Yunus biçâreyim

Baştan ayağa yareyim

Dost ilinden âvâreyim

Gel gör beni aşk n’eyledi.

Miskin Yunus Emre

 İlahi Aşkın Etkisi: Yunus Emre’nin “Ben Yürürüm Yane Yane” Şiiri

Yunus Emre’nin “Ben Yürürüm Yane Yane” şiiri, ilahi aşkın insanın yaşamında nasıl güçlü bir etkiye sahip olduğunu ve insanın hallerini nasıl değiştirebildiğini vurgulayan bir eserdir. Şiirde, Yunus Emre ilahi aşkın gücünü ve etkisini anlatırken, gönül dünyasındaki duygularını ve yaşadığı halleri sembolik bir dille ifade eder.

 1. Dörtlük: Aşkın Gücü

Yunus, bu dörtlükte aşkın gücüne dikkat çeker. Aşkın kendisini hem akıllı hem de deli hale getirdiğinden bahseder. Aşkın gücüyle kendini farklı hallerde bulur ve yaşamında sürekli bir değişim yaşar.

 1. Dörtlük: Aşkın Düşünceleri

Yunus, ilahi aşkın düşüncelerini ve hislerini bu dörtlükte anlatır. Şeyhinden ve dostundan yardım diler ve aşkın onu daha önce ne kadar ağlattığını, artık güldürmesini istediğini söyler. Bu, Yunus’un ilahi aşkın acı ve tatlı yanlarını kabul ettiğini ve aşkla yaşamanın zorluğunu anlattığını gösterir.

 1. Dörtlük: Aşkın Özlemi

Bu dörtlükte Yunus, ilahi aşkın kendisine yaşattığı özlem ve hasret duygularını dile getirir. Gurbette yürürken dostunu düşünde görür ve uyanınca Mecnun gibi deliye döner. Bu, aşkın içinde bulunduğu özlem ve hasret duygularını anlatır.

 1. Dörtlük: Aşkın Acıları

Yunus, ilahi aşkın acılarına değindiği bu dörtlükte, kendini miskin ve biçare olarak tanımlar. Başından ayağına kadar yara içinde olduğunu ve dost ilinden âvâre olduğunu söyler. Bu, Yunus’un kendini ilahi aşkın esiri olarak gördüğünü ve aşkın gücünün yaşamında ne kadar etkili olduğunu anlatır.

 1. Dörtlük: Aşkın Değişkenliği

Yunus Emre, bu dörtlükte aşkın gücü ve değişkenliğini vurgular. Aşk sayesinde yeller gibi eser, yollar gibi tozlanır ve seller gibi akar. Bu ifadeler, aşkın insanın yaşamındaki değişimleri ve ruh hallerini sembolik bir dille anlatır.

 1. Dörtlük: Aşkın Duygusal Yoğunluğu

Bu dörtlükte, Yunus Emre aşkın duygusal yoğunluğunu anlatır. İlahi aşk sayesinde, akar sular gibi çağlar, dertli ciğerleri dağlar gibi ağlar ve şeyhinin yanında ağlar. Bu ifadeler, ilahi aşkın duygusal yoğunluğunu ve aşkın yaşamındaki etkisini gösterir.

 1. Dörtlük: Aşkın Kurtuluşu

Yunus, bu dörtlükte ilahi aşkın kendisine sağlayabileceği kurtuluşu dile getirir. Ya elinden tutup onu kaldıracak ya da vasıl olup aşkın güzelliklerine erdirecektir. Aşkın onu ne kadar ağlattığını söyleyen Yunus, artık aşkın güldürmesini istemektedir.

 1. Dörtlük: Aşkın Hayalleri ve Gerçekler

Yunus Emre, bu dörtlükte aşkın hayalleri ve gerçekleri arasındaki çelişkiyi anlatır. Mecnun gibi dolaşırken, sevgiliyi düşünde görür ve uyanınca melül olur. Bu ifadeler, ilahi aşkın insanın hayallerinde ve yaşamında nasıl farklı etkilere sahip olduğunu gösterir.

 1. Dörtlük: Aşkın Teslimiyeti

Son dörtlükte Yunus Emre, ilahi aşka teslimiyetini ve bağlılığını ifade eder. Kendini miskin, biçare ve yaralı olarak tanımlar, dost ilinden âvâre olduğunu söyler. Bu ifadeler, Yunus’un ilahi aşka olan bağlılığını ve teslimiyetini gösterir.

Yunus Emre’nin “Ben Yürürüm Yane Yane” şiiri, ilahi aşkın gücü ve etkisine dikkat çeken önemli bir eserdir. Şiirde, Yunus Emre gönül dünyasındaki duygularını, düşüncelerini ve yaşadığı halleri anlatırken, ilahi aşkın insanın yaşamında ne kadar güçlü bir etkiye sahip olduğunu ve insanın ruh hallerini nasıl değiştirebildiğini

Yunus Emre ve UNESCO Kültür Mirası

Yunus Emre, 13. yüzyıl Anadolu’sunda yaşamış önemli bir Türk şairi ve mistik düşünürdür. Eserleri, Türk ve İslam dünyasında büyük etki yaratmıştır ve bu nedenle onun mirası, UNESCO Kültür Mirası kapsamında değerlendirilmektedir.

Yunus Emre, insanlar arasında sevgi, hoşgörü ve birlik mesajları veren şiirler yazmıştır. Onun eserleri, Türkçe’nin güzelliklerini ve zenginliğini gösteren örnekler olarak kabul edilir ve Türk edebiyatının temel taşlarındandır. Aynı zamanda, Yunus Emre’nin şiirleri, Türk kültürü ve tarihine ışık tutan değerli kaynaklar olarak görülür.

UNESCO, kültürel mirasın korunması ve tanıtılması amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Yunus Emre’nin eserleri ve mirası, bu bağlamda önemli bir yere sahiptir. 2021 yılında, Yunus Emre’nin ölümünün 700. yıldönümü UNESCO tarafından “Yunus Emre Yılı” olarak kabul edilmiş ve dünya çapında çeşitli etkinliklerle anılmıştır.

Yunus Emre’nin şiirlerinin ve düşüncelerinin korunması ve yayılması, kültürel mirasın ve değerlerin aktarılmasında önemli bir rol oynar. Ayrıca, onun eserlerinin ve düşüncelerinin günümüzde hala etkili ve güncel olduğu düşünüldüğünde, Yunus Emre’nin mirasının UNESCO Kültür Mirası kapsamında değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Yunus Emre’nin Özlü Sözleri ve Anlamları

 1. Neyi çok bekler ve umursan senden uzaklaşır: İnsanların çok fazla beklenti içinde olmamaları ve razı olmaları gerektiğini ifade eder.
 2. Sabır saadeti ebedi kalır: Sabır gösteren kişinin, mutluluğu ve huzuru sürekli olarak elde edeceğini vurgular.
 3. Ey Yunus Hakk’ı bilen söylemez hergiz yalan: Gerçeği bilen ve tanıyan kişinin, asla yalan söylemeyeceğini belirtir.
 4. Tehî görmen kimseyi hiç kimsene boş değil: Hiç kimseyi değersiz veya boş görmememiz gerektiğini ifade eder.
 5. Bir garibin duasına gir: Yunus Emre, yardıma muhtaç birinin duasına girmenin önemini vurgular.
 6. Bilmeyen ne bilsin bizi bilenlere selam olsun: Bilmeyenlerin bizi anlayamayacağını, ancak bilenlerin bizi tanıyabileceğini söyler.
 7. Kendimi bir nokta olarak gördüğümde, bir bakmışım ki anlamlı bir cümlenin sonundayım: İnsanın kendini küçük görmesi ve alçakgönüllü olması gerektiğini belirtir.
 8. Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada bakî kalan: Dünyanın geçici olduğunu ve hiçbir şeyin kalıcı olmadığını ifade eder.
 9. Zulüm ile abad olanın akıbeti berbad olur: Zulüm ile iktidarını sürdürenlerin sonunun kötü olacağını vurgular.
 10. Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür: Az ve öz konuşmanın erdemli olduğunu, çok konuşmanın ise değersiz olduğunu belirtir.
 11. Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan: Nefse uyan kişinin doğru yoldan sapacağını ifade eder.
 12. Hakk’ı gerçek sevenlere cümle âlem kardeş gelir: Gerçek sevgi ve Hakk’a olan bağlılıkla tüm insanların kardeş olduğunu belirtir.
 13. İnsan iyiliği kadar taşlanır, merhameti kadar dışlanır, kulluğu kadar da sınanır: İnsanın yaşadığı zorlukların ve sınavların, onun iyi ve kötü yönlerine bağlı olduğunu ifade eder.
 14. Hakk’ı uzaklarda arama, Hakk’ın durağı gönüldedir: İlahi gerçeğin kalpte bulunduğunu ve uzaklarda aranmaması gerektiğini vurgular.
 15. Gönlü taş olanın dilinden zehir tüter: Kalbi katı olan insanların sözlerinin zarar verici olduğunu ve ne kadar yumuşak konuşsalar da, söylediklerinin savaş gibi olduğunu ifade eder.
 16. Ey aciz Yunus kimseye kibirlenme, toprak gibi alçakgönüllü ol: Yunus Emre, insanların kibirlenmemesi ve alçakgönüllü olması gerektiğini vurgular.
 17. Gül bahçelerinin tümü toprakta biter: Güzel şeylerin, alçakgönüllü ve tevazu sahibi olan toprak gibi insanlarla ortaya çıkacağını ifade eder.
 18. Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır: İnsanların hata yapabileceğini ve hata yapmamayı hedefleyen kişinin aslında hiçbir şey yapmayan biri olduğunu belirtir. Aynı zamanda, en büyük hatanın kendini hatasız sanmak olduğunu vurgular.