Âşık Edebiyatının Özellikleri, Şairleri/Ozanları/Temsilcileri

İslamiyet öncesi sözlü edebiyata dayanan Âşık Edebiyatı, 15. yüzyıl sonrasında büyüyerek günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Aşk, doğa ve kahramanlık temalarını saz eşliğinde işleyen ve “âşık” veya “saz şairi” olarak adlandırılan şairler, bu edebiyatın öncüleridir. Bu türün adı da “Âşık Tarzı Türk Edebiyatı” olarak anılır.

Dini olmayan bir şiir türü olan Âşık Edebiyatı, şairlerin kopuz, bağlama, cura ve tambura gibi sazlarla icra ettikleri sözlü ve besteli eserlerden meydana gelir. Okuma yazma bilmeyen ama saz çalma ve şiir söyleme yeteneği bulunan âşıklar, ustalarının yanında eğitim alarak bu geleneği devam ettirirler. Âşıklar, mahlâs alarak sazlarıyla dolaşıp şiirler söylemeye başlarlar.

Âşıkların faaliyet gösterdiği mekânlar arasında kahvehaneler, asker ocakları, kervansaraylar, bozahaneler, tekkeler ve konaklar bulunur. Âşıklar, düello benzeri atışmalarda bilgi, duygu ve yeteneklerini sergilerler. Âşık şiiri, diğer halk edebiyatı öğeleri gibi sözlü edebiyatın bir unsuru olup, 15. yüzyıldan itibaren yazıya dökülmeye başlanmıştır. Âşık şiirleri, okuryazar olanlar tarafından derlenerek “cönk” adlı defterlere kaydedilmiştir, bu sayede zamanla unutulma ve kaybolma tehlikesi ortadan kalkmıştır. Anadolu’da âşıklık geleneği günümüzde de canlı bir şekilde sürdürülmektedir.

Âşık Edebiyatının Özellikleri

 1. Âşık veya ozanlar, saz eşliğinde söyledikleri şiirlerle edebiyatı oluşturur.
 2. Genellikle sözlü bir edebiyat olup, şiirler “cönk” adı verilen defterlerde toplanır.
 3. Âşıklar, sazlarını alarak farklı bölgelerde dolaşarak şiirlerini yaymışlardır.
 4. Şiirlerde içten, canlı ve yalın bir anlatım kullanılır.
 5. Şairler halkın içinden çıktığı için, halk dilini kullanır; ancak 18. ve 19. yüzyılda bazı şairler Divan Edebiyatı’nın etkisinde kalarak eski sadeliği kaybetmiştir.
 6. Şiirlerde nazım birimi olarak dörtlük kullanılır.
 7. Koşma, semai, destan ve varsağı gibi nazım şekilleri tercih edilir.
 8. Hece ölçüsünün 7’li, 8’li ve 11’li kalıpları yaygındır.
 9. Aşk, doğa, gurbet, ayrılık, ölüm, özlem, kıskançlık, yiğitlik, toplumsal sorunlar ve insan davranışları konuları işlenir.
 10. Şiirlerin son dörtlüğünde şairin adı veya mahlası geçer. Bu dörtlüğe “Tapşırma” dörtlüğü denir.
 11. Kulak kafiyesine önem verilir; aynı sesin kullanılmasına gerek yoktur. Sesler arasında kafiye yapılır.
 12. Yarım ve cinaslı kafiye sıklıkla kullanılır.
 13. Edebi sanatlara fazla yer verilmez; benzetme ve kişileştirme dışında başka sanatlara rastlanmaz.
 14. Bazı ürünlerde yöresel özellikler göze çarpar.
 15. Şiirler genellikle irticalen, yani doğaçlama söylenir.
 16. Divan Edebiyatı’ndaki kalıplaşmış benzetmeler (mazmun) Halk Edebiyatı’nda da kullanılır; sevgiliye yapılan benzetmeler örnek olarak gösterilebilir.
 17. Divan Edebiyatı soyut iken, Âşık Edebiyatı somut ve yaşanmış olaylara dayalıdır. Halk Edebiyatı’nda sevgilinin adı kullanılır.
 18. Şiirler, işlenen konulara göre koçaklama, güzelleme, taşlama ve ağıt gibi adlar alır.
 19. Âşık Edebiyatı, hayali olaylar yerine gerçekçilikten beslenen bir edebiyat türüdür.
 20. Âşık Edebiyatı’nda şairler, toplumun güncel sorunlarına ve olaylarına duyarlıdır; bu nedenle eserlerde toplumsal eleştirilere rastlanır.
 21. Şiirlerde genellikle aşk ve sevgi gibi duygusal konulara odaklanılırken, zaman zaman tarihî olaylar ve kahramanlık hikâyeleri de işlenir.
 22. Âşık Edebiyatı, coğrafi olarak geniş bir alana yayılmıştır ve böylece Anadolu’nun dört bir yanındaki âşıkların eserleri bu edebiyat türünü zenginleştirmiştir.
 23. Usta-çırak ilişkisi, Âşık Edebiyatı’nda önemli bir rol oynar; bilgi ve beceri, kuşaktan kuşağa aktarılır.
 24. Saz çeşitliliği, Âşık Edebiyatı’na müzikal zenginlik katmaktadır. Bu sazlar arasında kopuz, bağlama, cura ve tambura gibi çalgılar bulunur.
 25. Âşık Edebiyatı’nda, doğa ve çevre betimlemeleri sıklıkla kullanılır; bu sayede okuyucu veya dinleyici, şairin gözünden o dönemin yaşamını ve çevresini görebilir.
 26. Atışma geleneği, Âşık Edebiyatı’nda önemli bir yere sahiptir; bu sayede şairler, sözlü ve müzikal becerilerini sergileyebilir ve birbirleriyle yarışabilir.
 27. Anadolu coğrafyasının zengin kültürel mirası, Âşık Edebiyatı’nın temalarında ve özelliklerinde kendini gösterir.
 28. Âşık Edebiyatı, zaman içinde farklı dönem ve bölgelerden etkilenmiş olsa da, halkın beğenisine ve anlayışına uygun olarak sürekli olarak kendini yenilemiştir.
 29. Âşık Edebiyatı’nın önemli temsilcileri arasında Karacaoğlan, Dadaloğlu, Köroğlu, Âşık Veysel gibi şairler bulunmaktadır.
 30. Günümüzde Âşık Edebiyatı geleneği hâlâ devam etmekte olup, bu türün eserleri ve şairleri hem yerel hem de ulusal düzeyde büyük ilgi görmektedir.
 31. Âşık Edebiyatı’nda, şiirlerin nesirle birleştiği “menkıbe” ve “destan” gibi uzun hikâye türleri de bulunmaktadır.
 32. Âşık Edebiyatı, halkın duygularına, düşüncelerine ve hayat tarzına hitap eden bir edebiyat türü olduğu için geniş bir dinleyici kitlesine sahiptir.
 33. Şiirlerde sıkça rastlanan gerçekçilik, Âşık Edebiyatı’nın diğer halk edebiyatı türlerinden ayrılmasına yardımcı olur.
 34. Âşık Edebiyatı’nda, şairlerin yaşadıkları dönem ve coğrafyanın kültürel, sosyal ve tarihsel özellikleri eserlerde önemli bir yere sahiptir.
 35. Şiirlerde hikâye anlatımı sırasında sürükleyici ve akıcı bir dil kullanılır, bu da dinleyicilerin veya okuyucuların ilgisini canlı tutar.
 36. Âşık Edebiyatı’nda, tekerlemeler ve deyimler gibi halk diline ait unsurlar kullanılarak, eserler daha samimi ve içten bir hava kazanır.
 37. Şiirlerde sıklıkla öğüt verici nitelikte olan “nasihatname” ve “mektup” türündeki eserler de bulunmaktadır.
 38. Âşık Edebiyatı’nda, anonim halk hikâyeleri ve efsanelerden beslenerek zengin bir içerik ve tema yelpazesi oluşturulmuştur.
 39. Şiirlerde, tevazu, hoşgörü, sevgi ve dayanışma gibi toplumun temel değerleri işlenir ve bu değerlerin önemi vurgulanır.
 40. Âşık Edebiyatı, diğer edebiyat türleriyle etkileşim içinde olup, zaman zaman farklı türlerin özelliklerini bünyesinde barındırarak kendi özgün yapısını korumaya devam etmiştir.

Âşık Edebiyatı’nın Yüzyıllara Göre En Önemli Temsilcileri

16. yüzyıl:

 • Köroğlu: Halk kahramanı ve destan şairi olarak bilinir.
 • Kazak Abdal: İsyan ve özgürlük temaları üzerine eserler vermiştir.
 • Kul Himmet: Aşk ve mistisizm üzerine şiirler yazmıştır.
 • Kul Mehmet: Sosyal ve ekonomik eleştiriler içeren şiirler yazmıştır.
 • Âşık Garip: Hüzün ve gurbet temalı eserleriyle tanınır.

17. yüzyıl:

 • Karacaoğlan: Halkın içinden, doğa ve aşk temalı şiirleriyle bilinir. Aşık şiirinin en büyük şairidir.
 • Kayıkçı Kul Mustafa: Geleneksel âşık şiirinin özelliklerini sürdüren bir şairdir.
 • Âşık Ömer: Aşk ve özgürlük temalarını işleyen şiirleriyle ünlüdür. Aşık şiirinde en çok şiir kaleme alan şairdir.
 • Kuloğlu: Dini ve tasavvufi konuları ele alan şiirleriyle tanınır.
 • Ercişli Emrah: Aşk ve gurbet temalarına değinen eserleriyle bilinir.
 • Kul Nesmi: Ahlaki ve sosyal konular üzerine yazan bir şairdir. Derisi yüzülerek öldürülmüştür.

18. yüzyıl:

 • Gevheri: Halkın diliyle yazdığı aşk ve doğa temalı şiirleriyle tanınır.
 • Kul Himmet Üstadım: İsyan ve özgürlük temalarını işlemiştir.
 • Derviş Mehmet: Aşk ve mistisizm üzerine yazdığı şiirleriyle bilinir.
 • Âşık Halil: Aşk ve gurbet temalarını işleyen eserleriyle tanınır.
 • Mecnuni: Aşk ve doğa temalarına değinen şiirleriyle ünlüdür.
 • Pir Mehmet: Dini ve tasavvufi konuları ele alan şiirleriyle tanınır.
 • Kemter Baba: Sosyal eleştiriler içeren şiirler yazmıştır.

19. yüzyıl:

 • Dadaloğlu: Kavga şairidir. Direniş ve özgürlük temaları üzerine eserler vermiştir.
 • Erzurumlu Emrah: Aşk ve doğa temalarını işleyen şiirleriyle ünlüdür.
 • Bayburtlu Zihni: Toplumsal eleştiri ve ahlak konularını ele alan şiirler yazmıştır.
 • Seyrani: Aşk ve gurbet temalarının yanında taşlamalarıyla da ünlenen şiirleriyle tanınır.
 • Ruhsati: Sosyal ve ekonomik eleştiriler içeren şiirler yazmıştır.
 • Dertli: Aşk ve özlem temaları üzerine eserler vermiştir.

20. yüzyıl:

 • Âşık Veysel: Türkiye’nin en ünlü halk şairlerinden biri olarak bilinir. Doğa, aşk ve insanın iç dünyası üzerine yazdığı şiirleriyle tanınır.
 • Âşık Murat Çobanoğlu: Geleneksel halk şiirini sürdüren bir şair olarak bilinir. Aşk, gurbet ve özlem temalarına değinen eserleriyle ünlüdür.
 • Âşık Reyhanî: Sosyal ve siyasi konuları işleyen eserleriyle tanınır. Ayrıca Anadolu köylü yaşamının gerçekçi bir portresini sunar.
 • Âşık Şeref Taşlıova: Aşk ve doğa temalarını işleyen şiirleriyle bilinir. Ayrıca sosyal eleştiriler içeren eserler de yazmıştır.
 • Âşık Daimî: Aşk, tabiat ve özlem temalarına değinen eserleriyle ünlüdür. Ayrıca toplumsal ve siyasi konuları da ele alır.
 • Âşık Mahzunî Şerif: Geleneksel ve modern öğeleri bir arada kullanarak sosyal ve siyasi konuları ele alan bir şairdir. Ayrıca aşk ve doğa temalarını da işlemiştir.
 • Davut Sularî: Aşk, özlem ve gurbet temalarını işleyen eserleriyle tanınır. Ayrıca toplumsal konular üzerine yazdığı şiirleriyle de bilinir.
 • Muhlis Akarsu: Aşk, doğa ve gurbet temalarını işleyen şiirleriyle ünlüdür. Ayrıca sosyal ve siyasi konuları ele alan eserler de yazmıştır.

“Âşık Tarzı Türk Edebiyatı”, genel olarak İslamiyet öncesi Sözlü Edebiyat’a dayanan ve 16. yüzyıldan itibaren hızlı bir şekilde gelişerek günümüze kadar ulaşan bir Türk edebiyatı türüdür. Bu edebiyat türünde, aşk, doğa, kahramanlık ve benzeri konuları işleyen şiirler, saz eşliğinde söylenir. Bu şairlere İslam öncesi dönemde “oyun”, “kam”, “baksı”, “ozan” ve “şaman” gibi isimler verilirken, İslam’ın kabulünden sonra “âşık” veya “saz şairi” olarak adlandırılmışlardır.