Türk Halk Şiiri Geleneği ve Kökeni

 • Türk Halk Şiiri geleneği, Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden önceki Destan Dönemi olarak adlandırılan sözlü geleneğin devamı niteliğindedir.
 • İslamiyet’in kabulüyle başlayan büyük kültürel değişikliklere uyum sağlayarak özünü koruyup günümüze kadar devam etmiştir.
 • Halkın ortak beğeni ve değerlerini yansıtan bu edebiyat geleneğine “halk edebiyatı” denir.

Halk Edebiyatı Şiir Geleneği

 1. Anonim Halk Şiiri
 • Halkın ortak ürünü olarak kabul edilir.
 • İmzasız ve anonim eserlerden oluşur.
 1. Âşık Tarzı Halk Şiiri
 • Âşık veya saz şairi denilen sanatçılar tarafından oluşturulur.
 • Şiirler, müzik eşliğinde söylenir.
 1. Dinî-Tasavvufî Halk Şiiri
 • İslami ve tasavvufi değerlerle şekillenen şiirlerdir.
 • Tekke ve dergah ortamlarında oluşur.

Halk Edebiyatının Divan Edebiyatından Farkı

 • Divan edebiyatında ayrışma yokken, halk edebiyatında üç ana kolda ilerleme zorunluluğu bulunmaktadır.

Halk Şiirinin Genel Özellikleri

 1. İslamiyet Öncesi Benzerlik: İçerik ve tema açısından İslamiyet öncesi Türk şiir geleneği ile benzerlikler taşır.
 2. Eğitimsiz Şairler: Şairlerin büyük bölümü düzenli eğitim almamış, halkın içinden gelen ve ortak duyarlıkları yansıtan kişilerdir.
 3. Gerçekçilik: Halk şiiri, soyut öğelerden ziyade somut öğeleri ve günlük hayatın gerçeklerini vurgular.
 4. Anadolu İnsanı Etkisi: Anonim halk şiiri ve âşık tarzı halk şiiri, sıradan Anadolu insanının zihniyet dünyası çevresinde şekillenir.
 5. Sözlü Gelenek: Halk şiiri, sözlü geleneğe dayalı olarak gelişir ve irticalen (doğaçlama) oluşturulur.
 6. Aktarım Sorunları: Şairlerin eserlerini yazıya geçirmemeleri nedeniyle, birçok şiir zamanla unutulur veya farklı yörelerde farklı varyantlarıyla karşılaşılır.
 7. Divanlar ve Mecmualar: Divan şairleri, şiirlerini divanlarda toplarken, halk şiirleri ise mecmua ve cönk adı verilen defterlerde toplanır. Cönkler, halkın gerçek folklorunu yansıtan eserlerdir. Cönkler, bugünkü biyografinin karşılığı olarak kullanılmaktadır.
 8. Günlük Dil Kullanımı: Halk şiiri, genellikle halkın günlük konuşma dilinde yazılmıştır, ancak kimi zaman Arapça ve Farsça sözcükler de kullanılır. Özellikle medrese eğitimi alan şairlerde bu özellik görülürken eğitim almayanlarda halkın konuştuğu dil özellikleri görülmektedir.
 9. Yöresel Sözcükler ve Deyimler: Anonim halk şiiri ve âşık tarzı halk şiirinde, Türkiye Türkçesinin ortak sözcükleri yanında yöresel söyleyişlere ve deyimlere rastlamak mümkündür.
 10. Söz Sanatları ve Kalıplaşmış Söyleyişler: Halk edebiyatında, Divan edebiyatı kadar yoğun olmasa da, söz sanatlarına ve kalıplaşmış söyleyişlere yer verilir.
 11. Canlı ve Yalın Anlatım: Halk edebiyatında anlatım, içten, canlı ve yalındır.
 12. Nazım Biçimleri ve Temalar: Halk şiirinde mâni, koşma, türkü, semai gibi nazım biçimleri kullanılır. Şiirler güzelleme, koçaklama, taşlama, nefes gibi temalarla adlandırılır.
 13. İşlenen Konular: Aşk, ayrılık, sevgiliye özlem, doğa güzelliği, toplumsal olaylar, ölüm, yiğitlik, din ve tasavvuf gibi temalar halk şiirinde işlenir.
 14. Dörtlük Birim: Halk şiirlerinde genellikle dörtlük birim kullanılır. Bazı şiirlerde bend de kullanılmıştır.
 15. Hece Ölçüsü ve Aruz: Şiirlerde hece ölçüsü kullanılır; 7, 8, 11’li kalıplar yaygındır. Divan şiirinden etkilenen halk şairleri aruz ölçüsü de kullanmıştır.
 16. Uyak ve Ölçü: Halk şiirinde yarım ve cinaslı uyak kullanılır. Uyak ve ölçü bakımından divan şiirindeki mükemmellik bulunmamaktadır. Ancak şiirlerin çoğunda parmak hesabı denilen ve milli ölçü olarak kabul edilen hece ölçüsü kullanılmıştır.
 17. Ezgiyle Söyleme: Halk şiirleri genellikle belli bir ezgiyle söylenir. Özellikle saz eşliğinde söylenen bu şiirlerde ritim son derece önemlidir.
 18. Saz Eşliğinde Söyleme: İslamiyet öncesi edebiyatta yer alan kopuz eşliğinde şiir söyleme geleneği halk şiirinde de saz eşliğinde şiir söyleme geleneğine dönüşmüştür.
 19. Türk Kültüründeki Motifler: Halk şairleri çıktıkları topluluğun kültürüne özgü motifleri şiirlerinde sıklıkla kullanmışlardır. Bu motifler içerisinde inançlar, hayaller, gelenek ve görenekler yer almaktadır.
 20. Tapşırma: Halk şiirinde anonim ürünler bulunmakla birlikte Aşık Edebiyatı geleneğinde genellikle şairlerin isimleri şiirlerde yer alır. Halk şairlerinin adının veya mahlasının geçtiği bu dörtlüklere “Tapşırma” dörtlüğü denmektedir.

Halk Şairlerinin Toplumdaki Yeri

Halk şairleri, toplum içinde önemli bir yere sahiptir. Gerek halk arasında gerekse tarih boyunca bu şairler, halkın sesi, gözlemcisi ve temsilcisi olarak kabul edilmiştir. İşte halk şairlerinin toplumdaki yerine dair bazı özellikler:

 1. Halkın Sesi: Halk şairleri, halkın duygularını, düşüncelerini, yaşadığı sorunları ve beklentilerini dile getirirler. Bu nedenle halk şairleri, halkın sesi olarak kabul edilir.
 2. Gözlemci ve Yorumcu: Halk şairleri, toplumda yaşanan olayları, sosyal ve siyasi gelişmeleri gözlemleyerek, bunları şiirlerinde yorumlarlar. Bu sayede, o dönemlerin sosyal ve kültürel hayatı hakkında bilgi sahibi olunabilir.
 3. Toplumsal Uyum: Halk şairleri, yaşadıkları toplumun değerlerine, kültürüne ve geleneklerine uyum sağlar ve bu değerleri şiirlerinde yansıtırlar. Bu sayede, halk şairleri, toplumun değerlerini ve kültürünü koruma ve aktarma görevi üstlenir.
 4. Eğitici ve Öğretici Rol: Halk şairleri, şiirlerinde toplumun ahlaki ve manevi değerlerini, tarihi olayları ve kahramanları anlatarak eğitici ve öğretici bir rol üstlenirler. Halkın tarihini, kültürünü ve değerlerini öğrenmesine katkıda bulunurlar.
 5. Sanatsal Etki: Halk şairleri, toplumda saygı gören sanatçılardır. Şiirleriyle, halkın beğenisini kazanarak, sanatsal etki yaratırlar.
 6. Toplumsal Eleştiri: Halk şairleri, toplumdaki adaletsizlikleri, haksızlıkları ve yanlışları dile getirerek, toplumsal eleştiri yaparlar. Bu sayede, toplumun dikkatini bu konulara çekerek, değişim ve düzelme sağlamaya katkıda bulunurlar.
 7. Köprü Vazifesi: Halk şairleri, aynı zamanda toplumun farklı kesimleri arasında köprü vazifesi görürler. Şiirleriyle, farklı sosyal ve kültürel kesimlerin ortak değerlerini ve duygularını dile getirerek, toplumsal bütünlüğe katkıda bulunurlar.

Halk şairlerinin bu rolleri, onların toplum içindeki önemini ve değerini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, halk şairleri tarih boyunca saygı gören ve değer verilen sanatçılar olmuşlardır.