Divan-ı Lügat’ it Türk (Türk Dilinin Sözlüğü) (1072-1074)

Divan-ı Lügat-it Türk’ün yazılış amacı, Türk dilinin yapısını, özelliklerini ve kullanımını açıklamak, Türk kültürüne ait kavramları tanımlamak ve Türk dilinin farklı lehçelerini bir araya getirmekti. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan bu eser ayrıca Türk boylarının haritasını göstermesi açısından da ilk coğrafya kaynağı olarak da kabul edilir.

Eserin içeriği, Türk dilinin sözlüğü niteliğindedir. Divan-ı Lügat-it Türk’te, alfabetik olarak düzenlenmiş kelime listeleri bulunur. Her kelime için anlamı, kökeni, kullanım alanı ve örnek cümleler verilir. Ayrıca eserde, Türk dili üzerine dilbilimsel açıklamalar da yapılmıştır.

Eserin içeriğinde, sadece Türk diline ait kelimeler değil, diğer dillere ait kelimeler de yer alır. Arapça ve Farsça kelimeler, Türk dilinde yaygın olarak kullanıldığı için Divan-ı Lügat-it Türk‘te bu kelimelerin Türkçe karşılıkları da verilmiştir.

Divan-ı Lügat-it Türk, Türk dilinin tarihî gelişimi açısından da önemlidir. Eserde, Türk dilinin farklı dönemlerinde kullanılan kelime ve sözcüklerin yanı sıra, Türk dili üzerindeki etkileri nedeniyle Arapça ve Farsça kelimeler de yer alır.

Divan-ı Lügat-it Türk, Türk dilinin tarihî ve kültürel açıdan önemli bir kaynak olarak kabul edilir. Eserin yazılış amacı, Türk dilinin yapısını, özelliklerini ve kullanımını açıklamaktı. İçeriği ise, Türk dilinin sözlüğü niteliğinde olup, dilbilimsel açıklamalar da içerir. Ayrıca eserde, Türk kültürüne ait kavramların da tanımları yer alır. Bu eser Türkçenin Arapçadan daha üstün bir dil olduğunu kanıtlamak ve Türk dilini tanıtmak amacıyla yazılmıştır.

 • Türk dilinin ilk sözlüğü olması: Divan-ı Lügat-it Türk, Türk dilinin ilk sözlüğüdür. Bu nedenle Türk dilinin yapısını, kelime dağarcığını, dilin özelliklerini, söz varlığını ve kullanım alanlarını açıklayan bir kaynak olarak kabul edilir.
 • Türk dili üzerine ilk bilimsel çalışma: Kaşgarlı Mahmud, Divan-ı Lügat-it Türk’te Türk dilini bilimsel bir yöntemle ele aldı ve dilin özelliklerini açıklamaya çalıştı. Bu çalışma, Türk dili
 • Türk dilinin farklı lehçelerinin kullanımı: Divan-ı Lügat-it Türk’te, Türk dili farklı bölgelerdeki lehçelerinin kullanımı da ele alınmıştır. Bu nedenle eser, Türk dilinin coğrafi dağılımı hakkında da bilgi verir.
 • Eserin yapısı: Divan-ı Lügat-it Türk, alfabetik olarak düzenlenmiştir. Bu eser alfabetik olarak sıralanmış bir sözlük olarak kabul edilir. 7500 Türkçe kelimenin Arapça karşılıkları ve açıklamaları yapılmıştır.
 • Eserin dilinin özellikleri: Divan-ı Lügat-it Türk’te kullanılan dil, o dönemdeki Türk dilinin en saf ve en doğal hali olarak kabul edilir. Eserde kullanılan dil, Türk dilinin tarihî gelişim sürecini göstermesi bakımından da önemlidir.

Divan-ı Lügat-it Türk, Türk dilinin tarihi ve kültürü açısından önemli bir eserdir. Türk dilinin yapısı, söz varlığı, dilin kullanım alanları gibi konuların yanı sıra Türk kültürüne ilişkin de bilgiler vermektedir. Bu nedenle, Türk dilinin ve kültürünün anlaşılması açısından son derece değerlidir.

Kaşgarlı Mahmut Kimdir?

Kaşgarlı Mahmud Türk tarihinin önemli şahsiyetlerinden biridir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, yaklaşık olarak 1000-1100 yılları arasında yaşadığı düşünülmektedir. Türk dilinin ilk gramer kitabı olarak kabul edilen Divanü Lügati’t-Türk’ün yazarıdır.

Kaşgarlı Mahmud, Kaşgar’da doğmuş ve ilk eğitimini burada almıştır. Daha sonra İran ve Irak’taki çeşitli şehirlerde eğitim görmüş, Arapça, Farsça, Türkçe, Çince gibi birçok dilde eğitim almıştır. Özellikle Türk dili ve edebiyatı konularına olan ilgisiyle tanınmıştır.

Divanü Lügati’t-Türk, Kaşgarlı Mahmud’un en önemli eseridir. Eserde Türk dilinin gramer yapısı, kelime dağarcığı ve kullanımı hakkında bilgiler yer almaktadır. Ayrıca eser, Türk kültürü, gelenekleri ve yaşam tarzı hakkında da bilgiler içermektedir.

Kaşgarlı Mahmud, Türk dilinin ve kültürünün korunmasına ve yayılmasına büyük katkı sağlamış bir bilim adamıdır. Eserleri günümüze kadar gelerek Türk dil ve edebiyatı alanında çalışan birçok kişiye kaynaklık etmektedir.

Kutadgu Bilig (Mutluluk Veren Bilgi) (1069- 1070)

Kutadgu Bilig, 11. yüzyıl Karahanlı Türk devleti veziri Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış bir eserdir. İslamiyet’in etkisi altında yazılmış olup, İslami değerleri ve ahlaki öğretileri içerir. Eser, Türk düşünce hayatındaki en önemli yapıtlardan biridir. Eserde İslamiyet öncesi Türk toplumunun gelenekleri, töreleri ve yaşam biçimi hakkında bilgi verilirken, aynı zamanda İslam dini ve ahlaki değerler de işlenir.

Eserin yazılış amacı, Türk toplumunun İslamiyet’i benimsemesi sürecinde, bu yeni dinin ahlaki ve sosyal değerlerinin toplumda benimsenmesine yardımcı olmaktı. Eserin başlığı olan Kutadgu Bilig, Türkçede “mutluluk veren bilgi” anlamına gelir ve eserde bahsedilen konuların amacı insanların mutluluğunu artırmaktır.

Kutadgu Bilig, nazım şeklinde yazılmıştır ve toplam 12 bölümden oluşur. Her bölümde farklı konular işlenir ve eserin ana mesajı, insanların ahlaki davranışlarının önemi ve toplumda uyumlu bir şekilde yaşamanın gerekliliğidir.

Kutadgu Bilig, Türk edebiyatı ve kültürü açısından önemli bir yere sahiptir. Eserde Türkçenin Arapça ve Farsça gibi dillerle olan etkileşimi de görülmektedir ve eser, Türkçenin gelişimine katkıda bulunmuştur.

 • Türk edebiyatının en eski eserlerinden biridir.
 • yüzyılın sonlarında Karahanlı hükümdarına Yusuf Has Hacip tarafından yazılıp sunulmuştur.
 • Türk edebiyatındaki ilk mesnevi, ilk siyasetname, aruzla yazılan ilk eser, İslamiyet’in etkisindeki ilk yazılı kaynak gibi özelliklere sahiptir.
 • Eserde İslamiyet öncesi Türk toplumunun gelenekleri, töreleri ve yaşam biçimi hakkında bilgi verilir.
 • Aynı zamanda İslam dini ve ahlaki değerler de işlenir.
 • Yazılış amacı, Türk toplumunun İslamiyet’i benimsemesi sürecinde, bu yeni dinin ahlaki ve sosyal değerlerinin toplumda benimsenmesine ve ideal devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği ile ilgili insanlara yardımcı olmaktır.
 • Eserin başlığı olan Kutadgu Bilig, Türkçede “mutluluk veren bilgi” anlamına gelir.
 • Eserde bahsedilen konuların amacı insanların mutluluğunu artırmaktır.
 • Nazım şeklinde yazılmıştır.
 • Toplam 12 bölümden oluşur.
 • Her bölümde farklı konular işlenir.
 • Eserin ana mesajı, insanların ahlaki davranışlarının önemi ve toplumda uyumlu bir şekilde yaşamanın gerekliliğidir.
 • Türkçenin Arapça ve Farsça gibi dillerle olan etkileşimi de görülmektedir.
 • Eser, Türkçenin gelişimine katkıda bulunmuştur.
 • Kutadgu Bilig, Uygur alfabesiyle kaleme alınmıştır.
 • Tapgaç Buğra Han’a sunulmuştur.
 • 6645 beyitten oluşan bu eser Hakaniye (Doğu ) Türkçesi ile yazılmıştır.

Yusuf Has Hacip Kimdir?

Yusuf Has Hacip, 11. yüzyılda yaşamış bir Türk yazar, düşünür ve devlet adamıdır. Karahanlı İmparatorluğu’nda hizmet vermiştir. İslam inancı ve Türk kültürü hakkında önemli eserler yazmıştır.

Yusuf Has Hacip’in en ünlü eseri, “Kutadgu Bilig” adlı eseridir. Bu eser, İslam öncesi Türk kültürü, İslamiyet’in kabulü ve yönetim sanatı konularını ele alır ve Türk edebiyatının ilk siyasetnamesi olarak kabul edilir.

Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig’i yazma sebebi olarak, o dönemde devlet işlerinde görev yaptığı vezirlik kariyerinde kazandığı tecrübeleri ve gözlemleri derleyip, gelecekteki yöneticilere yol göstermek

Eserde, iyi bir yöneticinin sahip olması gereken erdemler ve nasıl bir davranış sergilemesi gerektiği konusunda öğütler verilir. Ayrıca eser, Türk edebiyatında ahlaki değerleri yücelten ve insanın kendini ve çevresini tanımasını, doğru kararlar almasını sağlayan önemli bir eser olarak kabul edilir.

Divan-ı Hikmet (12. Yüzyıl)

Divan-ı Hikmet, 12. yüzyılda yaşamış Türk mutasavvıfı Ahmet Yesevi’nin eseridir. Eser, Türk edebiyatının en önemli dini-tasavvufi eserlerinden biri olarak kabul edilir ve Ahmet Yesevi’nin hayatı, düşünceleri, öğretileri ve şiirleri hakkında birçok bilgi içerir.

Divan-ı Hikmet, Arapça ve Farsça kelime ve terimlerin yanı sıra Türkçe şiirlerden oluşan bir derlemedir. Eserde, insanın yaratılışı, Tanrı’nın varlığı, insanın hayat amacı, ahlak, sevgi, hoşgörü, sabır gibi konular ele alınır. Ayrıca, İslam dininin öğretileri, peygamberlerin hayatı ve diğer dinlerin öğretileri hakkında da bilgiler yer alır.

Divan-ı Hikmet’in önemi, Ahmet Yesevi’nin Türkçe şiir yazan ilk mutasavvıfı olması ve eserinde Türkçeyi kullanmasıdır. Eserdeki şiirler, Türkçenin gelişimine katkıda bulunmuştur. Ayrıca, eser Türk kültürü ve İslam tasavvufunun anlaşılması için önemli bir kaynak olarak kabul edilir.

 • yüzyılda Ahmet Yesevi tarafından dörtlüklerle ve hece ölçüsüyle yazılmış bir eserdir.
 • Dörtlüklerin her birine “hikmet” adı verilmiştir ve bu hikmetler dini, tasavvufi ve öğretici içeriklere sahip ilahilerdir.
 • Kitapta Allah aşkı, peygamber sevgisi, dervişlik, cennet ve cehennem tasvirleri gibi konular işlenmiştir.
 • Sade ve yalın bir dil kullanılmıştır.
 • Aruz ve hece ölçüsü kullanılmıştır. Hece ölçüsü olarak 4+3 ve 4+4+4 kullanılmıştır.
 • Dörtlük ve beyit şeklinde yazılmıştır.
 • 144 hikmet ve 1 münacattan oluşur.
 • Eser Karahanlı Türkçesinin Hakaniye Lehçesiyle yazılmıştır.
 • İstifham (soru sorma) ve Tecahül-i Arif (bilmezlikten gelme) sanatları kullanılmıştır.
 • Hikmetler dini ve tasavvufi içeriklidir ve ahlaki öğütler verir.
 • Eserde ulusal ögeler (ölçü, nazım biçimi, yarım uyak) ile İslam’dan gelen yabancı ögeler (din ve tasavvuf konuları, yabancı sözcükler) bir arada kullanılmıştır.
 • Eserin uyaklanışı abcd dddb eeeb şeklindedir.
 • Divan-ı Hikmet’i Ahmet Yesevi yazmamıştır; eser, Ahmet Yesevi’nin kurduğu Yesevilik tarikatının müritlerinden olan Şaban Durmuş tarafından yazıya geçirilmiştir.
 • Eser manzum bir eserdir ve didaktik bir özellik taşır.

Ahmet Yesevi Kimdir?

Ahmet Yesevi, 12. yüzyılın önemli Türk mutasavvıf şairlerinden ve Türkistan coğrafyasında İslam’ın yayılmasında büyük rol oynayan bir sufîdir. 1093’te İsyan şehrinde doğdu ve 1166’da orada öldü. Gerçek adı Ahmet bin İbrahim Ata olduğu bilinmektedir, ancak ‘Yesevi’ lakabı, onun Yusuf Hamadani’nin öğrencisi olduğunu ve Hamadani’nin Yesevi tarikatının kurucusu olduğunu gösterir.

Ahmet Yesevi, Horasan bölgesinde yetişen ve Türkistan’ın dini ve kültürel hayatına önemli katkılar sunan bir şahsiyetti. İslam’ın Türk halkları arasında yayılmasında etkili olan Yesevilik tarikatını benimsedi ve geliştirdi. Bu tarikatın öğretileri, Türkistan’dan Anadolu’ya kadar uzanan geniş coğrafyada İslam’ın benimsenmesine yardımcı oldu.

Atabetü’l Hakayık (12. Yüzyıl)

Atabetü’l Hakayık, Edip Ahmet Yükneki tarafından 12. yüzyılda yazılmış bir eserdir. Eser, Türk edebiyatının ilk nesir örneklerinden biri olarak kabul edilir ve İslam felsefesi, tasavvuf, ahlak ve düşünce tarihi gibi konuları ele alır.

Atabetü’l Hakayık, “Hakikatlerin Alfabesi” anlamına gelir ve eserinde Yükneki, insanın varoluşunu ve evrenin yaratılışını ele alırken, insanın manevi yükselişine ilişkin tasavvufi bir perspektif sunar. Eser, belli bir konu ya da kurgu üzerine kurulmamış olup, öğretici bir tarzda yazılmıştır.

Yükneki, eserinde ayrıca, insanın Allah’ın yaratılışındaki rolüne ve sorumluluğuna vurgu yapar. İnsanın, özünde Tanrı’nın bir parçası olduğunu ve Tanrı’yı bulmak için kendini keşfetmesi gerektiğini belirtir.

Atabetü’l Hakayık, Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir ve İslam kültürünün derinliklerini anlamak için okunması tavsiye edilir. Eser, günümüz Türkçesi ile de okunabilecek kadar anlaşılır bir dille yazılmıştır.

 • Atabetü’l Hakayık, Gerçeklerin Eşiği anlamına gelir.
 • Eserin konusu din ve ahlaktır. Ayrıca bilginin faydaları ve bilgisizliğin zararları hakkında da bilgi verir.
 • Eser mesnevi tarzında yazılmıştır.
 • Eserde beyit ve dörtlükler kullanılmıştır.
 • Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
 • Eser, Kaşgar diliyle yazılmıştır.
 • Eser, Edip Ahmet Yükneki tarafından 12. yüzyılda kaleme alınmıştır.
 • Eser, ahlaki değerleri anlatarak insanları doğru yola yönlendirmeyi amaçlar.
 • Eserde telmih (hatırlatma) sanatı kullanılmıştır.
 • Eserde Arapça ve Farsça kelimeler de yer alır.
 • Eser 14 bölümden oluşur. Baştaki 5 bölüm giriş, şairin adını verdiği 8 bölüm asıl konu, sondaki 1 bölüm de bitiriş bölümüdür.
 • Eserin Kaşgar diliyle, Uygur harfleriyle yazılmış ilk yazması İstanbul’da Ayasofya Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.

Bu özellikler doğrultusunda, Atabetü’l Hakayık adlı eser, ahlaki değerleri anlatarak okuyucularını doğru yola yönlendirmeyi amaçlayan, mesnevi tarzında yazılmış bir eserdir. Eserde, Aruz ölçüsü ve dörtlükler kullanılarak, Arapça ve Farsça kelimelerle zenginleştirilmiş Kaşgar dili kullanılmıştır. Eser telmih sanatı kullanılarak, 14 bölümden oluşan bir yapıya sahiptir.

Edip Ahmet Yükneki Kimdir?

Edip Ahmet Yükneki, 12. yüzyılda yaşamış bir Türk şair ve âlimdir. Tam adı Ahmet bin Mahmud Yükneki’dir ve ‘Yükneki’ lakabı, onun Yüknek şehrinde doğmuş olduğunu gösterir. Hayatının büyük bir kısmı hakkında kesin bilgiler bulunmamakla birlikte, Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir.

Edip Ahmet Yükneki’nin en ünlü eseri, “Atabetü’l-Hakayık” adlı didaktik ve ahlaki öğütler içeren bir mesnevidir. Bu eser, 12. yüzyıl Türk edebiyatının önemli örneklerinden biri olarak kabul edilir ve aynı zamanda Türkçenin en eski yazılı metinlerinden biridir. Atabetü’l-Hakayık, 72 bölümden oluşur ve her bölüm, ahlaki ve dini konuları ele alır.

Dede Korkut Hikâyelerinin Özellikleri

 • Sözlü geleneğe dayanır: Sözlü kültürün önemli bir örneğidir. Hikâyeler, atalarımız tarafından nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Asıl adı Kitab-ı Dede Korkut Âlâ Lisan-ı Taife-i Oğuzan.
 • Destan niteliği taşır: Destanların özelliklerini taşır. Hikâyelerde kahramanlar, savaşlar, aşk ve dostluk gibi konular işlenir. Hikâyelerdeki karakterler, genellikle mitolojik figürlerden veya tarihi kişiliklerden esinlenilir. Destan geleneğinden halk hikâyeciliğine geçişte köprü vazifesi görmüştür.
 • Milli ve manevi değerleri yansıtır: Hikâyelerde Türk milletinin tarihi, kültürü ve gelenekleri anlatılır. Ayrıca İslami değerler de önemli bir yer tutar.
 • Dil ve anlatım özellikleri: Dede Korkut Hikâyeleri, eski Türkçe ile yazılmıştır. Dil, o dönemin Türkçesi olan Oğuzca olarak bilinir. Anlatım, şiirsel bir dille yapılır ve sıklıkla tekrarlar kullanılır.
 • Halkın hayat tarzı ve düşünceleri yansıtır: Hikâyelerdeki olaylar, Türk halkının yaşam tarzını, inançlarını ve düşüncelerini yansıtır. Bu nedenle, hikâyeler Türk kültürü için önemli bir kaynak olarak kabul edilir.
 • Eğitici bir amaç taşır: Eğitici bir amaç taşır. Hikâyelerdeki karakterlerin davranışları ve seçimleri, okuyuculara doğru ve yanlış arasındaki farkı öğretmeyi amaçlar.
 • Sosyal ve siyasi bir anlam taşır: Hikâyeler, toplumsal ve siyasal konulara da değinir. Hikâyelerde, kahramanlar genellikle özgürlük ve bağımsızlık için savaşırlar. Bu nedenle, hikâyeler milli mücadele dönemi gibi zorlu zamanlarda önemli bir rol oynamıştır.
 • Epik şiirsel anlatımı vardır: Dede Korkut Hikâyeleri, epik bir şiirsel anlatıma sahiptir. Bu anlatım, okuyucuya olayları heyecanlı bir şekilde aktarır ve hikâyelerin etkileyiciliğini artırır.
 • İlk Türk edebi ürünlerinden biridir: Dede Korkut Hikâyeleri, Türk edebiyatının ilk örneklerinden biridir. Hikâyelerin yazılış tarihi kesin olarak bilinmese de, 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir.
 • Eski Türk inançlarına yer verir: Hikâyeler, eski Türk inançlarına da yer verir. Özellikle, hikâyelerde yer alan karakterlerin bazılarının mitolojik kökenleri vardır.
 • Sosyal hayatın farklı yönlerini işler: Hikâyeler, sosyal hayatın farklı yönlerini işler. Özellikle, aile ilişkileri
 • Farklı kültürlerle etkileşim gösterir: Hikâyelerde, farklı kültürlerle etkileşim gösteren Türk toplumunun görüşleri ve davranışları ele alınır. Bu kültürler arasında İran, Çin, Arap ve Rus kültürleri yer alır.
 • Hikâyelerin farklı versiyonları vardır: Dede Korkut Hikâyeleri, farklı bölge ve topluluklarda farklı versiyonları olan bir dizi hikâyedir. Bu nedenle, hikâyelerin farklı varyasyonları ve çeşitli yorumları mevcuttur.
 • Türk toplumunun ortak değerlerini yansıtır: Dede Korkut Hikâyeleri, Türk toplumunun ortak değerlerini yansıtır. Bu değerler arasında dürüstlük, cesaret, adalet, sevgi ve saygı gibi değerler yer alır.

Dede Korkut Hikâyeleri, 14. ve 15. yüzyıllarda yaşamış olan Oğuz Türklerinin yaşadığı coğrafya olan Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerinde geçen destanî hikâyeleri içeren Türk edebiyatının önemli eserlerindendir. Bu hikâyeler, anonim bir yazar tarafından yazılmış olup, Türk kültür ve tarihinde önemli bir yere sahiptir. Dede Korkut, Oğuz Türklerinin yaşlı ve bilge bir danışmanı olarak kabul edilir ve hikâyelerde kahramanların yaşamlarını ve başarılarını anlatır.

Dede Korkut Hikâyeleri toplam 12 hikâyeden oluşmaktadır ve her biri belli bir kahramanın macerasını anlatmaktadır. Bu hikâyelerde genellikle yiğitlik, fedakârlık, adalet, dostluk ve aşk gibi evrensel temalar işlenir. Hikâyelerde aynı zamanda Oğuz Türklerinin günlük yaşamlarına, inançlarına ve geleneklerine dair bilgiler de bulunmaktadır.

Dede Korkut Hikâyeleri’nin İçerikleri

Dede Korkut Hikâyeleri, toplam 12 hikâyeden oluşur ve her biri Oğuz Türklerinin yaşadığı dönemde geçen kahramanlık, aşk ve macera temalarını işleyen destansı hikâyelerdir. İşte Dede Korkut Hikâyelerinin isimleri ve içeriklerine dair kısa açıklamalar:

 1. Dirse Han Oğlu Boğaç Han: Dirse Han’ın oğlu Boğaç Han, yetişkinliğe erişir ve babasının yerine geçer. Ailesine ve halkına liderlik eder ve düşmanlarına karşı savaşarak ülkesini korur.
 2. Salur Kazan’ın Evi Yağmalanması: Salur Kazan, düşmanları tarafından evinin yağmalanmasına uğrar. Hikâyede, Kazan’ın bu durumu tersine çevirme ve düşmanlarından intikam alma çabaları anlatılır.
 3. Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek: Bamsı Beyrek, büyük bir kahraman olarak ün salar ve Oğuz halkının saygısını kazanır. Fakat düşmanları tarafından haince bir tuzakla öldürülür.
 4. Kazan Bey Oğlu Uruz’un Tutsak Olması: Kazan Bey’in oğlu Uruz, düşmanları tarafından tutsak edilir. Hikâyede, Uruz’un kaçma ve özgürlüğüne kavuşma çabaları anlatılır.
 5. Duha Koca Oğlu Deli Dumrul: Deli Dumrul, kendine özgü ahlak anlayışı ve maceracı ruhuyla tanınan sıradışı bir kahramandır. Bir köprü inşa eder ve köprüden geçen herkesten vergi alır. Dumrul, Azrail ile karşılaşır ve ölümünü ertelemek için anlaşma yapar. Anlaşma gereği, Dumrul’un yerine ölecek başka birini bulması gerekmektedir. Hikâyede, Dumrul’un ölümle mücadelesi ve yaşama tutunma çabaları anlatılır.
 6. Kanlı Koca Oğlu Kanturalı: Kanturalı, yiğit ve korkusuz bir savaşçıdır. Destan, onun düşmanlarıyla mücadelesini ve başarılarını anlatır.
 7. Kazılık Koca Oğlu Yegenek: Yegenek, güçlü ve cesur bir kahramandır. Hikâyede, onun düşmanlarına karşı zaferleri ve kahramanlık hikâyeleri anlatılır.
 8. Basat’ın Tepegöz’ü Öldürmesi: Basat, devasa ve tek gözlü bir canavar olan Tepegöz’ü öldürerek halkını korur ve kahraman ilan edilir.
 9. Begin Oğlu Emren: Emren, yiğit bir savaşçı ve liderdir. Destan, onun düşmanlarıyla mücadelesini ve liderlik başarılarını anlatır.
 10. Uşun Koca Oğlu Segrek: Cesur ve korkusuz bir kahramandır. Hikâyede, onun düşmanlarına karşı zaferleri ve kahramanlık hikâyeleri anlatılır.
 11. Salur kazanın tutsak olup oğlu Aruz’un çıkarması: Salur kazan, düşmanları tarafından tutsak edilir. Oğlu Uruz, babasını kurtarmak için büyük bir mücadeleye girer. Hikâyede, Uruz’un düşmanlarını alt etme ve babasını kurtarma süreci anlatılır. Bu süreç boyunca, Uruz kahramanlık ve cesaret gösterir, ailesine ve halkına olan bağlılığını kanıtlar.
 12. İç Oğuz’a Taş Oğuz Asi Olup Beyrek Öldüğü: İç Oğuz ve Taş Oğuz boyları arasında anlaşmazlıklar yaşanır ve Taş Oğuzlar asi olur. Bu esnada Bamsı Beyrek, düşmanları tarafından pusuya düşürülür ve hayatını kaybeder. Hikâyede, Beyrek’in ölümü ve Oğuz boyları arasındaki gerilimlerin sonuçları üzerine yoğunlaşılır.

Her bir Dede Korkut hikâyesi, ayrı bir kahramanın yaşamını ve maceralarını anlatırken, Oğuz Türklerinin yaşam tarzı, gelenekleri ve değerleri hakkında da önemli bilgiler sunar. Bu hikâyeler, Türk edebiyatının ve dünya edebiyatının önemli eserleri arasında yer alır.

Dede Korkut Kimdir?

Dede Korkut, Türk halk edebiyatının en önemli destanlarından olan “Dede Korkut Hikâyeleri” veya “Kitâb-ı Dedem Korkud Âlâ Lisan-ı Taife-i Oğuzân” adlı eserde geçen, Oğuz Türklerinin bilge ve akıl hocası olarak kabul edilen efsanevi bir karakterdir. Aksakallı ihtiyar motifinin en güzel örneğidir. Dede Korkut, Oğuz Türklerinin kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan, efsanevi bir bilge ve akıl hocasıdır. Dede Korkut, Oğuz boylarının yaşamını, ahlaki değerlerini, inançlarını ve töresini yansıtan ve hikâyelerin sonunda öğüt veren bilge bir kişiliktir.

Dede Korkut, Oğuz Türklerinin bilge ve yol göstericisi olarak kabul edilir. Hikâyelerde kahramanlara ve halka akıl ve bilgelik dolu öğütler verir, onların karşılaştığı zorluklara ve savaşlara rehberlik eder. Aynı zamanda, Oğuz Türklerinin geleneklerini ve nesilden nesile aktarılan töresini korur ve yaşatır.

Efsaneye göre Dede Korkut, bir kökü göğe, diğeri yere uzanan ulu bir çınar ağacının altında oturur ve sazıyla türküler çalarak kahramanların başından geçen olayları anlatır. Dede Korkut Hikâyeleri, Türk edebiyatının ve kültürünün önemli bir parçasıdır ve bugün hâlâ dünya edebiyatına ve Türk kültürüne büyük katkılar sağlamaktadır.

Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili yapılan araştırmalar, Türk dili ve edebiyatı, tarih, kültür, etnoloji ve folklor gibi alanlarda uzmanlaşmış akademisyenler tarafından yapılmıştır. Bu araştırmalar arasında öne çıkan bazı isimler şunlardır:

 • Pertev Naili Boratav: Türk halk edebiyatı araştırmalarında öncü isimlerden biridir ve Dede Korkut Hikâyeleri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.
 • Necati Demir: Türk edebiyatı tarihçisi ve akademisyen. Dede Korkut Hikayeleri’nin tarihi ve kültürel önemi üzerine çalışmaları bulunmaktadır.
 • Şükrü Elçin: Türk halkbilimci ve folklor araştırmacısı. Dede Korkut Hikayeleri’nin kaynakları ve yayılımı üzerine çalışmaları bulunmaktadır.
 • Muharrem Ergin: Türkolog, edebiyat tarihçisi ve folklor araştırmacısı. Dede Korkut Hikayeleri’nin edebi özellikleri ve dil üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.
 • Süheyl Ünver: Türk tarihçi, sanat tarihçisi ve yazar. Dede Korkut Hikayeleri’nin sanat tarihi ve kültürel önemi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.