Destanlar (Epope)

Yunancada Epope veya kahramanlık şiirleri olarak da bilinen Destan, dünyadaki çeşitli kültürlerin sözlü geleneğinden kaynaklanan bir anlatı şiiri türüdür. Genellikle kahramanca bir figürün veya bir grup kahramanın hikâyesini ve genellikle savaşları, görevleri ve diğer tehlikeli veya zor görevleri içeren istismarlarını anlatır.

Destanlar genellikle şiir şeklinde oluşur ve oldukça stilize edilmiş bir dil ve yapı kullanır. Genellikle tanrılar veya efsanevi yaratıklar gibi doğaüstü unsurları içerirler ve bazen tarihsel olaylara veya figürlere dayanırlar.

Destanlar, eski Yunanlılar, Romalılar ve İskandinavların yanı sıra Orta Doğu, Afrika ve Asya’daki çeşitli kültürler de dâhil olmak üzere tarih boyunca birçok kültürün önemli bir parçası olmuştur. Destanların bazı ünlü örnekleri arasında Yunan epik şiirleri “İlyada” ve “Odysseia”, Anglosakson destanı “Beowulf” ve Pers destanı “Şehname” sayılabilir.

Türk edebiyatında da destan geleneği oldukça gelişmiştir. Özellikle Altay Türklerine ait Yaratılış ve Sakalara ait Alp Er Tunga destanı ilk örnekler arasında yer almaktadır.

Birçok destan başlangıçta sözlü olarak aktarılmış olsa da, zaman içinde yazılıp diğer dillere çevrilmiştir. Bugün, destanlar, onları üreten kültürlerin tarihine, değerlerine ve geleneklerine dair içgörüler sunan önemli kültürel ve edebi eserler olarak kutlanmaya devam ediyor.

Destanların Doğuşu Nasıl Olmuştur?

Destanların doğuşu, sözlü geleneklerin bir ürünüdür. İlk destanların ne zaman ortaya çıktığına dair kesin bir tarih yoktur, ancak çoğu destanın antik çağlarda veya ortaçağda sözlü olarak aktarıldığı düşünülmektedir. Bu dönemlerde, yazıya geçirme imkânı olmadığı için, insanlar hafızalarında tuttukları destanları nesilden nesile aktarmışlardır.

Destanlar genellikle bir topluluğun ya da bir milletin tarihini anlatmak için kullanılmışlardır. Bu sebeple, birçok destan, tarihsel gerçekler ve olaylarla ilişkilidir. Ancak, destanların büyük bir bölümü de efsanelerden ve mitolojik hikâyelerden oluşur.

Destanların ortaya çıkışında, kahramanlık ve savaş gibi konular önemli bir rol oynamıştır. Bu konuların işlenmesi, toplumun güçlü ve cesur kişilerini övme ve örnek almaya yönelik bir amaç taşır. Böylece, destanlar, bir toplumun kolektif yapısını ortaya çıkarmıştır.

Destanlar, toplumların tarih öncesi dönemlerinde yaşanan olayları, kahramanlıkları ve mitolojik unsurları anlatan sözlü edebiyat ürünleridir. Destanların doğuşu, insanların hayal gücü, yaratıcılık ve sözlü anlatım becerileriyle ilgilidir.

Destanların kökeni, tarih öncesi dönemlere kadar uzanır. İnsanlar, hayatta kalmak için doğanın güçlerine karşı mücadele etmek zorunda kaldıkları için, doğayı ve çevrelerini anlamak için mitolojik unsurlar ve hikâyeler oluşturdular. Bu hikâyeler, kuşaktan kuşağa sözlü olarak aktarıldı ve zamanla destanlar haline geldi.

Destanlar, genellikle kahramanların savaşlarını, maceralarını, büyük zaferlerini ve trajik ölümlerini anlatır. Bu hikâyeler, toplumların kültürel mirası ve kimliği için çok önemlidir. Destanlar, bir toplumun tarihini, geleneklerini ve değerlerini yansıtır.

Destanların doğuşu ile ilgili olarak, destanların yazılı tarihin başlamasından önce sözlü olarak aktarıldığı düşünülmektedir. Sözlü edebiyat, insanların hafızalarını kullanarak öyküleri, şiirleri ve hikâyeleri hatırlayıp aktardığı bir edebiyat türüdür. Destanlar da sözlü edebiyatın en önemli örneklerinden biridir. Sözlü edebiyat, destanların doğuşunda önemli bir rol oynamıştır çünkü o dönemde yazılı kültür henüz gelişmemişti ve hikâyeler, şiirler ve destanlar sözlü olarak aktarılıyordu.

Atilla Özkırımlı’nın “Tarih İçinde Türk Edebiyatı” adlı eseri, Türk edebiyatının tarihini ve gelişimini ele alan önemli bir kaynak eserdir. Kitapta, Türk edebiyatının tarihi süreci içinde destanların önemi ve yeri de ele alınmaktadır.

Özkırımlı’ya göre, Türk destanları Orta Asya’da yaşayan Türk boyları arasında sözlü gelenekler yoluyla oluşmuştur. Bu destanlar, geçmişte yaşanmış olayları ve kahramanlıkları anlatmak için kullanılmıştır. Destanlar, sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılmış ve zamanla farklı versiyonları ortaya çıkmıştır.

Türk destanları, özellikle Göktürkler ve Uygurlar döneminde yazılı hale getirilmeye başlanmıştır. Bu dönemde, destanların yazılı hale getirilmesi, Türk edebiyatının gelişiminde önemli bir adım olarak kabul edilir.

Sözlü Dönem Türk Destanlarının Özellikleri

Sözlü dönem Türk destanları, halk edebiyatı ürünleri olarak Türk kültürünün en eski ve önemli örneklerindendir. Bu destanlar, sözlü olarak nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Sözlü dönem Türk destanlarının bazı özellikleri şunlardır:

 1. Anonim olmaları: Destanlar, genellikle bir yazar veya şair tarafından yazılmamıştır. Bu nedenle, anonimdirler ve belirli bir yazar veya şaire atfedilemezler.
 2. Sözlü olarak aktarılması: Sözlü dönem Türk destanları, sözlü olarak nesilden nesile aktarılmıştır. Bu nedenle, özellikle biçim ve içerik bakımından farklılık gösterirler. Aynı destan, farklı zamanlarda ve farklı bölgelerde farklı şekillerde anlatılabilir.
 3. Toplumsal bir işlevi olmaları: Destanlar, Türk toplumunun kültürel, sosyal ve siyasi yapısını yansıtmakta ve toplumsal işlevleri bulunmaktadır. Bu işlevler arasında, ahlaki değerleri aktarmak, toplumsal düzeni korumak, tarihi olayları anlatmak ve milli kimliği güçlendirmek yer almaktadır.
 4. Mitolojik ve tarihsel öğeler içermeleri: Sözlü dönem Türk destanları, mitolojik ve tarihsel öğeleri içermekte ve Türk kültürünün diğer öğeleriyle birlikte özgün bir kimlik oluşturmaktadır.
 5. Epik özellikler taşımaları: Destanlar, genellikle epik şiir özelliklerine sahiptirler. Bu nedenle, uzun ve ayrıntılı bir anlatım, yüksek bir dil ve kahramanlıklar gibi özellikleri içermektedirler.

Bir ulusun destan sahibi olabilmesi için neler gerekir?

 1. Tarihi ve kültürel birikim: Destanlar, genellikle bir ulusun tarihinde önemli bir yere sahip olan olayları ve kahramanları anlatır. Bu nedenle, bir ulusun destan sahibi olabilmesi için zengin bir tarihi ve kültürel birikime sahip olması gereklidir.
 2. Kahramanlar: Destanlar, kahramanları ve onların eylemlerini anlatır. Bir ulusun destan sahibi olabilmesi için, o ulusun tarihi ve kültürel birikiminde önemli yer tutan kahramanların varlığı önemlidir.
 3. Sözlü gelenek: Destanlar genellikle sözlü gelenek yoluyla nesilden nesile aktarılır. Bir ulusun destan sahibi olabilmesi için, bu sözlü geleneklerin korunması ve devam ettirilmesi gerekir.
 4. Dil ve edebiyat: Destanlar, genellikle şiirsel bir dil ve edebi teknikler kullanılarak anlatılır. Bu nedenle, bir ulusun destan sahibi olabilmesi için güçlü bir edebi geleneği ve dil kullanımı önemlidir.
 5. Toplumsal kabul ve yaygınlık: Destanlar, bir toplumda geniş bir kabul görür ve yaygın olarak bilinirler. Bir ulusun destan sahibi olabilmesi için, destanların toplumda geniş bir kabul ve yaygınlık kazanması gereklidir.

Seyit Kemal Karaalioğlu “Türk Edebiyat Tarihi” Eserinde Destanlar

 1. Destanlar, Türk edebiyatının en eski ve en önemli türlerinden biridir. Türklerin tarih boyunca yaşadığı olayları ve kahramanları anlatan destanlar, Türk kültürünün en önemli unsurlarından biridir.
 2. Türk destanları, genellikle sözlü gelenek yoluyla nesilden nesile aktarılmıştır. Bu nedenle, destanlar, Türk kültürünün en önemli sözlü geleneklerinden biridir.
 3. Destanlar, genellikle kahramanlık ve fedakârlık gibi değerleri vurgular. Bu değerler, Türk kültürünün temel unsurlarından biridir ve Türk toplumunun karakterini belirleyen özelliklerdir.
 4. Türk destanları, dil ve edebiyat açısından da önemlidir. Destanlar, genellikle şiirsel bir dil kullanılarak anlatılır ve edebi tekniklerden yararlanırlar. Bu nedenle, Türk destanları, Türk edebiyatının gelişimine katkıda bulunmuştur.
 5. Türk destanları, zaman içinde değişime uğramış ve farklı varyasyonları ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, Türk destanları, sadece Türk kültürüne değil, aynı zamanda Türk tarihi ve sosyolojisi hakkında da önemli bilgiler sağlar.

Seyit Kemal Karaalioğlu, Türk destanlarının Türk kültürü ve edebiyatı açısından önemini vurgulamakta ve Türk destanlarının Türk toplumunun değerlerini ve karakterini yansıttığını belirtmektedir.

Türk Destanlarının Kaynakları Nelerdir?

Türk destanları, Türk kültürünün en önemli unsurlarından biridir. Bu destanlar, genellikle sözlü gelenek yoluyla nesilden nesile aktarılmış ve zaman içinde değişime uğramıştır. Türk destanlarının kaynakları ise şunlardır:

 1. Tarihi Olaylar: Türk destanları, genellikle tarihi olayları ve kahramanları konu alır. Bu nedenle, Türk destanlarının kaynakları arasında tarihî olaylar yer almaktadır.
 2. Sözlü Gelenek: Türk destanları, genellikle sözlü gelenek yoluyla nesilden nesile aktarılmıştır. Bu nedenle, destanların kaynakları arasında sözlü gelenekler önemli bir yer tutar.
 3. Mitoloji: Türk mitolojisi, Türk destanlarının kaynakları arasında yer almaktadır. Türk mitolojisinde yer alan kahramanlar, destanlarda da sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.
 4. Eski Türk Yazıtları: Eski Türk yazıtları, Türk destanlarının kaynakları arasında yer almaktadır. Bu yazıtlarda yer alan kahramanlar ve olaylar, Türk destanlarında da sıklıkla anlatılmaktadır.

Türk destanları, Türk kültürünün önemli bir parçasıdır ve birçok farklı kaynakta yazılı olarak bulunmaktadır. Bu kaynaklar arasında şunlar yer alabilir:

 1. Kitabeler: Türk destanlarına ilişkin ilk yazılı kaynaklar, Göktürk Kağanlığı dönemi kitabeleridir. Bu kitabeler, Türk destanlarına ilişkin ilk yazılı kanıtların bulunduğu yerlerdir.
 2. Divan Edebiyatı: Osmanlı Devleti döneminde yazılan edebi eserlerde, Türk destanlarına sık sık yer verilmiştir. Divan edebiyatı şairleri, Türk destanlarının hikâyelerini şiirsel bir şekilde anlatmışlardır.
 3. Masallar: Türk masallarında da sık sık Türk destanlarına yer verilir. Masallar, destanların halk arasında anlatılan versiyonlarını içerir ve bu yüzden destanların orijinal hikâyelerini anlamak için önemli kaynaklardır.
 4. Ağıtlar: Türk ağıtları, genellikle bir kahramanın ölümü veya bir olayın ardından duyulan üzüntünün ifade edildiği şarkılardır. Birçok Türk destanı, ağıtlarda anlatılır ve bu yüzden ağıtlar da destanların yazılı kaynakları arasında sayılabilir.
 5. Derlemeciler: yüzyılda, Türk folkloru araştırmacıları tarafından yapılan derlemelerde, Türk destanlarına ilişkin halk hikâyeleri kaydedilmiştir. Bu derlemeler, Türk destanlarının halk arasında anlatılan versiyonlarını içerir ve bu yüzden destanların yazılı kaynakları arasında önemli bir yere sahiptir.

Türk destanlarıyla ilgili derlemeler

 1. Pertev Naili Boratav: Türk halkbilimi alanında önemli bir isim olan Pertev Naili Boratav, Türk destanlarıyla ilgili kapsamlı araştırmalar yapmıştır. “Türk Halk Edebiyatı Antolojisi” adlı eserinde Türk destanlarına da yer vermiştir.
 2. Nihal Atsız: Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nihal Atsız, Türk destanlarına ilişkin pek çok yazı ve araştırma yapmıştır. “Bozkurtların Ölümü” adlı eseri, Türk destanlarından ilham alınarak yazılmış bir romandır.
 3. Şinasi Tekin: Türk dili ve edebiyatı alanında uzman olan Şinasi Tekin, Türk destanları üzerine birçok çalışma yapmıştır. “Türk Destanları” adlı eseri, Türk destanlarının kaynakları, tarihi ve anlatı teknikleri hakkında kapsamlı bir incelemedir.
 4. Şerif Muhiddin Targan: Türk edebiyatı alanında önemli bir araştırmacı olan Şerif Muhiddin Targan, Türk destanlarına ilişkin pek çok yazı ve araştırma yapmıştır. “Türk Destanları” adlı eseri, Türk destanlarının kaynakları ve anlatım özellikleri hakkında önemli bilgiler içermektedir.
 5. Muharrem Ergin: Türk dil bilimci ve edebiyat tarihçisi olan Muharrem Ergin, Türk destanları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır. “Orhun Abideleri” adlı eseri, Göktürk devletinin destanlarına ilişkin önemli bilgiler içermektedir.
 6. İbrahim Kafesoğlu: Türk tarihçisi ve dil bilimci olan İbrahim Kafesoğlu, Türk destanları konusunda önemli çalışmalar yapmıştır. “Türk Milli Destanları” adlı eseri, Türk destanlarının tarihi ve kültürel önemleri hakkında önemli bilgiler içermektedir.
 7. Şerif Erol: Türk edebiyatı ve halkbilimi alanında uzman olan Şerif Erol, Türk destanları konusunda pek çok çalışma yapmıştır. “Türk Destanlarına Giriş” adlı eseri, Türk destanlarının özelliklerini ve anlatım tekniklerini anlatmaktadır.
 8. Talat Tekin: Türk dili ve edebiyatı alanında uzman olan Talat Tekin, Türk destanları konusunda birçok araştırma yapmıştır. Göktürk yazıtları ve Türk destanları üzerine yaptığı çalışmalar, Türk kültürü ve tarihine ilişkin önemli bilgiler sağlamaktadır.
 9. Halil İnalcık: Osmanlı tarihçisi ve araştırmacı olan Halil İnalcık, Türk edebiyatı ve kültürü üzerine de çalışmalar yapmıştır. “Osmanlı Kültür Tarihi Üzerine Araştırmalar” adlı eseri, Türk kültürü ve edebiyatı üzerine pek çok önemli bilgi içermektedir.
 10. Ahmet Hamdi Tanpınar: Türk edebiyatının önemli isimlerinden Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk destanlarına da ilgi göstermiştir. “Sahnenin Dışındakiler” adlı eseri, Türk destanlarının özelliklerini ve Türk kültürüne olan etkilerini ele almaktadır.