Ahmedi, 14. yüzyıl Divan şairi olarak kabul edilen ve Divan Şiirinin kurucusu sayılan önemli bir şairdir. Nerede ve ne zaman doğduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, 1334’te Kütahya’da doğduğu düşünülür ve aslen Sivas ve Amasyalı olduğu söylenir. İbn-i Arabşah, şairin 1413 yılında Amasya’da vefat ettiğini bildirmiştir. Asıl adı Tacüddin olup, şiirlerinde Ahmedi mahlasını kullanarak ün kazanmıştır.

Ahmedi, ilk tahsilini Anadolu’da yapmış ve sonra Mısır’a gitmiştir. Burada büyük alim Ekmelüddin Baberti ve birçok âlimle eğitimine devam etmiştir. Molla Fenari gibi meşhur alimlerle arkadaşlık kurarak, daha sonra Anadolu’ya dönmüş ve Kütahya’ya yerleşmiştir.

Germiyanoğlu şehzadesi Süleyman’a yazdığı şiirleri takdim etmiş ve ilgi görmüştür. Ankara Savaşı’ndan sonra Timur Han’ın yakın ilgisini kazanmış ve Süleyman’ın emri ile yazdığı Tervih-ül Ervah’ı Çelebi Sultan Mehmet Han’a sunmuştur.

Ahmedi, 14. yüzyıl divan şiirinin asıl kurucusu ve üstadı olarak kabul edilir. Hem divan şiiri hem de mesnevi tarzında eserler vermiş olup, dini konuları işlediği şiirlerinde tasavvufa geniş yer ayırmıştır. Günlük hayatın diğer taraflarını konu alan şiirleri de bulunmaktadır. Gazel, kaside ve mesnevilerindeki sanat seviyesi ve söyleyişi, yaşadığı çağın diğer şairlerinden üstündür. Çok eser vermiş olması ve geniş kültürü ile şark mitolojisi ve İran edebiyatı üzerindeki bilgisi, Ahmedi’ye hem kolay hem de çok yazma imkânı sağlamıştır.

Ahmedi’nin önemli eserleri arasında İskendername, Cemşid-ü Hurşid, Tervih-ül Ervah ve Divan bulunmaktadır. İskendername, Makedonyalı İskender’e ait tarihi rivayetleri içeren bir eserdir ve ilk Osmanlı Tarihi olması bakımından büyük öneme sahiptir. Cemşid-ü Hurşid, İran şairi Selman Saveci’nin aynı isimli eserini temel alarak yazılmıştır ve 5000 beyitlik büyük bir eserdir. Tervih-ül Ervah ise 4000 beyitlik büyük bir mesnevidir. Ahmedi, Divan adlı eserinde asıl sanatını göstermiştir ve bu eser dokuz bin beyit civarında olup, altı nüshası bulunmaktadır. Ahmedi’nin diğer eserleri arasında Hayrat-ül-Ükala, Kaside-i Sarsari şerhi, Mirkat-ül-Edeb, Mizan-ül-Edeb ve Mi’yar-ül-Edeb gibi eserler de yer almak tadı

Ahmedi, 14. yüzyıl Divan şairi olarak Divan Şiirinin kurucusu kabul edilen önemli bir isimdir. Hayatı boyunca Anadolu ve Mısır’da eğitim görmüş, önemli alimlerle ilişkiler kurmuştur. Eserleri arasında İskendername, Cemşid-ü Hurşid, Tervih-ül Ervah ve Divan gibi önemli yapıtlar bulunmaktadır. Edebi anlayışında tasavvufa geniş yer veren Ahmedi, gazel, kaside ve mesnevilerinde yaşadığı çağın diğer şairlerinden üstün bir sanat seviyesi ve söyleyişe sahiptir. İran edebiyatı ve şark mitolojisi üzerindeki bilgisi, onun geniş kültürlü bir şair olmasını sağlamıştır.

Ahmedi’nin Edebi Kişiliği

 1. Divan Şiirinin Kurucusu: Ahmedi, 14. yüzyıl Divan şiirinin kurucusu ve üstadı olarak kabul edilir. Bu yönüyle Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir.
 2. Çok Yönlü Şair: Ahmedi, hem divan şiiri hem de mesnevi tarzında eserler vermiştir. Bu da onun edebi anlayışının zengin ve çeşitli olduğunu gösterir.
 3. Tasavvuf Etkisi: Ahmedi’nin şiirlerinde dini konuları işlerken tasavvufa geniş yer vermiştir. Bu, onun edebi kişiliğinde mistik ve dini unsurların önemli olduğunu ortaya koyar.
 4. Günlük Hayatın Yansıması: Ahmedi’nin şiirlerinde günlük hayata dair unsurlar da bulunmaktadır. Bu, onun edebi kişiliğinin gerçekçi ve hayata dair olduğunu gösterir.
 5. Üstün Sanat Seviyesi: Ahmedi’nin gazel, kaside ve mesnevilerindeki sanat seviyesi ve söyleyişi, yaşadığı çağın diğer şairlerinden üstündür. Bu, onun edebi yeteneğinin ve başarısının göstergesidir.
 6. Geniş Kültür ve Bilgi: Ahmedi’nin eserlerinde şark mitolojisi ve İran edebiyatı üzerindeki bilgisi ön plana çıkmaktadır. Bu da onun edebi kişiliğinde geniş kültürlü ve bilgili bir yön olduğunu gösterir.
 7. Verimli Yazar: Ahmedi, çok sayıda eser vermiş bir şairdir. Bu, onun edebi kişiliğinin verimli ve çalışkan olduğunu ortaya koyar.

Ahmedi’nin Eserlerinin İçeriği

 1. İskendername: Makedonyalı İskender’e ait tarihi rivayetleri toplayan bu eserde, İskender’in hayatı, fetihleri ve maceraları anlatılmaktadır. Ayrıca eserin sonuna eklenen Dasitan-ı Tevarih-i Müluk-ı Al-i Osman adlı manzum bölüm, ilk Osmanlı Tarihi olarak büyük öneme sahiptir.
 2. Cemşid-ü Hurşid: İran şairi Selman Saveci’nin aynı isimli eseri temel alınarak yazılan bu eser, Cemşid ve Hurşid adlı iki sevgiliyi konu almaktadır. Ahmedi, orijinal eseri genişleterek ve kendi yorumlarını katarak telif hükmünde bir eser ortaya çıkarmıştır.
 3. Tervih-ül Ervah: 4000 beyitlik büyük bir mesnevi olan bu eserde, Ahmedi dini ve tasavvufi konuları işlemiştir. Eserde, mistik ve alegorik anlatımlar ön plana çıkmaktadır.
 4. Divan: Ahmedi’nin asıl sanatını gösterdiği bu eserde, gazel ve kaside gibi kısa ve özlü şiirler yer almaktadır. Eserdeki şiirlerde, aşk, özlem, tasavvuf ve günlük hayat gibi farklı konular işlenmektedir.
 5. Hayrat-ül-Ükala, Kaside-i Sarsari şerhi, Mirkat-ül-Edeb, Mizan-ül-Edeb, Mi’yar-ül-Edeb: Bu eserlerde Ahmedi, edebiyat, dil ve şiir sanatına dair bilgi ve görüşlerini aktarmaktadır. Bu eserler, Ahmedi’nin edebi anlayışı ve değerlendirmeleri hakkında bilgi sunar.
 6. Diğer Şiirleri: Ahmedi’nin birçok şiiri de bulunmaktadır. Bu şiirlerde, aşk, özlem, tasavvuf, günlük hayat ve dini konular gibi farklı temalar işlenmektedir. Bu da Ahmedi’nin eserlerinin içeriğinin zengin ve çeşitli olduğunu gösterir.

Ahmedi’nin sanatı ve eserleri üzerine yapılan araştırmalar, şairin edebi kişiliği, eserlerinin içeriği ve önemi, döneminin ve Türk edebiyatının gelişimi üzerindeki etkisi gibi konuları ele almaktadır. Bu araştırmaların özeti şu şekildedir:

 • Edebi Kişilik ve Sanat Anlayışı: Ahmedi’nin edebi kişiliği ve sanat anlayışı üzerine yapılan araştırmalar, şairin Divan şiirinin kurucusu ve üstadı olarak kabul edildiğini, edebi anlayışında tasavvufa geniş yer verdiğini ve günlük hayata dair unsurları da işlediğini ortaya koymaktadır.
 • Eserlerin İçeriği ve Önemi: Ahmedi’nin eserlerinin içeriği ve önemi üzerine yapılan araştırmalar, şairin eserlerinde İran edebiyatı ve şark mitolojisi üzerindeki bilgisini kullandığını, dini ve tasavvufi konulara geniş yer verdiğini ve aşk, özlem, günlük hayat gibi farklı temaları işlediğini göstermektedir. Ayrıca, Ahmedi’nin İskendername eserinde yer alan Dasitan-ı Tevarih-i Müluk-ı Al-i Osman adlı bölümün, ilk Osmanlı Tarihi olarak büyük öneme sahip
 • Dönemi ve Edebiyatın Gelişimi Üzerindeki Etkisi: Ahmedi’nin dönemi ve Türk edebiyatının gelişimi üzerindeki etkisi üzerine yapılan araştırmalar, şairin yaşadığı çağın diğer şairlerinden üstün bir sanat seviyesi ve söyleyişe sahip olduğunu, Divan şiirinin gelişimine katkıda bulunduğunu ve 14. yüzyıl Türk edebiyatı
 • Etki ve Miras: Ahmedi’nin eserleri ve sanatı üzerine yapılan araştırmalar, şairin Türk edebiyatı üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Özellikle onun eserleri sonraki nesiller için önemli bir miras olarak kabul edilir.

Dasitan-ı Tevarih-i Müluk-ı Al-i Osman

Dasitan-ı Tevarih-i Müluk-ı Al-i Osman, Ahmedi’nin İskendername adlı eserine eklediği ve Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan manzum Osmanlı tarihi bölümüdür. Bu bölümde, Ahmedi, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan itibaren döneminin padişahlarına kadar olan süreci anlatır.

Eserde, Osman Gazi’nin hayatı ve başarıları, Orhan Gazi ve Murad Hüdavendigar’ın hükümdarlıkları, Yıldırım Bayezid’in saltanatı ve Ankara Savaşı gibi önemli tarihi olaylar ele alınmıştır. Ayrıca, eserde Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşunun efsanevi hikâyeleri, Osmanlı padişahlarının fetihleri, idari ve askeri başarıları, devlet yapısı ve dönemin sosyal ve kültürel yaşamına dair bilgiler de yer almaktadır.

Dasitan-ı Tevarih-i Müluk-ı Al-i Osman, Osmanlı tarihine dair bilgilerin yanı sıra, Ahmedi’nin o dönemdeki Türk edebiyatının ve dilinin güzelliklerini yansıtan şiirsel bir anlatıma sahip olmasıyla da dikkat çekmektedir. Bu bölüm, aynı zamanda Osmanlı tarihine dair yazılan ilk manzum eser olması nedeniyle büyük bir öneme sahiptir.