Veysî Kimdir? Veysî’nin Hayatı

Veysî, 1561-62 yılında Manisa Alaşehir’de doğan Osmanlı dönemi şair, yazar ve kadısıdır. Asıl adı Üveys olup, “Veysî” mahlasını kullanmıştır. Kadı Mehmed Efendi’nin oğlu ve şair Makālî’nin yeğeni olarak dünyaya gelmiştir. Eğitimine Alaşehir’de başlayıp, İstanbul’da sürdüren Veysî, Molla Sâlih Efendi’den mülâzım olarak kadılığa yönelmiştir. Mısır ve Anadolu’da çeşitli kadılık görevlerinde bulunmuş, ayrıca emvâl-i hâssa müfettişlikleri yapmıştır.

Edebi alanda başarılı olan Veysî, şiirlerinden çok nesir yazılarıyla ün kazanmıştır. Nesir yazılarında Arapça ve Farsça kelimelerle uzun cümleler ve zincirleme tamlamalar kullanmış, ifadelerinde mecaz, teşbih, istiare, cinas ve tevriye gibi sanatlara yer vermiştir. Hicve yatkın olan Veysî, dönemin sosyal bozuklukları ve aksaklıklarını eleştiren eserler yazmıştır.

Türk edebiyatında süslü nesir alanında en güçlü isimlerden kabul edilen Veysî, aynı zamanda güçlü şiirler de yazmıştır. Şiirlerinde aşk, tabiat tasvirleri, övgüler ve hikemî tarzda söyleyişler kullanmış, eleştirilere ve deyimlerle atasözlerine de yer vermiştir. Ancak, şairliği nâsirliğinin gölgesinde kalmıştır.

Veysî, 15 Ağustos 1628’de Üsküp’te vefat etmiştir. Mezarı, şehrin dışında Hacılar yolu diye bilinen Komanova Caddesi üzerindedir.

Veysî’nin Edebi Kişiliği

Veysî’nin edebi kişiliği, hem nesir hem de şiir alanında gösterdiği başarılardan oluşmaktadır. Osmanlı dönemi edebiyatında önemli bir yeri olan Veysî, nesir yazılarında daha çok ün kazanmıştır.

Nesirlerinde, sade ve canlı bir üslup kullanmasına rağmen, Arapça ve Farsça kelimelerle dolu uzun cümleler ve zincirleme tamlamaları tercih etmiştir. Anlatımında dolaylı bir şekilde ifade kullanarak, mecaz, teşbih, istiare, cinas ve tevriye gibi edebi sanatlara yer vermiştir. Bu nedenle nesirleri güçlükle anlaşılabilmektedir.

Şiir alanında da başarılı olan Veysî, gazel ve kaside türlerinde eserler vermiştir. Şiirlerinde aşk, tabiat tasvirleri, övgüler ve hikemî tarzda söyleyişler kullanmıştır. Aynı zamanda eleştirilere ve deyimlerle atasözlerine de şiirlerinde yer vermiştir. Şiirlerindeki dil, nesrine kıyasla daha sade ve anlaşılırdır. Ancak, şairliği nâsirliğinin gölgesinde kalmıştır.

Veysî’nin edebi kişiliği aynı zamanda hicve yatkın olup, dönemin sosyal bozuklukları ve aksaklıklarına dikkat çeken eserler yazmasıyla da kendini gösterir. Haksızlığa karşı çıkan ve devlet ileri gelenlerini uyaran bir kişiliğe sahiptir.

Türk edebiyatında sanatlı nesir alanında en güçlü isimlerden kabul edilen Veysî, Babinger tarafından Osmanlı nesrinin Bâkî’den sonraki en parlak ismi olarak değerlendirilmiştir. Bu çeşitlilik ve başarı, Veysî’nin edebi kişiliğinin temel özelliklerini oluşturmaktadır.

Hem nesir hem de şiir alanında önemli eserler vermiş bir şairdir. Edebiyat tarihinde önemli bir yere sahip olan Veysî, döneminde yaşadığı olaylar ve değerler üzerine yazmıştır. İçerik ve üslup açısından dikkat çeken eserleriyle, Osmanlı edebiyatının değerli bir yazarı olarak kabul edilir.

Veysî’nin edebi kişiliği, eserlerindeki dil ve üslup özellikleriyle şekillenir. Eserlerinde Arapça ve Farsça terim ve deyimlere sıklıkla yer vermesi, döneminin eğitim seviyesi ve kültürel değerleriyle bağlantılıdır. Bu özellik, onun eserlerinin dilinin ağırlığını artırmaktadır.

Şiirlerinde ise klasik Osmanlı divan şiirinin özelliklerini taşıyan Veysî, na’t, kaside, gazel gibi nazım şekillerinde eserler vermiştir. Divanında yer alan şiirler, onun lirik ve duygusal yönünü ortaya koymaktadır. Ayrıca, hicviye türünde de eserler vererek edebi becerisini ve esprili yönünü göstermiştir.

Nesir alanında ise Hâbnâme, Düstûrü’l-amel (Şehâdetnâme) gibi didaktik ve ahlaki içerikli eserler kaleme almıştır. Bu eserlerde, devlet yönetimi ve toplumsal yaşama dair değerlendirmelerde bulunarak, döneminin sorunlarına dikkat çekmiştir. Ayrıca, Siyer-i Veysî (Dürretü’t-tâc) gibi dini ve tarihi konuları ele alarak, önemli olay ve kişilikleri anlatmıştır.

Veysî’nin edebi kişiliği, Osmanlı dönemi edebiyatının önemli bir temsilcisi olarak değerlendirilir. Hem nesir hem de şiir alanında çeşitli eserler vererek, kültürel ve toplumsal yaşama dair değerli kaynaklar sunmuştur.

Veysî’nin Eserleri ve Kısaca İçerikleri

 1. Dürretü’t-tâc fî sîreti sâhibi’l-mi’râc (Siyer-i Veysî): Şairin en meşhur eseri olup, dilinin ağırlığına rağmen konusu ve menkıbelerinin çekiciliği sebebiyle büyük şöhret kazandırmıştır. Eser üzerine Nuran Yılmaz doktora çalışması yapmıştır.
 2. Hâbnâme: Vâkıanâme ve Rü’yânâme adlarıyla da bilinen eser döneminin tipik bir nesir örneği olup I. Ahmed ile Büyük İskender’in rüyada karşılıklı konuşmalarına dayanır. Eserde devletin gerilemesine üzülen padişahı teselli eden ve yol gösteren bir tür nasihatnâme veya siyâsetnâme niteliğindedir.
 3. Münşeât: Veysî’nin hayatına, yaşadığı döneme ve yakın dostlarına ilişkin bilgilerle bazı mektup ve yazılarını içermektedir.
 4. Divan: İçinde na‘t, kaside, terkibibend, terciibend, tesdîs, tahmîs, gazel, beyit ve kıta bulunan eserde, Veysî’nin şiirleri yer almaktadır.
 5. Merace’l-baḥreyn fî ecvibe ʿalâ iʿtirâzâti’l-Cevherî: Fîrûzâbâdî’nin Ṣıḥâḥu’l-luġa müellifi Cevherî’ye yönelttiği eleştirilere verilen cevaplardan meydana gelmektedir. Sedat Şensoy eser üzerine bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır.
 6. Düstûrü’l-amel (Şehâdetnâme): Dinî konularla bazı menkıbelere yer verilen eserdir.
 7. Fütûh-ı Mısr: Mısır’ın fethine dair hacimli bir eser kaleme almaya başlayan Veysî eserini tamamlayamamış, sadece Amr b. Âs’ın Mısır’ı fethini anlatan kısmı yazabilmiştir.
 8. Gurretü’l-asr fî tefsîri sûreti’l-Asr: Süre-i Asr’ın tefsirini anlatan bir eserdir.
 9. Hicviyye: Otuz iki beyitlik bu Farsça manzumenin son beyti Türkçe’dir. Eleştiri niteliğinde yer alan 32 beyitlik bir şiirdir.

Siyer-i Veysî (Dürretü’t-tâc fî sîreti sâhibi’l-mi’râc)

Siyer-i Veysî, asıl adıyla “Dürretü’t-tâc fî sîreti sâhibi’l-mi‘râc” 17. yüzyıl Osmanlı şairi Veysî’nin en meşhur eseridir. Hz. Muhammed’in (S.A.V.) hayatını ve mucizelerini anlatan bu önemli eser, Osmanlı dönemi edebiyatında siyer türünün seçkin örneklerinden biri olarak kabul edilir.

Eserde, Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) hayatının önemli olayları ve mucizeleri, zengin bir anlatımla ve dikkat çeken tasvirlerle sunulmaktadır. Eser, dilinin ağırlığına rağmen konusu ve menkıbelerinin çekiciliği, canlı tasvirleri sayesinde hem Veysî’ye hem de onun nesir tarzına büyük şöhret kazandırmıştır.

Siyer-i Veysî’nin yazım süreci ve eserin tamamlanamamış olması nedeniyle, daha sonra Nev’îzâde Atâî ve Nâbî tarafından esere ek yazılmıştır. Bu sayede eser, eksik kalan bölümleri tamamlanarak daha kapsamlı hale gelmiştir. Dürretü’t-tâc, Osmanlı dönemi edebiyatında önemli bir yere sahip olup birçok defa yayımlanmıştır.

Siyer-i Veysî, döneminin edebiyatına ve kültürüne ışık tutan önemli bir eserdir. Bu eser, Veysî’nin edebi kişiliğinin ve başarılı nesir tarzının öne çıkan bir örneği olarak kabul edilir.

Eserde, Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) doğumundan başlayarak hayatının önemli dönemlerine, mucizelerine, savaşlarına, ahlaki ve manevi özelliklerine kadar geniş bir perspektif sunulmaktadır.

Eserde, Hz. Muhammed’in (S.A.V.) hayatının tarihsel ve kültürel bağlamı detaylı bir şekilde işlenirken, İslam’ın yayılışı ve peygamberin yaşadığı dönemdeki sosyal ve siyasi olaylara da değinilmektedir. Bu sayede, eser sadece siyer türü için değil, aynı zamanda dönemin tarihine ve İslam kültürüne dair önemli bir kaynak olarak kabul edilir.

Siyer-i Veysî’nin dil ve üslup bakımından dikkate değer bir ağırlığı bulunmaktadır. Şairin dilindeki ağırlık, özellikle Arapça ve Farsça kelime ve terimlerin yoğun kullanımıyla kendini gösterir. Bununla birlikte, eserdeki canlı tasvirler ve anlatımın akıcılığı sayesinde bu ağırlık, okuyucunun ilgisini çekmeye ve eserin popülerliğini artırmaya yardımcı olmuştur.

Siyer-i Veysî, döneminin edebiyatına ve kültürüne ışık tutan önemli bir eserdir. Bu eser, Veysî’nin edebi kişiliğinin ve başarılı nesir tarzının öne çıkan bir örneği olarak kabul edilir. Aynı zamanda, eser Osmanlı dönemi siyer türünün seçkin örneklerinden biri olarak görülür ve bu türün gelişimine katkı sağlamıştır. Eserin önemi ve etkisi, zaman içerisinde yapılan eklemeler ve defalarca basılmasıyla da kanıtlanmıştır.

Veysî – Hâbnâme (Vâkıanâme veya Rü’yânâme)

Hâbnâme, Osmanlı şairi Veysî’nin kaleme aldığı nesir eseridir ve Vâkıanâme ve Rü’yânâme adlarıyla da bilinir. Hâbnâme, döneminin tipik bir nesir örneği olup, Osmanlı padişahı I. Ahmed ile Büyük İskender’in rüyada karşılıklı konuşmalarına dayanır. Eser, 1608 yılında yazılmış ve I. Ahmed’e sunulmuştur.

Hâbnâme’de, Hz. Âdem’den başlayarak tarihteki kötülüklerin hikâyeleri anlatılır. Şair, bu anlatılar aracılığıyla devletin gerilemesine üzülen padişahı teselli etmeye çalışırken, aynı zamanda devlet memurluklarına ehil kişilerin getirilmesi durumunda ülkenin kötü durumundan kurtulacağını belirterek ona yol gösterir. Bu yönüyle Hâbnâme, bir tür nasihatnâme veya siyâsetnâme olarak değerlendirilir.

Hâbnâme’nin dili, şairin Siyer-i Veysî ve Münşeât eserlerine göre daha sade ve anlaşılırdır. Bu eser, döneminin sosyal, siyasi ve kültürel durumuna dair önemli bilgiler sunar ve Osmanlı edebiyatının değerli bir parçası olarak kabul edilir.

Hâbnâme’de, tarihteki kötülüklerin hikâyeleri ve bu kötülüklerin kaynakları üzerinden İslam tarihine ve insanlık tarihine dair olaylara değinilir. Eserde, özellikle devlet yönetimi, adalet ve insanlar arasındaki ilişkiler üzerinde durulmaktadır.

 • Âdem ve Havva’nın cennetten kovulması: İnsanlık tarihinin başlangıcında, Hz. Âdem ve Havva’nın cennetten kovulmaları ve yeryüzüne gönderilmeleri anlatılır. Bu olay, tüm insanlık tarihinin kötülüklerinin temel sebebi olarak kabul edilir.
 • Kabil ve Habil hikâyesi: İnsanların arasında işlenen ilk cinayet olan Kabil ve Habil hikâyesi, kardeş kıskançlığı ve kötü niyetin ne kadar tehlikeli olduğunu gösteren bir örnektir.
 • Nemrut’un zulmü: Nemrut’un zulmü ve Hz. İbrahim’e karşı tutumu, insanların güçlerini kötü amaçlarla kullanarak nasıl zulme sapabileceğini anlatır.
 • Firavun’un zulmü ve Hz. Musa’nın mucizeleri: Firavun’un zulmü ve onunla mücadele eden Hz. Musa’nın kavmine gösterdiği mucizeler, zalim yöneticilerin sonunun nasıl geldiğini gösterir.
 • Ümmetler arası çatışmalar ve fitne: Tarih boyunca ümmetler arasında yaşanan çatışmalar, fitneler ve düşmanlıklar anlatılırken, insanların birbirlerine düşmanlık beslememesi ve adaletle hareket etmesi gerektiği vurgulanır.

Hâbnâme, özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan yönetim zaafları ve adaletsizliklere dikkat çekmek ve padişahı bu konularda uyarmak amacıyla yazılmıştır. Bu nedenle, tarihteki kötülüklerin hikâyeleri, aslında padişahı bilgilendirmek ve ona nasihat etmek amacıyla kaleme alınmıştır.

Veysî Divanı

 1. Veysî Divanı, Osmanlı şairi Veysî’nin (1574-1635) şiirlerinden oluşan bir eserdir. Divan edebiyatının özelliklerini taşıyan bu eserde, şairin lirik, didaktik ve övgü içeren şiirleri yer almaktadır. Divanın içeriği na’t, kaside, gazel, terkibibend, terciibend, tahmis, kıta ve beyit gibi farklı türlerde şiirleri içermektedir.
 2. İki adet na’t bulunan bu bölümde, Hz. Muhammed’e övgüler sunulmaktadır. Na’tlar, İslam edebiyatında peygamber sevgisini ve saygısını dile getiren lirik şiirlerdir.
 3. Divanda yer alan yirmi yedi kaside, övgü ve methiye türündedir. Kaside, geleneksel divan edebiyatında özellikle padişahlar, devlet adamları ve önemli kişilere övgü amacıyla yazılan şiirlerdir.
 4. Şiirlerin çoğunu oluşturan altmış altı gazel bulunmaktadır. Gazel, aşk, sevgi, doğa ve hayatın farklı yönlerini ele alan lirik şiirlerdir.
 5. Divanda birer adet terkibibend ve terciibend bulunmaktadır. Bu türler, nazım birimi beyit olan, kendi içinde bir tema veya hikâye barındıran şiirlerdir.
 6. Divanda beş adet tahmis, bir adet tesdîs, yirmi beş beyit ve yedi kıta yer almaktadır. Bu türler, divan edebiyatında daha kısa ve özgün yapıdaki şiirlerdir.
 7. Veysî Divanı, şairin edebi kişiliğini ve döneminin sosyal, kültürel ve siyasi atmosferini yansıtan önemli bir eserdir. Divan, Osmanlı dönemi Türk edebiyatının önemli örneklerinden biri olarak kabul edilir ve şairin duyarlılığını, zekâsını ve dil becerisini sergilemektedir.

Veysî – Münşeât

Veysî’nin Münşeât’ı, mektup ve yazılarını içeren bir derlemedir. Münşeât, genellikle önemli kişilere hitaben yazılan mektuplar, fermanlar, beratlar ve diğer yazılı belgelerin toplandığı bir türdür. Veysî Münşeât, şairin hayatına, yaşadığı döneme ve yakın dostlarına ilişkin bilgiler sunarak, Veysî’nin edebi kişiliği ve döneminin sosyal, kültürel ve siyasi atmosferi hakkında önemli ipuçları verir.

Münşeât, divan şairlerinin edebi ve resmi yazışmalarını sergileme amacıyla kaleme alınan, genellikle edebi bir üslupla yazılan eserlerdir. Veysî Münşeât’ında, şairin dil yeteneği ve edebi becerisi, yazılarında kullandığı zarif ve süslü üslupla öne çıkar.

Veysî’nin Münşeât’ı, süslü ve ağır bir dilin kullanıldığı dönemin özelliklerini taşır. Bu eser, aynı zamanda şairin döneminde yaşanan olaylar ve kişilerle ilişkilerini, devlet yönetimi ve toplumsal meselelere dair düşüncelerini ortaya koymaktadır. Münşeât, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal ve kültürel yaşamına dair önemli bir kaynak olarak kabul edilir.

Veysî Münşeât, şairin hayatını ve döneminin sosyal ve kültürel atmosferini daha iyi anlamak için önemli bir kaynaktır. Bu eser, Veysî’nin edebi ve sosyal kişiliğine ışık tutarak, onun döneminde yaşanan olaylar ve kişilerle olan ilişkilerini ve düşüncelerini anlamaya yardımcı olmaktadır.

Veysî – Düstûrü’l-amel (Şehâdetnâme)

Düstûrü’l-amel, aynı zamanda Şehâdetnâme olarak da bilinen, Osmanlı şairi ve yazarı Veysî tarafından kaleme alınmış bir eserdir. Bu eserde, dinî konular ve bazı menkıbeler (kutsal kişilere atfedilen hikâyeler) ele alınmaktadır. Eserdeki yazılar, döneminin edebi ve dini anlayışını yansıtan, süslü ve ağır bir dil kullanarak yazılmıştır.

Düstûrü’l-amel, aynı zamanda Şehâdetnâme, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşayan insanların inançları ve değer yargılarına dair önemli bilgiler sunar. Bu eser, Osmanlı toplumunun dini ve ahlaki değerlerini, dönemin dini anlayışını ve İslam’ın öğretilerinin toplum üzerindeki etkisini anlamak için önemli bir kaynak olarak kabul edilir.

Eserin içeriği, şairin dini konulara duyduğu ilgi ve saygıyı gösterirken, aynı zamanda Osmanlı toplumunun dini ve kültürel yaşamına dair önemli ipuçları sunar. Bu eser, Veysî’nin edebi ve dini kişiliğine ışık tutarak, onun döneminde yaşanan olaylar ve kişilerle olan ilişkilerini ve düşüncelerini anlamaya yardımcı olmaktadır.

Düstûrü’l-amel, aynı zamanda Şehâdetnâme, Veysî’nin diğer eserleriyle birlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nun 17. yüzyıldaki sosyal ve kültürel yaşamını anlamak için önemli bir kaynak olarak kabul edilir. Eser, döneminin edebiyatına, dini anlayışına ve toplumsal değerlerine dair önemli bilgiler sunarak, araştırmacılara ve edebiyat meraklılarına zengin bir kaynak sağlar.

Veysî’nin Eserlerinde Tasavvuf

Veysî’nin eserlerinde tasavvuf konusuna dair belirgin öğeler bulunmaktadır. Osmanlı dönemi şairlerinin çoğu gibi Veysî de tasavvuf düşüncesi ve felsefesinden etkilenmiş ve bu etkileşim eserlerine yansımıştır. İslam mistisizmine olan ilgisi ve tasavvufi kavramlara dair bilgisi, eserlerindeki anlatım ve temalarla kendini gösterir.

Özellikle Veysî’nin Divanı’nda tasavvufî temalar ve kavramlar ön plana çıkmaktadır. Divanında, aşk, kavuşma özlemi, fani dünya ve ölüm gibi klasik tasavvufi temaları işlerken, bu temaların yanı sıra Allah’a olan bağlılığı ve ruhani yolculuk gibi konuları da ele alır. Ayrıca, gazel ve kaside türündeki şiirlerinde, tasavvufi düşünceler ve sembolizmle zenginleştirilmiş anlatımlar kullanarak, İslam mistisizminin önemli kavramlarını ve sembollerini eserlerine yansıtmıştır.

Veysî’nin diğer eserlerinde de tasavvufi öğelere rastlanır. Örneğin, Hâbnâme’de, kötülüklerin hikâyelerini anlatırken, insanın içinde bulunduğu dünya ve ahiret arasındaki çatışmaya dair tasavvufi düşünceleri işler. İslam düşüncesinde dünya ve ahiret arasındaki çatışma ve denge, tasavvuf felsefesinin önemli bir parçasıdır ve Veysî bu düşünceleri eserlerine yansıtmıştır.

Veysî eserlerinde tasavvuf düşüncesi ve İslam mistisizminin etkisini göstermektedir. Şair, eserlerinde sıkça tasavvufi kavramlara ve temalara yer vererek, döneminin sosyal ve kültürel yaşamında tasavvufun önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Bu, Veysî’nin edebi kişiliğinin önemli bir yönüdür ve eserlerini daha zengin ve derinlikli kılan bir unsurdur.

Veysî’nin eserlerinde, tasavvufun önemli simgelerinden olan “ney” ve “mey” gibi imgeler de kullanılır. Ney, insanın feryadını ve hüzün dolu dünyevi yaşamını temsil ederken, mey, manevi aşk ve sevgi dolu bir yaşamın simgesidir. Bu imgeler, şairin tasavvufi düşüncelerini ve anlayışını daha somut ve anlamlı bir şekilde ifade etmesine yardımcı olur.

Tasavvuf düşüncesi, insanın iç dünyası ve manevi yolculuğu üzerine yoğunlaşır. Bu nedenle, Veysî’nin eserlerinde, insanın iç dünyasının derinliklerine inen ve insanın manevi varlığını keşfeden bir anlatım tarzı görmek mümkündür. Bu, özellikle Veysî’nin Divanı’ndaki şiirlerinde daha belirgindir.

Veysî’nin Divan Nesrindeki Yeri ve Önemi

Veysî’nin Divan nesrindeki yeri ve önemi, onun nesir tarzına katkıları ve özgün üslubuyla değerlendirilebilir. 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı edebiyatının önemli bir şairi ve yazarı olan Veysî, eserlerinde döneminin dil ve üslup özelliklerini kullanarak kendi tarzını ortaya koymuştur.

Divan düzyazısında, Veysî’nin özellikle nesirle ilgili eserlerinde, örneğin Siyer-i Veysî (Dürretü’t-tâc fî sîreti sâhibi’l-mi‘râc) ve Hâbnâme gibi eserlerinde, dilinin ağırlığı ve süslü bir anlatımı olduğu görülür. Bu tür eserler, hem Veysî’ye hem de onun nesir tarzına büyük şöhret kazandırmıştır.

Veysî’nin nesir eserlerinde, özellikle tarihî ve dinî konulara eğilimi, anlatımındaki canlılık ve çeşitli motiflerle süslemeler, onun dönemindeki diğer yazarlardan farklılaşmasına yol açmıştır. Bu açıdan, Veysî’nin Divan düzyazısındaki yeri ve önemi, onun edebiyat tarihine yaptığı katkılar ve nesir alanındaki özgün üslubuyla öne çıkar.

Onun nesir tarzına yaptığı katkılar, özgün üslubu ve döneminin dil ve üslup özelliklerini başarılı bir şekilde kullanarak eserlerini kaleme almasıdır. Bu nedenle, Veysî’nin Divan düz yazısı, Osmanlı edebiyatı tarihinde önemli bir yere sahiptir.