Divan Şairi Zâtî: Hayatı ve Edebi Kişiliği

16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nun en parlak dönemlerinden biridir. Bu dönemde edebiyat, sanat ve kültür alanlarında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu dönemin öne çıkan şairlerinden biri de Zâtî’dir.

1471 yılında Balıkesir’de dünyaya gelen Zâtî, fakir bir çizmeci ailesinin çocuğuydu. Eğitimi hakkında kaynaklarda fazla bilgi olmamakla birlikte, kendiliğinden gelişen şairlik yeteneği olduğu düşünülmektedir. Farsça bilgisi sınırlı olan Zâtî, sarf ve nahiv tahsil etmiş ve Müneccim-zâde’den remil kaidelerini öğrenmiştir.

1500 yılı civarında, II. Bayezid döneminde Balıkesir’den İstanbul’a gelen Zâtî, burada Hadım Ali Paşa’nın Dîvân Kâtibi olan Mesîhî ile tanışmış ve kısa sürede şöhret kazanmıştır. İstanbul’un önemli devlet, bilim ve sanat adamlarıyla aynı meclislerde bulunan Zâtî, devrin üç padişahından (II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman) büyük ilgi görmüştür.

Zâtî, zeki, hareketli, neşeli ve coşkun bir ruha sahip bir şairdi. Rind-meşreb ve zevk-perest birisiydi. Şiirlerinde orijinal manalar ve hayallerle edebî sanatlar kullanarak, döneminin diğer şairlerinden farklı bir tarz ortaya koymuştur.

Zâtî’nin ikbal günleri, devlet erkânı arasında rağbet ve itibarını kaybetmesiyle son bulmuştur. Geçimini remil ve vefk ile sağlamaya başlayan şair, aynı zamanda para karşılığında şiirler yazmıştır. Bu süre zarfında, İstanbul’un önemli şiir meclislerinden biri olan dükkânında genç şairlere rehberlik etmiştir.

Zâtî, 1546 yılında ölmüştür. Vefatının ardından Osmanlı edebiyatında büyük bir boşluk bırakmıştır. Şiirlerinde sade ve anlaşılır bir dil kullanarak hem halkın hem de divan edebiyatının beğenisini kazanmış olan Zâtî, 16. yüzyıl Osmanlı şairleri arasında önemli bir yere sahiptir.

Zâtî’nin Türk Edebiyatına Etkisi

Zâtî, özellikle gazel ve kaside türünde başarılı şiirler yazmıştır. Şiirlerinde sade ve anlaşılır bir dil kullanarak sevgi, aşk, ölüm, tabiat ve insan ilişkileri gibi konuları işlemiştir. Özellikle gazel türündeki şiirlerinde aşk ve şarap içme gibi rindane yaşam tarzını anlatan konulara yer vermiştir. Kaside türündeki şiirlerinde ise padişah ve devlet adamlarına övgüler düzmüştür.

Zâtî’nin divanında yaklaşık 2000 beyitlik gazel, kaside, müstezat ve rubai türündeki şiirler bulunmaktadır. Şairin divanı, eski yazma nüshalarının yanı sıra modern baskılarıyla da günümüze ulaşmıştır.

Zâtî’nin şiirleri, kendisinden sonra gelen Osmanlı şairleri üzerinde büyük etkisi olmuştur. Özellikle Yahyâ Bey, Bâkî, Hayâlî Bey ve Fuzûlî gibi şairlerin eserlerinde Zâtî’nin etkisi görülür. Bu şairler, Zâtî’nin şiirlerinden esinlenerek kendi şiirlerini yazmış ve onun izinden gitmişlerdir.

16. yüzyıl Osmanlı edebiyatında önemli bir yere sahip olan yetenekli bir şairdir. Şiirlerinde sade ve anlaşılır bir dil kullanarak hem halkın hem de divan edebiyatının beğenisini kazanmıştır. Ayrıca, kendisinden sonra gelen şairlere de önemli ölçüde ilham kaynağı olmuştur.

Zâtî’nin Eserleri

Zâtî’nin eserleri hakkında daha fazla bilgi vermek gerekirse, söz konusu eserlerin büyük çoğunluğu şiirlerden oluşmaktadır. Dîvân, mesnevî, şehrengîz ve mektup gibi çeşitli türlerde yazılmış eserleri bulunan Zâtî, Osmanlı edebiyatının önemli şairlerinden biri olarak kabul edilir.

 • Dîvân: Zâtî’nin en önemli eseridir ve çeşitli gazel, kaside, rubâî ve kıt’a gibi nazım şekillerini içerir. Bu eser, hem Zâtî’nin şairlik kabiliyetini gösteren hem de döneminin edebî ve kültürel atmosferini yansıtan zengin bir içeriğe sahiptir.
 • Letâyif: Bu eser, 16. yüzyıl Osmanlı sosyal hayatına dair değerli bilgiler sunan, iki kısımdan oluşan bir eserdir. Eserde, Zâtî ve döneminin önemli şahsiyetleri arasında geçen karşılıklı konuşmalar ve mizahi anlatımlar yer almaktadır. Zâtî’nin psikolojisi ve hatırat özelliği göstermesi bu eserin önemli yönlerindendir.
 • Edirne Şehrengizi: Edirne şehrinin ve güzelliklerinin anlatıldığı bu mesnevî, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini öne çıkaran bir eserdir. Zâtî’nin Edirne’deki yaşamı ve deneyimleri bu eserde dikkat çeken özelliklerdir.
 • Mektup: Eserde, Zâtî’nin Mekke’de bulunan Gazâlî Deli Birader’e yazdığı manzum mizahi mektup yer almaktadır. Bu mektupta, dönemin önde gelen devlet adamları ve şairler hakkında mizahi bilgiler ve anekdotlar bulunmaktadır.
 • Şem’ ü Pervâne: Bu eser, aşk ve macera konulu, hayalî bir hikâye olan klasik bir mesnevidir. Şem ve Pervâne adlı iki aşığın zorluklarla dolu maceralarını konu edinen bu eser, Zâtî’nin anlatıcılığını ve hayal gücünü gösterir.

Kaynaklarda belirtilen diğer eserleri Ahmed ü Mahmûd, Ferruh-nâme, Fâl-i Kur’ân, Siyer-i Nebî ve Mevlid gibi eserlerin şu an için herhangi bir nüshası bulunamamıştır. Ancak Zâtî’nin bu eserlerinin de bulunması durumunda, onun edebiyat dünyasına daha fazla katkısı olduğu anlaşılacaktır.

Zati’nin Edirne Şehrengizi İncelemesi

Zâtî’nin “Edirne Şehrengizi” adlı eseri, 16. yüzyıl Osmanlı döneminde Edirne şehrinin güzelliklerini ve sosyal hayatını anlatan bir şehrengizdir. Şehrengiz, bir şehrin güzelliklerini, tarihi ve kültürel değerlerini, önemli mekânlarını ve bazen şehrin kadınlarını öven şiirlerdir. Zâtî’nin bu eseri, Edirne’nin sosyal ve kültürel yaşamına dair değerli bilgiler sunar.

“Edirne Şehrengizi” mesnevi nazım şekli ve aruzun hezec bahrinin mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün kalıbıyla yazılmıştır. Eserde toplam 139 beyit bulunmaktadır ve bu beyitler arasında özellikle 48 ve 123. beyitler arasında 38 güzel anlatılmıştır. Anlatılan bu güzellerden otuzunun ismi yer alırken sekizinin ise sadece mesleği belirtilmiştir. Her güzelin isim ve meslekleri ikişer beyitle övülmüştür.

Bu eserde, Edirne’nin mimari yapıları, camiler, köprüler, hanlar, hamamlar ve mezarlıklar gibi önemli mekânları anlatılır. Ayrıca, şehrin sosyal yaşamı ve güzellikleri, Zâtî’nin duyarlı gözlemi ve anlatıcılığı sayesinde etkileyici bir şekilde sunulur.

Edirne Şehrengizi’nin iki nüshası bulunmaktadır: Süleymaniye Kütüphanesi Lala İsmail Bölümü ve Bayezid Kütüphanesi. Bu nüshalar, Zâtî’nin Dîvân’ının kenarında bulunmaktadır.

Zâtî’nin bu eseri, Osmanlı dönemi Edirne şehri hakkında bilgi veren önemli bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Eserdeki tasvirler ve anlatımlar sayesinde, dönemin Edirne şehrinin sosyal ve kültürel yaşamına dair değerli bilgilere ulaşabiliriz.

Zâtî’nin “Edirne Şehrengizi”nde Dönemin Sosyal ve Kültürel Yaşamı

Zâtî’nin “Edirne Şehrengizi” eseri, 16. yüzyılın Osmanlı İmparatorluğu döneminde Edirne’nin sosyal ve kültürel yaşamına dair önemli bilgiler sunar. Şehrengiz türünde yazılan bu eserde, şehrin güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleri, önemli mekânlar ve sosyal yaşam hakkında detaylı bilgiler yer alır.

Eserde, Edirne’nin mimari yapılarına değinilmiştir. Camiler, köprüler, hanlar, hamamlar ve mezarlıklar gibi önemli yapılar ve mekânlar anlatılır. Bu sayede, dönemin mimari anlayışı ve şehir planlaması hakkında bilgi edinebiliriz.

Edirne’nin sosyal yaşamına dair anlatımlar ise, şehirde yaşayan insanların günlük yaşamları, alışkanlıkları ve zevkleri hakkında bilgiler sunar. Şehirde yaşayan kadınların güzellikleri ve meslekleri, Zâtî’nin özgün ve renkli anlatımıyla betimlenir. Bu betimlemeler sayesinde, dönemin toplumsal ve kültürel yaşamının unsurları hakkında fikir edinebiliriz.

Ayrıca, Zâtî’nin “Edirne Şehrengizi“nde dönemin edebiyatına ve sanatına da değinilir. Şairler, yazarlar ve diğer sanatçılarla ilgili bilgiler verilir ve onların eserleri ve sanatsal başarıları övülür. Bu sayede, dönemin edebi ve kültürel havası hakkında daha iyi anlayış sağlanır.

Edirne Şehrengizi’nin sunduğu sosyal ve kültürel yaşam tasvirleri, Osmanlı dönemi Edirne şehri ve toplumu hakkında önemli bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Eserdeki anlatımlar ve betimlemeler, dönemin sosyal ve kültürel yaşamının zenginliği ve çeşitliliği konusunda değerli bilgiler sunar.

Zati ve Remil (Kum Falı)

Bayezid Camii’nin avlusunda bugünkü Çınaraltı’nda bir dükkânı olduğu, burada misk, tespih, misvak, Kuran-ı Kerim sattığı ve remil denilen kum falı baktığı bilinmektedir. Özellikle bu işlerle geçimini sağlayan Zati; remmal yani kum falına (remil) bakarak insanlara gelecekleriyle ilgili bilgi verirdi.

Remil, İslam kültüründe yaygın olarak kullanılan bir fal ve astroloji sistemi olup, insanların geleceklerine dair bilgiler elde etmeye çalıştıkları yöntemlerdendir. Zâtî’nin eserlerinde remil konusuna özel bir atıf yapılmamıştır, ancak şairin döneminin sosyal ve kültürel yaşamına ait konuları işlediği göz önünde bulundurulduğunda, remilin dönemin insanlarının yaşamlarında ne kadar etkili olduğu hakkında bir fikir edinebiliriz.

Remil, Arapça kökenli bir kelime olup, kum veya toprak anlamına gelir. İslam kültüründe, remil falı, insanların yaşamlarına dair sorularına cevaplar aramak için kullanılan bir yöntemdi. Geçmişte, remil falına başvuran insanlar genellikle aşk, evlilik, sağlık, kariyer ve maddi durum gibi konular hakkında bilgi almak isterlerdi.

Zâtî’nin eserlerinde remil konusuna özel bir atıf bulunmamaktadır. Ancak, şairin dönemin sosyal ve kültürel yaşamını ele aldığı eserlerinde, remilin ve benzeri yöntemlerin dönemin insanlarının yaşamlarında ne kadar yaygın ve etkili olduğu hakkında bir fikir edinebiliriz. Ayrıca sanatçının remmal olması da bu geleneğin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Zati’nin Divanı

Zâtî’nin Divanı, 16. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşamış olan şairin önemli bir eseridir. Divan, gazel, kaside, rubai, kıt’a ve diğer nazım biçimlerinde yazılmış şiirlerden oluşmaktadır. Zâtî’nin Divanı’nda ele alınan konuların geniş bir yelpazeye sahip olduğunu söyleyebiliriz. İşte bazı ana konular:

 • Aşk ve Sevgi: Divan’ın önemli bir kısmı aşk ve sevgi temalarıyla yazılmış gazellerden oluşmaktadır. Hem dünyevi hem de ilahi aşkı işleyen Zâtî, aşkın farklı yönlerini ve insanın iç dünyasındaki etkilerini anlatır.
 • Övgü ve Kaside: Zâtî’nin Divanı’nda önemli sayıda kaside bulunur. Bu kasidelerde, padişahlar, devlet adamları ve diğer önemli kişilere övgüler sunulur.
 • Ahlak ve Toplum: Zâtî, eserlerinde ahlaki değerler ve toplumsal konulara da değinir. İnsanların doğru ve yanlış davranışları, toplumun düzeni ve ahlaki değerler hakkında düşüncelerini paylaşır.
 • Doğa ve Mevsimler: Divan’da doğa ve mevsimlerin güzelliklerine dair betimlemeler de bulunmaktadır. Zâtî, doğanın ve mevsimlerin değişimiyle yaşanan güzelliklerden ilham alarak şiirler yazar.
 • Hayatın Kısalığı ve Ölüm: Zâtî’nin Divanı’nda hayatın kısalığı ve ölüm teması da sıklıkla işlenir. Şair, insanın dünya hayatındaki geçiciliğine dikkat çeker ve ölümün kaçınılmazlığı üzerine düşüncelerini paylaşır.
 • Tasavvuf: Divan’da tasavvufi temalar ve düşüncelerle yazılmış şiirler de bulunmaktadır. Zâtî, bu şiirlerinde insanın iç dünyasındaki manevi yolculukları ve mistik deneyimleri ele alır.

Zati’nin Sanat Anlayışı ve Şairliği

 • Şiirlerinde hem klasik Divan edebiyatının hem de dönemin sosyal ve kültürel yaşamının izlerini görmek mümkündür.
 • Zâtî’nin şiirlerinde öne çıkan en belirgin özelliklerden biri, güçlü bir lirizmdir. Şiirlerinde yoğun duygusal anlatım ve içtenlikle aşk, doğa ve insanın iç dünyası üzerine yoğunlaşır.
 • Zâtî’nin Divanı’nda kullanılan dil, klasik Divan edebiyatının diline göre daha sade ve anlaşılırdır. Şiirlerinde yer yer halkın konuştuğu dile yaklaşır ve böylece daha geniş bir kitleye ulaşmayı başarır.
 • şiirlerinde mizah ve nükteli sözler önemli bir yer tutar. Dönemin toplumsal yaşamına, insan ilişkilerine ve ahlaki değerlere dair eleştirilerini mizahi bir üslupla dile getirir.
 • Zâtî’nin şairliğinde gerçekçi bir yaklaşım göze çarpar. Şiirlerinde dönemin sosyal, kültürel ve tarihi yaşamından kesitler sunar. Toplumun güzelliklerini ve çirkinliklerini gerçekçi bir şekilde yansıtır.
 • Kaside ve Övgü Şiirleri: Zâtî, kaside ve övgü şiirlerinde de başarılıdır. Padişahlar, devlet adamları ve diğer önemli kişilere övgüler sunan şiirlerinde, klasik Divan edebiyatının özelliklerini sergiler.
 • Zâtî, Divan edebiyatının geleneksel kalıplarını benimserken, aynı zamanda yenilikçi bir yön de sergiler. Duygu ve düşüncelerini daha doğal ve samimi bir şekilde ifade etmeye çalışır.
 • Zâtî’nin sanat anlayışı ve şairliği, döneminin edebiyatını ve toplumsal yaşamını yansıtan önemli bir değere sahiptir. Klasik Divan edebiyatının geleneklerini sürdürürken, aynı zamanda kendi özgün üslubu ve yenilikçi yönleriyle dikkat çeker.